สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

MALAYSIA SINGAPORE

MALAYSIA SINGAPORE
 
มาเลเซีย-สิงคโปร์

กำหนดการเดินทาง 1 – 5 กรกฏาคม 2562

 

วันแรก          กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)–กัวลาลัมเปอร์-คาเมร่อน ไฮแลนด์            วันจันทร์ที่ 1 กรกฏาคม 2562

05:00          พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ผู้โดยสารขาออก ประตูทางเข้าที่ 1 สายการบิน      แอร์เอเซีย โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวก ติดป้ายชื่อกระเป๋า และแจกบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน

07:05          ออกเดินทางจากกรุงเทพ สู่กัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD311

10:15          เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ Lapangan Terbang Antavabangsa กัวลาลัมเปอร์ หลังนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว บริการจากทางบริษัท จัดรถโค้ชปรับอากาศรับท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน

11:30          ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แล้วเดินทางต่อเข้าสู่เส้นทางด่วนซุปเปอร์ไฮเวย์

จากนั้น        นำท่านเดินทางสู่ คาเมร่อน ไฮแลนด์ สถานตากอากาศบนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 4,500 ฟิต ปัจจุบันเป็นที่พักตากอากาศสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไป ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมธรรมชาติอันสวยงามซึ่งล้อมรอบด้วยทิวเขา สถานที่พักงดงามตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป ชมไร่ชาที่ลดเลี้ยวตามใหล่เขาเป็นภาพที่สวยงาม คาเมร่อน แบ่งเป็นชุมชนเมืองสามระดับ(สามชั้น) ทุกระดับจะมีโรงแรม ร้านค้า ตลาด แม่แต่ธนาคารในต่างประเทศก็มาเปิดบนเขาแห่งนี้ ชั้นแรกชื่อ Ringlet ชั้นที่สอง Tanah Rata  ชั้นที่สาม Bringchang

16:00          นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ Heritage Hotel หรือเทียบเท่า

ค่ำ                 “ อาหารค่ำ อิสระ”

 

วันที่สอง        คาเมร่อน ไฮแลนด์-กัวลาลัมเปอร์                                                            วันอังคารที่ 2 กรกฏาคม 2562

07:00          ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08:00            นำท่านชมและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปีและเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของทิวเขาและป่าดงดิบ นำท่านเดินทางสู่ แคคตัส วัลเลย์ สัมผัสความสวยงามของสวนดอกไม้เมืองหนาว พันธ์ต่างๆ อาทิ ดอกลำโพง แยมมิร่า โคมญี่ปุ่น ฯลฯ เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป ชมไร่แอปเปิ้ล ไร่มะเขือเทศ ที่มีสีสันสดใส ตื่นตากับพืชพันธ์กรพบองเพชรที่มีรูปร่างแปลกตา

 

จากนั้น        แวะเที่ยวไร่ชาบารัด เป็นไร่ชาขนาดใหญ่ มองดูคล้ายผืนผ้าสักหลาดขนาดยักษ์ เป็นชาที่มีรสชาติอร่อยที่สุดของมาเลเซีย เลือกชิม และซื้อเป็นของฝากได้

11:30          ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13:00            ออกเดินสู่เมืองกัวลาลัมเปอร์ “กัวลาลัมเปอร์” หมายถีง แม่น้ำที่เป็นโคลน เป็นจุดบรรจบของแม่น้ำ 2 สายคือ แม่น้ำคลาง (Sungai Klang)และแม่น้ำกอมบัก (Sungai Gombak) จตุรัสเมอร์เดกา เมืองนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นในราวปี พ.ศ 2403 โดยกับตันเรือชาวจีนค้นพบว่าบริเวณนี้มีสายแร่ดีบุกเป็นจำนวนมากก่อให้เกิดอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และทำให้เมืองนี้เจริญขึ้น จนกระทั่งมาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษ กัวลาลัมเปอร์ จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศ เมือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2517 แม้ปัจจุบัน ศูนย์กลางการปกครองจะย้ายไปอยู่ปุตราจายา แต่กัวลาลัมเปอร์ยังเป็นศูนย์กลางธุรกิจและคมนาคม

จากนั้น        นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Pudu Plaza หรือเทียบเท่า

18:00          “ อาหารค่ำ อิสระ”

วันที่สาม        กัวลาลัมเปอร์-มะละกา                                                                                       วันพุธที่ 3 กรกฏาคม 2562

