สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

INDIA 08 จาริกธรรมบำเพ็ญบุญตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย - เนปาล

INDIA 08 จาริกธรรมบำเพ็ญบุญตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย - เนปาล

จ า ริ ก ธ ร ร ม บำ เ พ็ ญ บุ ญ ต า ม ร อ ย บ า ท พ ร ะ ศ า ส ด า

ณ ประเทศอินเดีย - เนปาล

พุทธคยา        สถานที่แห่งการตรัสรู้ สถานที่ชุมนุมของนักปราชญ์ทั่วทุกมุมโลก

สารนาถ-พาราณสี   สถานที่แห่งการปฐมเทศนา

กุสินารา          สถานที่แห่งการปริพนิพพาน

ลุมพินีวัน       สถานที่แห่งการประสูติ

สาวัตถี           สถานที่ที่พระพุทธเจ้าจำพรรษานานที่สุด

เส้นทาง

เที่ยวบิน

เวลาออก

เวลาถึง

BKK - GAYA

WE327

12.00

14.00

LKO - BKK

WE334

01.05

06.15

 

 

 

 

กำหนดเดินทางวันที่   8  11-18 ตุลาคม 2562         8  15-22 พฤศจิกายน 2562

                                      8  4-11 ธันวาคม 2562

วันแรก    กรุงเทพฯ พุทธคยา                                                    

09:00        พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ เคาน์เตอร์เช็คอินระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์  C

ประตูทางเข้าที่ 2 สายการบินไทยสไมล์ (THAISMILE) เช็คสัมภาระ ติดป้ายชื่อกระเป๋า  และแจกบัตร ที่นั่งโดยสารก่อนขึ้นเครื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก

การเตรียมตัวก่อนขึ้นเครื่อง ตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย          ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำสัมภาระใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบิน อาทิ มีด สนับมือ วัตถุแหลมคมทุกชนิด   วัตถุไวไฟ ไม้ขีดไฟ และสิ่งคล้ายอาวุธทุกชนิด รวมถึงของเหลวทุกชนิดในบรรจุภัณฑ์ ขนาดเกิน       100 มล. เจล สเปรย์ ยาสีฟัน น้ำหอม แชมพูสระผม รวมถึงอาหารเหลว หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถูกยึดไว้ที่สนามบิน โดยไม่มีข้อต่อรองและไม่อนุญาต ให้นำที่ชาร์ตแบตสำรอง (POWER BANK) โหลดใส่ใต้ท้องเครื่องเด็ดขาดยกเว้นนำติดตัวขึ้นเครื่องเท่านั้น

หมายเหตุ    นโยบายของสายการบิน ไทยสไมล์ สำหรับผู้ที่เดินทางโดยชั้นประหยัดสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องได้ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัมเท่านั้น และกระเป๋าลากถือติดตัวขึ้นเครื่องใบละไม่เกิน 7 กิโลกรัม สำหรับสัมภาระที่เกินจากนี้ทางสายการบินคิดกิโลกรัมละ 425 บาท

12:00          ออกเดินทางสู่พุทธคยา โดยสายการบิน ไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE327 บริการอาหารร้อนบนเครื่องบิน

þ þ þ þ þ เวลาที่อินเดียช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง þ þ þ þ þ

14:00          ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ปัจจุบันเป็นอำเภอหนึ่งขึ้นกับจังหวัด คยา เดิมชื่ออุรุเวลาเสนานิคม ทางบริษัทฯจัดรถโค้ชปรับอากาศรับท่าน เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 20 นาที

15:00          นำท่านเข้าสู่ที่พัก พัก ณ โรงแรม MahabodhiI Bodhgaya  หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน)

แจกกุญแจห้องพักให้ท่านเก็บสัมภาระ แล้วนัดหมายเวลาเพื่อนำท่านเดินทางเข้าสู่ปริมณฑลพุทธคยา

