สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน แชงกรีล่า

คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน แชงกรีล่า

คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า

นำท่านเดินทางสู่ศูนย์กลางแห่งศรัทธาของชาวพุทธบริเวณที่ราบสูงทิเบต

“วัดลามะซงจ้านหลิน”จงเตี้ยน แชงกรีล่า

ชมเมืองโบราณ“จงเตี้ยน” และช่องแคบเสือกระโจน นั่งกระเช้าขึ้นสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก

พร้อมชมความงดงามของเมืองมรดกโลก “เมืองโบราณลี่เจียง”

เมืองโบราณต้าลี่ ต้าหลี่กู่เฉิงอดีตนครหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจ้า

ชมโชว์อันยิ่งใหญ่ IMPRESSION LIJIANG

 

ตารางเที่ยวบินและการเดินทาง

วันที่เดินทาง

เส้นทาง

เที่ยวบิน

สายการบิน

เวลาออก

เวลาถึง

เสาร์ 29 ก.พ..

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ-คุนหมิง

MU2584

CHINA EASTERN AIRLINES

07.50

11.10

พุธ 4 มี.ค.

จงเตี้ยน-คุนหมิง

MU5932

CHINA EASTERN AIRLINES

09.05

10.05

พฤหัส 5 มี.ค.

คุนหมิง-กรุงเทพฯสุวรรณภูมิ

MU2583

CHINA EASTERN AIRLINES

23.00

00.45+1

 

กำหนดการเดินทางวันที่ 29 กุมภาพันธ์-6 มีนาคม 2563

 

วันแรก      กรุงเทพฯคุนหมิง-ฉู่สง                                                              วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

05:00          พร้อมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U 15-21 สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ติดป้ายชื่อกระเป๋า พร้อมแจกบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน

07:50        ออกเดินทางโดยสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU2584

                   บริการอาหารร้อนบนเครื่องบิน

11:10        ถึง สนามบินอูเจียป้า เมืองคุนหมิง “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ"

               เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล ห้อมล้อมด้วยภูเขาสูงทั้งสามด้านส่วนด้านใต้ติดทะเลสาบเตียนฉือ จึงทำให้เมืองคุนหมิงมีอากาศเย็นสบายตลอดปี

13:00        หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว ทางบริษัทจัดรถรับท่าน นำท่านออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศเดินทางต่อสู่เมืองฉู่สง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง)

17:00        ถึง เมืองฉู่สง รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)

จากนั้น       นำท่านเข้าที่พัก ณ FEILONG HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง     ฉู่สง–ต้าลี่-ลีเจียง                                                                         วันอาทิตย์ที่ 1  มีนาคม 2563

07:00        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)

08:00        หลังอาหารเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู่ เมืองต้าลี่ เขตปกครองตนเอง(ใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมง)

               ต้าลี่ เมืองซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซาน เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวหน่าซี ถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชื้อชาติ เดิมมีชื่อว่า “หนันเจา”หรืออาณาจักรน่านเจ้า (ค.ศ. 738–903) จนกระทั่งชาวไป๋ได้เข้ามาสถาปนาอาณาจักรต้าลี่ (ค.ศ. 937) และต่อมาในค.ศ. 1253 อาณาจักรต้าลี่ก็ถูกกุบไลข่าน จักรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลง แต่ก็ยังคงเหลือร่องรอยอารยธรรมเก่าให้ได้พบเห็น

ถึงต้าลี่ นำท่านชม เมืองโบราณต้าลี่ “ต้าหลี่กู่เฉิง” อดีตนครหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจ้า ชมซากเมืองเก่าและกำแพงเมืองโบราณ สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของเมืองไท่เหอ อันเป็นนครหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจ้า พร้อมชมหลักศิลาหนันเจาซึ่งเป็นหลักศิลาจารึกสูง 3 เมตร สร้างเมื่อปี ค.ศ. 766 ที่ได้ บันทึกระบบการปกครอง และเศรษฐกิจของรัฐเอาไว้

               แล้วนำท่านชม วัดเจ้าแม่กวนอิม ตามตำนานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายโดยแบกก้อนหินใหญ่ ไว้ข้างหลัง เพื่อขวางทางทหารมิให้รุกรานเข้าเมืองได้ ชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นในราชวงศ์ถัง เป็นวัดที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่งในต้าลี่

 

11:30          รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3)

