สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พม่ายังคงตราตรึง

นำท่านนมัสการ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระธาตุอินทร์แขวน-พระเจดีย์ชเวมอดอร์(พระธาตุมุเตา)

ไหว้พระเพิ่มพูนกุศลบารมี ชมความงดงามทางด้านพุทธศิลป์

สัมผัสพลังศรัทธาของชาวพม่ากับพุทธศาสนา

ย่างกุ้ง     นมัสการพระมหาเจดีย์ทองคำชเวดากองพุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า

พระพุทธไสยาสน์เชาตันจี ขอพรกับ“เทพทันใจ”ที่ เจดีย์โบตาทาวน์

วัดพระเขี้ยวแก้ว ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ขอพรกับ เทพทันใจ

ไจ้ทีโย     นมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน อันศักดิ์สิทธิ์แห้งเมืองไจ้ทีโย

หงสาวดี   สักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอร์ ชม พระราชวังกษัติริย์บุเรงนอง

พระพุทธรูปไสยาสน์ชเวทาเลียว พระพุทธรูปไจ้ปุ่น(พระสี่ทิศ) วัดพระไฝเลื่อน

พร้อมเมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำ เป็ดปักกิ่ง และสลัดกุ้งมังกร

ตารางเที่ยวบิน

วันที่เดินทาง

เส้นทาง

เที่ยวบิน

เวลาออก

เวลาถึง

16 ต.ค.

กรุงเทพฯ ”สนามบินดอนเมือง”- ย่างกุ้ง

FD251

07.15

08.00

18 ต.ค.

ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ ”สนามบินดอนเมือง”

FD254

17.30

19.15

โรงแรมที่พัก (2 คืน)

วันที่

เมือง

โรงแรม

จำนวน(คืน)

16 ต.ค.

ไจ้ทีโย (บนพระธาตุอินทร์แขวน)

Kyaikhto

1

17 ต.ค.

ย่างกุ้ง

Grand United

1

 

ค่าบริการขั้นต่ำ 16 ท่าน / ท่านละ(บาท)

16-18 ต.ค.(อังคาร-พฤหัส)

ผู้ใหญ่ (ห้องละ2)

15,900

พักเดี่ยวเพิ่ม

3,000

 

กำหนดการเดินทาง 16-18 ตุลาคม 2561

วันแรก     กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)–ย่างกุ้ง-หงสาวดี                     วันอังคาร 16 ตุลาคม 2561

05:00             พร้อมคณะที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูทางเข้าที่ 1-2  เคาน์เตอร์          สายการบินแอร์เอเซีย นำท่านเช็คสัมภาระ ติดป้ายชื่อกระเป๋าโดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยอำนวยความสะดวก และแจกบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน

 

การเตรียมตัวก่อนขึ้นเครื่อง ตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำสัมภาระใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบิน อาทิ มีด สนับมือ วัตถุแหลมคมทุกชนิด วัตถุไวไฟ ไม้ขีดไฟ และสิ่งคล้ายอาวุธทุกชนิด รวมถึงของเหลวทุกชนิดในบรรจุภัณฑ์ ขนาดเกิน 100 มล. เจล สเปรย์ ยาสีฟัน น้ำหอม แชมพูสระผม รวมถึงอาหารเหลว หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถูกยึดไว้ที่สนามบิน โดยไม่มีข้อต่อรองและไม่อนุญาตให้นำที่ชาร์ตแบตสำรอง (POWER BANK) โหลดใส่ใต้ท้องเครื่องเด็ดขาด ยกเว้นนำติดตัวขึ้นเครื่องเท่านั้น

‡ ˆ ‰ Š ‹ Œ เวลาประเทศพม่าช้ากว่าเวลาประเทศไทย 30 นาที  Ž   ‘ ’

 

07:15         ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดย สายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD251

               บริการอาหารร้อนพร้อมเครื่องดื่มบนเครื่อง

08:00          ถึงสนามบินมิงกะลาดง กรุงย่างกุ้ง (Yangon) ประเทศพม่า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วบริการจากบริษัทฯ จัดรถปรับอากาศรับท่าน

จากนั้น       นำท่านเดินทางสู่เมืองไจ้ทีโย ผ่าน เมืองหงสาวดี (Bago) ระยะทางประมาณ 194 กิโลเมตร

กรุณาจัดเสื้อผ้าและเครื่องใช้ใส่กระเป๋าเล็ก สำหรับค้างคืนบนพระธาตุอินทร์แขวน

กระเป๋าใบใหญ่จะเก็บไว้ที่รถบัสไม่ได้นำขึ้นไปบนพระธาตุด้วย


10:30             ถึงหงสาวดี ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ และมีอายุมากกว่า 400 ปี นำท่านนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอร์ (Shwemawdaw Pagoda) หรือพระธาตุมุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองหงสาวดีอันเป็นสัญลักษณ์ที่ยืนยันความเจริญรุ่งเรืองของนครหงสาวดี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า นมัสการยอดเจดีย์หักซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์

