สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

INDIA 07 จาริกธรรม บำเพ็ญบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ อินเดีย-เนปาล

INDIA 07 จาริกธรรม บำเพ็ญบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ อินเดีย-เนปาล

จาริกธรรม บำเพ็ญบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ อินเดีย-เนปาล

ดั่งพุทธดำรัสของพระพุทธเจ้าที่ตรัสกับพระอานนท์ว่า

“ดูก่อนอานนท์ ชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปยังเจดีย์ 4 สถานที่เหล่านั้นแล้ว มีจิตเลื่อมใส

ชนเหล่านั้นทั้งหมดเบื้องหน้าแต่ตาย เพราะกายแตก จะเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ชำนาญการในดินแดนพุทธภูมิเป็นผู้บรรยายพุทธประวัติ

พร้อมการสวดมนต์และปฏิบัติจิตตภาวนา เพื่อบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดการเดินทาง

พุทธคยา      สถานที่แห่งการตรัสรู้ สถานที่ชุมนุมของนักปราชญ์ทั่วทุกมุมโลก

สารนาถ-พาราณสี      สถานที่แห่งการปฐมเทศนา

กุสินารา       สถานที่แห่งการปรินิพพาน

ลุมพินีวัน     สถานที่แห่งการประสูติ

สาวัตถี          สถานที่ที่พระพุทธเจ้าจำพรรษานานที่สุด

อัคระ              เมืองแห่งสิ่งมหัศจรรย์ของโลก “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์สถานแห่งความรักและปราสาทแห่งความงาม

เดลลี             มหานครของคนพันล้าน เมืองหลวงที่มีการวางผังเมืองอย่างดี

เส้นทาง

เที่ยวบิน

เวลาออก

เวลาถึง

BKK - GAYA

WE327

12.20

14.00

DEL - BKK

TG316

00.50

05.50

กำหนดการเดินทางวันที่  Ø9 - 18 ตุลาคม 2562   Ø 13 -22 พฤศจิกายน 2562

                            Ø 4 -13 ธันวาคม 2562 Ø 25 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563

วันแรก        กรุงเทพฯพุทธคยา

09:00             พร้อมคณะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ เคาน์เตอร์เช็คอินระหว่างประเทศ สายการบินไทยสมายล์ เคาน์เตอร์ C  ประตูทางเข้าที่ 2 เช็คสัมภาระและบัตรโดยสารก่อนขึ้นเครื่อง เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องติดป้ายชื่อสัมภาระการเดินทาง และแจกบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน

12:20             ออกเดินทางสู่ เมืองคยา โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบิน WE 2327

การเตรียมตัวก่อนขึ้นเครื่อง ตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำสัมภาระใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบิน อาทิ มีด สนับมือ วัตถุแหลมคมทุกชนิด วัตถุไวไฟ ไม้ขีดไฟ และสิ่งคล้ายอาวุธทุกชนิด รวมถึงของเหลวทุกชนิดในบรรจุภัณฑ์ ขนาดเกิน 100 มล. เจล สเปรย์ ยาสีฟัน น้ำหอม แชมพูสระผม รวมถึงอาหารเหลว หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถูกยึดไว้ที่สนามบิน

หมายเหตุ       นโยบายของสายการบินไทยสำหรับผู้ที่เดินทางโดยชั้นประหยัดสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องได้ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัมเท่านั้น และกระเป๋าลากถือติดตัวขึ้นเครื่องใบละไม่เกิน 7 กิโลกรัม สำหรับสัมภาระที่เกินจากนี้ทางสายการบินคิดกิโลกรัมละ 425 บาท

14:00             เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

  • ·¸¹º»¼þ เวลาที่อินเดียช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง  þ·¸¹º»¼

หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ทางบริษัทจัดรถโค้ชปรับอากาศรับท่านที่สนามบิน   เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองพุทธคยา อำเภอหนึ่งที่ขึ้นกับจังหวัดคยา เดิมชื่ออุรุเวลาเสนานิคม