จากนั้น         นำท่านถ่ายรูปด้านนอก “ซานถ่า” หรือ เจดีย์ 3 องค์ อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าลี่ที่โดดเด่นงดงาม ตั้ง อยู่ริมทะเลสาบเอ๋อไห่ ประกอบด้วยเจดีย์สีขาวสวยงาม 3 องค์โดยองค์กลางมีความสูงถึง 70 เมตรซึ่งสร้างขึ้นใน สมัยราชวงศ์ถังจึงมีลักษณะเหมือนกับเจดีย์ในเมืองซีอาน ส่วนองค์เล็กอีก 2 องค์ สร้างเพิ่มเติมทีหลังในสมัยราช วงศ์หยวน ซึ่งเป็นช่วงที่พุทธศาสนากำลังได้รับความนิยมสูงสุด ในประเทศจีน เจดีย์ 3 องค์มีอายุกว่า 1,000 ปี และได้มีการบูรณะเจดีย์เหล่านี้ในช่วงปี ค.ศ.1978 ก็ได้ค้นพบโบราณวัตถุจากศตวรรษที่ 7-10 กว่า 600 ชิ้น ใน องค์เจดีย์

               แล้วนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองลี่เจียง เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวหน่าซี ถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง

               ถึง ลี่เจียง นำท่านชม สระมังกรดำ “เฮยหลงถัน” ชมความงดงามของอุทยานที่กว้างใหญ่และน้ำในบึงที่ใส สะท้อนภาพทิวทัศน์ของภูเขาหิมะ ชม ยอดเขาหิมะมังกรหยก ได้อย่างงดงามและชัดเจน

               ชม เมืองโบราณลี่เจียง “ลี่เจียงกู่เฉิง ชมชีวิตความเป็นอยู่แบบโบราณที่ยังคงหลงเหลือให้ได้พบเห็นในเมืองนี้ ภายในเมืองโบราณมีร้านของฝากของที่ระลึกมากมายและเมืองนี้ได้รับประกาศจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็น “เมืองมรดกโลก”

  

18:00        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)

                   สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าที่พัก

               พักผ่อนกันตามอัธยาศัย ณ  XIN TIAN LE HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม     ลี่เจียง-เขาหิมะมังกรหยก                                                  วันจันทร์ที่ 2  มีนาคม 2563

07:00        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)

08:00        นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก โดยรถกระเช้าไฟฟ้า (กระเช้าใหญ่) ขึ้นสู่บริเวณ ยอดเขาหิมะมังกรหยก ยอดเขาที่สูงที่สุดของ เทือกเขานี้ บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 5,596 เมตร    ภูเขาหิมะมังกรหยกนี้มีต้นสนอายุกว่าพันปีเทือกเขานี้ หาก มองดูแล้วลักษณะคล้ายมังกรนอนอยู่บนก้อนเมฆจึงเป็นที่มาของชื่อเทือกเขาแห่งนี้

11:00        รับประทานอาหรกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)

 

13:00        นำท่านชม IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว        เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลังและใช้ทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเผ่าต่างๆของเมืองลี่เจียง

จากนั้น       ชม หมู่บ้านน้ำหยก ชม ศาลตงปา ศาลที่เกี่ยวสือหลัว บรรพบุรุษของชาวนาซี ชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ของเผ่านาซี ซึ่งไหลมาจากภูเขาหิมะมังกรหยก

                   ชม วัดอวี้เฟิง ซึ่งเป็นวัดลามะทิเบตที่เก่าแก่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1756 ภายในบริเวณวัดจะปลูก ต้นฉาฮวา หรือคามิเลียขนาดยักษ์ ซึ่งเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งมีดอกคล้ายกุหลาบ บางต้นมีอายุเก่าแก่ร่วม 600 ปี

18:00        รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก

               พักผ่อนกันตามอัธยาศัย ณ XIN TIAN LE HOTELหรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่        ลี่เจียง-แชงกรีล่า-จงเตี้ยน                                               วันอังคารที่ 3  มีนาคม 2563

07:00        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8)

08:00        นำท่านเดินทางสู่ “ฉางเจียงตี่ยี่วาน (โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง) เกิดจากแม่น้ำแยงซีที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึ่งเป็นที่ราบสูงไหลลงมา กระทบกับเขาไห่หลอ แล้วหักเส้นทางโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็น “โค้งแรกแม่น้ำแยงซี

จากนั้น       เดินทางต่อสู่ ช่องแคบเสือกระโจน ชมช่องแคบซึ่งเป็นช่วงแม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่น้ำทรายทอง) มีน้ำไหลเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุดประมาณ 30 เมตร ตามตำนานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบนี้เสือสามารกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ จึงเป็นที่มาของ “ช่องแคบเสือกระโจน”

