สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

INDIA 02 มหัศจรรย์มวลหมู่ถ้ำ มรดกโลก

INDIA 02 มหัศจรรย์มวลหมู่ถ้ำ มรดกโลก

ออรังกาบัดอะชันต้าเอลโลร่า

มุมไบ(บอมเบย์) ความยิ่งใหญ่ของเมืองท่าแห่งอินเดียฝั่งตะวันตก ศูนย์กลางด้านการค้าพาณิชย์ของอินเดีย เมืองที่เคยเป็นสินสอดของพระนางแคเธอรีนแห่งบรากันซา มอบให้เมื่ออภิเษกสมรสกับ     พระเจ้าชาร์ลที่ 2 ชม วิคทอเรียเทอร์มินัส สถาปัตยกรรมแบบอังกฤษโกธิก แบบอินเดียผสมกับอาหรับ

ถ้ำอะชันต้า             “ถ้ำมรดกโลก” ชมความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมศรัทธาของมนุษย์ ศาสนสถานที่ขุดเจาะภูเขาแกะสลักหินสร้างเป็นพระพุทธรูป วิหารที่พักสงฆ์ และภาพพุทธประวัติที่ทรงค่า

ถ้ำเอลโลร่า            “ถ้ำผสมสามศาสนา” ชมการแกะสลักหินเป็นรูปเคารพและประวัติศาสตร์ ของสามศาสนาในประเทศอินเดีย พุทธ เชน และฮินดู

ถ้ำเอเลเฟนต้า     “ถ้ำช้าง ชมถ้ำในศาสนาฮินดู ประติมากรรมแห่งความศรัทธาบนแผ่นผา

ตารางการบิน

วันที่

เส้นทาง

เที่ยวบิน

เวลาออก

เวลาถึง

4 ธ.ค.

กรุงเทพฯ-เดลลี

AI333

08.50

12.00

 

เดลลี-ออรังกาบัด

AI441

17.50

19.35

6 ธ.ค.

ออรังกาบัด-มุมไบ

AI441

20.20

21.30

8 ธ.ค.

มุมไบ-กรุงเทพฯ

AI330

01.15

07.20

 

กำหนดการเดินทางวันที 4-8 ธันวาคม 2562

 

วันแรก       กรุงเทพฯ–เดลลี-ออรังกาบัด                                                               วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562

06:00        พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ เคาน์เตอร์เช็คอินระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์  W

ประตูทางเข้าที่ 10 สายการบินแอร์อินเดีย (AIR INDIA) เช็คสัมภาระติดป้ายชื่อกระเป๋า และแจกบัตร ที่นั่งโดยสารก่อนขึ้นเครื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก

08:50          ออกเดินทางสู่ เมืองเดลลี โดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ AI333

 

การเตรียมตัวก่อนขึ้นเครื่อง ตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำสัมภาระใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบิน อาทิ มีด สนับมือ วัตถุแหลมคมทุกชนิด วัตถุไวไฟ ไม้ขีดไฟ และสิ่งคล้ายอาวุธทุกชนิด รวมถึงของเหลวทุกชนิดในบรรจุภัณฑ์ ขนาดเกิน 100 มล. เจล สเปรย์ ยาสีฟัน น้ำหอม แชมพูสระผม รวมถึงอาหารเหลว หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถูกยึดไว้ที่สนามบิน โดยไม่มีข้อต่อรอง

หมายเหตุ   นโยบายของสายการบิน แอร์อินเดีย สำหรับผู้ที่เดินทางโดยชั้นประหยัดสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องได้ ท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัมเท่านั้น และกระเป๋าลากถือติดตัวขึ้นเครื่องใบละไม่เกิน 7 กิโลกรัม สำหรับสัมภาระที่เกินจากนี้ทางสายการบินคิดกิโลกรัมละ 425 บาท

 

þ þ þ þ þ เวลาที่อินเดียช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง þ þ þ þ þ

12:00          เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ อินทิรา คานธี เมืองเดลลี หลังนำท่านผ่านพิธีการตรวจลงตรา และศุลกากรแล้ว รอเปลี่ยนเครื่องสู่เมืองออรังกาบัด รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิคที่สนามบิน