15:00             นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Hotel Mahabodhi หรือเทียบเท่า

แจกกุญแจห้องพักให้ท่านเก็บสัมภาระ แล้วนัดหมายเวลาเพื่อนำท่านเดินทางสู่ปริมณฑลพุทธคยา

16:00          เดินทางเข้าสู่บริเวณ พระมหาเจดีย์พุทธคยา และ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้า สักการะ พระพุทธเมตตา ประดิษฐานภายในมหาเจดีย์พุทธคยา สักการะ พระแท่นวัชรอาสน์ ภายใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์อันศักดิ์สิทธิ์ในดินแดนถิ่นพุทธภูมิ  นมัสการสัตตมหาสถาน ที่สำคัญอันอยู่ใกล้เคียงได้แก่ อนิมิสเจดีย์ รัตนจงกรมเจดีย์ รันตนฆรเจดีย์ และสระมุจลินท์ เป็นต้น ทำสมาธิถวายเป็นปฏิบัติบูชา จนได้เวลาอันสมควร

19:00             รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

                   หรือเดินทางไปไหว้ พระมหาเจดีย์พุทธคยา ปฎิบัติสมาธิ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ (ปิด 21.00น.)

วันที่สอง      พุทธคยา-ราชคฤห์-พุทธคยา

06:00             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07:00             เดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ (ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง)

                         เมืองราชคฤห์ เมืองหลวงของแคว้นมคธในอดีต ผ่านชม ซากกำแพงเมืองโบราณ และโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งคือ สถูปที่พบกันระหว่างพระเจ้าพิมพิสารกับมหาบรุษก่อนตรัสรู้

09:30             นำท่านเดินขึ้น เขาคิชฌกูฎ

การเดินขึ้นเขาคิชฌกูฏ ระยะทางโดยรวมประมาณ 750 เมตร ใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที

ท่านที่เดินขึ้นไม่ไหว สามารถขึ้นได้โดยการนั่งเสลี่ยง โปรดแจ้งหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า (ค่าเสลี่ยงไม่รวมในค่าทัวร์)

                         แวะชม ถ้ำพระมหาโมคลานะ ถ้ำสุกรขาตา ถึงยอดเขาคิชฌกูฎ ทำสมาธิภาวนา ณ พระคันธกุฎิ ได้เวลาสมควร  นำท่าน ลงจากยอดเขา แวะชม ซากชีวกัมพวัน ซากอาราม ของหมอชีวก

11:30             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

13:00             เดินทางสู่ วัดเวฬุวันมหาวิหาร อารามแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ที่พระเจ้าพิมพิสาร ได้มอบถวายแก่ พระพุทธองค์ในพรรษาแรกหลังจากที่พระพุทธองค์ได้เสด็จไปโปรดพระองค์ที่นครราชคฤห์ เจริญพระพุทธมนต์  เจริญสมาธิภาวนา ณ ลานอุโบสถ สถานที่ประชุมพระสาวกอรหันต์ 1,250 รูป ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งเรียกการประชุมนี้ว่า    จาตุรงคสันนิบาต มูลเหตุแห่งพิธีมาฆบูชาและพุทธองค์ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่ภิกษุเหล่านั้น

จากนั้น          นำท่านเดินทางต่อสู่นาลันทา เข้าชม นาลันทาเก่า (โอลนาลันทา) ซากมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาที่เคยรุ่งเรืองโด่งดังมากที่สุดในโลก เมื่อราว พ.ศ.1700 ได้ถูกชาวมุสลิมรุกรานสังหาร พระนักศึกษา-คณาจารย์ จำนวนหมื่นและเผาทำลายเสียสิ้น ปัจจุบันเหลือไว้แต่ซากปรักหักพังปรากฏเป็นรูปฐานและผนังของอาคารยาวเหยียด และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นบ้านเกิดของ พระโมคคัลลานะพระสารีบุตร สักการะ “สถูปพระสารีบุตร” เจดีย์ที่บรรจุอัฐิธาตุของ           พระสารีบุตร สักการะ “หลวงพ่อดำ” ข้างนาลันทา นับเป็นพระพุทธรูปที่มีความสำคัญองค์หนึ่งเพราะเป็นพระพุทธรูปที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่องค์ที่ไม่ถูกทำลาย ชาวบ้านเรียกว่าเตลิยบาบาหรือหลวงพ่อน้ำมัน