11:00        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)

               แล้วเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน“แชงกรีล่าซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตหนาซีของเมืองลี่เจียง และอาณาจักรหยีของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยู่ห่างจากนครคุนหมิง ถึง 700 กม. และอุดมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามของป่าไม้ ทุ่งหญ้า ภูเขา ทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ด้วยภูมิประเทศรวมกับทัศนีย์ภาพที่งดงามสถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า         “ดินแดนแห่งความฝัน”

 

จากนั้น       นำท่านสู่ วัดลามะ ซงจ้านหลิน ตั้งอยู่เชิงเขา อยู่ห่างจากเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร มีพระลามะจำพรรษามากกว่า 700 รูป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1679(พ.ศ. 2222) สร้างขึ้นโดยดะไลลามะองค์ที่ 5 ในช่วงศตวรรษที่ 18 สมัยจักรพรรดิ์คังซี แห่งราชวงศ์ชิง มีรูปแบบคล้ายพระราชวังโปตาลา ที่เมืองลาซาเมืองหลวงของทิเบต แต่ย่อส่วนลงมา มีการเปรียบเทียบว่า       "หากพระราชวังโปตาลาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวทิเบต วัดจงซานหลินก็เป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธาของชาวพุทธบริเวณที่ราบสูงทิเบตนั่นเอง"

 

จากนั้น       นำท่านชม เมืองโบราณจงเตี้ยน ศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาวธิเบต ลักษณะคล้ายชุมชนเมืองโบราณธิเบต ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าของคนพื้นเมือง ร้านขายสินค้าที่ระลึกมากมายและชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวทิเบตที่แชงกรีล่า

18:00        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าที่พัก ณ เข้าที่พัก TANSHAN HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า      จงเตี้ยนคุนหมิง                                                                                วันพุธที่ 4  มีนาคม 2563

06:00        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 11)

จากนั้น       นำท่านสู่ ท่าอากาศยานเมืองจงเตี้ยน

09:05        ออกเดินทางกลับสู่คุนหมิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 5811

10:05        เดินทางถึง สนามบินคุนหมิง

11:00        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 12)

จากนั้น       นำท่านขึ้นชม เขาซีซาน ซึ่งมีรูปร่างเหมือนหญิงสาวนอนอยู่ จึงเรียกกันว่าเขานางนอน ชม ประตูมังกร ซึ่งถือกันว่าเป็นประตูแห่งโชคลาภและความมั่งคั่ง เป็นประตูสิริมงคลตามความเชื่อของชาวจีนโบราณซึ่งกล่าวไว้ว่าใครได้เดินผ่านประตูแห่งนี้จะมีโชคลาภ พร้อมชมทัศนียภาพอันงดงามของ ทะเลสาบเตียนฉือ ที่พระราชวัง  อี้เหอหยวนในกรุงปักกิ่งได้ลอกเลียนแบบไปสร้างเป็นพระราชวังฤดูร้อน และตั้งชื่อว่าทะเลสาบคุนหมิง ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกในราคาถูกที่ท่านสามารถต่อรองราคาได้ตลอดทั้งสองฝั่งทาง พร้อมชมทิวทัศน์ขุนเขาตามธรรมชาติอันงดงาม

18:00        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 13)

หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมบรรยากาศของ ถนนคนเดินคุนหมิง ให้ท่านเลือกซื้อของฝากกันตามสบาย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าที่พัก ณ LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก      คุนหมิง กรุงเทพฯ                                                      วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563

07:00        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 14)

08:00           นำท่านชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ มีโบสถ์ที่งดงาม นำท่านนมัสการ เจ้าแม่กวนอิมพันมือ

 

11:00        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 15)

ภาคบ่าย     เดินทางสู่ สวนน้ำตกคุนหมิง (Kunming Waterfall Park) เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองที่มีขนาดใหญ่ และกำลังเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว ภายในสวนสาธารณะประกอบไปด้วยน้ำตกขนาดใหญ่มีความกว้าง 400 เมตร มีความสูงถึง 12.5 เมตรโดยประมาณ ซึ่งถือได้ว่าเป็นผลงานความงามที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้น โดยใช้ระยะเวลาในการสร้างกว่า 3 ปี กับงบประมาณ 600 ล้านบาท

