สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

SRILANKA 02 OCT ศรีลังกา....แดนสุขาวดีบนพื้นพิภพ ไข่มุกงามแห่งเอเซียใต้

SRILANKA 02 OCT ศรีลังกา....แดนสุขาวดีบนพื้นพิภพ ไข่มุกงามแห่งเอเซียใต้

ศรีลังกา....แดนสุขาวดีบนพื้นพิภพ ไข่มุกงามแห่งเอเซียใต้

ประเทศที่ร่ำรวยด้วยมรดกโลก และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพุทธศาสนิกชน

ชมสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมประเพณี และอารยธรรมอันเก่าแก่นานนับพันปี

โคลัมโบ อนุราธปุระ แคนดี้ นูวาระ เอลิยะลิตเติ้ล อิงแลนด์”

“อนุราธปุระ”      เมืองศักดิ์สิทธิ์และปฐมราชธานี

“แคนดี้”           สักการะ“พระเขี้ยวแก้ว” ที่อลังการ

“นูวาระ เอลิยะ”   ลิตเติ้ล อิงแลนด์

ปิดท้ายรายการกับศิลปะลังกาที่งดงาม “วัดกัลยาณี โคลัมโบเมืองหลวงปัจจุบัน

 

ตารางการบินกรุงเทพฯ-ศรีลังกา

วันเดินทาง

เส้นทาง

เที่ยวบิน

เวลาออก

เวลาถึง

18 ต.ค.

กรุงเทพฯ-โคลัมโบ

UL403 / Srilankan Airline

09.10

11.00

22 ต.ค.

โคลัมโบ-กรุงเทพฯ

UL402 / Srilankan Airline

01.40

06.35+1

 

กำหนดการเดินทาง 18-22 ตุลาคม 2562

วันแรก    กรุงเทพฯ–โคลัมโบ–อนุราธปุระ                                                      วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562

06:00      คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ T 11-18 สายการบิน         ศรีลังกัน แอร์ไลน์ (Srilankan Airline) เช็คสัมภาระการเดินทางโดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระติดป้ายชื่อกระเป๋า และแจกบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน

การเตรียมตัวก่อนขึ้นเครื่อง ตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำสัมภาระใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบิน อาทิ มีด สนับมือ วัตถุแหลมคมทุกชนิด วัตถุไวไฟ ไม้ขีดไฟ และสิ่งคล้ายอาวุธทุกชนิด รวมถึงของเหลวทุกชนิดในบรรจุภัณฑ์ ขนาดเกิน 100 มล. เจล สเปรย์ ยาสีฟัน น้ำหอม แชมพูสระผม รวมถึงอาหารเหลว หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถูกยึดไว้ที่สนามบิน โดยไม่มีข้อต่อรอง และไม่อนุญาต ให้นำที่ชาร์ตแบตสำรอง (POWER BANK) โหลดใส่ใต้ท้องเครื่องเด็ดขาด ยกเว้นนำติดตัวขึ้นเครื่องเท่านั้น

09:10      ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ UL 403 สู่โคลัมโบ (บริการอาหารร้อนบนเครื่อง)

11:00      ถึงสนามบิน โคลัมโบ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจลงตราและพิธีการทางศุลกากรแล้ว บริการของบริษัทฯจัดรถโค้ชปรับอากาศนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14:00     นำท่านเดินทางต่อสู่ นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอนุราธปุระ “เมืองมรดกโลกของศรีลังกา” ระยะทางประมาณ 168 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง

17:30     ถึง เมืองอนุราธปุระ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าอันศักดิ์สิทธิ์ของประเทศ ปัจจุบันได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

            เดินทางเข้าสู่เขตเมืองเก่าอนุราธปุระ ชมเมืองเก่าอนุราธปุระ (Anuradhapura) สักการะ         ต้นพระศรีมหาโพธิ์ (Pha Sri Mahabodhi Tree) หน่อที่นำมาจากพุทธคยา ประเทศอินเดียในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช , ชมซาก โลหะปราสาท 9 ชั้น ซึ่งมี 1,000 ห้อง

            ชม เจดีย์รุวันเวลิชายะ (Ruvanveliseya)  สถูปที่ยิ่งใหญ่ของอนุราธปุระสร้างโดยพระเจ้าทุฎฐคามณี เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่ทรงได้รับชัยชนะจากศึกยุทธหัตถีจากกษัตริย์ทมิฬ

นมัสการ ถูปาราม(Thuparama Dagoba) ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระรากขวัญเบื้องขวา (กระดูกไหปลาร้า) พระเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญที่สุด เป็นพระเจดีย์องค์แรกของศรีลังกา ณ สถานที่แห่งนี้พระพุทธองค์เคยเสด็จมาด้วยพระองค์เอง เสด็จเข้านิโรธสมาบัติเป็นเวลา7 วันซึ่งมีอยู่แห่งเดียวในโลก

            นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Hotel The Heritage หรือเทียบเท่า

            ถวายน้ำปานะ และบริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

 

วันที่สอง  อนุราธปุระ–แคนดี้                                                                          วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562

07:00     บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08:00     นำท่านเดินทางสู่ มิหินตะเล (Mihintale) สถานที่แห่งแรกที่พระพุทธศาสนาประดิษฐานบนผืนเกาะลังกา เมื่อครั้งพระมหินทเถระและคณะได้เดินทางเป็นสมณฑูตเผยแพร่พระพุทธศาสนามาที่เกาะลังกา ซึ่งในขณะนั้นผู้คนบนเกาะลังกายังมีความเชื่อในการนับถือทะเลมหาสมุทร ต้นไม้ ภูเขา ดังนั้นเมื่อพระมหินทเถระ ได้แสดงธรรมครั้งแรกจึงแสดงธรรมที่ชี้ให้เห็นกรรมดีกรรมชั่ว จนทำให้ชาวเกาะลังกาได้บรรลุธรรม พระเจดีย์องค์นี้บรรจุพระอัฐิธาตุของพระมหินทเถระ ผู้เป็นพระอรหันต์ ผู้ซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอโศกมหาราช ที่ออกบวชเป็นสมณฑูตเผยแพร่พระพุทธศาสนามายังทวีปลังกานั่นเอง

11:30     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13:00     เดินทางต่อสู่ แคนดี้ “เมืองมรดกโลกของศรีลังกา”

17:00     ถึง แคนดี้ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Queens Hotel หรือเทียบเท่า

18:00      นำท่านเข้าสู่ “วัดพระเขี้ยวแก้ว” (Temple of the Sacred Tooth Relic)

            ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ(พระทนต์) ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เข้านมัสการพระเขี้ยวแก้ว อย่างใกล้ชิด พระเขี้ยวแก้ว (พระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า Sacred Tooth Relic) ซึ่งประดิษฐานอยู่ในผอบและอยู่ในเจดีย์อีก 4 ชั้น อยู่ในห้องกระจกกันกระสุน มีประตูเงิน ประตูทอง ซึ่งหนาถึง 1 ศอก 3 ชั้น ยากที่สาธุชนทั่วไปจะได้เข้าชมอย่างใกล้ชิดแม้แต่ชาวศรีลังกาเอง

            (กรุณาแต่งชุดขาว หรือเสื้อผ้าสีโทนอ่อน )

               อิสระให้ท่านชมวัดตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับที่พัก

            ถวายน้ำปานะ และบริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

 

วันที่สาม แคนดี้-นูวาระ เอลิยะ                                                                  วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562

07:00     บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08:00      นำท่านออกเดินทางเลาะขุนเขา ผ่านไร่ชา สู่ เมือง “นูวาระ เอลิยะ” อดีตเมืองตากอากาศของชาวอังกฤษ ที่ได้สมญานามว่า “ลิตเติ้ล อิงแลนด์” ตั้งอิงอยู่บนยอดเขา มีน้ำตกและสวนปลูกใบชา บ้านเรือนสร้างในสไตล์อังกฤษยุคสมัยพระราชินีแอนน์

            ระหว่างทางนำท่านแวะชมไร่ชา-โรงงานผลิตชา ที่ขึ้นชื่อของศรีลังกาสินค้าส่งออกอันสำคัญของศรีลังกา เข้าชม กระบวนการผลิตชาที่ขึ้นชื่อในโรงงาน พร้อมเลือกซื้อชา ที่มีให้ท่านเลือกมากมาย

11:30     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ถึง         นูวาระเอลิยะ นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม GALWAY HIGHTS หรือเทียบเท่า

            ชมทัศนียภาพรอบเมือง “นูวาระ เอลิยะ” เมืองที่ชาวอังกฤษมาเนรมิตเป็นเมืองตากอากาศมีบ้านพักตากอากาสและโรงแรมที่พักตั้งแต่สไตล์จอร์เจียถึงสมัยควีนแอนน์ มีโบสถ์แองกลิคัน สนามกอล์ฟ และสวนที่สวยงาม ราวกับยกอังกฤษมาไว้ที่นี้

18:00     บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก คืนนี้พักผ่อนสบาย

วันที่สี่      นูวาระ เอลิยะ – โคลัมโบ                                                              วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562

07:00        บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08:00     นำท่านเดินทางสู่เมืองโคลัมโบ แวะชมวิวระหว่างทาง

