สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

INDIA 06 จาริกธรรม บำเพ็ญบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

INDIA 06 จาริกธรรม บำเพ็ญบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

จาริกธรรม บำเพ็ญบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

นมัสการพุทธสังเวชนียสถานทั้งสี่ตำบล ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพานดั่งพุทธดำรัสของพระพุทธเจ้าที่ตรัสกับพระอานนท์ว่า

“ดูก่อนอานนท์ ชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปยังเจดีย์ 4 สถานที่เหล่านั้นแล้ว มีจิตเลื่อมใส

ชนเหล่านั้นทั้งหมดเบื้องหน้าแต่ตาย เพราะกายแตก จะเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ชำนาญการในดินแดนพุทธภูมิเป็นผู้บรรยายพุทธประวัติ

พร้อมการสวดมนต์และปฏิบัติจิตตภาวนา เพื่อบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดการเดินทาง

พุทธคยา        สารนาถ            พาราณสี           กุสินารา            ลุมพินี         กาฐมัณฑุ

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

พุทธคยา    สถานที่แห่งการตรัสรู้ ที่ชุมนุมของนักปราชญ์ทั่วทุกมุมโลก สถานที่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นมัสการ“พระแท่นวัชรอาสน์” สักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ บูชาพระพุทธเมตตา สัตตะมหาสถาน

สารนาถ    สถานที่แห่งการปฐมเทศนา  “ป่าอิสิปัตนมฤคทายวัน” หรือสารนาถ

สักการะ “ธัมเมกสถูป” จุดที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา เรื่อง ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

“เจาคันธีสถูป” จุดที่พระองค์พบปัญจวัคคีย์

พาราณสี    ล่องแม่น้ำคงคา “แม่น้ำแห่งการชำระบาป” การเผาศพริมฝั่งแม่น้ำคงคาสถานที่ไฟไม่เคยดับ 4,000 ปี

กุสินารา      สถานที่แห่งการปรินิพพาน “สาลวโนทยาน” สักการะพระพุทธปรินิพพาน

“มกุฎพันธนเจดีย์” สถานที่ถวายพระเพลิง

ลุมพินี         สถานที่แห่งการประสูติ ประเทศเนปาล “สวนลุมพินี”

นมัสการรอยพระพุทธบาท ที่ประทับลงยังโลกมนุษย์เป็นครั้งแรก

กาฐมัณฑุ    ป่าหิมพานต์ ในหุบเขาหิมาลัย ย้อนรอยอารยธรรมบริเวณหุบเขากาฐมัณฑุ ชมธรรมชาติของ         ป่าหิมพานต์ “วังกุมารี” สถาปัตยกรรมไม้ที่งดงาม นมัสการเจดีย์พุทธนาถ ซื้อของฝากจาก “ทาเมล”

 

เส้นทาง

เที่ยวบิน

เวลาออก

เวลาถึง

กรุงเทพฯ-คยา

WE327

12.20

14.00

ลุมพินี-กาฐมัณฑุ

U4 854

14.10

16.00

กาฐมัณฑุ-กรุงเทพฯ

TG320

13.55

18.30

 

กำหนดการเดินทาง          Ø 11-18 ตุลาคม 2562         Ø 15–22 พฤศจิกายน 2562

                                                         Ø 4-11 ธันวาคม 2562       Ø  27 ธันวาคม-3 มกราคม 2563

วันแรก       กรุงเทพฯพุทธคยา

09:00          พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินไทยสมายล์ เคาน์เตอร์ Cประตูทางเข้าที่ 2 เช็คสัมภาระและบัตรโดยสารก่อนขึ้นเครื่อง เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องติดป้ายชื่อสัมภาระการเดินทาง และแจกบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน

การเตรียมตัวก่อนขึ้นเครื่อง ตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำสัมภาระใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบิน อาทิ มีด สนับมือ วัตถุแหลมคมทุกชนิด วัตถุไวไฟ ไม้ขีดไฟ และสิ่งคล้ายอาวุธทุกชนิด รวมถึงของเหลวทุกชนิดในบรรจุภัณฑ์ ขนาดเกิน 100 มล. เจล สเปรย์ ยาสีฟัน น้ำหอม แชมพูสระผม รวมถึงอาหารเหลว หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถูกยึดไว้ที่สนามบิน โดยไม่มีข้อต่อรอง