17:00          เดินทางสู่บริเวณ  พระมหาเจดีย์พุทธคยา และใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ของ พระผู้มีพระภาคเจ้า สักการะ พระพุทธเมตตา ประดิษฐานภายในมหาเจดีย์พุทธคยา สักการะ พระแท่นวัชรอาสน์ นมัสการ  สัตตมหาสถาน ที่สำคัญอันอยู่ใกล้เคียง ได้แก่ อนิมิสเจดีย์ รัตนจงกรมเจดีย์ รันตนฆรเจดีย์ และสระมุจลินท์

19:30          รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

               หรือเดินทางไปไหว้ พระมหาเจดีย์พุทธคยา ปฎิบัติสมาธิ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ (ปิด 21.00น.)

วันที่สอง     พุทธคยา-ราชคฤห์-นาลันทาเก่า-พุทธคยา                    

06:00          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

07:00          เดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ (ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง)

                   นำท่านผ่านชม ซากกำแพงเมืองโบราณ และโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งคือ สถูปที่พบกันระหว่าง           พระเจ้าพิมพิสารกับมหาบรุษก่อนตรัสรู้

09:30          นำท่านเดินขึ้น เขาคิชฌกูฎ

การเดินขึ้นเขาคิชฌกูฏ ระยะทางโดยรวมประมาณ 750 เมตร ใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที

ท่านที่เดินขึ้นไม่ไหว สามารถขึ้นได้โดยการนั่งเสลี่ยง โปรดแจ้งหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า (ค่าเสลี่ยงไม่รวมในค่าทัวร์)

                   แวะชม ถ้ำพระมหาโมคลานะ ถ้ำสุกรขาตา ถึงยอดเขาคิชฌกูฎ ทำสมาธิภาวนา ณ พระคันธกุฎิ ได้เวลาสมควรนำท่าน ลงจากยอดเขา แวะชม ซากชีวกัมพวัน ซากอาราม ของหมอชีวก

11:30          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

13:00          เดินทางสู่ วัดเวฬุวันมหาวิหาร อารามแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ที่พระเจ้าพิมพิสารได้มอบถวายแก่พระพุทธองค์ในพรรษาแรกหลังจากที่พระพุทธองค์ได้เสด็จไปโปรดพระองค์ที่ นครราชคฤห์

จากนั้น       เดินทางต่อสู่นาลันทา เข้าชม นาลันทาเก่า(โอลนาลันทา) ซากมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาที่เคยรุ่งเรืองโด่งดังมากที่สุดในโลก เมื่อราวพ.ศ.1700 ได้ถูกชาวมุสลิมรุกรานสังหาร พระนักศึกษา-คณาจารย์ จำนวนหมื่นและเผาทำลายเสียสิ้น ปัจจุบันเหลือไว้แต่ซากปรักหักพังปรากฏเป็นรูปฐาน และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นบ้านเกิดของ พระโมคคัลลานะพระสารีบุตร สักการะ “สถูปพระสารีบุตร” เจดีย์ที่บรรจุอัฐิธาตุของพระสารีบุตร สักการะ “หลวงพ่อดำ” หรือ หลวงพ่อน้ำมัน เป็นพระพุทธรูปที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่องค์ที่ไม่ถูกทำลาย  แวะชมบริเวณ คุกขังพระเจ้าพิมพิสาร และ รอยเกวียนโบราณ หลักฐานวัตถุที่เห็นเด่นชัดที่สุดของการสัญจรไปมาหรือการค้าขายในอดีตของเมืองราชคฤห์

19:00        รับประทานอาหารค่ำ ณ  ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

               หรือเดินทางไปไหว้ พระมหาเจดีย์พุทธคยา ปฎิบัติสมาธิ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ (ปิด 21.00น.)