17:50         ออกเดินทางโดยสายการบิน แอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ AI441 สู่เมืองออรังกาบัด

19:35         เดินทางถึง ท่าอากาศยานออรังกาบัด บริการจากทางบริษัท จัดรถโค้ชปรับอากาศรับท่านเดินทาง เข้าสู่ ที่พัก ณ โรงแรม 07 Apple Aurangabad หรือเทียบเท่า

                  ถวายน้ำปานะ / บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

 

วันที่สอง     ออรังกาบัด–ถ้ำอะชันต้า                                                               วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562

06:00         บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

07:00         เดินทางสู่ ถ้ำอะชันต้า(ปิดวันจันทร์) (ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตรเดินทางประมาณ 2ชั่วโมง)

               ถึง ถ้ำอะชันต้า “ถ้ำมรดกโลก” ที่ยิ่งใหญ่ ชมความอลังการของสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นโดยบันดาลใจจากศาสนาพุทธ โดยเจาะเป็นปราสาทขนาดใหญ่แบบศิลปะคุปตะและหลังคุปตะ อันวิจิตร ค้นหาความมหัศจรรย์ของสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี ณ “ถ้ำอะชันต้า”   พุทธสถานที่สร้างจากการสกัดหน้าผาหินหุบเขาเหนือแม่น้ำวโฆระ เป็นศูนย์กลางสำนักปฎิบัติของเหล่าสงฆ์ในพุทธศาสนา พุทธศตวรรษที่ 7-13 สืบเนื่องนานกว่า 600 ปี ก่อนถูกทอดทิ้งให้รกร้างกลางป่าและมาถูกค้นพบอีกครั้งโดยบังเอิญจากนายทหารอังกฤษ ภายในถ้ำขนาดมหึมากว่า 30 ถ้ำ ที่ถูกขุดเจาะด้วยฝีมือมนุษย์ สลักเสลาเป็นเสาประดับลวดลายอันงดงาม พระพุทธรูป และเจดีย์ศิลา ที่สกัด และตบแต่งขึ้นจากหินชิ้นเดียวกับพื้น และผนังถ้ำภาพจิตรกรรมฝาผนังอายุกว่า 1,200

เกร็ดย่อ      ถ้ำเบอร์ 2       เป็นถ้ำของฝ่ายมหายานมีชื่อเสียงด้านภาพวาดส่วนใหญ่เป็นภาพดอกบัว

               ถ้ำเบอร์ 3       เป็นถ้ำเล็กๆไม่มีค่อยมีอะไรน่าสนใจ

                   ถ้ำเบอร์ 4        มีความกว้างใหญ่ที่สุดในบรรดาถ้ำทั้งหมด ด้านหน้ามีรูปแกะสลัก

     พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร อีกทั้งพระพุทธรูปปางประทับยืน

               ถ้ำเบอร์ 5       ยังทำการสร้างไม่เสร็จ

           ถ้ำเบอร์ 6      มีพระพุทธรูปปางแสดงปฐมเทศนา ที่มีพระสรีระแตกต่างจากถ้ำอื่น อีกทั้งเป็นหินชนิดเดียวกับถ้ำรอบๆ องค์พระพุทธรูปมีภาพวาดที่ผนังและเพดาน ทางด้านซ้ายของถ้ำมีตัวหนังสือเขียนไว้ว่า MUSICAL PILLARS (ใช้สันมือกระแทกหรือเคาะที่กลางเสาจะมีเสียงดังกังวาลออกมา)

               ถ้ำเบอร์ 7      ด้านในของถ้ำมีพระพุทธรูปแกะสลักที่ผนังถ้ำ ลักษณะคล้ายกับครั้งที่พระพุทธองค์ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ แตกต่างจากถ้ำเบอร์ 2 ตรงที่เป็นภาพวาด แต่ที่ถ้ำเบอร์ 7นี้ แกะสลักหินแทน อีกทั้งตรงกลางประดิษฐานพระประธานรายล้อมไปด้วยพระพุทธรูปปางประทับยืนและเหล่าเทพเทวดา

