สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พม่ายังคงตราตรึง ย่างกุ้ง-หงสาวดี-ไจ้ทีโย(อินทร์แขวน)

พม่ายังคงตราตรึง ย่างกุ้ง-หงสาวดี-ไจ้ทีโย(อินทร์แขวน)

 

นำท่านนมัสการ 4 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระธาตุอินทร์แขวน-พระเจดีย์ชเวมอดอร์(พระธาตุมุเตา)

ไหว้พระเพิ่มพูนกุศลบารมี ชมความงดงามทางด้านพุทธศิลป์

สัมผัสพลังศรัทธาของชาวพม่ากับพุทธศาสนา

 

ย่างกุ้ง     นมัสการพระมหาเจดีย์ทองคำชเวดากองพุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า

พระพุทธไสยาสน์เชาตันจี ขอพรกับ“เทพทันใจ”ที่ เจดีย์โบตาทาวน์

วัดพระเขี้ยวแก้ว ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ขอพรกับ เทพทันใจ

ไจ้ทีโย     นมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน อันศักดิ์สิทธิ์แห้งเมืองไจ้ทีโย

หงสาวดี   สักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอร์ ชม พระราชวังกษัติริย์บุเรงนอง

พระพุทธรูปไสยาสน์ชเวทาเลียว พระพุทธรูปไจ้ปุ่น(พระสี่ทิศ) วัดพระไฝเลื่อน

มัณฑะเลย์  ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์ “พระมหามัยมุนี” พระพุทธรูปที่เชื่อว่ามีลมหายใจ จากการรับประทานพรจากพระพุทธเจ้า ชม “พระราชวังมัณฑะเลย์” ย้อนรอยอดีตสุดท้ายก่อน “พม่าเสียเมือง” ชมสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก สะพานอูเบ็ง

        พระราชวังมัณฑะเลย์ อดีตวังหลวงแห่งราชธานีที่ยิ่งใหญ่ของพม่า

ตารางเที่ยวบิน

วันที่เดินทาง

เส้นทาง

เที่ยวบิน

เวลาออก

เวลาถึง

21 พ.ค.

กรุงเทพฯ ”สนามบินดอนเมือง”- ย่างกุ้ง

FD251

07.15

08.00

24 พ.ค.

ย่างกุ้ง - มัณฑะเลย์

K208

07.30

08.55

25 พ.ค.

มัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ ”สนามบินดอนเมือง”

FD245

12.45

13.00

โรงแรมที่พัก (4 คืน)

วันที่

เมือง

โรงแรม

จำนวน(คืน)

21 พ.ค.

ไจ้ทีโย (บนพระธาตุอินทร์แขวน)

Kyaikhto

1

22-23 พ.ค.

ย่างกุ้ง

 

Grand United

 

2

24 พ.ค.

มัณฑะเลย์

Mandalay Ritz

1

เมนูพิเศษ ....บุฟเฟ่ต์ชาบู + กุ้งเผา + เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร

 

กำหนดการเดินทางวันที่ Ø 21 - 25 พฤษภาคม 2562

 

วันแรก    กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)–ย่างกุ้ง-หงสาวดี     

05:00      พร้อมคณะที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูทางเข้าที่ 1-2                    เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเซีย นำท่านเช็คสัมภาระ ติดป้ายชื่อกระเป๋าโดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยอำนวยความสะดวก และแจกบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน

การเตรียมตัวก่อนขึ้นเครื่อง ตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำสัมภาระใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบิน อาทิ มีด สนับมือ วัตถุแหลมคมทุกชนิด วัตถุไวไฟ ไม้ขีดไฟ และสิ่งคล้ายอาวุธทุกชนิด รวมถึงของเหลวทุกชนิดในบรรจุภัณฑ์ ขนาดเกิน 100 มล. เจล สเปรย์ ยาสีฟัน น้ำหอม แชมพูสระผม รวมถึงอาหารเหลว หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถูกยึดไว้ที่สนามบิน โดยไม่มีข้อต่อรองและไม่อนุญาตให้นำที่ชาร์ตแบตสำรอง (POWER BANK) โหลดใส่ใต้ท้องเครื่องเด็ดขาด ยกเว้นนำติดตัวขึ้นเครื่องเท่านั้น

‡ ˆ ‰ Š ‹ Œ เวลาประเทศพม่าช้ากว่าเวลาประเทศไทย 30 นาที  Ž   ‘ ’