หมายเหตุ       นโยบายของสายการบินสำหรับผู้ที่เดินทางโดยชั้นประหยัดสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องได้ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัมเท่านั้น และกระเป๋าลากถือติดตัวขึ้นเครื่องใบละไม่เกิน 7 กิโลกรัม สำหรับสัมภาระที่เกินจากนี้ทางสายการบินคิดกิโลกรัมละ 425 บาท

12:20          ออกเดินทางสู่ เมืองคยา โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบิน WE 327

 • ·¸¹º»¼þ เวลาที่อินเดียช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง  þ·¸¹º»¼

14:00          เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมือง บริษัทฯจัดรถโค้ชปรับอากาศรับท่านที่สนามบิน  เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองพุทธคยา

15:00          นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Hotel Oaks Bodhgaya หรือเทียบเท่า

แจกกุญแจห้องพักให้ท่านเก็บสัมภาระ แล้วนัดหมายเวลาเพื่อนำท่านเดินทางเข้าสู่ปริมณฑลพุทธคยา

16:00        เดินทางเข้าสู่บริเวณ พระมหาเจดีย์พุทธคยา และ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ของ          พระผู้มีพระภาคเจ้า สักการะ พระพุทธเมตตา ประดิษฐานภายในมหาเจดีย์พุทธคยา

สักการะ  พระแท่นวัชรอาสน์ ภายใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์อันศักดิ์สิทธิ์ในดินแดนถิ่นพุทธภูมิ

นมัสการสัตตมหาสถาน ที่สำคัญอันอยู่ใกล้เคียงได้แก่ อนิมิสเจดีย์ รัตนจงกรมเจดีย์ รันตนฆรเจดีย์ และสระมุจลินท์ เป็นต้น ทำสมาธิถวายเป็นปฏิบัติบูชา จนได้เวลาอันสมควร เดินทางกลับที่พัก

 

19:00          รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

               หรือเดินทางไปไหว้ พระมหาเจดีย์พุทธคยา ปฎิบัติสมาธิ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ (ปิด 21.00น.)

วันที่สอง    พุทธคยา–พาราณสี

07:00          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08:00          เดินทางสู่ บ้านนางสุชาดา ธิดากุฎุมพี แห่งตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ผู้ถวายข้าวมธุปายาส อันประณีตแด่พระมหาบรุษก่อนการตรัสรู้ ปัจจุบันเป็นโบราณสถานซากสถูปขนาดใหญ่

ชม แม่น้ำเนรัญชรา สายน้ำที่พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานจิต ลอยถาดทองคำที่นางสุชาดาถวายพร้อมข้าวมธุปายาสก่อนวันที่จะตรัสรู้หนึ่งวัน

09:00          นำท่านชม วัดชาวพุทธนานาชาติ ภายในบริเวณมณฑลพุทธคยา มีชาวพุทธจากนานาประเทศมาสร้างวัดตามสถาปัตยกรรมแห่งชาติของตนมากมาย เช่น “วัดภูฐาน วัดญี่ปุ่น วัดทิเบต”

10:00          นำท่านเยี่ยมชมและร่วมทำบุญที่วัดไทยพุทธคยา

11:30          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

13:00          เดินทางสู่ เมืองพาราณสี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมง แล้วแต่สภาพ การจราจร)

19:00          ถึง เมืองพาราณสี เมืองเก่าแก่กว่า 6,000 ปี

                   นำท่านเข้าที่พัก ณ โรงแรม Amayaa Varanasi หรือเทียบเท่า

               รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่สาม   พาราณสีกุสินารา

05:00        นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำคงคา ซึ่งชาวฮินดูเชื่อว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ เพราะไหลมาจากภูเขาไกรลาส    บนสรวงสวรรค์ ตามหลักภูมิศาสตร์แม่น้ำนี้ไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัย ประเทศเนปาล ชมพิธีบูชาพระอาทิตย์และการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดูริมฝั่งแม่น้ำคงคาและพิธีการเผาศพ ซึ่งมีมานานกว่า 4,000 ปี

