สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน แชงกรีล่า

คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน แชงกรีล่า

คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน แชงกรีล่า

ชมความงดงามของเมืองมรดกโลก นั่งกระเช้าขึ้นชมภูเขาหิมะมังกรหยก

เที่ยวเมืองโบราณ“จงเตี้ยน” แล ะช่องแคบเสือกระโจน

พร้อมโชว์อันยิ่งใหญ่ IMPRESSION LIJIANG

กำหนดการเดินทางวันที่ 15-20 พฤษภาคม 2562

วันแรก      กรุงเทพฯคุนหมิง-ฉู่สง                                                               วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562

13:00        พร้อมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U 15-21 สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ติดป้ายชื่อกระเป๋า พร้อมแจกบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน

15:45        ออกเดินทางโดยสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU742

18:50        ถึง สนามบินอูเจียป้า เมืองคุนหมิง “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ" เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล ห้อมล้อมด้วยภูเขาสูงทั้งสามด้าน ส่วนด้านใต้ติดทะเลสาบเตียนฉือ จึงทำให้เมืองคุนหมิงมีอากาศเย็นสบายตลอดปี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

20:00        ถวายน้ำปานะ และรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)

จากนั้น       เดินทางต่อสู่เมืองฉู่สง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

               ถึงฉู่สงนำท่านเข้าที่พัก ณ YUN HUA HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง     ฉู่สง–ต้าลี่- ลีเจียง                                                                วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562

07:00        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)

08:00        หลังอาหารเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู่ เมืองต้าลี่ เขตปกครองตนเอง(ใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมง)

               ต้าลี่ เมืองซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซาน เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวหน่าซี ถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชื้อชาติ เดิมมีชื่อว่า “หนันเจา”หรืออาณาจักรน่านเจ้า (ค.ศ. 738–903) จนกระทั่งชาวไป๋ได้เข้ามาสถาปนาอาณาจักรต้าลี่ (ค.ศ. 937) และต่อมาในค.ศ. 1253 อาณาจักรต้าลี่ก็ถูกกุบไลข่าน จักรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลง

แต่ก็ยังคงเหลือร่องรอยอารยธรรมเก่าให้ได้พบเห็น

ถึงต้าลี่ นำท่านชม เมืองโบราณต้าลี่ “ต้าหลี่กู่เฉิง” อดีตนครหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจ้า ชมซากเมืองเก่าและกำแพงเมืองโบราณ สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของเมืองไท่เหอ อันเป็นนครหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจ้า พร้อมชมหลักศิลาหนันเจาซึ่งเป็นหลักศิลาจารึกสูง 3 เมตร สร้างเมื่อปี ค.ศ. 766 ที่ได้ บันทึกระบบการปกครอง และเศรษฐกิจของรัฐเอาไว้

               แล้วนำท่านชม วัดเจ้าแม่กวนอิม ตามตำนานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายโดยแบกก้อนหินใหญ่ ไว้ข้างหลัง เพื่อขวางทางทหารมิให้รุกรานเข้าเมืองได้ ชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นในราชวงศ์ถัง เป็นวัดที่มีปฏิมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่งในต้าลี่

11:30          รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3)

จากนั้น         นำท่านถ่ายรูปด้านนอก “ซานถ่า” หรือ เจดีย์ 3 องค์ อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าลี่ที่โดดเด่นงดงาม ตั้ง อยู่ริมทะเลสาบเอ๋อไห่ ประกอบด้วยเจดีย์สีขาวสวยงาม 3 องค์โดยองค์กลางมีความสูงถึง 70 เมตรซึ่งสร้างขึ้นใน สมัยราชวงศ์ถังจึงมีลักษณะเหมือนกับเจดีย์ในเมืองซีอาน ส่วนองค์เล็กอีก 2 องค์ สร้างเพิ่มเติมทีหลังในสมัยราช วงศ์หยวน ซึ่งเป็นช่วงที่พุทธศาสนากำลังได้รับความนิยมสูงสุด ในประเทศจีน เจดีย์ 3 องค์มีอายุกว่า 1,000 ปี และได้มีการบูรณะเจดีย์เหล่านี้ในช่วงปี ค.ศ.1978 ก็ได้ค้นพบโบราณวัตถุจากศตวรรษที่ 7-10 กว่า 600 ชิ้น ใน องค์เจดีย์

