สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

China คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน แชงกรีล่า

China คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน แชงกรีล่า

คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน แชงกรีล่า

ชมความงดงามของเมืองมรดกโลก นั่งกระเช้าขึ้นชมภูเขาหิมะมังกรหยก

เที่ยวเมืองโบราณ“จงเตี้ยน” และช่องแคบเสือกระโจน

พร้อมโชว์อันยิ่งใหญ่ IMPRESSION LIJIANG

 

กำหนดการเดินทางวันที่ 17-22 มกราคม 2563

วันแรก      กรุงเทพฯคุนหมิง-ฉู่สง                                                                 วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563

13:00        พร้อมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U 15-21 สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ติดป้ายชื่อกระเป๋า พร้อมแจกบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน

15:45        ออกเดินทางโดยสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU742

18:50        ถึง สนามบินอูเจียป้า เมืองคุนหมิง “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ" เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล ห้อมล้อมด้วยภูเขาสูงทั้งสามด้าน ส่วนด้านใต้ติดทะเลสาบเตียนฉือ จึงทำให้เมืองคุนหมิงมีอากาศเย็นสบายตลอดปี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

20:00        ถวายน้ำปานะ และรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)

จากนั้น       เดินทางต่อสู่เมืองฉู่สง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

               ถึงฉู่สงนำท่านเข้าที่พัก ณ YUN HUA HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง     ฉู่สง–ต้าลี่- ลีเจียง                                                                       วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563

07:00        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)

08:00        หลังอาหารเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู่ เมืองต้าลี่ เขตปกครองตนเอง(ใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมง)

               ต้าลี่ เมืองซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซาน เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวหน่าซี ถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชื้อชาติ เดิมมีชื่อว่า “หนันเจา”หรืออาณาจักรน่านเจ้า (ค.ศ. 738–903)

จนกระทั่งชาวไป๋ได้เข้ามาสถาปนาอาณาจักรต้าลี่ (ค.ศ. 937) และต่อมาในค.ศ. 1253 อาณาจักรต้าลี่ก็ถูกกุบไลข่าน จักรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลง แต่ก็ยังคงเหลือร่องรอยอารยธรรมเก่าให้ได้พบเห็น

ถึงต้าลี่ นำท่านชม เมืองโบราณต้าลี่ “ต้าหลี่กู่เฉิง” อดีตนครหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจ้า ชมซากเมืองเก่าและกำแพงเมืองโบราณ สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของเมืองไท่เหอ อันเป็นนครหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจ้า พร้อมชมหลักศิลาหนันเจาซึ่งเป็นหลักศิลาจารึกสูง 3 เมตร สร้างเมื่อปี ค.ศ. 766 ที่ได้ บันทึกระบบการปกครอง และเศรษฐกิจของรัฐเอาไว้

               แล้วนำท่านชม วัดเจ้าแม่กวนอิม ตามตำนานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายโดยแบกก้อนหินใหญ่ ไว้ข้างหลัง เพื่อขวางทางทหารมิให้รุกรานเข้าเมืองได้ ชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นในราชวงศ์ถัง เป็นวัดที่มีปฏิมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่งในต้าลี่

11:30          รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3)

จากนั้น         นำท่านถ่ายรูปด้านนอก “ซานถ่า” หรือ เจดีย์ 3 องค์ อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าลี่ที่โดดเด่นงดงาม ตั้ง อยู่ริมทะเลสาบเอ๋อไห่ ประกอบด้วยเจดีย์สีขาวสวยงาม 3 องค์โดยองค์กลางมีความสูงถึง 70 เมตรซึ่งสร้างขึ้นใน สมัยราชวงศ์ถังจึงมีลักษณะเหมือนกับเจดีย์ในเมืองซีอาน ส่วนองค์เล็กอีก 2 องค์ สร้างเพิ่มเติมทีหลังในสมัยราช วงศ์หยวน ซึ่งเป็นช่วงที่พุทธศาสนากำลังได้รับความนิยมสูงสุด ในประเทศจีน เจดีย์ 3 องค์มีอายุกว่า 1,000 ปี และได้มีการบูรณะเจดีย์เหล่านี้ในช่วงปี ค.ศ.1978 ก็ได้ค้นพบโบราณวัตถุจากศตวรรษที่ 7-10 กว่า 600 ชิ้น ใน องค์เจดีย์