จากนั้น       นำท่านกลับที่พัก รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08:00        นำท่านเดินทางสู่ สารนาถ เดิมเรียกว่า ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

              แวะชม เจาคันธีสถูป สถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงพบปัจจวคีย์

จากนั้น      เข้าสู่ ธัมเมกขสถูป สักการะ พระมูลคันธกุฏิ กุฏิที่พระพุทธองค์จำพรรษาครั้งแรกหลังจากตรัสรู้        ชมหลักศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราชอันเป็นหลักฐานสำคัญสื่อให้รู้ว่าเป็นสถานที่พระพุทธองค์ได้แสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรก ชม “ยะสะเจดีย์” สถานที่ยะสะกุลบุตรพบพระพุทธองค์                   และชม สังฆาราม กว่า 1,000 หลัง

10:00       นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ สารนาถ ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาที่เก่าแก่ และงดงามที่สุดในโลก พระพุทธรูปองค์นี้ได้ส่งประกวดระดับโลก และชนะเลิศมาแล้วหลายครั้ง

11:30       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

13:00       นำท่านเดินทางสู่ เมืองกุสินารา(ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง)

20:00       ถึง กุสินารา เมืองที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ปัจจุบันตั้งอยู่เมืองโครักขปูร์

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Hotel Lotus Nikko Kushinagar หรือเทียบเท่า

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของ โรงแรมที่พัก

 

วันที่สี่         กุสินารา-ลุมพินี (เนปาล)

**(โปรดเตรียมหนังสือเดินทางไว้กับตัวเพื่อประทับตราออกจากประเทศอินเดีย เข้าสู่ประเทศเนปาล)**

07:00        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08:00        เดินทางสู่ สาลวโนทยาน สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน สักการะ พระพุทธรูปปางปรินิพพาน ซึ่งประดิษฐานอยู่ในมหาปรินิพพานวิหาร เจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตะภาวนา ชม สถานที่พระอานนท์เกาะสลักเพชรร้องไห้ ซากปรักหักพังของกุฎิ เจดีย์ ชมต้นสาละอันเป็นต้นไม้ที่พระพุทธองค์ได้     เสด็จดับขันธ์เสร็จ

จากนั้น       นำท่านเดินทางสู่ มกุฎพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิง พระสรีระของพระพุทธเจ้าปัจจุบันเป็นซากเจดีย์ทรงกลมขนาดใหญ่ สร้างขึ้นมาหลังการถวายพระเพลิง ชาวบ้านเรียกว่า รามภาร์ (Ramabhar)

               นำท่านเยี่ยมชมวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ร่วมทำบุญวัดไทย

11:30          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

13:00          เดินทางสู่ลุมพินี ระยะทางประมาณ 190 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)

                   นำท่านแวะวัดไทยนวราชรัตนาราม 960 ด่านโสเนารี อินเดีย-เนปาล

20:00          นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Buddhamaya Lumbini หรือเทียบเท่า

               รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของ โรงแรมที่พัก

 

วันที่ห้า    ลุมพินีกาฐมัณฑุ

07:00        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08:00         นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่ประสูติของพระพุทธองค์ ณ สวนลุมพินีวัน ในอดีตเป็นอุทยาน ตั้งอยู่กึ่งกลาง ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์ และ กรุงเทวหะ พระพุทธมารดา พระนางสิริมหามายา ซึ่งประทับอยู่กรุงกบิลพัสดุ์ขณะที่ทรงพระครรภ์แก่ ได้เสด็จประพาสสวนพร้อมด้วยข้าราชบริพาร ระหว่างทางเกิดประชวรจะมีพระประสูติกาล ราชบริพารจึงจัดที่ประสูติถวายภายใต้ต้นสาละ ประสูติพระโอรส คือ สิทธัตถกุมาร ณ สถานที่นี้ปัจจุบันมีเสาหินของพระเจ้าอโศกและวิหารมายาเทวี