               แล้วนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองลี่เจียง เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวหน่าซี ถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง

               ถึง ลี่เจียง นำท่านชม สระมังกรดำ “เฮยหลงถัน” ชมความงดงามของอุทยานที่กว้างใหญ่และน้ำในบึงที่ใส สะท้อนภาพทิวทัศน์ของภูเขาหิมะ ชม ยอดเขาหิมะมังกรหยก ได้อย่างงดงามและชัดเจน

               ชม เมืองโบราณลี่เจียง “ลี่เจียงกู่เฉิง”  ชมชีวิตความเป็นอยู่แบบโบราณที่ยังคงหลงเหลือให้ได้พบเห็นในเมืองนี้ ภายในเมืองโบราณมีร้านของฝากของที่ระลึกมากมายและเมืองนี้ได้รับประกาศจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็น “เมืองมรดกโลก”

18:00        ถวายน้ำปานะ และ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าที่พัก

               พักผ่อนกันตามอัธยาศัย ณ  XIN TIAN LE HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม     ลี่เจียง-เขาหิมะมังกรหยก                                                วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562

07:00        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)

08:00        นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก โดยรถกระเช้าไฟฟ้า (กระเช้าใหญ่) ขึ้นสู่บริเวณ ยอดเขาหิมะมังกรหยก ยอดเขาที่สูงที่สุดของ เทือกเขานี้ บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 5,596 เมตร ภูเขาหิมะมังกรหยกนี้มีต้นสนอายุกว่าพันปีเทือกเขานี้ หาก มองดูแล้วลักษณะคล้ายมังกรนอนอยู่บนก้อนเมฆจึงเป็นที่มาของชื่อเทือกเขาแห่งนี้

11:00        รับประทานอาหรกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)

13:00        นำท่านชม IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลังและใช้ทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง

จากนั้น       ชม หมู่บ้านน้ำหยก ชม ศาลตงปา ศาลที่เกี่ยวสือหลัว บรรพบุรุษของชาวนาซี ชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ของเผ่านาซี ซึ่งไหลมาจากภูเขาหิมะมังกรหยก

               ชม วัดอวี้เฟิง ซึ่งเป็นวัดลามะทิเบตที่เก่าแก่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1756 ภายในบริเวณวัดจะปลูก ต้นฉาฮวา หรือคามิเลียขนาดยักษ์ ซึ่งเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งมีดอกคล้ายกุหลาบ บางต้นมีอายุเก่าแก่ร่วม 600 ปี

18:00        ถวายน้ำปานะ และ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก

               พักผ่อนกันตามอัธยาศัย ณ XIN TIAN LE HOTELหรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่        ลี่เจียง-แชงกรีล่า-จงเตี้ยน                                            วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562

07:00        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8)

08:00        นำท่านเดินทางสู่ “ฉางเจียงตี่ยี่วาน” (โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง) เกิดจากแม่น้ำแยงซีที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึ่งเป็นที่ราบสูงไหลลงมา กระทบกับเขาไห่หลอ แล้วหักเส้นทางโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็น “โค้งแรกแม่น้ำแยงซี

จากนั้น       เดินทางต่อสู่ ช่องแคบเสือกระโจน ชมช่องแคบซึ่งเป็นช่องแคบช่วงแม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่น้ำทรายทอง) เป็นช่องแคบที่มีน้ำไหลเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุดประมาณ 30 เมตร ตามตำนานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบนี้เสือสามารกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ จึงเป็นที่มาของ      “ช่องแคบเสือกระโจน”

