สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

“ราตรีม่วงเหลือง ปีที่ 19” ชัยนาท-อุทัยธานี ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ มื อ ง ร อ ง ต้ อ ง ไ ป ล อ ง

“ราตรีม่วงเหลือง ปีที่ 19” ชัยนาท-อุทัยธานี  ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ มื อ ง ร อ ง ต้ อ ง ไ ป ล อ ง

ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ มื อ ง ร อ ง ต้ อ ง ไ ป ล อ ง

เดินทางใกล้ๆ ในวันพักผ่อน กับ แหล่งท่องเที่ยวที่ท่านจะต้องประทับใจเมื่อได้ไปสัมผัส

นำ ที ม โ ด ย  คุ ณ ช า ติ ช า ย   โ พ ธิ ปั ด ช า

 

กำหนดการเดินทาง : วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 1       กรุงเทพฯ – ท่องเที่ยวชุมชนนวัตวิถี ลาวเวียงบ้านเนินขาม – สวนนกชัยนาท

                   “ราตรีม่วงเหลือง ปีที่ 19”ณ โรงแรมเจ้าพระยาธารา ริเวอร์ไซด์                                                             เสาร์ที่ 16 พ.ย.62

07.00 น.   ออกเดินทางจาก ¬จุดจอดรถ บริเวณหน้าปั้มคาลเท็กซ์ พงษ์เพชร ถ.งามวงศ์วาน¬บริการอาหารเช้าä1 (ปิกนิก) ผลไม้-เครื่องดื่ม

              มัคคุเทศก์แนะนำโปรแกรมการเดินทาง มุ่งหน้าสู่ เมืองชัยนาท

10.00 น.   เดินทางสู่ ชุมชนบ้านเนินขาม อ.เนินขาม เป็นชุมชน ลาวเวียง ที่อพยพมาจากนครเวียงจันทน์ ประเทศลาว ที่ยังคงรักษาวัฒนธรรม ประเพณีและชาติพันธุ์ของตนเอาไว้ได้อย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูด การแต่งกาย การทอผ้า ผู้คนอัธยาศัยดีมีน้ำใจ ที่นี่เป็นหนึ่งใน ชุมชนนวัตวิถีดีเด่น ติด 1 ใน 50 ระดับประเทศ ที่สืบสานภูมิปัญญา พาชมของดีท้องถิ่น วิวทุ่งนาเขียวขจี เหมาะแก่การมาท่องเที่ยว

              ประทับใจกับ ขบวนนางรำ ที่มาคอยต้อนรับนักท่องเที่ยว ณ ลานศิลปะวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านลาวเวียงบ้านหนองขาม

              เข้าร่วมพิธี บายศรีสู่ขวัญ ผูกแขนเอิ้นขวัญ

จากนั้น     นำท่านไปกราบ หลวงพ่อพุทธมาลี วัดเนินขาม ที่ชาวบ้านให้ความศรัทธา ปิดทองรอยพระพุทธบาทเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเดินทาง

              นั่ ง ร ถ อี ต๊อก/อี แต๋น เที่ยวชมหมู่บ้าน ชมบ้านโบราณร้อยปี จากนั้นไปทำ สปามือและเท้า ด้วยสมุนไพร อีกหนึ่ง OTOP ที่ขึ้นชื่อของที่นี่

12.00 น.   บริการอาหารกลางวันพื้นบ้าน ชุมชนที่นี่จะเรียกว่า พาสวย ä2 พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านของชาวลาวเวียง เลือกจับจ่ายสินค้าของชุมชน

13.30 น.   เดินทางไปชม สวนนกชัยนาท...คุณไม่ได้มาที่นี่นานรึยัง? มีอะไรมากมายให้ได้ชม อาทิ สวนน้ำอวกาศ อาคารแสดงพันธุปลาฯ ท้องฟ้าจำลอง พิพิธภัณฑ์ไข่นก เกาะกลางน้ำเจ้าแม่กวนอิม สนามวิหคหรรษา ศูนย์รวมนกนานาชาติ ร้านของที่ระลึก จะเลือกเดินเที่ยวชม หรือนั่งรถไฟชมก็ได้ครับ