               แล้วนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองลี่เจียง เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวหน่าซี ถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง

               ถึง ลี่เจียง นำท่านชม สระมังกรดำ “เฮยหลงถัน” ชมความงดงามของอุทยานที่กว้างใหญ่และน้ำในบึงที่ใส สะท้อนภาพทิวทัศน์ของภูเขาหิมะ ชม ยอดเขาหิมะมังกรหยก ได้อย่างงดงามและชัดเจน

               ชม เมืองโบราณลี่เจียง “ลี่เจียงกู่เฉิง” ชมชีวิตความเป็นอยู่แบบโบราณที่ยังคงหลงเหลือให้ได้พบเห็นในเมืองนี้ ภายในเมืองโบราณมีร้านของฝากของที่ระลึกมากมายและเมืองนี้ได้รับประกาศจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็น “เมืองมรดกโลก”

18:00        ถวายน้ำปานะ และ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าที่พัก

               พักผ่อนกันตามอัธยาศัย ณ  XIN TIAN LE HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม     ลี่เจียง-เขาหิมะมังกรหยก                                               วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563

07:00        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)

08:00        นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก โดยรถกระเช้าไฟฟ้า (กระเช้าใหญ่) ขึ้นสู่บริเวณ ยอดเขาหิมะมังกรหยก ยอดเขาที่สูงที่สุดของ เทือกเขานี้ บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 5,596 เมตร    ภูเขาหิมะมังกรหยกนี้มีต้นสนอายุกว่าพันปีเทือกเขานี้ หาก มองดูแล้วลักษณะคล้ายมังกรนอนอยู่บนก้อนเมฆจึงเป็นที่มาของชื่อเทือกเขาแห่งนี้

11:00        รับประทานอาหรกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)

13:00        นำท่านชม IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว        เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลังและใช้ทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเผ่าต่างๆของเมืองลี่เจียง

จากนั้น       ชม หมู่บ้านน้ำหยก ชม ศาลตงปา ศาลที่เกี่ยวสือหลัว บรรพบุรุษของชาวนาซี ชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ของเผ่านาซี ซึ่งไหลมาจากภูเขาหิมะมังกรหยก

               ชม วัดอวี้เฟิง ซึ่งเป็นวัดลามะทิเบตที่เก่าแก่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1756 ภายในบริเวณวัดจะปลูก ต้นฉาฮวา หรือคามิเลียขนาดยักษ์ ซึ่งเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งมีดอกคล้ายกุหลาบ บางต้นมีอายุเก่าแก่ร่วม 600 ปี

18:00        ถวายน้ำปานะ และ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก

               พักผ่อนกันตามอัธยาศัย ณ XIN TIAN LE HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่สี่        ลี่เจียง-แชงกรีล่า-จงเตี้ยน                                               วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563

07:00        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8)

08:00        นำท่านเดินทางสู่ “ฉางเจียงตี่ยี่วาน” (โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง) เกิดจากแม่น้ำแยงซีที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึ่งเป็นที่ราบสูงไหลลงมา กระทบกับเขาไห่หลอ แล้วหักเส้นทางโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็น “โค้งแรกแม่น้ำแยงซี

จากนั้น       เดินทางต่อสู่ ช่องแคบเสือกระโจน ชมช่องแคบซึ่งเป็นช่วงแม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่น้ำทรายทอง) มีน้ำไหลเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุดประมาณ 30 เมตร ตามตำนานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบนี้เสือสามารกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ จึงเป็นที่มาของ “ช่องแคบเสือกระโจน”