               จากนั้นเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน“แชงกรีล่า” ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตหนาซีของเมืองลี่เจียง และอาณาจักรหยีของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยู่ห่างจากนครคุนหมิง ถึง 700 กม. และอุดมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามของป่าไม้ ทุ่งหญ้า ภูเขา ทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ด้วยภูมิประเทศรวมกับทัศนีย์ภาพที่งดงาม สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “ดินแดนแห่งความฝัน”

11:00        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)

จากนั้น       นำท่านสู่ วัดลามะ ซงจ้านหลิน ตั้งอยู่เชิงเขา อยู่ห่างจากเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร มีพระลามะจำพรรษามากกว่า 700 รูป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1679(พ.ศ. 2222) สร้างขึ้นโดยดะไลลามะองค์ที่ 5 ในช่วงศตวรรษที่ 18 สมัยจักรพรรดิ์คังซี แห่งราชวงศ์ชิง มีรูปแบบคล้ายพระราชวังโปตาลา ที่เมืองลาซาเมืองหลวงของทิเบต แต่ย่อส่วนลงมา มีการเปรียบเทียบว่า "หากพระราชวังโปตาลาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวทิเบต วัดจงซานหลินก็เป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธาของชาวพุทธบริเวณที่ราบสูงทิเบตนั่นเอง"

จากนั้น       นำท่านชม เมืองโบราณจงเตี้ยน ศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาวธิเบต

               ลักษณะคล้ายชุมชนเมืองโบราณธิเบต ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าของคนพื้นเมือง ร้านขายสินค้าที่ระลึกมากมายและชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวทิเบตที่แชงกรีล่า

18:00        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านชม บ้านทิเบต พร้อมชมโชว์ทิเบต เป็นโชว์ เรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อของชาวทิเบต

               จบการแสดงโชว์แล้วนำท่านเดินทางเข้าที่พัก SHEAVEN SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า      จงเตี้ยนคุนหมิง                                                                     วันที่อาทิตย์ 19 พฤษภาคม 2562

06:00        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 11)

จากนั้น       นำท่านสู่ ท่าอากาศยานเมืองจงเตี้ยน

09:50        ออกเดินทางกลับสู่คุนหมิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 5811

10:50        เดินทางถึง สนามบินคุนหมิง นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองแวะชม โรงงานผลิตผ้าไหมของจีน       ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด

11:00        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 12)

จากนั้น       นำท่านแวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง

นำท่านขึ้นชม เขาซีซาน ซึ่งมีรูปร่างเหมือนหญิงสาวนอนอยู่ จึงเรียกกันว่าเขานางนอน ชม ประตูมังกร ซึ่งถือกันว่าเป็นประตูแห่งโชคลาภและความมั่งคั่ง เป็นประตูสิริมงคลตามความเชื่อของชาวจีนโบราณซึ่งกล่าวไว้ว่าใครได้เดินผ่านประตูแห่งนี้จะมีโชคลาภ พร้อมชมทัศนียภาพอันงดงามของ ทะเลสาบเตียนฉือ ที่พระราชวัง  อี้เหอหยวนในกรุงปักกิ่งได้ลอกเลียนแบบไปสร้างเป็นพระราชวังฤดูร้อน และตั้งชื่อว่าทะเลสาบคุนหมิง ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกในราคาถูกที่ท่านสามารถต่อรองราคาได้ตลอดทั้งสองฝั่งทาง พร้อมชมทิวทัศน์ขุนเขาตามธรรมชาติอันงดงาม

18:00        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 13)

หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมบรรยากาศของ ถนนคนเดินคุนหมิงให้ท่านเลือกซื้อของฝากกันตามสบาย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าที่พัก ณ LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่หก      คุนหมิง กรุงเทพฯ                                                 วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562

07:00        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 14)

08:00           นำท่านชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ มีโบสถ์ที่งดงาม นำท่านนมัสการ เจ้าแม่กวนอิมพันมือ

11:00        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 15)

               หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอูเจียป้า แห่งนครคุนหมิง เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

13:30        ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 741

14:35        เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

 

ข้อควรทราบ

ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมือง ให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ , หยก ,ชา ,นวดฝ่าเท้า ,ไข่มุก ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในรายการเดินทางด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้อง รบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