วันที่สาม   พุทธคยา-พาราณสี                                                 

07:00          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08:00          เดินทางสู่ บ้านนางสุชาดา ผู้ถวายข้าวมธุปายาส อันประณีตแด่พระมหาบรุษก่อนการตรัสรู้ ปัจจุบันเป็นโบราณสถานซากสถูปขนาดใหญ่ ชม แม่น้ำเนรัญชรา สายน้ำที่พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานจิต ลอยถาดทองคำที่นางสุชาดาถวายพร้อมข้าวมธุปายาสก่อนวันที่จะตรัสรู้หนึ่งวัน

09:00          นำท่านชม วัดชาวพุทธนานาชาติ ภายในบริเวณมณฑลพุทธคยา

                   เยี่ยมชม วัดไทยพุทธคยา / ร่วมทำบุญถวายวัดไทย

11:30          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

13:00          เดินทางสู่ เมืองพาราณสี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมง แล้วแต่สภาพ การจราจร)

19:00          ถึงพาราณสี เมืองเก่าแก่กว่า 6,000 ปี เข้าที่พัก พัก ณ โรงแรม The Amaya Varanasi หรือเทียบเท่า

                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

วันที่สี่       พาราณสีสารนาถกุสินารา                            วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561

05:00        ล่องเรือแม่น้ำคงคา ซึ่งชาวฮินดูเชื่อว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ เพราะไหลมาจากภูเขาไกรลาส บนสรวงสวรรค์ ตามหลักภูมิศาสตร์แม่น้ำนี้ไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัย ประเทศเนปาล ชมพิธีบูชาพระอาทิตย์และการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดูริมฝั่งแม่น้ำคงคา และพิธีการเผาศพซึ่งมีมานานกว่า 4,000 ปี

จากนั้น       นำท่านกลับที่พัก รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08:00        เดินทางสู่ สารนาถ เดิมเรียกว่า ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

               แวะชม เจาคันธีสถูป สถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงพบปัจจวคีย์

จากนั้น      นำท่านเข้าสู่ ธัมเมกขสถูป สักการะ พระมูลคันธกุฏิ กุฏิที่พระพุทธองค์จำพรรษาครั้งแรกหลังจากตรัสรู้ ชมหลักศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราชอันเป็นหลักฐานสำคัญสื่อให้รู้ว่าเป็นสถานที่พระพุทธองค์ได้แสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรก ชม“ยะสะเจดีย์”สถานที่ยะสะกุลบุตรพบพระพุทธองค์ และสังฆารามกว่า1,000 หลัง

11:30        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

13:00       นำท่านเดินทางสู่ เมืองกุสินารา

20:00       ถึง กุสินารา เมืองที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ ตำบลกาเซีย

เมืองโครักขปูร์ นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Nikko Lotus หรือเทียบเท่า

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

วันที่ห้า       กุสินารา - ลุมพินี (เนปาล)                                           

07:00        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08:00        เดินทางสู่ สาลวโนทยาน สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน สักการะ พระพุทธรูปปางปรินิพพาน ซึ่งประดิษฐานอยู่ในมหาปรินิพพานวิหาร เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตะภาวนา ชม สถานที่พระอานนท์เกาะสลักเพชรร้องไห้ ซากปรักหักพังของกุฎิ เจดีย์ ชมต้นสาละอันเป็นต้นไม้ที่พระพุทธองค์ได้ เสด็จดับขันธ์เสร็จ

จากนั้น       นำท่านเดินทางสู่ มกุฎพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิง พระสรีระของพระพุทธเจ้าปัจจุบันเป็นซากเจดีย์ทรงกลมขนาดใหญ่ สร้างขึ้นมาหลังการถวายพระเพลิง ชาวบ้านเรียกว่า รามภาร์

นำท่านเยี่ยมชมวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าถวายวัดไทย

11:30          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

13:00          เดินทางสู่ลุมพินี ระยะทางประมาณ 190 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)