19:00             รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร ของโรงแรมที่พัก

วันที่สาม     พุทธคยา-พาราณสี

07:00             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08:00             เดินทางสู่ บ้านนางสุชาดา ผู้ถวายข้าวมธุปายาส อันประณีตแด่พระมหาบรุษก่อนการตรัสรู้ ปัจจุบันเป็นโบราณสถานซากสถูปขนาดใหญ่ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช  

09:00             นำท่านชม วัดชาวพุทธนานาชาติ ภายในบริเวณมณฑลพุทธคยา มีชาวพุทธจากนานาประเทศมาสร้างวัด        ตามสถาปัตยกรรมแห่งชาติของตนมากมาย เช่น “วัดภูฐาน วัดญี่ปุ่น วัดทิเบต”

10:00             นำท่านเยี่ยมชม วัดไทยพุทธคยา ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าถวายวัดไทย

11:30             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

13:00             เดินทางสู่ เมืองพาราณสี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมง แล้วแต่สภาพ การจราจร)

19:00             ถึงพาราณสี เมืองเก่าแก่กว่า 6,000 ปี เข้าที่พัก ณ โรงแรม Rivatas  หรือเทียบเท่า

                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่สี่          พาราณสีกุสินารา

05:00          ล่องเรือแม่น้ำคงคา ชาวฮินดูเชื่อว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เพราะไหลมาจากภูเขาไกรลาสบนสวรรค์ ตามหลักภูมิศาสตร์แม่น้ำนี้ไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัย ประเทศเนปาล ชมพิธีบูชาพระอาทิตย์และการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดูริมฝั่งแม่น้ำคงคาและพิธีการเผาศพซึ่งมีมานานกว่า 4,000 ปี

จากนั้น          นำท่านกลับที่พัก  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08:00         นำท่านเดินทางสู่ สารนาถ เดิมเรียกว่า ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

จากนั้น         เข้าสู่ ธัมเมกขสถูป บูชาสักการะ พระมูลคันธกุฏิ กุฏิที่พระพุทธองค์จำพรรษาครั้งแรกหลังจากตรัสรู้ ชมหลักศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราชอันเป็นหลักฐานสำคัญให้รู้ว่าเป็นสถานที่พระพุทธองค์ได้แสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรก ชม “ยะสะเจดีย์” สถานที่ยะสะกุลบุตรพบพระพุทธองค์ และชม สังฆาราม กว่า 1,000 หลัง

10:00         นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ สารนาถ ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาที่เก่าแก่

11:30         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

13:00         เดินทางสู่เมืองกุสินารา(ระยะทางประมาณ270 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ7-8ช.ม. แล้วแต่สภาพการจราจร)

20:00         ถึง กุสินารา เมืองที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ ตำบลกาเซีย เมืองโครักขปูร์

เข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Hotel Imperail Kushinagar หรือเทียบเท่า

                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของ โรงแรมที่พัก

วันที่ห้า          กุสินารา - ลุมพินี (เนปาล)

07:00          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08:00          เดินทางสู่ สาลวโนทยาน สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน สักการะ พระพุทธรูปปางปรินิพพาน ซึ่งประดิษฐานอยู่ในมหาปรินิพพานวิหาร เจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตะภาวนาชม สถานที่พระอานนท์เกาะสลักเพชรร้องไห้            ซากปรักหักพังของกุฎิ เจดีย์ ชมต้นสาละอันเป็นต้นไม้ที่พระพุทธองค์ได้เสด็จดับขันธ์เสร็จ

