สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Phutan ภูฏาน แผ่นดินมังกรสายฟ้า ในอ้อมกอดหิมาลัย

Phutan ภูฏาน แผ่นดินมังกรสายฟ้า ในอ้อมกอดหิมาลัย

 

 

 

 

ราชอาณาจักรภูฎาน(Kingdom of Bhutan) หรือ ดรุก ยุล (Druk Yul)

ประเทศเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่แถบเทือกเขาหิมาลัย

“ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า” (Land of The Thunder Dragon)

เต็มไปด้วยเสน่ห์อันงดงาม ธรรมชาติ ประเพณี และวิถีชีวิต

การเกิดขึ้นของดินแดนแห่งนี้แม้จะยังไม่ยาวนานมากนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่น

แต่ก็สร้างความเป็นมาไว้อย่างน่าสนใจ ยืนหยัดท่ามกลางม่านหมอกและความหนาวเย็น

สร้างประเทศขึ้นด้วยการให้ความสำคัญกับความสุขของคนในชาติ

มากกว่าให้ความสำคัญกับวัตถุและความเจริญด้านเศรษฐกิจของโลกเช่นประเทศอื่นๆ

ความเชื่อและศรัทธาในศาสนาพุทธนั้นมีอยู่เต็มเปี่ยมในหัวใจของชาวภูฎานทุกคน

 

 

  • Ø วันที่ 10-14 สิงหาคม                 Ø วันที่ 21-25 กันยายน
  • Ø วันที่ 23-27 ตุลาคม                   Ø วันที่ 10-14 ธันวาคม

วันแรก       กรุงเทพฯพาโร-ทิมพู

05:00          พร้อมคณะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ เคาน์เตอร์เช็คอินระหว่างประเทศ สายการบิน      สายการบินภูฎานแอร์ไลน์ เคาน์เตอร์ K ประตู 5 พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯให้การต้อนรับพร้อม  นำท่านเช็คสัมภาระติดป้ายชื่อสัมภาระการเดินทาง โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวก และแจกบัตรที่นั่งก่อนขึ้นเครื่อง

การเตรียมตัวก่อนขึ้นเครื่อง ตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำสัมภาระใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบิน อาทิ มีด สนับมือ วัตถุแหลมคมทุกชนิด วัตถุไวไฟ ไม้ขีดไฟ และสิ่งคล้ายอาวุธทุกชนิด รวมถึงของเหลวทุกชนิดในบรรจุภัณฑ์ ขนาดเกิน 100 มล. เจล สเปรย์ ยาสีฟัน น้ำหอม แชมพูสระผม รวมถึงอาหารเหลว หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถูกยึดไว้ที่สนามบิน โดยไม่มีข้อต่อรอง

 

หมายเหตุ    นโยบายของสายการบินสำหรับผู้ที่เดินทางโดยชั้นประหยัดสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องได้ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัมเท่านั้น และกระเป๋าลากถือติดตัวขึ้นเครื่องใบละไม่เกิน 7 กิโลกรัม สำหรับสัมภาระที่เกินจากนี้ทางสายการบินคิดกิโลกรัมละ 425 บาท

08:00          ออกเดินทางสู่ เมืองพาโร โดยสายการบินภูฎาน แอร์ไลน์ (Bhutan Airline) เที่ยวบิน B3 707

( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง )

09:30          เแวะรับ-ส่งผู้โดยสารที่ประเทศอินเดียประมาณ 45 นาที **** ไม่ต้องลงจากเครื่อง ****