                         ถ้ำเบอร์ 9-10  เป็นถ้ำของเถรวาท ภายในเป็นห้องโถงสูงยาว มีช่องรับแสงอยู่ด้านบน

                           ถ้ำเบอร์ 11-12-13 ส่วนใหญ่ใช้เป็นที่พักอาศัยไม่มีรายละเอียด แต่ที่ถ้ำเบอร์ 12 มีองค์พระประธาน

                         ถ้ำเบอร์ 14        เป็นถ้ำเล็กๆ ที่นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันมาใช้เป็นสำนักงาน

               ถ้ำเบอร์ 16         เป็นของฝ่ายมหายาน มีภาพพระนางชนบทกัลยานี ที่เพิ่งแต่งงานกับ พระนันทะ กำลังเฝ้ารอพระสวามีกลับมาด้วยความโศกเศร้า ภายหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงพาพระนันทะ ไปบวชภายในยังมีพระประธานในถ้ำเช่นเดียวกัน  ความงดงามสมบูรณ์ด้วยเทคนิคการเขียนภาพสามมิติอันน่าอัศจรรย์ พระพุทธรูปศิลา ที่แสดงอารมณ์พระพักตร์ต่างกันเมื่อแสงตกสะท้อนจากต่างมุม จะทำให้ท่านพิศวง ประทับใจไม่รู้ลืม

11:30         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13:00         เดินทางกลับสู่เมืองออรังคาบัด แวะชม บีบี กา มาคบารา (ทัชมาฮาลน้อย) สถานที่ฝังพระศพของจักรพรรดินี ราบิยะ อุด-ดูรานี (Rabia ud-Durani) หรือดิลราส บานู เบกุม (Dilras Banu Begum) ในจักรพรรดิออรังเซ็บ ซึ่งสร้างขึ้นโดยเจ้าชายอะซาม ชาห์ (Azam Shah) พระราชโอรส ในระหว่างปี 1651 ถึง 1661 เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระมารดาของตน สุสานแห่งนี้สร้างเลียนแบบทัชมาฮาล

จากนั้น      นำท่านเดินทางกลับชมเมืองออรังกาบัดในยามเย็น

นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรม 07 Apple Aurangabad หรือเทียบเท่า

19:00         ถวายน้ำปานะ / บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

 

วันที่สาม     ออรังกาบัด–เอลโลร่า-Qมุมไบ(บอมเบย์)                                          วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562

07:00         บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08:00         นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำเอลโลร่า (ถ้ำปิดวันอังคาร) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 50 นาที)

                  ถึง ถ้ำเอลโลร่า “ถ้ำของสามศาสนาที่อยู่รวมกัน”

ชมความงามที่ยิ่งใหญ่ของถ้ำ 34 ถ้ำ ซึ่งเป็นของพุทธสถาน 12 ถ้ำ เทวสถานในศาสนาฮินดู 14 ถ้ำ และศาสนสถานของเชนอีก 8 ถ้ำ เกิดจากการแกะสลักภูเขาทั้งลูกเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา นมัสการพระพุทธรูปอายุกว่า 1,200 ปี ชมภาพแกะสลักอย่างวิจิตรงดงามของเหล่าทวยเทพทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรูปองค์พระศิวะ พระพรหม พระนารายณ์ พระพิฆเนศ ช้างเอราวัณตลอดทั้งเหล่านางเทพอัปสรและอีกมากมายสุดที่จะบรรยาย

12:00.        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14:00         เดินทางกลับสู่ ออรังคาบัด

17:00       ถวายน้ำปานะ / บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้น      นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

20:20         ออกเดินทางโดยสายการบิน แอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ AI441 สู่เมืองมุมไบ(บอมเบย์)

21:30         ถึงสนามบินภายในประเทศ มุมไบ “สนามบิน ฉัตราปตีศิวะจิ (Chatrapati Shivaji)

นำท่านเข้าพัก ณ Keys Select Hotel Nestor หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่         มุมไบ(บอมเบย์)                                                                               วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562