จากนั้น          นำท่านเดินทางสู่ มกุฎพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิง พระสรีระของพระพุทธเจ้าปัจจุบันเป็นซากเจดีย์ทรงกลมขนาดใหญ่ สร้างขึ้นมาหลังการถวายพระเพลิง ชาวบ้านเรียกว่า รามภาร์

นำท่านเยี่ยมชมวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าถวายวัดไทย

11:30             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

13:00             เดินทางสู่ลุมพินี  ระยะทางประมาณ 190 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)

                   นำท่านแวะ ณ วัดไทยนวราชรัตนาราม 960 ด่านโสเนารี อินเดีย

20:00             นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Buddha Maya Garden หรือเทียบเท่า

                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของ โรงแรมที่พัก

วันที่หก      ลุมพินี สาวัตถี

07:00        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08:00            เดินทางเข้าสู่ที่ประสูติของพระพุทธองค์ ณ สวนลุมพินีวัน ในอดีตเป็นอุทยาน ตั้งอยู่กึ่งกลาง ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์ และ กรุงเทวหะ ณ สถานที่นี้ปัจจุบันมีเสาหินของพระเจ้าอโศกและวิหารมายาเทวี  ชมหินสลักภาพประสูติ                นมัสการสถานรอยพระพุทธบาทที่ประทับลงมายังพื้นปฐพีเป็นครั้งแรก ภายใน วิหารมายาเทวี ชม สระโบกขรณี เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช   ที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้ปักเสาหินไว้เมื่อคราวเสด็จจาริกแสวงบุญบูชาสังเวชนียสถานทั่วชมพูทวีป ตามคำยืนยันของพระโมคลีบุตรติสสเถระ ว่าเป็นที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติจากพระครรภ์

จากนั้น          นำท่านเยี่ยมชม วัดไทยลุมพินี ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าถวายวัดไทย

11:30            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

13:00            เดินทางสู่ เมืองสาวัตถี ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7-8 ชั่วโมง)

20:00            ถึง สาวัตถี หรือ ศราวัสตี (Sravasti) เมืองหลวงของแคว้นโกศล ในสมัยพุทธกาล

จากนั้น         นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Hotel Pawan Sravasti  หรือเทียบเท่า

                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของ โรงแรมที่พัก

วันที่เจ็ด     สาวัตถี ลัคเนาว์

07:00       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08:00            ชมสถานที่พระพุทธองค์แสดง ยมกปาฏิหาริย์ เป็นเนินดินสูงประมาณ 50 เมตร ที่แห่งนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงยมกปาฎิหารย์เพื่อโปรดประชาชนชาวสาวัตถีและข่มเจ้าลัทธิอื่นๆ หลังจากนั้นทรงเสด็จไปประทับจำพรรษาที่ดาวดึงส์ เมื่อออกพรรษา ทรงเสด็จลงจากสวรรค์ในวันเทโวโรหนะที่สังกัสสะนคร

08:30            เข้าสู่ วัดเชตวันมหาวิหาร ที่ซึ่งพระพุทธองค์ประทับจำพรรษานานถึง 19 พรรษา ศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุด นมัสการพระคันธกุฎี ฤดูร้อน ฤดูหนาวและฤดูฝน นมัสการธรรมศาลา ที่ใหญ่ที่สุด ธรรมสภา กุฏิพระอรหันต์ เช่น  พระโมคคัลลา พระสารีบุตร พระสิวลี พระอานนท์ พระราหุล พระองคุลิมาล           พระมหากัสสปะ และอารามฝ่ายพระภิกษุที่เคย จำพรรษาในครั้งพุทธกาล

นมัสการ “อานันทะโพธิ” ต้นโพธิ์ ที่มีอายุยืนยาวมาจนถึงปัจจุบัน           ชมคฤหาสน์ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี บ้านบิดาของท่านองคุลิมาล ชมสถานที่ธรณีสูบพระเทวทัตและนางจิญจมาณวิกา