11:30          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13:30          เดินทางต่อสู่ เมืองไจ้ทีโย ผ่านชมทัศนียภาพเมืองหงสาวดี ผ่านแม่น้ำสะโตง แม่น้ำที่พระนเรศวรทรงพระแสงปืน ถึงจุดจอดรถคิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้ทีโย)

               เปลี่ยนรถท้องถิ่นเพื่อขึ้นสู่ยอดเขาไจ้ทีโย ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร

17:00          ถึงที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Kyaikhto

18.30         นมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน (Golden Rock) ชมความงดงามงดงามขององค์พระธาตุโดยรอบ นมัสการพระพุทธรูปต่างๆบนองค์พระเจดีย์ตามตำนานของชาวพม่าเชื่อว่าต้องมานมัสการองค์ พระธาตุให้ครบสามครั้งแล้ว สิ่งที่ปรารถนาก็จะประสบผลสำเร็จ

19.30         บประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

**** พระธาตุอินทร์แขวนเปิดให้นมัสการได้ทั้งคืน

แนะนำท่านที่จะสวดมนต์หรือนั่งสมาธิ เตรียมเสื้อกันหนาวไปด้วย เนื่องจากอยู่บนยอดเขาเหนือหน้าผา ****

 

วันที่สอง   ไจ้ทีโย-ย่างกุ้ง                                                วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561

07:00          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08:00          เดินทางกลับสู่ เมืองหงสาวดี (Bago)

10:00        ถึงหงสาวดี นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเรือง (Shwethalyaung Buddha) ถือว่าเป็นพระนอนที่สวยงามที่สุดกล่าวกันว่าเป็นสมเด็จพระสุคตเจ้าในคืนก่อนวันที่พระองค์จะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานมีความยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร

11:00         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ในเมืองหงสาวดี

12:30       นำท่านแวะนมัสการ พระพุทธรูปไจ้ปุ่น หรือ พระพุทธรูปสี่ทิศ มีอายุกว่า 500 ปี เป็นวัดที่สร้างเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ 4 องค์ หันพระพักตร์ไปทุกทิศ แทนความหมายถึงพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ มีตำนานเล่าว่า พระราชธิดาทั้งสี่องค์ของกษัตริย์มอญที่อุทิศตนแด่พุทธศาสนา จึงสร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและได้สาบานไว้ว่าจะไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ ต่อมาน้องสาวคนสุดท้องกลับพบรักกับชายหนุ่มและแต่งงานกัน จึงเกิดอาเพศฟ้าผ่าพระพุทธรูปที่แทนตัวของน้องสาวคนสุดท้องพังทลายลงมา จนต้องมีการสร้างขึ้นมาใหม่ตามที่เห็นในปัจจุบัน โดยพระพุทธรูปองค์นี้จะมีลักษณะแตกต่างจากองค์อื่นๆ คือจะเป็นศิลปะแบบพม่า

14:00         นำท่านแวะ วัดพระไฝเลื่อน (ไจ้ท์ปอลอ Kkyaikpawlaw) เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่โบราณที่มีอายุมากกว่า 2,000 ปี เรื่องเล่าของพระพุทธรูปองค์นี้มีการเล่ากันว่า องค์พระลอยน้ำมาติดอยู่ใกล้ๆวัด จากนั้นชาวบ้านจึงเอามาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้แล้วมีการปิดทองกันเรื่อยมา แต่สิ่งที่แปลกที่สุดก็คือ ไม่ว่าจะปิดก็ครั้ง ที่หางคิ้วขององค์พระจะมีจุดดำๆ เกิดขึ้นทุกครั้ง ชาวบ้านก็เลยเรียกกันว่า พระไฝเลื่อน ตัวองค์พระนั้นตั้งอยู่ภายในวิหารที่มีความงดงามด้วยการประดับประดาด้วยรูปเเกะสลักที่ลงรักปิดทองอย่างสวยงาม ภายในวัดยังประดิษฐาน พระนอนแห่งวัดพระไฝเลื่อน ซึ่งมีลักษณะที่งดงามไม่แพ้พระพุทธไสยาสน์เชาตาจีที่เมืองหงสาวดีเลยทีเดียว

จากนั้น      เดินทางต่อเข้าสู่เมืองย่างกุ้ง

 