06:00            บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

07:00         นำท่านเดินทางสู่ “วัดสิทธิวินัยยัค” (Siddhivinayak Temple) วัดที่เก่าแก่ ในศาสนาฮินดู สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1801 ภายในเป็นที่ประดิษฐานองค์ “พระพิฆเนศ” เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ซึ่งตั้งอยู่ในองค์มณฑปศักดิ์สิทธิ์ ท่านจะสามารถสัมผัสได้ถึงพลังศรัทธา ทันทีที่ท่านก้าวเข้าสู่ภายในวัด ที่คลาคล่ำไปด้วยฝูงชนที่มาเคารพสักการะ หลังจากที่ท่านได้สักการะองค์ท่านแล้ว จะมีพิธีกรรมอีกอย่างที่จำเป็นต้องทำ คือให้ท่านได้กระซิบคำอธิษฐานต่อ รูปปั้นหนู 2 ตน ที่ถือเป็นพระสหายขององค์ท่านด้วย  อิสระให้ท่านได้บูชา เครื่องราง บูชาองค์ท่าน ตามอัธยาศัย

จากนั้น        นำท่าน ชมโดบิกาต (Dhobi Ghat) เป็นสถานที่ซักผ้า (Washing Place) ที่มีชื่อเสียงของเมืองมุมไบในฐานะลานซักผ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพราะที่นี่ต้องใช้ลูกจ้างในการซักผ้ามากถึงห้าพันคนโดบิกาตมีลักษณะเป็นลานที่ทำเป็นช่องๆ วางแปลนอย่างเป็นระเบียบ คนงานซักผ้าต่างก็ขมีขมันซักผ้าในช่องของตนโดยการทุบๆ สิ่งสกปรกออกจากผ้า ซึ่งผ้าที่นำมาซักจะถูกส่งมาจากโรงแรมต่างๆ ทั่วเมืองมุมไบแม้ว่าโดบิกาตจะเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความวุ่นวาย และเสียงอึกทึก แต่ก็เป็นสถานที่มีเสน่ห์ เป็นสีสัน และเป็นเอกลักษณ์ของมุมไบที่หาดูไม่ได้ในที่อื่นๆ โดยเฉพาะการสะท้อนภาพวิถีชีวิตในเมืองที่แออัดหนาแน่นอย่างมุมไบ

11:30         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

12:30         นำท่านเดินทางสู่ ประตูอินเดีย (Gateway of INDIA) ผ่านชมทัศนียภาพเมือง “มุมไบ”  หรือนครลอนดอนแห่งอินเดีย ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงามครั้งเมื่ออังกฤษยังปกครองอยู่ มีทั้งแบบอังกฤษโกธิค แบบอินเดียผสมอาหรับ เช่น สถานีรถไฟ และ “มหาวิทยาลัยบอมเบย์ (University of Bombay) ซึ่งเป็นอาคารที่มี สถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคที่สวยงาม วิคทอเรียเทอร์มินัส ที่ทำการรัฐบาลและอาคารมหาวิทยาลัยมุมไบ  ที่สร้างเลียนแบบกรุงลอนดอน ผ่านชม ย่านถนนมารีนไดรฟว์ หรือเรียกอีกชื่อว่า ถนนเนตาจีสุภาษ เป็นถนนเชื่อมเขามะละบาร์เข้ากับย่านฟอร์ตและโกลาบา ตัวถนนทอดยาวโค้งไปตามแนวกำแพงกั้นน้ำทะเล

ถึง ประตูอินเดีย (Gateway of INDIA) ซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำในย่านอพอลโล บันเดอร์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ในโอกาสที่พระเจ้าจอร์จที่ 5 และพระราชินีแมรี่ เสด็จมาร่วมงาน เดลีดารบัร ในปี 1911 วัสดุที่ใช้สร้างเป็นหินทรายสีน้ำผึ้ง ยามเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นและตกแสงอาทิตย์จะทาบทาลงมาทำให้ประตูเปลี่ยนสีจากทองเป็นส้ม และจากส้มเป็นชมพู สวยงามมาก กองกำลังอังกฤษชุดสุดท้ายเดินทางออกจากอินเดียผ่านใต้วงโค้งของประตูแห่งนี้