11:30            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักเ

13:00            ออกเดินทางสู่เมืองลัคเนาว์ ระยะทาง 176 กิโลเมตร (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง)

19:00             ถึงเมืองลัคเนาว์ นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Hotel Piccadilly หรือเทียบเท่า

                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร ของโรงแรมที่พัก

วันที่แปด    ลัคเนาว์ - อัคระ

06:00       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

07:00             เดินทางสู่เมืองอัคระ ผ่านเมือง กานปูร์

                         (ระยะทางประมาณ 290 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมงแล้วแต่สภาพการจราจร)

12:00           รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิกนิก ระหว่างทาง

18:00             ถึงเมืองอัคระ นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Hotel Jaypee Agra หรือเทียบเท่า

19:00            รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร ของโรงแรมที่พัก

วันที่เก้า     อัคระเดลลี

06:00       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

07:00             เดินทางไปชม ทัชมาฮาล สุสานรักชื่อก้องโลก เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นที่ฝังศพของพระนางมุมตัส

มเหสีที่พระเจ้าซาห์จาฮาล ทรงโปรดปรานมากที่สุด เมื่อพระนางสิ้นพระชนม์ พระองค์ทรงสร้างที่ฝังศพด้วยทุนทรัพย์มากมายมหาศาล เป็นที่สนใจใคร่ได้ชมจากชาวโลกตลอดมาจนบัดนี้

พระราชวังอัคราฟอร์ด ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม เคยประดับด้วยเพชรนิลจินดา มีบริเวณกว้างใหญ่ใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 3 สมัย ภายในพระราชวังมีห้องที่สวยงามที่สร้างด้วยหินอ่อนแกะสลักฝังอัญมณีโดยรอบ ชม ห้องมุมแปดเหลี่ยม ซึ่งเป็นห้องที่สำคัญที่สุดและสวยงามที่สุดในราชวังแห่งนี้และภายในห้องนี้ท่านจะได้พบกับสถานที่ที่พระเจ้าชาร์จาฮัน ถูกลูกชายจับมาขังไว้จนสิ้นพระชนม์

12:00             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

13:30             นำท่านสู่ กรุงนิวเดลลี ระยะทาง 203 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

18:00             นำท่านชม กรุงเดลลี เมืองหลวงของประเทศอินเดีย นำท่านสู่ย่านราชปติภาวัน ชมการวางผังเมืองที่ทันสมัยและสวยงามตามแบบวัฒนธรรมอังกฤษ ซึ่งรับวัฒนธรรมของอังกฤษเอาไว้มาก        ผ่านชมประตูเมืองอินเดีย (Indian Gate) ที่สร้างขึ้นเลียนแบบประตูชัยของปารีส  เพื่อเป็นระลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 1

20:00             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

21:00          ออกเดินทางสู่ สนามบิน อินทิรา คานที

วันที่สิบ      เดลลีกรุงเทพฯ

00:50        ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 316

05:50        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ “พร้อมความประทับใจ กับธรรมจารี ทัวร์”

อัตราค่าบริการ (ผู้ร่วมเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน)

ท่านละ (บาท)

ผู้ใหญ่ (ห้องละ 2 ท่าน)

62,900

เด็ก (อายุต่ำกว่า 11 ปี พักกับผู้ใหญ่  2 ท่านไม่เสริมเตียง )

56,900

พักเดี่ยว

78,900

อัตรานี้รวม  R ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ–คยา//เดลลี-กรุงเทพฯสายการบินไทยสมายล์

                          (ชั้นทัศนาจรสัมภาระไม่เกิน 20 ก.ก.)