07:15         ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดย สายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD251

               บริการอาหารร้อนพร้อมเครื่องดื่มบนเครื่อง

08:00          ถึงสนามบินมิงกะลาดง กรุงย่างกุ้ง (Yangon) ประเทศพม่า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วบริการจากบริษัทฯ จัดรถปรับอากาศรับท่าน

จากนั้น       นำท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดี (Bago)

 

 

 

 

 

 

 

10:30    ถึงหงสาวดี ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ และมีอายุมากกว่า 400 ปี นำท่านนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอร์ (Shwemawdaw Pagoda) หรือพระธาตุมุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองหงสาวดีอันเป็นสัญลักษณ์ที่ยืนยันความเจริญรุ่งเรืองของนครหงสาวดี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า นมัสการยอดเจดีย์หักซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์

*** ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถนำธูปไปค้ำกับยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมา

เพื่อเป็นสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดั่งค้ำจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป ***

11:30          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ!!! เมนูกุ้งเผา)

13:30          เดินทางต่อสู่ เมืองไจ้ทีโย ผ่านชมทัศนียภาพเมืองหงสาวดี ผ่านแม่น้ำสะโตง แม่น้ำที่พระนเรศวรทรงพระแสงปืน ถึงจุดจอดรถคิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้ทีโย)  เปลี่ยนรถท้องถิ่นเพื่อขึ้นสู่ยอดเขาไจ้ทีโย ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร

 

**หมายเหตุ** (กรุณาเตรียมกระเป๋าสัมภาระขนาดเล็กสำหรับ 1 คืน เพื่อนำติดตัวขึ้นไปบนพระธาตุอินทร์แขวน

และอาจจะต้องจ้างลูกหาบแบกสัมภาระไปยังโรงแรมที่พักซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายตามขนาดกระเป๋าของท่าน

ราคาเริ่มต้นที่ 1,000–1,500 จ๊าด ประมาณ 30-50 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าในการใช้บริการ

17:00          นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ KYAIKHTO HOTEL / YOE YOE LAY HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

 

 

 

 

 

18.30         นมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน (Golden Rock) ชมความงดงามงดงามขององค์พระธาตุโดยรอบ นมัสการพระพุทธรูปต่างๆบนองค์พระเจดีย์ตามตำนานของชาวพม่าเชื่อว่าต้องมานมัสการองค์ พระธาตุให้ครบสามครั้งแล้ว สิ่งที่ปรารถนาก็จะประสบผลสำเร็จ

พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับสุภาพบุรุษที่เข้าไปปิดทององค์เจดีย์

เปิดถึงเวลา 22.00 น. ส่วนสุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทนได้

ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองคำไปเพื่อปิดทององค์พระธาตุอินทร์แขวน

**แนะนำท่านที่จะสวดมนต์หรือนั่งสมาธิ เตรียมเสื้อกันหนาวไปด้วย เนื่องจากอยู่บนยอดเขาเหนือหน้าผา**

19.30         รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

วันที่สอง   ไจ้ทีโย-ย่างกุ้ง                                     

*** อิสระตามอัธยาศัย สำหรับท่านที่ต้องการใส่บาตร, ทำบุญที่พระธาตุอินทร์แขวน (กิจกรรมนี้ไม่บังคับ) สำหรับอาหารที่จะใส่บาตรสามารถซื้อได้โดยจะมีร้านค้าจำหน่าย ราคาอาหาร ประมาณ 3,000 จ๊าต

ดอกไม้ ธูปเทียน ประมาณ 300-500 จ๊าต ทำบุญตามอัธยาศัย ***

07:00          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08:00          เดินทางกลับสู่ เมืองหงสาวดี (Bago)

10:00       นำท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว กราบนมัสการ พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในปี       พ.ศ.2524 ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศ และเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า อีกทั้งท่านสามารถที่จะเลือกหา เครื่องไม้แกะสลัก ที่มีให้เลือกมากมาย ตลอดสองข้างทางและยังสามารถเลือกซื้อ ของฝาก อาทิเช่น ผ้าพม่า ของที่ระลึกต่างๆ ในราคาถูก

11:30         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ในเมืองหงสาวดี (พิเศษ!!! เมนูกุ้งเผา)