จากนั้น       นำท่านชมไร่สตรอเบอรี่ (Strawberry Farm) ให้ท่านได้ลองชิมสตรอเบอรี่สดๆจากทางไร่ หวานหอมชวนน่ารับประทาน จนเป็นที่ชื่นชอบของชาวจีนและชาวต่างชาติ รวมถึงยังเป็นผลไม้ส่งออกของประเทศ นำทุกท่านเลือกเก็บสตรอเบอรี่ และเลือกชิมสตรอเบอรี่จากภายในไร่ ท่านสามารถเลือกซื้อกลับเป็นของฝาก ช่วงเวลาที่ผลสตอเบอรี่จะสามารถเก็บได้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาล ในกรณีที่ผลสตอเบอรี่ไม่สามารถเก็บได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์งดการเปลี่ยนแปลงรายการแทนรายการดังกล่าว และไม่คืนเงินเนื่องจากไร่สตอเบอรี่แห่งนี้ไม่มีค่าเข้า

  

18:00        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 16)

               หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานอูเจียป้าง นครคุนหมิง เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

23:00        ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU2583

 

วันที่เจ็ด     กรุงเทพฯ                                                                         วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563

00:45        เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง แต่มีขายของที่ภัตตาคาร 1 มื้อ

 


ค่าบริการ(ผู้เดินทางขั้นต่ำ 16 ท่าน)

ผู้ใหญ่ (ห้องละ2ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ท่านละ (บาท)

29,900

5,000

อัตรานี้รวม       R ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ-คุนหมิง

(ชั้นทัศนาจรรับผิดชอบสัมภาระไม่เกิน 20 ก.ก โหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้ท่านละ 1 ชิ้น)

R ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ จงเตี้ยน-คุนหมิง (ชั้นทัศนาจรสัมภาระไม่เกิน 20 ก.ก)

R ค่าพาหนะรถโค้ชปรับอากาศรับ-ส่งระหว่างสนามบินและโรงแรมและท่องเที่ยวตามรายการ

R ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินทุกสนามบิน

R ค่าธรรมเนียมวีซ่า (วีซ่ากรุ๊ฟ)

R ค่าธรรมเนียมผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

R ค่าอาหารตามทุกมื้อที่ระบุในรายการ

R เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจากทางบริษัทตลอดการเดินทาง

R ทิปไกด์ท้องถิ่น(พูดไทย) และคนขับรถ (วันละ 10 หยวนต่อคนต่อวัน แปลว่า เดินทางทั้งหมด 6 วัน จ่ายไกด์ 60 หยวน คนขับ 60 หยวน รวมเป็น 120 หยวนต่อคน)

R ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท

                              (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด)

อัตรานี้ไม่รวม   Q ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

                          Q ค่าบริการ 3%-5% กรณีชำระค่าใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต

                          Q ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งมานอกรายการ

Q ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆเช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ 

หลักฐานการเดินทางและเอกสารวีซ่า            ส่งให้บริษัทก่อนวันเดินทางอย่างช้าก่อนการเดินทาง 30 วัน

การจองและการชำระเงิน    4มัดจำในวันจองท่านละ 15,000 บาท          ภายในวันที่ 6 มกราคม 63

                                        4ที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 30 วันทำการ ภายในวันที่ 20 มกราคม 63

ติดต่อยืนยันร่วมเดินทางที่     4ธรรมจารี ทัวร์ Å 025911060 4เสาวลักษณ์(ปุ๊)È08954016594บำนาญ (ต่อง)È0624568693

หมายเหตุ      บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดตามความจำเป็น อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น จากสายการบิน การยืนยันที่พัก เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศ เป็นต้น

 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11 / 548

  

หลักฐานการเดินทางและเอกสารวีซ่า ส่งให้บริษัทอย่างช้าก่อนวันเดินทาง 20 วัน

หลักฐานการเดินทางและเอกสารวีซ่า

4พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน

4สำเนาบัตรประชาชน              4สำเนาทะเบียนบ้าน

4กรณีเด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี) ขอให้ถ่ายเอกสารสูติบัตร

4 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังขาว(ถ่ายหน้าตรง ไม่เกิน 6 เดือน) 2 ใบ

 

กรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง

- กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯจะคืนเงินให้ทั้งหมด

- แจ้งภายใน 29 วันแต่ไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท

- แจ้งภายใน 20 วันแต่ไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่าใช้จ่าย 50 %  ของราคาทัวร์

 - แจ้งน้อยกว่า 10 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด

- ระหว่างการเดินทางหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะถือว่าสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดไปได้

- หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองถือเป็นเหตุผลทางการเมืองและดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ / การจลาจล / เหตุการณ์ทางการเมืองและของสูญหายตามสถานที่ต่างๆซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ

- กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯ เรื่อง วีซ่าของท่าน เพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯ เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

 

view