 


ค่าบริการ(ผู้เดินทางขั้นต่ำ 16 ท่าน)

ผู้ใหญ่ (ห้องละ2ท่าน)

พระภิกษุ(ห้องละ2ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ท่านละ (บาท)

32,900

31,900

5,000

อัตรานี้รวม      R ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ-คุนหมิง

(ชั้นทัศนาจรรับผิดชอบสัมภาระไม่เกิน 20 ก.ก โหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้ท่านละ 1 ชิ้น)

R ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ จงเตี้ยน-คุนหมิง (ชั้นทัศนาจรสัมภาระไม่เกิน 20 ก.ก)

                   R ค่าพาหนะ รถโค้ชปรับอากาศรับ-ส่งระหว่างสนามบินและโรงแรมและท่องเที่ยว

                       ( ทางบริษัทจัดรถโค้ชปรับอากาศ 30 ที่นั่ง )

                   R ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินทุกสนามบิน      R ค่าธรรมเนียมวีซ่า (วีซ่ากรุ๊ฟ)

                   R ค่าธรรมเนียมผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่างๆ R ค่าอาหารตามทุกมื้อที่ระบุในรายการ

R เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจากทางบริษัทตลอดการเดินทาง

R ทิปไกด์ท้องถิ่น(พูดไทย) และคนขับรถ (ค่าทิปไกด์วันละ 10 หยวนต่อคนต่อวัน และ คนขับรถวันละ 10 หยวนต่อคน ต่อวัน แปลว่า เดินทางทั้งหมด 6 วัน จ่ายไกด์ 60 หยวน คนขับ 60 หยวน รวมเป็น 120 หยวนต่อคน

R ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท

    (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด)

อัตรานี้ไม่รวม Q ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %        Q ค่าบริการ 3%-5% กรณีชำระค่าใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต

                   Q ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งมาเองนอกเหนือรายการ

Q ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆเช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์  ทีวีช่องพิเศษ เป็นต้น

หลักฐานการเดินทางและเอกสารวีซ่า      ส่งให้บริษัทก่อนวันเดินทางอย่างช้าก่อนการเดินทาง 14 วัน

การจองและการชำระเงิน  4มัดจำในวันจองท่านละ 20,000 บาทในวันจอง

                                           4ที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 30 วันทำการ

ติดต่อยืนยันร่วมเดินทางที่    4ธรรมจารี ทัวร์ Å 025911060

                                             4เสาวลักษณ์(ปุ๊)È08954016594อัจฉราพรรณ(เปิ้ล) È0819781022

หมายเหตุ       บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดตามความจำเป็น อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น จากสายการบิน การยืนยันที่พัก เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศ เป็นต้น

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11 / 548

 

หลักฐานการเดินทางและเอกสารวีซ่า ส่งให้บริษัทอย่างช้าก่อนวันเดินทาง 14 วัน

หลักฐานการเดินทางและเอกสารวีซ่า

ส่งให้บริษัทก่อนวันเดินทางอย่างช้าก่อนเดินทาง 14 วันทำการ

4สำเนาบัตรประชาชน              4สำเนาทะเบียนบ้าน

4กรณีเด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี) ขอให้ถ่ายเอกสารสูติบัตร

4 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังขาว(ถ่ายหน้าตรง ไม่เกิน 6 เดือน) 2 ใบ

 

กรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง

- กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯจะคืนเงินให้ทั้งหมด

- แจ้งภายใน 29 วันแต่ไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท

- แจ้งภายใน 20 วันแต่ไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่าใช้จ่าย 50 %  ของราคาทัวร์

 - แจ้งน้อยกว่า 10 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด

- ระหว่างการเดินทางหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะถือว่าสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดไปได้

- หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองถือเป็นเหตุผลทางการเมืองและดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ / การจลาจล / เหตุการณ์ทางการเมืองและของสูญหายตามสถานที่ต่างๆซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ

- กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯ เรื่อง วีซ่าของท่าน เพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯ เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

 

view