10:10          ออกเดินทางต่อสู่ประเทศภูฎาน

11:40          ถึงสนามบินพาโร ประเทศภูฏาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ทางบริษัทฯ จัดรถรับท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองพาโร (PARO) ภูฏาน ประเทศเล็กๆที่เป็นดินแดนรวมแหล่ง    อารยธรรมต่างๆในอ้อมกอดแห่งขุนเขาหิมาลัย ประเทศที่พุทธศาสนาแบ่งบานอยู่ท่ามกลางเทือกเขาหิมาลัย ประชาชนชาวภูฏานมีธรรมมะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ประชาชนดำรงชีวิตกันอยู่อย่างเรียบง่ายไม่วุ่นวาย และความสุขของคนภูฏานวัดกันได้ที่ใจ..ความสุขอยู่ที่จิตใจที่มีแต่รอยยิ้ม และความเป็นมิตรแก่ผู้คนทั้งโลก สัมผัสบ้านเมืองที่พาโร ซึ่งเป็นเมืองที่ถูกโอบอยู่ในวงล้อมของขุนเขา บนระดับความสูง 2,280 เมตร มีแม่น้ำปาชูไหลผ่าน อาคารบ้านเรือนจะเป็นสไตล์ภูฏานแท้ กรอบหน้าต่างไม้ลวดลายสีสันสดใส

13:00        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

จากนั้น       เดินทางสู่ เมืองทิมพู (Thimphu) เมืองหลวงของประเทศภูฏานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1961 ระยะทาง 53 ก.ม. ใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง) ถึง เมืองทิมพู โลกแห่งความเป็นจริงของภูฏาน เป็นศูนย์รวมของสถานที่สำคัญต่างๆ เป็นจุดรวมการค้าขาย มีโรงแรมชั้นนำ ห้างสรรพสินค้าเล็กๆ รวมถึงมีจำนวนประชากรและนักธุรกิจมากกว่าเมืองอื่นๆ ที่สำคัญคือ ทิมพูเป็นที่ประทับของของสมเด็จพระราชาธิบดี และพระบรมวงศานุวงศ์แห่งภูฏาน เราสามารถมองเห็นพระราชวังของพระราชาธิบดีได้อย่างชัดเจน ด้วยมองดูเหมือนอาคารทั่วๆไปไม่ได้มีความหรูหรา ยิ่งใหญ่ หรือแปลกไปจากอาคารอื่นๆในภูฏานเลย พระราชวังอยู่ใกล้ๆกับทิมพูซอง ระหว่างทางชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูฏาน ตื่นตาตื่นใจกับสถาปัตยกรรมที่มีรูปแบบ และเอกลักษณ์เฉพาะตัวของภูฏาน ตลอดสองข้างทางจนถึงเมืองหลวงทิมพู

               ถึงทิมพู นำท่านนชม ทาคิน สัตว์ประจำชาติภูฎาน ณ สวนสัตว์แห่งชาติของประเทศภูฏาน (Takin Zoo) ทาคินมีรูปร่างลักษณะพิเศษผสมระหว่างแพะกับวัว มีแห่งเดียวในประเทศภูฏานเท่านั้น ครั้งหนึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาเคยเจรจาของไปเลี้ยงแต่ได้รับการปฏิเสธจากรัฐบาลประเทศภูฏาน  ทาคิน เป็นสัตว์ในตำนานประวัติศาสตร์ของศาสนาพุทธ โดยเชื่อว่าท่านลามะ Drukpa Kunley เป็นผู้สร้างขึ้นจากซากโครงกระดูกของวัวและแพะที่ท่านได้ทานเป็นอาหารไปแล้ว เมื่อท่านลามะ อิ่มก็ได้นำเอาหัวแพะไปต่อกับกระดูกวัวและดีดนิ้วหนึ่งที กองกระดูกก็กลับพลันมีชีวิตเป็น ตัวทาคิน วิ่งออกไปกินหญ้าในทุ่งหญ้าและสืบพันธุ์มาจนถึงปัจจุบันนี้

 

 

จากนั้น       นำท่านชม ตาชิโชซ่ง (Tashi Chodzong) มหาปราการแห่งศาสนาและวิหารหลวงแห่งเมืองทิมพู     (วันธรรมดาเปิดหลัง16.30น. / เสาร์-อาทิตย์ เปิดทั้งวัน)