                        ชมหินสลักภาพประสูติ นมัสการสถานรอยพระพุทธบาทที่ประทับลงมายังพื้นปฐพีเป็นครั้งแรก ภายในวิหารมายาเทวี ชม สระโบกขรณี เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช ที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้ปักเสาหินไว้เมื่อคราวเสด็จจาริกแสวงบุญบูชาสังเวชนียสถานทั่วชมพูทวีป ตามคำยืนยันของพระโมคลีบุตร     ว่าเป็นที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติจากพระครรภ์ของพระพุทธมารดา

จากนั้น       นำท่านเยี่ยมชม วัดไทยลุมพินี ร่วมทำบุญวัดไทย

11:30         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

12:30       เดินทางสู่สนามบินไพราว่าเมืองลุมพินี

14:10       ออกเดินทางสู่กาฐมัณฑุโดยสายการบิน Buddha Air เที่ยวบิน U4 854

16:00       ถึงสนามบิน กาฐมัณฑุ บริการจากทางบริษัทจัดรถโค้ชปรับอากาศรับท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง

                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร

จากนั้น      เข้าสู่ที่พัก ณ Hotel Radisson Kathmandu หรือเทียบเท่า

 

วันที่หก   กาฐมัณฑุ

07:00          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08:00          ชม จัตุรัสกาฐมัณฑุ (Kathmandu Durbar Square) หรือ พระราชวังหนุมานโดก้า อาคารแบบยุโรปสีขาว มีหอสูง 9 ชั้น เรียกว่า หอพสันตปุร์  พระราชวังนี้ใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีสำคัญของราชวงศ์ และพระมหากษัตริย์เนปาล ชม บ้านกุมารี ที่พำนักของเทพธิดามีชีวิตของชาวเนปาล ตัวแทนแห่งเทพบริสุทธิ์ที่ถือกำเนิดในโลกมนุษย์ ตัวบ้านกุมารีเป็นตึกไม้ 3 ชั้นแกะสลักไว้อย่างสวยงาม ชม กาฐมณฑป อาคารไม้ที่เก่าแก่ที่สุด

12:00         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13:00         เดินทางสู่ วัดโพธินาถ ชม “เจดีย์โพธินาถ” (Bouddha Nath) เป็นวัดทางพุทธศาสนาที่มีเจดีย์ใหญ่ที่สุดในเนปาล องค์เจดีย์เขียนเป็นรูปตา-คิ้ว ไว้ทั้ง 4 ด้าน โดยที่องค์การยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี พ.ศ. 2522 อีกด้วย ทั้งบริเวณวัดเป็นแหล่งชุมชนของชาวทิเบต

จากนั้น      นำท่านเดินทางสู่ ปาทัน เมืองโบราณ ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำบัคมาติ ปาทัน หรือ ลาลิตปูระ นครรัฐใหญ่ในยุคต้นของเนปาล ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งความงาม   ชม จตุรัสปาทันดูบาร์ สแควร์ ตั้งอยู่กลางใจเมืองที่เต็ม ไปด้วยโบราณสถานมากมาย เป็นสถาปัตยกรรมหินที่สำคัญ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง ชม กฤษณะ มัณฑีร์ เป็นวัดแห่งองค์พระกฤษณะ ชม กุมเภสวอร์ วัดของพระศิวะ / วัดทอง วัดในพุทธศาสนา หลังคาวัดทำด้วยแผ่นทองเป็นเส้นยาวลงมาจดพื้นดิน ความเชื่อของชาวเนปาลเชื่อว่าจะเป็นเส้นทางที่เดินขึ้นสู่สวรรค์

จากนั้น      ให้ท่าน อิสระเลือกชมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง และของฝากมากมายที่ ตลาดทาเมล

19:30          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

แล้วกลับสู่ที่พัก ณ Hotel Radisson Kathmandu หรือเทียบเท่า

 