11:00        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)

               แล้วเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน“แชงกรีล่า” ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตหนาซีของเมืองลี่เจียง และอาณาจักรหยีของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยู่ห่างจากนครคุนหมิง ถึง 700 กม. และอุดมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามของป่าไม้ ทุ่งหญ้า ภูเขา ทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ด้วยภูมิประเทศรวมกับทัศนีย์ภาพที่งดงามสถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า         “ดินแดนแห่งความฝัน”

จากนั้น       นำท่านสู่ วัดลามะ ซงจ้านหลิน ตั้งอยู่เชิงเขา อยู่ห่างจากเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร มีพระลามะจำพรรษามากกว่า 700 รูป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1679(พ.ศ. 2222) สร้างขึ้นโดยดะไลลามะองค์ที่ 5 ในช่วงศตวรรษที่ 18 สมัยจักรพรรดิ์คังซี แห่งราชวงศ์ชิง มีรูปแบบคล้ายพระราชวังโปตาลา ที่เมืองลาซาเมืองหลวงของทิเบต แต่ย่อส่วนลงมา มีการเปรียบเทียบว่า       "หากพระราชวังโปตาลาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวทิเบต วัดจงซานหลินก็เป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธาของชาวพุทธบริเวณที่ราบสูงทิเบตนั่นเอง"

จากนั้น       นำท่านชม เมืองโบราณจงเตี้ยน ศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาวธิเบต ลักษณะคล้ายชุมชนเมืองโบราณธิเบต ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าของคนพื้นเมือง ร้านขายสินค้าที่ระลึกมากมายและชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวทิเบตที่แชงกรีล่า

18:00        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าที่พัก ณ เข้าที่พัก LAN HAI JUN HUA HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า      จงเตี้ยนคุนหมิง                                                                       วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563

06:00        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 11)

จากนั้น       นำท่านสู่ ท่าอากาศยานเมืองจงเตี้ยน

09:50        ออกเดินทางกลับสู่คุนหมิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 5811

10:50        เดินทางถึง สนามบินคุนหมิง นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองแวะชม โรงงานผลิตผ้าไหมของจีน ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด

11:00        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 12)

จากนั้น       นำท่านแวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง

นำท่านขึ้นชม เขาซีซาน ซึ่งมีรูปร่างเหมือนหญิงสาวนอนอยู่ จึงเรียกกันว่าเขานางนอน ชม ประตูมังกร ซึ่งถือกันว่าเป็นประตูแห่งโชคลาภและความมั่งคั่ง เป็นประตูสิริมงคลตามความเชื่อของชาวจีนโบราณซึ่งกล่าวไว้ว่าใครได้เดินผ่านประตูแห่งนี้จะมีโชคลาภ พร้อมชมทัศนียภาพอันงดงามของ ทะเลสาบเตียนฉือ ที่พระราชวัง  อี้เหอหยวนในกรุงปักกิ่งได้ลอกเลียนแบบไปสร้างเป็นพระราชวังฤดูร้อน และตั้งชื่อว่าทะเลสาบคุนหมิง ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกในราคาถูกที่ท่านสามารถต่อรองราคาได้ตลอดทั้งสองฝั่งทาง พร้อมชมทิวทัศน์ขุนเขาตามธรรมชาติอันงดงาม

18:00        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 13)

หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมบรรยากาศของ ถนนคนเดินคุนหมิงให้ท่านเลือกซื้อของฝากกันตามสบาย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าที่พัก ณ LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่หก      คุนหมิง กรุงเทพฯ                                                        วันพุธที่ 22 มกราคม 2563

07:00        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 14)

08:00           นำท่านชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ มีโบสถ์ที่งดงาม นำท่านนมัสการ เจ้าแม่กวนอิมพันมือ

11:00        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 15)

               หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอูเจียป้า แห่งนครคุนหมิง เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

13:30        ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 741

14:35        เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

ไม่ลงร้านช้อปปิ้ง

 