14:00         นำท่านลงเรือสู่ “เกาะช้าง” (Elephanta Island) หรือ “ฆรบุรี” ซึ่ง ชาวโปรตุเกสเรียกเกาะแห่งนี้ว่า “เกาะช้าง” เพราะเคยมีรูป สลักช้างขนาดยักษ์ ตั้งอยู่แต่ปัจจุบันได้เคลื่อนย้ายไปไว้ยังสวนสัตว์ในเมืองมุมไบ

นำท่านเข้าชม “ถ้ำเอเลเฟนต้า” หรือ “ถ้ำช้าง (Elephanta Cave) ปิดวันจันทร์ถ้ำช้าง เป็นเทวาลัยถ้ำอันอลังการตั้งอยู่หลายแห่ง ภายในถ้ำสลักเสลาอย่างสวยงาม เทวาลัยเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ขุดเจาะขึ้นในศตวรรษที่ 7 และ 8 งานประติมากรรมชิ้นเอกเป็น เทวรูป “มเหศวรมูรติ” หรือ         “พระตรีมูรติ” ขนาดครึ่งองค์ สูง 5 เมตร เป็นรูปที่รวมเทพทั้ง 3 พระองค์ คือ “พระศิวะ พระพรหม และพระนารายณ์” มีสามเศียร แสดงปางผู้สร้าง ผู้รักษา และผู้ทำลาย ซึ่งมีความเชื่อกันว่า หากได้ขอพรจาก “พระตรีมูรติ” จะมีความสมบูรณ์พูนสุขในชีวิต ทั้งความรัก และการงาน ให้ท่านได้มีเวลาชื่นชม ความงดงามภายในถ้ำ บันทึกภาพ เป็นที่ระลึก ตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควร นำคณะเดินทางกลับ

19:00     ร่วมกันถวายผ้าป่า 1 งานบุญ ร่วมสร้าง วัดศากยมุณีพุทธวิหาร ณ สังกัสสะนคร ถวายแด่ท่าน ดร.ธรรมปาละ เจ้าอาวาส

ถวายน้ำปานะ / บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้น          เดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ มุมไบ “สนามบิน ฉัตราปตีศิวะจิ (Chatrapati Shivaji)

วันที่ห้า       มุมไบ(บอมเบย์) กรุงเทพฯ                                                       วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562

01.15            ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ AI330

07:40        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

 

ตารางการบินขอนแก่น-สนามบินสุวรรณภูมิ

วันเดินทาง

เส้นทาง

เที่ยวบิน

เวลาออก

เวลาถึง

3 ธ.ค.

ขอนแก่น-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

WE045/ไทยสไมล์

15.10

16.10

8 ธ.ค.

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-ขอนแก่น

WE042/ไทยสไมล์

10.50

11.50

ค่าเครื่องไป-กลับ ชั้นประหยัด ท่านละ

 

บาท

 

ค่าบริการผู้ร่วมเดินทางขั้นต่ำ 30 ท่าน

ท่านละ(บาท)

ผู้ใหญ่(ห้องละ 2 ท่าน)

36,000

พระภิกษุ(ห้องละ 2 ท่าน)

35,000

พักเดี่ยว (เพิ่ม)

5,000

อัตรานี้รวม     R ตั๋วฯ Q ไป-กลับ กรุงเทพฯ–เดลลี-ออรังคาบัด-มุมไบ-กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์อินเดีย

                       (ชั้นประหยัด รับผิดชอบสัมภาระไม่เกินท่านละ 30 กิโลกรัม)

                        þ ค่าที่พักตามรายการ

                        þ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการพร้อมอาหารไทยเสริม และของว่างระหว่างการเดินทาง

                        þ ค่าทิปขนกระเป๋า                            þ ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอินเดีย (E-VISA)

   þ รถปรับอากาศรับ–ส่งระหว่างสนามบินและโรงแรมและท่องเที่ยวตามรายการ

                        þ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน         þ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

                        þ หัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวกจากบริษัท

                                þ ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท

                        þ ค่าทิปสินน้ำใจให้คนขับรถ เด็กรถ ไกด์ท้องถิ่นอินเดีย และไกด์ไทย ท่านละ 7 USD $ /วัน

                       รวมเป็นท่านละ 28USD$

อัตรานี้ไม่รวม ý ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%               ý ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3-5%

                        ý ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น โทรศัพท์,โทรสาร,ซักรีด,มินิบาร์,อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ

ý ค่าหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)   ý ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.