                   นำท่านแวะ ณ วัดไทยนวราชรัตนาราม 960 ด่านโสเนารี อินเดีย

20:00          นำท่านเข้าสู่ที่พัก พัก ณ Buddhamaya Lumbini หรือเทียบเท่า

               รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

วันที่หก    ลุมพินี สาวัตถี                                                

07:00        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08:00          เดินทางเข้าสู่ที่ประสูติของพระพุทธองค์ ณ สวนลุมพินีวัน ในอดีตเป็นอุทยาน ตั้งอยู่กึ่งกลาง ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์ และ กรุงเทวหะ ณ สถานที่นี้ปัจจุบันมีเสาหินของพระเจ้าอโศกและวิหารมายาเทวี

                         ชมหินสลักภาพประสูติ นมัสการสถานรอยพระพุทธบาทที่ประทับลงมายังพื้นปฐพีเป็นครั้งแรก ภายใน วิหารมายาเทวี ชม สระโบกขรณี เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช ที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้ปัก เสาหินไว้เมื่อคราวเสด็จจาริกแสวงบุญบูชาสังเวชนียสถานทั่วชมพูทวีป ตามคำยืนยันของ พระโมคลีบุตรติสสเถระ ว่าเป็นที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติจากพระครรภ์ของพระพุทธมารดา เจริญพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิภาวนา

จากนั้น       นำท่านเยี่ยมชม วัดไทยลุมพินี

11:30             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

13:00             เดินทางสู่ เมืองสาวัตถี ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7-8 ชั่วโมง)

20:00             ถึง สาวัตถี หรือ ศราวัสตี (Sravasti) เมืองหลวงของแคว้นโกศล ในสมัยพุทธกาล

จากนั้น       เข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Pawan Palace  หรือเทียบเท่า

               รับประทานอาหารค่ำณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่เจ็ด    สาวัตถี ลัคเนาว์                                              

06:00        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07:00          ชมสถานที่พระพุทธองค์แสดง ยมกปาฏิหาริย์ เป็นเนินดินสูงประมาณ 50 เมตร ที่แห่งนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงยมกปาฎิหารย์เพื่อโปรดประชาชนชาวสาวัตถีและข่มเจ้าลัทธิอื่นๆ หลังจากนั้นทรงเสด็จไปประทับจำพรรษาที่ดาวดึงส์ เมื่อออกพรรษา ทรงเสด็จลงจากสวรรค์ในวันเทโวโรหนะที่สังกัสสะนคร

07:30          นำท่านเข้าสู่ วัดเชตวันมหาวิหาร ที่ซึ่งพระพุทธองค์ประทับจำพรรษานานถึง 19 พรรษา เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุด นมัสการพระคันธกุฎี

10:30        ชมคฤหาสน์ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี บ้านบิดาของท่านองคุลิมาล  

 ชมสถานที่ธรณีสูบพระเทวทัตและนางจิญจมาณวิกา

11:00             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

               นำท่านเยี่ยมชมวัดไทยเชตวันมหาวิหาร

12:00          ออกเดินทางสู่เมืองลัคเนาว์ ระยะทาง 176 กิโลเมตร (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง)

18:00          ถึงเมืองลัคเนาว์ นำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร

จากนั้น      นำท่านเดินทางสู่สนามบินลัคเนาว์

วันที่แปด  ลัคเนาว์ กรุงเทพฯ                                                     

01:05        ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE334

06.15        เดินทางถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ พร้อมความประทับใจ

ค่าบริการ(ผู้เดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน)

ผู้ใหญ่(ห้องละ2ท่าน)

พักเดี่ยว(เพิ่ม)

ท่านละ(บาท)

49,900

9,500

อัตรานี้รวม       þ Q ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ–คยา // ลัคเนาว์-กรุงเทพฯ

                        þ ค่าที่พักตามรายการ (โรงแรมห้องละ 2 ท่าน )                

                        þ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ พร้อมอาหารเสริมและของว่างระหว่างการเดินทาง