12:30       นำท่านนมัสการ พระพุทธรูปไจ้ปุ่น เป็นพระเจดีย์ที่มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ทั้ง 4 ด้านอายุกว่า 500 ปี หันพระพักตร์ไปยัง 4 ทิศ สร้างขึ้นโดย 4 สาวพี่น้องที่อุทิศตนแด่พุทธศาสนาจึงสร้างพระพุทธรูปเพื่อแทนตนเอง และได้สาบานไว้ว่าจะไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ ต่อมาน้องสาวคนสุดท้อง กลับพบรักกับชายหนุ่มและแต่งงานกัน จึงเกิดอาเพศฟ้าผ่าพระพุทธรูปที่แทนตัวของน้องสาวคนสุดท้องพังทลายลงมา และมีการบูรณะขึ้นมาใหม่จึงทำให้พระพุทธรูปองค์นี้จะมีลักษณะ แตกต่างจากองค์อื่นๆ

14:00        นำท่านร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดไจ้คะวาย ซึ่งเป็นวัดสำคัญมีพระสงฆ์ จำพรรษากว่า 500 รูป อีกทั้งวัดนี้ยัง เป็นสถานที่ศึกษาพระไตรปิฎกของพระภิกษุและสามเณรอีกด้วย

                  *** ท่านสามารถนำสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแห่งนี้ได้  และหากท่านใดไม่สะดวกสามารถถวายเป็นปัจจัยได้เช่นกัน ***

จากนั้น      นำท่านเดินทางต่อเข้าสู่เมืองย่างกุ้ง

 

วันเกิด

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พุธกลางคืน

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

สัตว์สัญลักษณ์

ครุฑ

เสือ

สิงห์

ช้างมีงา

ช้างไม่มีงา

หนูหางยาว

หนูหางสั้น

พญานาค

18:00         ถึงย่างกุ้ง  นำท่านขึ้นกราบนมัสการ พระบรมธาตุชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองพม่าที่มีทั้งชาวพม่าและนักท่องเที่ยวต่างพากันมาสักการะไม่ขาดสายทั้งกลางวัน    และกลางคืน หนึ่งในพุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของโลกตามตำนานเล่าว่าภายในมหาเจดีย์บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้า 8 เส้น  ซึ่งประทานแก่นายวาณิช 2 พี่น้องนำมาสร้างเป็นมหาเจดีย์เพื่อเป็นที่สักการะแก่ปวงชนมีอายุ 2,500 ปี สูง 326 ฟุต ยอดบนสุดของเจดีย์หุ้มด้วยทองคำแท้หนัก 2 ตัน ประดับด้วยเพชร 5,548 เม็ดและพลอย 2,317 เม็ด  รวมถึงทับทิมขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดพระเจดีย์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

20:00       รับประทานอาหารที่ห้องอาหาร พิเศษ!!! สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง

จากนั้น      นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Hotel Grand United หรือเทียบเท่า

วันที่สาม   ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ                                    

07:00          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08:00          นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระพุทธไสยาสน์องค์ขนาดใหญ่ที่มีความสูงถึง 6 ชั้น ยาวกว่า 70 เมตร ใช้โครงเหล็กกั้นถึง 65 เมตร มีหลังคาคลุม 6 ชั้น สร้างขึ้นเมื่อปี 1907 ถูกยกย่องให้เป็นพระนอนที่มีขนาดใหญ่และงดงามที่สุดในพม่า ด้วยพระพักตร์ที่งดงามเปื้อนยิ้ม ดวงตาทำจากลูกแก้วที่สั่งผลิตจากต่างประเทศ ทาขอบตาด้วยสีฟ้าและมีขนตาหนายาวทำให้ดวงตาดูหวาน จนถูกเรียกพระนามอีกชื่อคือ “ พระตาหวาน ” บริเวณพระบาทมีภาพวาดลายธรรมจักร ตรงกลางฝ่าพระบาทล้อมรอบด้วยรูปมงคล 108 ประการ ที่แสดงถึงอากาศโลก สัตว์โลก และสังขารโลก อีกทั้งจีวรยังมีลักษณะพริ้วไหวสมจริงและตรงชายประดับด้วยอัญมณีแวววาว ถือเป็นพุทธศิลป์ที่มีความงดงามทรงคุณค่า

จากนั้น       นำท่านผ่านชม พระเจดีย์สุเล (Sule Pagoda) ศาสนสถานหลักใจกลางกรุงย่างกุ้ง สูงถึง 157 ฟุต สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่สุเลนัตหนึ่งในสี่นัต ที่เกี่ยวข้องกับตำนานของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