เงื่อนไขการชำระเงิน      Ø  มัดจำในวันจองท่านละ 20,000 บาท

                           Ø ที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 30 วันทำการ

เลขที่บัญชีโอนค่าใช้จ่าย : ธนาคารกสิกรไทย สาขางามวงศ์วาน

                         ชื่อบัญชีเสาวลักษณ์ วงศ์วานิช / ออมทรัพย์เลขที่ 0582118576

ติดต่อร่วมเดินทาง  4คุณอนุวัฒน์ ลีกอก(ต่อ)       วัดพระยายัง กรุงเทพฯ È0892276208

                                            4ธรรมจารี ทัวร์                           ' 025911060

                                 4เสาวลักษณ์ วงศ์วานิช(ปุ๊)     È0895401659

                          4บำนาญ ภูมิดา(ต่อง)            È0624568693

                                 4อัจฉราพรรณ(เปิ้ล)                  È0819781022

หมายเหตุ   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดตามความจำเป็นอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น จากสายการบิน การยืนยันที่พัก เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศเป็นต้น

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/548

 

เอกสารและเงื่อนไขในการทำวีซ่าอินเดีย

 

  1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งาน 6 เดือนขึ้นไป (นับจากวันที่เดินทาง)
  2. หนังสือเดินทางมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม สำหรับประทับตราเข้า-ออก
  1. 3.           รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี (ที่ไม่ใช่รูปถ่ายเล่น/พื้นหลังสีขาวเท่านั้น)

ขนาด 2 X 2 นิ้ว เท่านั้น  จำนวน 2 ใบ  **สำคัญมาก** (“ขนาดเดียวกันกับยื่นวีซ่าสถานฑูตอเมริกา) ต้องเห็นใบหน้าชัดเจน และห้ามยิ้มเห็นฟัน และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) หากท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าเนื่องจากรูปถ่ายไม่ได้ขนาดตามที่สถานทูตกำหนด ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากราคาทัวร์

  1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
  3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 1 ชุด (หากมี)
  4. สำเนาหน้าวีซ่าที่เคยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชุด (หากมี) และถ้าวีซ่าอินเดีย(เก่า)อยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าด้วย
  5. แจ้งที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ พร้อมระบุรหัสไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์บ้าน หรือมือถือ

หมายเหตุ    การให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง จะเป็นผลดีกับผู้สมัครขอวีซ่าเอง ทางบริษัทฯจำเป็นต้องขอข้อมูลมากมายและยุ่งยากข้างต้นเพื่อทำให้วีซ่าอนุมัติโดยง่ายและไม่เสียเวลา หรือเสี่ยงที่วีซ่าจะไม่อนุมัติ

 

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)

4ยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯจะคืนเงินมัดจำให้ทั้งหมด

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 59-45 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 20,000 บาท

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 44-30 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 29-15 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 14-7 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 90 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 1 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์

4หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND

4หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป

4ตั๋วเครื่องบิน(Air Ticket) ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางถ้าได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้นและหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯเพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำREFUNDได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลื

4สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)

-   ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ  1 ใบ ทุกโรงแรม

-   สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด (Economy Class Passenger ขึ้นอยู่กับสายการยิน) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

-   สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) X 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) X 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)

-   ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง

-   บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์

4ระหว่างการเดินทางหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะถือว่าสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดไปได้

4หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองถือเป็นเหตุผลทางการเมืองและดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด

4บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน / ภัยธรรมชาติ / การจลาจล / เหตุการณ์ทางการเมืองและของสูญหายตามสถานที่ต่างๆซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ

-       กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯ เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำแล้ว บริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

view