18:00         ถึงย่างกุ้งนำท่านขึ้นกราบนมัสการ พระบรมธาตุชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองพม่าที่มีทั้งชาวพม่าและนักท่องเที่ยวต่างพากันมาสักการะไม่ขาดสายทั้งกลางวัน และกลางคืน หนึ่งในพุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของโลกตามตำนานเล่าว่าภายในมหาเจดีย์บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้า 8 เส้นซึ่งประทานแก่นายวาณิช 2 พี่น้องนำมาสร้างเป็นมหาเจดีย์เพื่อเป็นที่สักการะแก่ปวงชนมีอายุ 2,500 ปี สูง 326 ฟุต ยอดบนสุดของเจดีย์หุ้มด้วยทองคำแท้หนัก 2 ตัน ประดับด้วยเพชร 5,548 เม็ดและพลอย 2,317 เม็ดรวมถึงทับทิมขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดพระเจดีย์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

 

20:00       รับประทานอาหารที่ภัตตาคาร

จาหนั้น      นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Hotel Grand United

วันที่สาม   ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ                                              วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561

07:00          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08:00          นมัสการ พระพุทธไสยาสน์เชาตันจี (Chauk Htaik Gyi) แห่งเมืองย่างกุ้ง พระพุทธรูปองค์นี้มีลักษณะพิเศษคือที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันล้วนเป็นมิ่งมงคลสูงสุดเพราะประกอบด้วย ลายลักษณ์ธรรมจักรข้างละองค์ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาทและล้อมด้วยรูปอัฏฐุตรสตกตมงคล108 ประการ

จากนั้น       นำท่านผ่านชม พระเจดีย์สุเล (Sule Pagoda) ศาสนสถานหลักใจกลางกรุงย่างกุ้ง สูงถึง157ฟุต สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่สุเลนัตหนึ่งในสี่นัต ที่เกี่ยวข้องกับตำนานของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

               นมัสการ เจดีย์โบตาทาวน์ (Botataung Pagoda) เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์โบตาทาวน์ แห่งนี้ก่อน พระเจดีย์โบตาทาวน์นี้ได้ถูกทำลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ โดยมีความแตกต่างกับพระเจดีย์ทั่วไปคือออกแบบให้ใต้ฐาน

               พระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้ โดยได้อัญเชิญพระบรมธาตุไว้ในผอบทองคำให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชัดเจน ส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ได้นำทองคำและของมีค่าต่างๆ ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่านำมาถวายแก่องค์ พระเจดีย์ มาจัดแสดงไว้

                  นมัสการ พระพุทธรูปทองคำ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีพุทธลักษณะงดงาม ตามประวัติว่าเคยประดิษฐานอย่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ ครั้นเมื่อพม่าตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์กัลกัตต้าในอินเดีย ทำให้รอดพ้นจากระเบิดจากฝ่ายสัมพันธมิตรที่ถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ ภายหลังพม่าได้รับเอกราชแล้วพระพุทธรูปทองคำจึงกลับคืนสู่พม่า และนำมาประดิษฐาน ณ วิหารนี้ ไหว้ เทพทันใจ ที่ชาวพม่าเห็นว่าทันใจสมชื่อ อธิษฐานขอสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ ไหว้ เทพกระซิบหรือเมี๊ยะนานหน่วย ตามตำนานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว

11:30        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13:00        นำท่านสู่ ตลาดโบโจ๊ก หรือ ตลาดสก๊อต (Scott Market) ซึ่งสร้างโดยชาวสก็อต สมัยเมื่อครั้งพม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไม้    และงาช้างแกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผ้าปักพื้นเมือง พลอย ทับทิม หยก เสื้อผ้า-ผ้าพื้นเมือง เครื่องเงิน เครื่องเขิน ฯลฯ

 

 

จากนั้น       นำท่านชม ช้างเผือก ช้างคู่บ้านคู่เมืองพม่า ซึ่งมีลักษณะพิเศษ คือลำตัวเป็นสีเผือก เล็บมีสีขาว และนัยต์ตามีมุก แล้วชม วัดพระหยกยาว พระหยกขาวนี้สร้างจากหยกขาวที่มีลักษณะมันวาว สีขาวสะอาดสูง37ฟุต กว้าง24ฟุต หนัก600ตัน เป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง พระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อันเชิญมาจากสิงคโปร์และศรีลังกา หันพระหัตถ์ออกจากองค์ หมายถึงการไล่ศัตรูและประทานความเจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ยังมีการนำส่วนที่เหลือมาสลักเป็นพระพุทธบาทซ้าย-ขวา ประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหลังของพระพุทธรูปด้วย

15.00        นำท่านเดินทางสู่สนามบินมิงกะลาดง เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

17:35          ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดย สายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 254

19:25          เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

ôการเข้าชมวัด และนมัสการพุทธสถานทุกที่ในพม่าต้องถอดรองเท้า รวมถึงถุงเท้าและถุงน่องô