ตาซิโซซ่ง หมายถึง ป้อมแห่งศาสนาอันเป็นมงคล สร้างในสมัยศตวรรษที่ 12 โดยท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล ปัจุบันเป็นสถานที่ทำงานของพระมหากษัตริย์ สถานที่ทำการของกระทรวงต่างๆ และวัด รวมทั้งเป็นพระราชวังฤดูร้อนของพระสังฆราช และบริเวณอันใกล้ท่านจะได้เห็นวังที่ประทับส่วนพระองค์ของพระราชาธิบดีจิกมี่ด้วย

จากนั้น       นำท่านเดินทางสักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม (Tallest Buddha Statue) ที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลก และได้รับความร่วมมือจากเศรษฐีชาวสิงค์โปร์ บริจาคเงินซื้อที่ดินและสร้างพระพุทธรูป ให้แก่รัฐบาลประเทศภูฏานให้ท่านไหว้ขอพรเพื่อเป็นศิริมงคล

นำท่านชม จุดชมวิวซังเกกัง (Sangaygang) จุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของหุบเขาเมืองทิมพู เพื่อเก็บภาพประทับใจ

 

ชม National Memorial Chorten อนุสรณ์มหาสถานแด่กษัตริย์รัชกาลที่ 3 แห่งประเทศภูฏาน สร้างในปี ค.ศ.1974 มีผู้คนมากมายเดินทางมาแสวงบุญและสวดมนต์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร / ได้เวลาอันสมควร เดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก

เข้าที่พัก ณ Hotel Tashi Yoedling หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง     ทิมพู-พูนาคา

07:00        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08:00             เดินทางสู่ เมืองพูนาคา (Punakha) เมืองหลวงเก่าของภูฏานจนถึงปี ค.ศ. 1955 ก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปที่เมืองทิมพู ระยะทางประมาณ 72 กิโลเมตร (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของทุ่งนาขั้นบันไดและดอกไม้ที่บานตลอดเส้นทางสวยงามเป็นอย่างมาก ผ่านชม ป้อมซิมโตคาซอง สร้างในปี ค.ศ.1629 ป้อมแห่งนี้มีชัยภูมิที่ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งเมืองทิมพู ถือเป็นป้อมปราการแห่งแรกที่ท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล สร้างขึ้น เมืองพูนาคาอยู่ระดับความสูง 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล ทำให้เมืองพูนาคามีอากาศอบอุ่นกว่าเมืองพาโรและเมืองทิมพู

               นำท่านแวะชม โดชูลาพาส ชมความงามของ เจดีย์ดรุกวังเยลลาคัง (Druk Wangyal Stupa)      สถูปแห่งชัยชนะ ชม 108 สถูป อนุสรณ์สถานที่มีต่อกองกำลังกลุ่มหัวรุนแรงที่ยึดพื้นที่ทางภาคใต้ของภูฏาน ตั้งอยู่บนระดับความสูง 3,150 เมตร จากระดับน้ำทะเล พร้อมดื่มด่ำธรรมชาติทิวทัศน์ของภูเขาหิมาลัยด้านตะวันตกอันตระการตา และยอดเขาต่างๆเรียงรายกัน รวมไปถึงยอดเขาที่สูงที่สุดอย่าง จูโมฮารี ซึ่งมีความสูงถึง 7,328 เมตร

11:30          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

จากนั้น       เดินทางต่อสู่เมืองพูนาคา ถึงพูนาคา นำท่านชม พูนาคาซอง (Punakha Dzong) ป้อมปราการประจำเมืองพูนาคา สร้างขึ้นในปี 1637 โดยฉับดรุง งาวังนัมเกล ซึ่งได้รับการ ขนานนามว่าเป็น พระราชวังแห่งความสุขอันยิ่งใหญ่ “Palace of Great Happiness” และเป็นหนึ่งในป้อมปราการที่สวยงามที่สุดในภูฏาน เป็นป้อมที่สร้างเป็นอันดับสองของภูฏาน อดีตครั้งเมืองพูนาคายัง เป็นเมืองหลวง ป้อมแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นที่ทำการของรัฐบาล ปัจจุบันเป็นที่พักในฤดูหนาวของพระชั้นผู้ใหญ่ ป้อมนี้ตั้งอยู่ ณ บริเวณที่แม่น้ำ Pho chu และ แม่น้ำ Mo chu ไหลมาบรรจบกัน อีกทั้งเป็นสถานที่ท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล มรณภาพที่นี่ และปัจจุบันก็ได้เก็บรักษาร่างของท่านอยู่ภายใน ท่านจะได้เห็น ลามะ (พระสงฆ์) จำนวนมากที่กำลังศึกษาพระธรรมและสวดมนต์