                   þ  ค่าที่พักตามรายการ                                         þ ค่าทิปขนกระเป๋า

                   þ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ พร้อมอาหารเสริมและของว่างระหว่างการเดินทาง

                   þ รถปรับอากาศรับ–ส่งระหว่างสนามบินและโรงแรมและท่องเที่ยวตามรายการ

                   þ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน                        þ  วิทยากรพิเศษบรรยายระหว่างการเดินทาง

                   þ ค่าธรรมเนียมเข้าพุทธสถาน และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

                   þ หัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวกจากบริษัท            

                   þ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย (E-VISA)  และประเทศเนปาล

                   þ ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด)

อัตรานี้ไม่รวม  ý ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น โทรศัพท์,โทรสาร,ซักรีด,มินิบาร์,อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ

                        ý ค่าหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)       ý ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ý ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3-5%

ý ค่าทิปสินน้ำใจให้คนขับรถ เด็กรถ ไกด์ท้องถิ่นอินเดีย  และไกด์ไทย ท่านละ 7USD $ / วัน

  ý ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.

เงื่อนไขการชำระเงิน

  • Ø  มัดจำในวันจองท่านละ 30,000 บาท ในวันจอง                     Ø ที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 30 วันทำการ

ติดต่อร่วมเดินทาง         4ธรรมจารี ทัวร์  ' 0 2591 1060                

                                         4เสาวลักษณ์ (ปุ๊)È089 5401659            4อัจฉราพรรณ (เปิ้ล)È081 9781022

หมายเหตุ      บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดตามความจำเป็นอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น จากสายการบิน การยืนยันที่พัก เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศเป็นต้น

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/548

 

เอกสารและเงื่อนไขในการทำวีซ่าอินเดีย

  1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งาน 6 เดือนขึ้นไป (นับจากวันที่เดินทาง)
  2. หนังสือเดินทางมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม สำหรับประทับตราเข้า-ออก
  3. รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี (ที่ไม่ใช่รูปถ่ายเล่น/พื้นหลังสีขาวเท่านั้น) ขนาด 2 X 2 นิ้ว เท่านั้น  จำนวน 4 ใบ  **สำคัญมาก** (“ขนาดเดียวกันกับยื่นวีซ่าสถานฑูตอเมริกา) ต้องเห็นใบหน้าชัดเจน และห้ามยิ้มเห็นฟัน และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) หากท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าเนื่องจากรูปถ่ายไม่ได้ขนาดตามที่สถานทูตกำหนด ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากราคาทัวร์
  4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
  6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 1 ชุด (หากมี)
  7. สำเนาหน้าวีซ่าที่เคยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชุด (หากมี) และถ้าวีซ่าอินเดีย(เก่า)อยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าด้วย
  8. แจ้งที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ พร้อมระบุรหัสไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์บ้าน หรือมือถือ

 

หมายเหตุ       การให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง จะเป็นผลดีกับผู้สมัครขอวีซ่าเอง ทางบริษัทฯจำเป็นต้องขอข้อมูลมากมายและยุ่งยากข้างต้นเพื่อทำให้วีซ่าอนุมัติโดยง่ายและไม่เสียเวลา หรือเสี่ยงที่วีซ่าจะไม่อนุมัติ

 

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)

4ยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯจะคืนเงินมัดจำให้ทั้งหมด

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 59-45 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 20,000 บาท

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 44-30 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 29-15 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 14-7 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 90 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 1 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์

4หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND

4หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป

4ตั๋วเครื่องบิน(Air Ticket) ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางถ้าได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้นและหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯเพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำREFUNDได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลื

4สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)

-    ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ  1 ใบ ทุกโรงแรม

-    สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด (Economy Class Passenger ขึ้นอยู่กับสายการยิน) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

-    สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) X 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) X 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)

-    ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง

-   บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์

4ระหว่างการเดินทางหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะถือว่าสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดไปได้

4หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองถือเป็นเหตุผลทางการเมืองและดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด

4บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน / ภัยธรรมชาติ / การจลาจล / เหตุการณ์ทางการเมืองและของสูญหายตามสถานที่ต่างๆซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ

-          กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯ เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำแล้ว บริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

 

view