07:00          ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

08:00          ชมนำท่านถ่ายรูปย่าน Dataran Merdeka ชมอาคารสวยๆรอบๆ เช่น อาคาร Sultan AbdulSamad ปัจจุบันเป็นที่ทำการของศาลสูง ผ่านชมพระราชวัง “อีสตาน่า ไนการ่า” ชมและถ่ายรูปกับ ตึกปิโตรนัส ตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลกสูงถึง 452 เมตร ผ่านชมหอคอยโทรคมนาคม K.L.TOWER (ซึ่งสูงเป็นอันดับ 4 ของโลก) ผ่านชมจุดกำเนิดของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ณ แม่น้ำ 2 สายตัดกัน ที่ตั้งของมัสยิดจาเม็ด มัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงกัวลาลัมเปอร์

11:30          ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13:00                เดินทางสู่ เมืองใหม่ปุตราจาย่า สร้างขึ้นเพื่อลดปัญหาการจราจรของกรุงกัวลาลัมเปอร์และเมืองที่เติบโตขึ้นทุกวัน โดยเริ่มย้ายสถานที่สำคัญต่างๆทางราชการทั้งหมดมารวมกันเป็นตึกขนาดใหญ่พร้อมสาธารณูปโภคต่างๆอย่างเป็นระบบ แล้วนำท่านชมมัสยิดสีชมพู ที่งดงามยิ่ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีสถาปัตยกรรมงดงาม ให้ท่านได้บันทึกภาพ

จากนั้น         เดินทางสู่ เมืองมะละกา เมืองศูนย์กลางทางการค้าระหว่างตะวันออกและตะวันตก บนช่องแคบมะละกามากว่า 500 ปี เป็นเมืองที่มีลักษณะของสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปกรรมโปรตุเกส ดัชต์ และมาเลย์ ได้รับการยกย่องให้เป็นนครประวัติศาสตร์บนช่องแคบมะละกาจากองค์การยูเนสโก 18:00    “ อาหารค่ำ อิสระ”

จากนั้น        นำท่านเข้าที่พัก ณ โรงแรม Avillion Legacy หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่            มะละกา – ยะโฮร์บารูห์ – สิงคโปร์                                                      วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฏาคม 2562

07:00          ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

08:00          ชมเมืองมะละกา ชมความสวยงามของ มัสยิดประจำรัฐ ชมย่านที่อยู่ของชาวดัชท์ในสมัยก่อน “ดัชท์สแควร์” ย่านที่อยู่ของชาวฮอลันดา ชมวิหารเซ็นต์ปอล และป้อมปืนใหญ่โปรตุเกส     เอฟาโมซา แล้วเดินทางต่อสู่ยะโฮบารูห์

11.30          ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตาคาร

จากนั้น        นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ณ พรมแดนยะโฮบารูห์ เพื่อเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์

                 เปลี่ยนรถปรับอากาศเดินทางเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย นำท่านสู่ Garden By the Bay ให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงค์โปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงค์โปร์ มีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super Tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกันมีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นมุมสูงขึ้น 50 เมตร บนยอดของ Super Tree สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree 5$SGD และ Flower Domes $28 SGD)

จากนั้น        เก็บภาพเป็นที่ระลึกกับ “เมอร์ไลอ้อน” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ (โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า) มีทัศนียภาพที่สายงามโดยมีฉากด้านหลังเป็น

“โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน

ผ่านชม ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชมอาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament Houses” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาสิงคโปร์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้านรำ การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปปั้นช้างสำริดซึ่งเป็นของขวัญจากรัชกาลที่5 ของไทย ได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธ์เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จเยือนสิงคโปร์ในครั้งแรก

จากนั้น           นำท่านเข้าที่พัก ณ Fort Canning Lodge หรือเทียบเท่า

                            “ อาหารค่ำ อิสระ”

 

วันที่ห้า          สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)                                                                          วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562

07:00          ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

08.00                เดินทางสู่ ย่านไชน่าทาวน์ เข้าเยี่ยมชม วัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้า วัดพุทธแห่งนี้สร้างแบบสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง ค่าใช่จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1,500 ล้านบาท)

 

ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี ชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะขอพร “องค์เจ้าแม่กวนอิมพันมือ” เพื่อเป็นสิริมงคล และบริเวณใกล้กันเป็น “วัดแขก” ซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม พร้อมอิสระให้เลือก