นำท่านเดินขึ้นเนินไปชม วัดชิมิลาคัง (Chimi Lhakhang) ใช้เวลาเดินประมาณครึ่งชั่วโมง วัดที่อยู่บนยอดเนินกลางหุบเขา สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1499 โดยลามะที่มีชื่อเสียงมาก นามว่าท่าน Lama Drukpa Kunley ที่วัดแห่งนี้ชาวบ้านเชื่อกันว่าหากใครมาอธิษฐานขอบุตรก็จะได้สมใจ

               เดินเท้าผ่านหมู่บ้านโลเบซ่า(Lobesa) ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ได้ตกแต่งผนังอาคารบ้านเรือน้ำด้วยรูปอวัยวะเพศชายตามความเชื่อเรื่องสิริมงคลแห่งการป้องกันสิ่งชั่วร้ายและพลังของการให้กำเนิดชีวิต เพลิดเพลินชมท้องทุ่งนากลางหุบเขา

19:00        เข้าที่พัก ณ Hotel VARA หรือเทียบเท่า

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร ของโรงแรมที่พัก

วันที่สาม   พูนาคาทิมพู – พาโร                                              

07:00        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08:00          นำท่านเดินทางกลับสู่มืองทิมพู-พาโร ตามเส้นทางเดิม

                   ชมทัศนียภาพสองข้างทางและเทือกเขาหิมาลัยที่มีความสวยงาม ที่จะเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้มาเยือนภูฏาน ถึง เมืองพาโร ดินแดนแห่งสวรรค์ใดในประเทศภูฏาน (Bhutan)

 

                   "เมืองพาโร" (Paro) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่อยู่ทางตะวันตกของภูฏาน เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่มีความเก่าแก่ และเป็นหนึ่งในสถานที่ที่สวยที่สุดในภูฏานอีกด้วย เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งของภูฏาน เป็นที่ตั้งของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ อาคารประวัติศาสตร์ ที่โอบล้อมไปด้วยหุบเขาเขียวขจี และมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านจำนวน 3 สาย

                   คือ แม่น้ำตอสา แม่น้ำวัง และแม่น้ำพูนาซอง ก่อเกิดเป็นทัศนียภาพอันงดงาม และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนได้เป็นจำนวนมาก

จากนั้น       ชม พาโรซอง (Pao Dzong) หรือ พาโรริงปูซอง ป้อมปราการและวิหารหลวงแห่งเมืองพาโร พาโรซองนับเป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมแบบภูฏานที่สมบูรณ์แบบที่สุด ทุกท่านจะเห็นถึงกำแพงสีขาวที่ก่อตัวขึ้นเป็นป้อมปราการสามารถเห็นได้ชัดเจนเป็น Landmark ของเมืองพาโร ตัวซองสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1644 โดย ท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล พระอริยสงฆ์ ซึ่งเป็นผู้นำทางจิตวิญญานและเป็นผู้รวบรวมประเทศภูฏานให้เป็นปึกแผ่น รวมถึงเป็นผู้วางระบบการบริหารงานและระบอบปกครองประเทศ ปัจจุบันเป็นสถานที่ทำงานของรัฐบาล รวมทั้งเป็นที่ตั้งขององค์กรบริหารสงฆ์ประจำเขตปกครองนั้นๆ ทางเข้า  พาโรซองมี สะพานแขวนไม้ทอดผ่านข้ามแม่น้ำ เป็นอีกจุดที่ควรถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ

               ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ BHUTAN NATIONAL MUSEUM (TA DZONG) พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่เก็บรวบรวมหน้ากากศิลปะแบบพุทธมหายาน นิกายตันตระ ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ รวมถึงจัดแสดงความหลากหลายทางธรรมชาติอันสมบูรณ์ของประเทศเพื่อให้ทุกท่านได้รู้จักภูฏานมากขึ้น ตรงข้ามกับอาคารพิพิธภัณฑ์ เป็นอาคารทรงกลมสีขาว เรียกว่า ตาซอง (Ta Dzong) หรือ หอคอย เดิมใช้เป็นหอสังเกตุการณ์ข้าศึกศัตรูเนื่องจากตัว Dzong สร้างอยู่บนเนินสูงสามารถมองวิวตัวเมืองพาโรได้ครอบคลุม

11:30        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

                   พาท่านชม ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน ทุกท่านสามารถถ่ายรูปทำแสตมป์ที่ระลึก อีกทั้งสามารถเลือกซื้อดวงตราไปรษณียากรที่งดงามของภูฎาน มีให้เลือกหลายรูปแบบและราคา ทั้งรูปวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ รูปวัดและป้อมปราการที่เรียกว่าซอง (Dzong) รูปสัตว์ รูปดอกไม้ต่างๆ ซึ่งดวงตราไปรษณียกรของ      ภูฏานถือเป็นหนึ่งในของน่าซื้อที่ทุกท่านไม่ควรพลาด

นำทุกท่านชม หอสมุดแห่งชาติ ซึ่งทุกท่านจะได้ชมหนังสือภาพถ่ายของประเทศภูฏานที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวบรวมภาพถ่ายสถานที่ต่างๆในภูฏานทั้งหมด ซึ่งหากท่านใดสนใจสามารถซื้อเล่มย่อเป็นของที่ระลึกได้ ซึ่งทางหอสมุดจัดจำหน่ายในราคาย่อยเยา นอกจากนี้ท่านยังสามารถหาซื้อหนังสือเกี่ยวกับประเทศภูฏานอื่นๆได้อีกด้วย

จากนั้น       นำท่านเดินเล่นในตัวเมืองเก่าพาโร และอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง อาทิเช่น งานหัตถกรรม ผ้าทอ ทักกา ภาพเขียนสี งานไม้แกสลัก เครื่องประดับ เครื่องจักรสาน กระดาษสา เป็นต้น

               ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในภูฏาน วัดคยิจุ (Kyichu Lhakhang) สร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 659 โดยพระเจ้า Songsten Gampo กษัตริย์แห่งทิเบต ภายในวัดประกอบไปด้วยอาคาร 2 หลัง และเป็นที่ประดิษฐานของ รูปปั้นของคุรุรินโปเช

19:00          เข้าที่พัก ณ Hotel Khangkhu Resort หรือเทียบเท่า

20:00        รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

วันที่สี่         พาโร“ทักซัง” วัดถ้ำพยัครเหิร

07:00        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08:00        ออกเดินทางสู่ วัดถ้ำพยัคฆ์เหิร “ทักซัง (Taktsang) เป็นมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ที่องค์กูรู        ปัทมสัมภวะได้เดินทางมาบำเพ็ญภาวนาและเจริญสมาธิอยู่ในถ้ำบนชะง่อนเขา ตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 และท่านก็ยังเป็นผู้นำเอาศาสนาพุทธเข้ามาเผยแผ่ยังดินแดนแห่งนี้ ตามความเชื่อของชาวภูฏาน กล่าวว่าท่านได้เหาะมาบนหลังเสือตัวเมียมายังหน้าผาแห่งนี้เพื่อทำวิปัสนากรรมฐาน จึงได้ชื่อว่า     ถ้ำเสือ (Tiger Nest) หลังจากที่สำเร็จสมาธิแล้ว ท่านจึงได้สร้างศาสนสถานแห่งนี้ขึ้น ชาวภูฏานมีความเชื่อว่าครั้งหนึ่งในชีวิต จะต้องได้ขึ้นมาแสวงบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเจริญก้าวหน้าของชีวิต การเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ รถจะสามารถขึ้นได้แค่เนินเขาเท่านั้น ทุกท่านสามารถเลือกเดินทางได้ 2 แบบ คือ เดินเท้า หรือ ขี่ม้า เท่านั้น