วันที่เจ็ด   กาฐมัณฑุ-บัตตาปูร์–นากาโก๊ต

07:00           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08:00           เดินทางไปนมัสการ เจดีย์พระสวยัมภูวนารถ (Swayambu Nath) หรือที่ชาวเนปาลเรียกว่า

                วัดลิง เป็นวัดที่มีความสำคัญวัดหนึ่งของเนปาลและเป็นเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ในจุดที่สูงที่สุด ด้วยเนื่องจากองค์เจดีย์อยู่บนภูเขาแดง ซึ่งมีลิงอาศัยอยู่มากมาย

                    ชมทัศนียภาพเมืองและชีวิตชาวเนปาลพร้อมสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธและฮินดู

11:30           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

12:30           เดินทางสู่ เทือกเขานากาโก๊ต (Nagarkot) อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 2,175 เมตร มีชื่อเสียงในการชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่สวยงาม รวมถึงยอดเขาเอเวอร์เรสต์ในวันฟ้าโปร่ง

14:00           นำท่านแวะเมือง บัตตาปูร์ หรือ ภักตปุระ (Bhaktapur Durbar Square) เมืองที่มีความหมายว่า เมืองแห่งผู้คนที่ภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้า เมืองที่เก่าแก่ที่สุดในหุบเขากาฐมัณฑุ

                นำท่านชม จัตุรัสภักตะปุร์ ดูร์บาร์, พระราชวัง 55 พระแกล (ประตูทองคำ) ที่ได้ชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามยิ่ง เดิมบักตาปูร์ เคยเป็นเมืองหลวง ที่เก่าแก่ และมีความรุ่งเรืองทางการค้ามาก่อน ทำให้มีพระราชวังที่มีความงดงามที่สุดของสถาปัตยกรรมเนปาล สมัยศตวรรษที่ 18

จากนั้น       ชม มณฑปญาฏะโปละ มณฑปที่สูงที่สุด ในเนปาล สร้างใน พ.ศ. 2245 โดยกษัตริย์ภูปตินทระมัลละ หลังคามี 5 ชั้น ถือเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งของเนปาล ได้เวลาอันนำท่านเดินทางกลับสู่กาฐมัณฑุ

               เดินทางต่อสู่ เทือกเขานากาโก๊ต เข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม The Country Villa หรือเทียบเท่า

19:00          บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารค่ำเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่แปด  นากาโก๊ต-กาฐมัณฑุกรุงเทพฯ

05:00         นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นจากโรงแรมที่พัก ถ้าทัศนวิสัย ดีจะมองเห็น ยอดเขาหิมาลัย ซึ่งมียอดเขาหิมาลัยที่สูงที่สุดทั้งหมด 18 ยอด และอยู่ในเนปาล 8 ยอด โดยสามารถมองเห็น จากนากาโก๊ต   (เมื่อพระอาทิตย์ขึ้น ยอดเขาหิมาลัย จะเปลี่ยนเป็นสีทองงดงามยิ่ง)

07:00         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก แล้วเดินทางกลับเข้าสู่กาฐมัณฑุ

11:00            รับประทานอาหารกลางวัน (แบบปิคนิค)

จากนั้น          เดินทางสู่ สนามบินตรีภูวัน

13:55       อำลากรุงกาฐมัณฑุ เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 320

18:30       ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

ค่าบริการสำหรับผู้เดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน / ท่านละ(บาท)

ต.ค.-พ.ย.

ธ.ค.-ม.ค.

เทศกาลปีใหม่

ผู้ใหญ่ (ห้องละ 2 ท่าน)

59,900

60,900

61,900

พักเดี่ยว(เพิ่ม)

9,000

9,000

11,000

อัตรานี้รวม      þ ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไปกลับ ตามรายการ(ชั้นทัศนาจร-รับผิดชอบสัมภาระไม่เกิน 20 ก.ก.)