   þ รถปรับอากาศรับ–ส่งระหว่างสนามบินและโรงแรมและท่องเที่ยวตามรายการ

                        þ วิทยากรพิเศษบรรยายระหว่างการเดินทาง þ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน    þ ค่าทิปขนกระเป๋า

                        þ ค่าธรรมเนียมเข้าพุทธสถาน และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

                        þ หัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวกจากบริษัท

                        þ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย (E-VISA)  และประเทศเนปาล

                        þ ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด)

อัตรานี้ไม่รวม   ý ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น โทรศัพท์,โทรสาร,ซักรีด,มินิบาร์,อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ

                   ý ค่าทิปสินน้ำใจให้คนขับรถ เด็กรถ ไกด์ท้องถิ่นอินเดีย และไกด์ไทย  ท่านละ 7USD $ / วัน

                                ý ค่าหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)  ý ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ý ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3-5%

ý ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.

เงื่อนไขการชำระเงิน

  • Ø มัดจำในวันจองท่านละ 30,000 บาท ในวันจอง             
  • Ø ที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 30 วันทำการ                

ติดต่อร่วมเดินทาง 4ธรรมจารี ทัวร์ ' 02 5911060                 4เสาวลักษณ์(ปุ๊)È089 5401659

                               4บำนาญ(ต่อง)È062 4568693

 

หมายเหตุ   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดตามความจำเป็นอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น จากสายการบิน การยืนยันที่พัก เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศเป็นต้น

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/548

เอกสารและเงื่อนไขในการทำวีซ่าอินเดีย

  1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งาน 6 เดือนขึ้นไป (นับจากวันที่เดินทาง)
  2. หนังสือเดินทางมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม สำหรับประทับตราเข้า-ออก
  3. รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี (ที่ไม่ใช่รูปถ่ายเล่น/พื้นหลังสีขาวเท่านั้น) ขนาด 2 X 2 นิ้ว เท่านั้น  จำนวน 4 ใบ  **สำคัญมาก** (“ขนาดเดียวกันกับยื่นวีซ่าสถานฑูตอเมริกา) ต้องเห็นใบหน้าชัดเจน และห้ามยิ้มเห็นฟัน และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) หากท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าเนื่องจากรูปถ่ายไม่ได้ขนาดตามที่สถานทูตกำหนด ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากราคาทัวร์
  4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
  6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 1 ชุด (หากมี)
  7. สำเนาหน้าวีซ่าที่เคยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชุด (หากมี) และถ้าวีซ่าอินเดีย(เก่า)อยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าด้วย
  8. แจ้งที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ พร้อมระบุรหัสไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์บ้าน หรือมือถือ

 

หมายเหตุ       การให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง จะเป็นผลดีกับผู้สมัครขอวีซ่าเอง ทางบริษัทฯจำเป็นต้องขอข้อมูลมากมายและยุ่งยากข้างต้นเพื่อทำให้วีซ่าอนุมัติโดยง่ายและไม่เสียเวลา หรือเสี่ยงที่วีซ่าจะไม่อนุมัติ

 

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)

4ยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯจะคืนเงินมัดจำให้ทั้งหมด

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 59-45 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 20,000 บาท

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 44-30 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 29-15 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 14-7 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 90 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 1 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์

4หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND

4หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป

4ตั๋วเครื่องบิน(Air Ticket) ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางถ้าได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้นและหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯเพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำREFUNDได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

4สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)

-   ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ  1 ใบ ทุกโรงแรม

-   สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด (Economy Class Passenger ขึ้นอยู่กับสายการยิน) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

-   สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) X 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) X 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)

-   ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง

-   บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์

4ระหว่างการเดินทางหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะถือว่าสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดไปได้

4หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองถือเป็นเหตุผลทางการเมืองและดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด

4บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน / ภัยธรรมชาติ / การจลาจล / เหตุการณ์ทางการเมืองและของสูญหายตามสถานที่ต่างๆซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ

-       กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯ เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำแล้ว บริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

view