(รบกวนแจ้งบริษัทฯล่วงหน้าเพื่อทำการจองม้าให้ท่าน )

การเดินขึ้นไปถึงวัด ตั้กซัง ต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจอากาศบนที่สูง ระดับความสูงเฉลี่ย 2,000-3,000 เมตร อากาศเบาบางท่านจะไม่คุ้นเคยและจะทำให้เหนื่อยง่าย ท่านที่ต้องการสละสิทธิ์กุรณาแจ้งล่วงหน้า เพื่อจัดเตรียมการดูแลและจัดสรรรายการอื่นให้ต่อไป

นำท่านเดินเท้า (หรือขี่ม้า) ขึ้นสู่ยอดเขา ซึ่งแบ่งการเดินออกเป็น 2 ช่วง ใช้เวลาช่วงละประมาณ ในเส้นทางแสวงบุญของชาวพุทธมหายานที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกเหมือนวิมานสวรรค์ล่องลอยอยู่เหนือกลุ่มเมฆนับเป็นวัดที่น่ามหัศจรรย์1 ใน 10ของโลกและมีความสำคัญที่สุดของชาวภฏูาน

นักท่องเที่ยวค่อยๆ เดินขึ้นไปช้าๆ ราว 2 ชม. จะถึงจุกพักครึ่งทาง พักดื่มน้ำชา กาแฟ นำท่านแวะพักเหนื่อยชมภาพมหัศจรรย์ของ วัดตั๊กซังที่เกาะเกี่ยวอยู่บนหน้าผาสูงดื่มชากาแฟทีจุดชมวิว Taktshang Cafe ในช่วงที่ 1 (เป็นจุดที่ตั้งภัตตาคารอาหารกลางวัน)

แล้วนำท่านออกเดินทางต่อ ท่านที่ยังมีพลังศรัทธาแรงกล้าจะร่วมกันเดินข้ามเขาในช่วงที่สอง       (เดินประมาณ 1ช.ม.)

11:30          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร ระหว่างทางขึ้นวัดทักซัง (อาหารมังสวิรัติ)

จากนั้น       ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินเท้าลงจากเขา

(ไม่สามารถอนุญาติให้นั่งม้าลงมาด้านล่างได้ เนื่องจาก อันตรายเป็นอย่างมากต่อตัวผู้เดินทาง)

19:00          กลับเข้าที่พัก ณ Hotel Khangkhu Resort

20:00        รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

 

วันที่ห้า       พาโรกรุงเทพ

07:00        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08:00          ออกเดินทางสู่ สนามบินพาโร

10:35          ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินภูฎาน แอร์ไลน์ (Bhutan Airline) เที่ยวบิน B3 700

( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง )

11:15          ถึงสนามบินกัลกัตต้า เแวะรับ-ส่งผู้โดยสารที่เมืองกัลกัตตาประเทศอินเดียประมาณ 40 นาที

**** ไม่ต้องลงจากเครื่อง ****

11:55          เดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ

16:05        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ “พร้อมความประทับใจ ”

 

ค่าบริการขั้นต่ำ 15 ท่าน/ท่านละ(บาท)

ส.ค.
ก.ย.-ธ.ค.

ผู้ใหญ่ (ห้องละ 2 ท่าน)

53,900

55,900

พักเดี่ยวเพิ่ม

9,000

9,000

อัตรานี้รวม       R  ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  กรุงเทพฯ–พาโร // พาโร-กรุงเทพฯ

                               (ชั้นทัศนาจร-รับผิดชอบสัมภาระไม่เกิน 30 ก.ก.)