                                    Q สายการบินไทยสมายล์ กรุงเทพฯ-คยา (อินเดีย)   Q สายการบินไทย กาฐมัณฑุ (เนปาล) – กรุงเทพฯ

                                    Q สายการบินภายในประเทศ (ลุมพินี) - กาฐมัณฑุ (เนปาล)

                            þ ค่าที่พักตามรายการ                                                   þ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

þ ค่าพาหนะ รถโค้ชปรับอากาศรับ–ส่งระหว่างสนามบินและโรงแรมและท่องเที่ยวตามรายการ

                            þ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินตามรายการ

                            þ ค่าประกันการเดินทางท่านละ1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัท ไทยวิวัฒน์ประกันภัย จำกัด)

                            þ ค่าธรรมเนียมผ่านประตูต่างๆ ตามรายการ

                            þ ค่าผู้อำนวยความสะดวกจากบริษัทตลอดการเดินทาง

                            þ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย (E-VISA)  และประเทศเนปาล

อัตรานี้ไม่รวม   ý ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

                                ý ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือรายการ

                                ý ค่าบริการ 3%-5%กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต

                                ý ค่าธรรมเนียมกระเป๋าที่น้ำหนักเกิน20กก.

                   ý ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าซักรีด-โทรศัพท์-มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ เป็นต้น

ý ค่าทิปสินน้ำใจให้คนขับรถ เด็กรถ  ไกด์ท้องถิ่นอินเดีย  และไกด์ไทย ท่านละ 7USD $ / วั 8 ทั้งหมด 8 วันรวมท่านละ 56 USD$

 

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • Ø มัดจำในวันจองท่านละ 30,000 บาทในวันจอง
 • Ø ที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 30 วัน

ติดต่อร่วมเดินทางที่  4ธรรมจารี ทัวร์                    ' 025911060

                                    4เสาวลักษณ์(ปุ๊)               È 089 5401659

                            4บำนาญ (ต่อง)               È 0624568693

 

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางหากจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่านหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดตามความจำเป็นอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น จากสายการบิน การยืนยันที่พัก เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศเป็นต้น

 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/548

 เอกสารและเงื่อนไขในการทำวีซ่าอินเดีย

 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งาน 6 เดือนขึ้นไป (นับจากวันที่เดินทาง)
 2. หนังสือเดินทางมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม สำหรับประทับตราเข้า-ออก
 3. รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี (ที่ไม่ใช่รูปถ่ายเล่น/พื้นหลังสีขาวเท่านั้น) ขนาด 2 X 2 นิ้ว เท่านั้น จำนวน 4 ใบ  **สำคัญมาก** (“ขนาดเดียวกันกับยื่นวีซ่าสถานฑูตอเมริกา) ต้องเห็นใบหน้าชัดเจน และห้ามยิ้มเห็นฟัน และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) หากท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าเนื่องจากรูปถ่ายไม่ได้ขนาดตามที่สถานทูตกำหนด ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากราคาทัวร์
 1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 1 ชุด (หากมี)
 4. สำเนาหน้าวีซ่าที่เคยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชุด (หากมี) และถ้าวีซ่าอินเดีย(เก่า)อยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าด้วย
 5. แจ้งที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ พร้อมระบุรหัสไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์บ้าน หรือมือถือ

 

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)

4ยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯจะคืนเงินมัดจำให้ทั้งหมด

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 59-45 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 20,000 บาท

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 44-30 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 29-15 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 14-7 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 90 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 1 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์

4หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND

4หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป

4ตั๋วเครื่องบิน(Air Ticket) ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางถ้าได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้นและหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯเพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำREFUNDได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลื

4สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)

-   ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ  1 ใบ ทุกโรงแรม

-   สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด (Economy Class Passenger ขึ้นอยู่กับสายการยิน) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

-   สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) X 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) X 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)

-   ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง

-   บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์

4ระหว่างการเดินทางหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะถือว่าสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดไปได้

4หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองถือเป็นเหตุผลทางการเมืองและดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด

4บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน / ภัยธรรมชาติ / การจลาจล / เหตุการณ์ทางการเมืองและของสูญหายตามสถานที่ต่างๆซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ

-         กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯ เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำแล้ว บริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

view