11:00     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น    เดินทางต่อเข้าสู่ โคลัมโบ นำท่านชม วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร เคยเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาด้วยพระองค์เองมาด้วยพระองค์เองเมื่อ 2,500 ปี มีพระเจดีย์ขนาดใหญ่สีขาวบริสุทธิ์ ภายในพระเจดีย์ บรรจุบัลลังค์ที่ประทับของพระพุทธเจ้า ภายในวิหารที่สร้างตามสถาปัตยกรรมลังกาปรากฏภาพจิตรกรรมที่งดงามว่าด้วยเรื่องพุทธประวัติ แต่ละภาพล้วนสวยงามจนน่าทึ่งในฝีมือช่างยิ่งนัก

ได้เวลาอันสมควรเดินทางเข้าชม ย่านการค้า (Fort) ผ่านชมที่ทำการ ศูนย์บริหารราชการแผ่นดิน รัฐสภา ทำเนียบรัฐบาล บ้านพักประธานาธิบดี

            และเลือกซื้อของฝาก แหล่งรวมของฝากจากศรีลังกา พร้อมเลือกซื้อชาชั้นดี

19:00     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้น      เดินทางสู่สนามบินนานาชาติโคลัมโบ

วันที่ห้า    โคลัมโบ – กรุงเทพฯ                                                                   วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562

01:40      ออกเดินทางโดยสายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL 402 สู่กรุงเทพ

06:35     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ(ขั้นต่ำ 16 ท่าน)

ท่านละ(บาท)

ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน)

26,000

พระภิกษุ (พักห้องละ 2 ท่าน)

25,000

พักเดี่ยวเพิ่ม

5,000

 

อัตรานี้รวม     þ ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ-โคลัมโบ

                   (ชั้นประหยัดรับผิดชอบสัมภาระไม่เกิน 20 ก.ก.)

                                þ ค่าพาหนะ รถโค้ชปรับอากาศรับ – ส่งระหว่างสนามบินและโรงแรมที่พักและท่องเที่ยว

   þ ค่าที่พักตามรายการ                   þ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

þ ค่าวีซ่า                           þ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินทุกสนามบินตามรายการ

                                þ ค่าธรรมเนียมผ่านประตูเข้าชมสถานที่ตามรายการ

                                þ ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท

                   (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด)

                                þ ค่าผู้อำนวยความสะดวกจากบริษัทตลอดการเดินทาง

þ ค่าทิปสินน้ำใจ คนขับรถ เด็กรถ ไกด์ท้องถิ่นศรีลังกาและไทยท่านละ 5USD$ / วัน

อัตรานี้ไม่รวม ý ค่าเดินทางขอนแก่น – สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ

ý ที่พัก 1 คืนที่กรุงเทพฯ ในวันเดินทางจากขอนแก่นเพื่อรอขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ

                                ý ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งมาเองนอกเหนือจากรายการ

                                ý ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %           ý ค่าบริการ3%-5% กรณีชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้วยบัตรเครดิต

                                ý ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆเช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ เป็นต้น

ý ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.

หลักฐานการเดินทางและเอกสารวีซ่า

4 หนังสือเดินทางอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปนับจากวันเดินทางจริง

4 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ          4 รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

การจองและการชำระเงิน

4มัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง                 ภายในวันที่ 1 สิงหาคม

4ที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 30 วัน                                                         ภายในวันที่ 13 กันยายน

ติดต่อจองได้ที่    ธรรมจารี แอนด์ ซี.ซี. ทัวร์ Å 025911060

                        4เสาวลักษณ์(ปุ๊)È0895401659                 4บำนาญ(ต่อง)È0624568693

หมายเหตุ        บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดตามความจำเป็น เนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยจะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/548

 

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)

4ยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯจะคืนเงินมัดจำให้ทั้งหมด

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 59-45 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 20,000 บาท

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 44-30 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 29-15 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 14-7 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 90 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 1 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์

4หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND

4หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป

4ตั๋วเครื่องบิน(Air Ticket) ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางถ้าได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้นและหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯเพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำREFUNDได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

4สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)

-   ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ  1 ใบ ทุกโรงแรม

-   สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด (Economy Class Passenger ขึ้นอยู่กับสายการยิน) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

-   สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) X 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) X 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)

-   ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง

-   บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์

4ระหว่างการเดินทางหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะถือว่าสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดไปได้

4หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองถือเป็นเหตุผลทางการเมืองและดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด

4บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน / ภัยธรรมชาติ / การจลาจล / เหตุการณ์ทางการเมืองและของสูญหายตามสถานที่ต่างๆซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ

-       กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯ เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำแล้ว บริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

view