11.30          ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตาคาร

14:00          นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติชางงี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

17:05         ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ FD354

18:15          เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

การสำรองที่นั่งแบบหมู่คณะ

การจองที่นั่งสำหรับหมู่คณะ คือ การจองที่นั่งสำหรับผู้โดยสารจำนวน 10 คน ขึ้นไปที่เดินทางไปพร้อมกัน โดยมีเงื่อนไขดังนี้

4จำนวนผู้โดยสารเดินทางตั้งแต่ 10 ที่นั่งขึ้นไป

4อัตราตั๋วโดยสารขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสารในแต่ละเที่ยวบิน

4จ่ายค่าบริการการสำรองที่นั่งทันทีที่มีการสำรองที่นั่ง

4ตั๋วโดยสารไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางการบินได้

ท่านจะต้องทำการชำระเงินทันทีที่ได้ทำการจอง

ทางแผนกสำรองที่นั่งแบบหมู่คณะ ไม่รับสำรองที่นั่ง สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางภายใน 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ : ตั๋วโดยสารเมือทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถทำการคืนเงินได้ หากท่านไม่สามารถชำระเงินมัดจำ ชำระเงินเต็มจำนวน หรือ แจ้งชื่อผู้โดยสารในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิกที่นั่งของท่านในเที่ยวบินนั้น

อัตราค่าบริการ (ผู้ร่วมเดินทางขั้นต่ำ 16 ท่าน)

ท่านละ(บาท)

ผู้ใหญ่ (พักห้องละ2)

26,900

พระภิกษุ (พักห้องละ2)

26,900

พักเดี่ยวเพิ่ม

6,000

 

อัตรานี้รวม     R ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไปกลับ ระหว่างประเทศสายการบินแอร์เอเซีย

                  (ชั้นทัศนาจร-รับผิดชอบสัมภาระไม่เกิน 20 ก.ก)

                       R ค่าพาหนะ รถปรับอากาศรับ-ส่งระหว่างสนามบินและโรงแรมและท่องเที่ยวตามรายการ

                       R ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินทุกสนามบินตามรายการ

                       R ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ

                  R ไกด์ท้องถิ่นมาเลเซีย และสิงคโปร์

                       R ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ไม่มีอาหารค่ำ)

                       R โรงแรมที่พักตามรายการ

                       R ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

                 (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ บริษัท ไทยวิวัฒน์ประกันภัยจำกัด)

อัตรานี้ไม่รวม Q ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

                  Q หนังสือเดินทาง

                       Q ค่าทิปกระเป๋า และค่าผู้อำนวยความสะดวกจากบริษัทตลอดการเดินทาง

                       Q ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งมานอกเหนือรายการ

                       Q ค่าบริการ 3%-5% กรณีชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้วยบัตรเครดิต

Q ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ เป็นต้น

 

การจองและการชำระเงิน  Ø มัดจำในวันจองท่านละ 10,000 บาท

                                                    Ø ที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 30 วัน

ติดต่อจองร่วมเดินทางได้ที่   Ø ธรรมจารี ทัวร์      Å 025911060

                                    Ø เสาวลักษณ์ (ปุ๊)È0895401659 Ø อัจฉราพรรณ (เปิ้ล) È0819781022

 

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดตามความจำเป็น อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น จากสายการบิน การยืนยันที่พัก เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศเป็นต้น บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย, ค่าธรรมเนียม อาทิ ค่าภาษีสนามบิน (ถ้ามี)

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11 / 548

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)

4ยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯจะคืนเงินมัดจำให้ทั้งหมด

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 59-45 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 20,000 บาท

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 44-30 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 29-15 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 14-7 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 90 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 1 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์

4หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND

4หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป

4ตั๋วเครื่องบิน(Air Ticket) ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางถ้าได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้นและหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯเพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำREFUNDได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

4สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)

-   ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ  1 ใบ ทุกโรงแรม

-   สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด (Economy Class Passenger ขึ้นอยู่กับสายการยิน) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

-   สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) X 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) X 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)

-   ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง

-   บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์

4ระหว่างการเดินทางหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะถือว่าสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดไปได้

4หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองถือเป็นเหตุผลทางการเมืองและดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด

4บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน / ภัยธรรมชาติ / การจลาจล / เหตุการณ์ทางการเมืองและของสูญหายตามสถานที่ต่างๆซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ

  • Ø กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯ เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำแล้ว บริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

view