               นมัสการ เจดีย์โบตาทาวน์ (Botataung Pagoda) เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์โบตาทาวน์ แห่งนี้ก่อน พระเจดีย์โบตาทาวน์นี้ได้ถูกทำลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ โดยมีความแตกต่างกับพระเจดีย์ทั่วไปคือออกแบบให้ใต้ฐาน  พระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้ โดยได้อัญเชิญพระบรมธาตุไว้ในผอบทองคำให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชัดเจน ส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ได้นำทองคำและของมีค่าต่างๆ ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่านำมาถวายแก่องค์ พระเจดีย์ มาจัดแสดงไว้

                  นมัสการ พระพุทธรูปทองคำ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีพุทธลักษณะงดงาม ตามประวัติว่าเคยประดิษฐานอย่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ ครั้นเมื่อพม่าตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์กัลกัตต้าในอินเดีย ทำให้รอดพ้นจากระเบิดจากฝ่ายสัมพันธมิตรที่ถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ ภายหลังพม่าได้รับเอกราชแล้วพระพุทธรูปทองคำจึงกลับคืนสู่พม่า และนำมาประดิษฐาน ณ วิหารนี้

นำท่านขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี  เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย นัตโบโบยี ก็คือ "นัต" หรือวิญญาณเทพผู้คุ้มครองสถานที่ตามความเชื่อของชาวพม่า โดยเทพที่จะถูกจัดว่าเป็น "นัต" นั้น มักจะเป็นคนที่เคยสร้างความดี หรือมีวีรกรรมน่าประทับใจ และมาตายลงด้วยเหตุร้ายแรงที่เรียกว่า ตายโหง ทำให้วิญญาณยังมีความห่วงใยในภาระหน้าที่บ้านเมือง และยังคงผูกพันกับผู้คนเบื้องหลัง ทำให้ไม่อาจไปเกิดใหม่ได้ จึงกลายเป็นนัตที่มาคอยคุ้มครองรักษาบ้านเมือง หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เช่น พระเจดีย์องค์สำคัญ

วิธีการสักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได้ แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แค่นี้ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ตั้งใจไว้

คำบูชาเทพทันใจ

เอหิ สักกะ มหานัทโป๊ะโป๊ะจีโปตะถ่องสิทธิมัตถุ อิทังพะลัง เอตัสสะมิงรัตตะนัง พุทธัง ธัมมัง สังฆัง เทวานัง

ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจัง วันทามิสัพพะทา สวาโหม

นำท่านข้ามฝั่งถนน สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามตำนานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว

การขอพรเทพกระซิบต้องเข้าไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน้ำนม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้

11:30        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูเมนูหลากหลาย

13:00        นำท่านสู่ ตลาดโบโจ๊ก หรือ ตลาดสก๊อต (Scott Market) ซึ่งสร้างโดยชาวสก็อต สมัยเมื่อครั้งพม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไม้    และงาช้างแกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผ้าปักพื้นเมือง พลอย ทับทิม หยก เสื้อผ้า-ผ้าพื้นเมือง เครื่องเงิน เครื่องเขิน ฯลฯ

หากซื้อสิ้นค้าหรืออัญมณีที่มีราคาสูงให้ขอใบเสร็จรับเงินด้วยทุกครั้ง เนื่องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ

หมายเหตุ : ตลาดสก๊อต  ปิดทุกวันจันทร์

จากนั้น       นำท่านชม ช้างเผือก ช้างคู่บ้านคู่เมืองพม่า ซึ่งมีลักษณะพิเศษ คือลำตัวเป็นสีเผือก เล็บมีสีขาว และนัยต์ตามีมุก แล้วชม วัดพระหยกยาว พระหยกขาวนี้สร้างจากหยกขาวที่มีลักษณะมันวาว สีขาวสะอาดสูง37ฟุต กว้าง24ฟุต หนัก600ตัน เป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง พระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อันเชิญมาจากสิงคโปร์และศรีลังกา หันพระหัตถ์ออกจากองค์ หมายถึงการไล่ศัตรูและประทานความเจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ยังมีการนำส่วนที่เหลือมาสลักเป็นพระพุทธบาทซ้าย-ขวา ประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหลังของพระพุทธรูปด้วย

นำท่านนมัสการ พระพุทธรูปงาทัตจี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามตามแบบฉบับศิลปะของพม่า มีความสูงประมาณ ตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด และสลักป็นลวดลายต่างๆ จำลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง(สมัยมัณฑะเลย์) ซึ่งมีความงดงามมาก

 

 

14.00        เดินทางสู่ วัดกะบาเอ สร้างโดยนายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่า “ฯพณฯอูนุ” เพื่อเป็นสถานที่สังคายนาพระไตรปิฎก ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงกลม ภายในบรรจุพระธาตุของพระอรหันต์สาวก คือพระสารีบุตร และ พระโมคลานะ และมีพระพุทธรูปหุ้มด้วยทองคำองค์เล็กๆอีก 28 องค์แทนอดีตพระพุทธเจ้าทั้ง 28 พระองค์ที่อุบัติขึ้นในโลกนี้

18:00       ถวายน้ำปานะ / รับประทานอาหารที่ห้องอาหาร

จากนั้น      นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Hotel Grand United หรือเทียบเท่า

วันที่สี่        ย่างกุ้ง Q มัณฑะเลย์                                             วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2561

05:00         ออกเดินทางสู่สนามบินย่างกุ้ง (รับประทานอาหารเช้าแบบปิคนิค)

07:30         ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยเที่ยวบินที่ K208

08:55       ถึง มัณฑะเลย์ ราชธานีสุดท้ายของพม่า ก่อนตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษปิดฉากระบอบกษัตริย์ของพม่าในรัชสมัยพระเจ้าสีป้อ นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมัณฑะเลย์(ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)

10:00       ชม พระราชวังมัณฑะเลย์ ย้อนรอยอดีตสุดท้ายก่อน“พม่าเสียเมือง” พระราชวังไม้สักซึ่งสร้างขึ้นใหม่

จากนั้น      เดินทางต่อไปยัง วัดกุโสดอ พระเจ้ามินดงโปรดฯให้สร้างเป็นอนุสรณ์แห่งการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5 มหกรรมแห่งมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงทำสำเร็จ จึงโปรดฯให้จารึกพระไตรปิฎก 84,000พระธรรมขันธ์ ลงบนหินอ่อน729แผ่นถือเป็นพระไตรปิฎกเล่มใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาที่มีการบันทึกพระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลี นำมาประดิษฐานในมณฑปสีขาวเรียงรายอยู่รอบพระเจดีย์มหาโลกมารชิน สูง 30 เมตร ซึ่งจำลองแบบมาจากพระมหาเจดีย์ชเวซิกองเมืองพุกาม

              ชม วิหารชเวนันดอร์ วิหารไม้สักทองทั้งหลังและเคยเป็นที่ประทับนั่งสมาธิของพระเจ้ามินดงพระราชบิดาของพระเจ้าสีป้อ จนสิ้นพระชนม์ชีพที่วิหารแห่งนี้

              นำท่านขึ้นเขามัณฑะเลย์ (Mandalay Hill) ชมสภาพบ้านเมืองและทิวทัศน์ ของเมืองโดยรอบ

18:30       ถวายน้ำปานะ / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้น      นำท่านเข้าสู่ที่พัก ค้างคืน ณ Mandalay Ritz

วันที่ห้า       มัณฑะเลย์ Q กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

04:00         นำท่าน นมัสการ พระมหามัยมุนี ชม การล้างพระพักตร์พระมหามุนี พระพุทธรูปต้นแบบทองคำทรงเครื่องกษัตริย์ ที่เจดีย์มหามุนีซึ่งได้รับขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” รอบระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที่นำไปจาก กรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งเสียกรุงครั้งที่ 1

06:00         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

07:00          เดินทางสู่เมืองอมรปุระ(AMRAPURA)เมืองแห่งผู้เป็นอมตะอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์

              ซึ่งเป็นราชธานีเพียง 76 ปี แห่งหน่งของพม่า ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ.2400

              ชม สะพานไม้อูเบ็ง(U-BEN) สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้นมีอายุกว่า 200 ปี ตัวสะพานทอดยาวถึง 2 กิโลเมตรข้ามทะเลสาบตองตะมานของเมืองอมรปุระ

จากนั้น      เดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์ (บริการอาหารกลางวันบนเครื่อง)

12:45         ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดย สายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 245