 

การสำรองที่นั่งแบบหมู่คณะ

การจองที่นั่งสำหรับหมู่คณะ คือ การจองที่นั่งสำหรับผู้โดยสารจำนวน 10 คน ขึ้นไปที่เดินทางไปพร้อมกัน โดยมีเงื่อนไขดังนี้

4จำนวนผู้โดยสารเดินทางตั้งแต่ 10 ที่นั่งขึ้นไป

4อัตราตั๋วโดยสารขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสารในแต่ละเที่ยวบิน

4จ่ายค่าบริการการสำรองที่นั่งทันทีที่มีการสำรองที่นั่ง

4ตั๋วโดยสารไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางการบินได้

ท่านจะต้องทำการชำระเงินทันทีที่ได้ทำการจอง

 

ทางแผนกสำรองที่นั่งแบบหมู่คณะ ไม่รับสำรองที่นั่ง สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางภายใน 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ : ตั๋วโดยสารเมือทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถทำการคืนเงินได้ หากท่านไม่สามารถชำระเงินมัดจำ ชำระเงินเต็มจำนวน หรือ แจ้งชื่อผู้โดยสารในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิกที่นั่งของท่านในเที่ยวบินนั้น

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำการจองและยืนยันที่นั่งกับสายการบิน

ต่อเมื่อได้รับชำระค่าบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อัตราค่าบริการขั้นต่ำ 16 ท่าน/ท่านละ(บาท)

16-18 ต.ค.(อังคาร-พฤหัส)

ผู้ใหญ่ (ห้องละ2)

15,900

พักเดี่ยวเพิ่ม

3,000

 

อัตรานี้รวม       þ ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไป-กลับ กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง (ชั้นประหยัด , สายการบินแอร์เอเซีย)

                       รับผิดชอบสัมภาระไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม

                              þ ที่พักตามที่ระบุในรายการ
                  þ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
                              þ รถปรับอากาศ รับ-ส่ง สนามบิน-โรงแรม และ นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
þ  ค่าธรรมเนียมผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
þ ค่ารถขึ้น-ลง นมัสการพระธาตุอินทร์แขวน
                              þ ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท
                  ( ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของ บ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด )

þ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดไทยนำเที่ยวตามรายการ และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจากบริษัท

þ  ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินทุกสนามบินตามรายการ

þ ค่า Surcharge ช่วงเทศกาล

þ ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น

อัตรานี้ไม่รวม  ý ค่าหนังสือเดินทาง

                  ý ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งมาเองนอกเหนือรายการ

                       ý ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

                       ý ค่าบริการ 3%-5% กรณีชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้วยบัตรเครดิต

ý ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆเช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ เป็นต้น

ý ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.

หลักฐานการเดินทางและเอกสารวีซ่า ส่งมอบเอกสารให้บริษัทอย่างช้า 20 วันทำการ(ก่อนเดินทาง)

j หนังสือเดินทางอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง

k รูปถ่ายสี จำนวน 1 ใบ (ใช้สำหรับจัดทำคู่มือการเดินทาง)

เงื่อนไขการชำระเงิน

  • Ø มัดจำในวันจองท่านละ 10,000 บาท ในวันจอง
  • Ø ที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 30 วันทำการ

ติดต่อร่วมเดินทาง       4ธรรมจารี ทัวร์ ' 025911060

                                    4เสาวลักษณ์(ปุ๊)È08954016594อัจฉราพรรณ(เปิ้ล)È0819781022

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดตามความจำเป็น  อันเนื่องมาจาก  เหตุสุดวิสัย เช่น จากสายการบิน การยืนยันที่พัก เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศเป็นต้น

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/548

 

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)

4ยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯจะคืนเงินมัดจำให้ทั้งหมด

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 59-45 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 20,000 บาท

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 44-30 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 29-15 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 14-7 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 90 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 1 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์

4หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND

4หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป

4ตั๋วเครื่องบิน(Air Ticket) ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางถ้าได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้นและหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯเพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำREFUNDได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

4สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)

-   ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ  1 ใบ ทุกโรงแรม

-   สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด (Economy Class Passenger ขึ้นอยู่กับสายการยิน) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

-   สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) X 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) X 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)

-   ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง

-   บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์

4ระหว่างการเดินทางหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะถือว่าสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดไปได้

4หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองถือเป็นเหตุผลทางการเมืองและดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด

4บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน / ภัยธรรมชาติ / การจลาจล / เหตุการณ์ทางการเมืองและของสูญหายตามสถานที่ต่างๆซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ

-       กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯ เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำแล้ว บริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

view