16.00 น.   นำท่านเข้าสู่ โรงแรมเจ้าพระยาธารา ริเวิอร์ไซด์ และ โรงแรมสุวรรณา ริเวอร์ไซด์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บรรยากาศเงียบสงบ แสนสบาย

18.30 น.   ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานเลี้ยงสังสรรค์ “มนต์รักเจ้าพระยา....ราตรีม่วงเหลืองปีที่ 19”

สนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการบนเวที สลับขับกล่อมกับดนตรีสบายๆ อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารค่ำหลากหลาย ä3

ที่ทางทีมงานบรรจงเลือกสรรไว้เป็นพิเศษ ลุ้นรับตำแหน่ง “ขวัญใจราตรีม่วงเหลือง ปี 19” ลุ้นรับของที่ระลึกลับบ้านมากมาย

22.00 น.   โดยประมาณ แยกย้ายกันพักผ่อนตามอัธยาศัย......ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่ 2       อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี วัดจันทาราม(วัดท่าซุง)

                   ล่องเรือรับประทานอาหารกลางวัน ชมแม่น้ำสะแกกรัง - วัดถ้ำเขาวง - กรุงเทพฯ                                    อาทิตย์ 17 พ.ย.62

07.00 น.   บริการอาหารเช้าในโรงแรม ä4

08.00 น.   เดินทางสู่ อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี นำท่านสู่ วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) ชมความงามของ มหาวิหารแก้ว 100 เมตร ที่ภายในประดับด้วยโมเสกสีขาวและกระจกวิบวับไปทั้งหลัง ด้านหนึ่งประดิษฐาน พระพุทธชินราชจำลอง เป็นพระประธาน ส่วนอีกด้านเป็นบุษบกตั้งสังขารที่ไม่เน่าไม่เปื่อยของ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ นอกจากนี้ยังมี ปราสาททองกาญจนาภิเษก ที่ตกแต่งด้วยทองคำตระการตา ประณีตงดงาม

10.30 น.   ล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวแพริมน้ำ สบายๆกินลมชมวิว รับประทานปลาแรดที่ขึ้นชื่อของถิ่นนี้ ä5 ชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมน้ำ ชมวัดอุโปสถาราม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสะแกกรัง วัดโบราณสถานอันทรงคุณค่า

12.30 น.   เดินทางสู่ อ.บ้านไร่ นำท่านเข้าชม วัดถ้ำเขาวง “วัดเรือนไทยท่ามกลางขุนเขา” การจัดภูมิทัศน์ในวัดถือว่าสวยงาม ฉากหลังเป็นเขาหินปูนสูงตระหง่าน ด้านหน้ามีบ่อน้ำและสวนตกแต่งด้วยหิน ไม้ดัด และไม้ประดับ

สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับ 19.30 น.เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ “พ บ กั น ใ ห ม่ ท ริ ป ห น้ า ค รั บ”

ค่าบริการ

ผู้ใหญ่

เด็ก

(ต่ำกว่า10ปีพักกับผู้ใหญ่2ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

รวม รถโค้ช,ค่าล่องเรือ ,ค่ารถอีแต๋น ,ค่าที่พัก 1 คืน(ห้องละ 2 )

 ค่าเข้าชมสถานที่และสันทนาการ ,สปาบ้านทุ่ง, ค่าอาหาร 5 มื้อ

 มัคคุเทศก์&เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

 ประกันหมู่อุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข บ.ไทยวิวัฒน์)

ท่านละ

4,090

3,590

500

สำรองที่นั่งร่วมเดินทางได้ที่ ตูน 02-5911060,081 9936841 พร้อมมัดจำ ท่านละ 2,000 บาทในวันจอง

view