15:00         เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

การสำรองที่นั่งแบบหมู่คณะ

การจองที่นั่งสำหรับหมู่คณะ คือ การจองที่นั่งสำหรับผู้โดยสารจำนวน 10 คน ขึ้นไปที่เดินทางไปพร้อมกัน โดยมีเงื่อนไขดังนี้

4จำนวนผู้โดยสารเดินทางตั้งแต่ 10 ที่นั่งขึ้นไป

4อัตราตั๋วโดยสารขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสารในแต่ละเที่ยวบิน

4จ่ายค่าบริการการสำรองที่นั่งทันทีที่มีการสำรองที่นั่ง

4ตั๋วโดยสารไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางการบินได้

ท่านจะต้องทำการชำระเงินทันทีที่ได้ทำการจอง

ทางแผนกสำรองที่นั่งแบบหมู่คณะ ไม่รับสำรองที่นั่ง สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางภายใน 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ : ตั๋วโดยสารเมือทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถทำการคืนเงินได้ หากท่านไม่สามารถชำระเงินมัดจำ ชำระเงินเต็มจำนวน หรือ แจ้งชื่อผู้โดยสารในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิกที่นั่งของท่านในเที่ยวบินนั้น

 

อัตราค่าบริการ ท่านละ(บาท)

ผู้ใหญ่ (ห้องละ2)

พระภิกษุ (ห้องละ2)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ผู้ร่วมเดินทางขั้นต่ำ 16 ท่าน

23,900

22,900

4,000

 

อัตรานี้รวม               þ ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไป-กลับ กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง//มัณฑะเลย์-กรุงเทพ
(ชั้นประหยัด , สายการบินแอร์เอเซีย) รับผิดชอบสัมภาระไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม
                                             þ ที่พักตามที่ระบุในรายการ                  þ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
                                             þ รถปรับอากาศ รับ-ส่ง สนามบิน-โรงแรม และ นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
þ  ค่าธรรมเนียมผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ        þ ค่ารถขึ้น-ลง นมัสการพระธาตุอินทร์แขวน
                                             þ ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท( ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของ บ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด )

þ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดไทยนำเที่ยวตามรายการ และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจากบริษัท

þ  ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินทุกสนามบินตามรายการ þ ค่า Surcharge ช่วงเทศกาล

þ ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นประมาณท่านละ600 บาท/ลูกค้า1ท่าน (รวมไกด์ไทย)

อัตรานี้ไม่รวม     ý ค่าหนังสือเดินทาง               ý ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งมาเองนอกเหนือรายการ

                              ý ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %                  ý ค่าบริการ 3%-5% กรณีชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้วยบัตรเครดิต

ý ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆเช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ เป็นต้น

ý ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.

หลักฐานการเดินทางและเอกสารวีซ่า ส่งมอบเอกสารให้บริษัทอย่างช้า 20 วันทำการ(ก่อนเดินทาง)

j หนังสือเดินทางอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง

เงื่อนไขการชำระเงิน

  • Ø ที่เหลือชำระทั้งหมดในวันจอง

ติดต่อร่วมเดินทาง       4ธรรมจารี ทัวร์ ' 025911060                      4เสาวลักษณ์(ปุ๊)È0895401659

                                               4อัจฉราพรรณ(เปิ้ล)È0819781022

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดตามความจำเป็น  อันเนื่องมาจาก  เหตุสุดวิสัย เช่น จากสายการบิน การยืนยันที่พัก เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศเป็นต้น

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/548

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)

4ยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯจะคืนเงินมัดจำให้ทั้งหมด

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 59-45 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 20,000 บาท

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 44-30 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 29-15 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 14-7 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 90 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 1 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์

4หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND

4หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป

4ตั๋วเครื่องบิน(Air Ticket) ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางถ้าได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้นและหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯเพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำREFUNDได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

4สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)

-   ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ  1 ใบ ทุกโรงแรม

-   สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด (Economy Class Passenger ขึ้นอยู่กับสายการยิน) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

-   สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) X 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) X 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)

-   ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง

-   บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์

4ระหว่างการเดินทางหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะถือว่าสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดไปได้

4หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองถือเป็นเหตุผลทางการเมืองและดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด

4บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน / ภัยธรรมชาติ / การจลาจล / เหตุการณ์ทางการเมืองและของสูญหายตามสถานที่ต่างๆซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ

-       กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯ เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำแล้ว บริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

view