ค่าบริการ(ผู้เดินทางขั้นต่ำ 16 ท่าน)

ผู้ใหญ่ (ห้องละ2ท่าน)

พระภิกษุ(ห้องละ2ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ท่านละ (บาท)

32,900

31,900

5,000

อัตรานี้รวม      R ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ-คุนหมิง

(ชั้นทัศนาจรรับผิดชอบสัมภาระไม่เกิน 20 ก.ก โหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้ท่านละ 1 ชิ้น)

R ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ จงเตี้ยน-คุนหมิง (ชั้นทัศนาจรสัมภาระไม่เกิน 20 ก.ก)

                   R ค่าพาหนะ รถโค้ชปรับอากาศรับ-ส่งระหว่างสนามบินและโรงแรมและท่องเที่ยว

                       ( ทางบริษัทจัดรถโค้ชปรับอากาศ 30 ที่นั่ง )

                   R ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินทุกสนามบิน      R ค่าธรรมเนียมวีซ่า

                   R ค่าธรรมเนียมผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่างๆ R ค่าอาหารตามทุกมื้อที่ระบุในรายการ

R เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจากทางบริษัทตลอดการเดินทาง

R ทิปไกด์ท้องถิ่น(พูดไทย) และคนขับรถ (ค่าทิปไกด์วันละ 10 หยวนต่อคนต่อวัน และ คนขับรถวันละ 10 หยวนต่อคน ต่อวัน แปลว่า เดินทางทั้งหมด 6 วัน จ่ายไกด์ 60 หยวน คนขับ 60 หยวน รวมเป็น 120 หยวนต่อคน

R ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท

    (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด)

อัตรานี้ไม่รวม Q ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

                        Q ค่าบริการ 3%-5% กรณีชำระค่าใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต

                   Q ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งมาเองนอกเหนือรายการ

Q ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆเช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์  ทีวีช่องพิเศษ เป็นต้น

หลักฐานการเดินทางและเอกสารวีซ่า      ส่งให้บริษัทก่อนวันเดินทางอย่างช้าก่อนการเดินทาง 14 วัน

การจองและการชำระเงิน  4มัดจำในวันจองท่านละ 20,000 บาทในวันจอง

                                           4ที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 30 วันทำการ

ติดต่อยืนยันร่วมเดินทางที่ 4ธรรมจารี ทัวร์ Å 025911060

                                    4เสาวลักษณ์(ปุ๊)È08954016594บำนาญ (ต่อง)È0624568693

หมายเหตุ       บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดตามความจำเป็น อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น จากสายการบิน การยืนยันที่พัก เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศ เป็นต้น

 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11 / 548

 

หลักฐานการเดินทางและเอกสารวีซ่า ส่งให้บริษัทอย่างช้าก่อนวันเดินทาง 20 วัน

หลักฐานการเดินทางและเอกสารวีซ่า

ส่งให้บริษัทก่อนวันเดินทางอย่างช้าก่อนเดินทาง 14 วันทำการ

4สำเนาบัตรประชาชน              4สำเนาทะเบียนบ้าน

4กรณีเด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี) ขอให้ถ่ายเอกสารสูติบัตร

4 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังขาว(ถ่ายหน้าตรง ไม่เกิน 6 เดือน) 2 ใบ

 

กรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง

- กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯจะคืนเงินให้ทั้งหมด

- แจ้งภายใน 29 วันแต่ไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท

- แจ้งภายใน 20 วันแต่ไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่าใช้จ่าย 50 %  ของราคาทัวร์

 - แจ้งน้อยกว่า 10 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด

- ระหว่างการเดินทางหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะถือว่าสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดไปได้

- หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองถือเป็นเหตุผลทางการเมืองและดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ / การจลาจล / เหตุการณ์ทางการเมืองและของสูญหายตามสถานที่ต่างๆซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ

- กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯ เรื่อง วีซ่าของท่าน เพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯ เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

 

view