                        þ ค่าที่พักตามรายการ                                     þ ค่าทิปขนกระเป๋า

                        þ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ พร้อมอาหารเสริมและของว่างระหว่างการเดินทาง

   þ รถปรับอากาศรับ–ส่งระหว่างสนามบินและโรงแรมและท่องเที่ยวตามรายการ

                        þ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน                    þ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

                        þ หัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวกจากบริษัท        þ ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศภูฏาน

                        þ ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท

                            (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด)

อัตรานี้ไม่รวม   ý ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น โทรศัพท์,โทรสาร,ซักรีด,มินิบาร์,อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ

                                ý ค่าหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)          ý ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ý ค่าม้าขึ้นบนเขาทักซัง

                                ý ค่าทิปสินน้ำใจให้คนขับรถ เด็กรถ และไกด์ท้องถิ่นในภูฎานและไกด์ไทย วันละ 7 $USD

                                ý ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3-5%               ý ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.

เงื่อนไขการชำระเงิน

  • Ø  มัดจำในวันจองท่านละ 20,000 บาท ในวันจอง                  Ø ที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 30 วัน

ติดต่อร่วมเดินทาง    4ธรรมจารี ทัวร์ ' 025911060       4เสาวลักษณ์ (ปุ๊)È0895401659

                                   4บำนาญ (ต่อง)È0624568693

หลักฐานการเดินทางและเอกสารวีซ่า ส่งมอบเอกสารให้บริษัทอย่างช้า 30 วันทำการ (ก่อนเดินทาง)

j หนังสือเดินทางอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง

(กรุณาถอดปกพาสปอร์ตของท่านก่อนจัดส่งเล่มพาสปอร์ตให้กับทางบริษัท)

k สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (ใช้จัดทำคู่มือการเดินทาง) l สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (ใช้จัดทำคู่มือการเดินทาง)

„ รูปถ่ายสี ขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ(ใช้จัดทำคู่มือการเดินทาง)

การเข้าไปท่องเที่ยวในภูฏาน นักท่องเที่ยวต้องติดต่อกับบริษัททัวร์เพื่อให้ดำเนินการขอวีซ่า Visa

Visa จะถูกดำเนินการโดยบริษัทนำเที่ยวที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องในภูฏาน หรือบริษัทนำเที่ยวที่อยู่ในประเทศของท่าน เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่ามีเพียงแค่หน้าถ่ายเอกสารหนังสือเดินทาง  วีซ่าของท่านจะถูกดำเนินหลังทันทีเมื่อบริษัทนำเที่ยวที่ท่านเลือกใช้บริการจ่ายเงินค่าแพ็คเก็จเต็มจำนวนไปยังการท่องเที่ยวภูฏาน หมายความว่าท่านต้องทำการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดก่อนที่จะมีการดำเนินการเรื่องวีซ่า (นี้เป็นกระบวนการที่บริษัททัวร์แต่ละแห่งจะแจ้งให้ท่านทราบ) หากท่านทำการซื้อทัวร์กับบริษัทในประเทศไทยท่านอาจจะได้รับวีซ่าภายใน 10-15 วันหลังจากที่มีการชำระค่าโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด ในใบอนุญาตจะมีเลขรหัสสำหรับแสดงต่อเจ้าหน้าที่ภูฏานในเวลาที่เดินทางเข้าประเทศทางอากาศที่สนามบินพาโร

หมายเหตุ   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดตามความจำเป็นอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น จากสายการบิน การยืนยันที่พัก เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศเป็นต้น

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/548

 

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)

4ยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯจะคืนเงินมัดจำให้ทั้งหมด

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 59-45 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 20,000 บาท

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 44-30 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 29-15 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 14-7 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 90 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 1 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์

4หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND

4หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป

4ตั๋วเครื่องบิน(Air Ticket) ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางถ้าได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้นและหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯเพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำREFUNDได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

4สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)

-   ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ  1 ใบ ทุกโรงแรม

-   สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด (Economy Class Passenger ขึ้นอยู่กับสายการยิน) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

-   สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) X 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) X 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)

-   ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง

-   บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์

4ระหว่างการเดินทางหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะถือว่าสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดไปได้

4หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองถือเป็นเหตุผลทางการเมืองและดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด

4บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน / ภัยธรรมชาติ / การจลาจล / เหตุการณ์ทางการเมืองและของสูญหายตามสถานที่ต่างๆซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ

-       กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯ เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำแล้ว บริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

view