สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

INDIA 01 ชัยปุระ-อัคระ

INDIA 01 ชัยปุระ-อัคระ
อินเดีย....ดินแดนมหัศจรรย์ ดินแดนแห่งความหลากหลาย
เที่ยวอินเดียแบบมหาราชา บนเส้นทางวัฒนธรรมที่ ชัยปุระ-อัคระ

 

ชัยปุระ     เมืองหลวงแห่งรัฐราชสถาน เมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ชมป้อมปราการและพระราชวังทรายสีทอง แหล่งงานหัตถกรรม-สิ่งทอ และอัญมณีอันวิจิตร

 

อัคระ      เมืองแห่งจักรพรรดิ ชม ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักอันลือเลื่อง และความยิ่งใหญ่ของป้อมแดงแห่งอัคระ พร้อมชมฟาเตห์ปุระสิกรี ราชธานีของพระเจ้าอักบาร์

 

เส้นทาง

เที่ยวบิน

เวลาออก

เวลาถึง

BKK - JAI

WE337

22.00

00.20

JAI - BKK

WE334

02.15

08.10 (+1)

 

กำหนดการเดินทาง ปี 2562

24-27

พฤษภาคม

3-16

กรกฎาคม

7-10

มิถุนายน

9-12

สิงหาคม

 

                 

วันแรก      กรุงเทพฯ-ชัยปุระ

19:00         พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ เคาน์เตอร์เช็คอินระหว่างประเทศ สายการบินไทยสมายล์ เคาน์เตอร์ D ประตูทางเข้าที่ 2 เช็คสัมภาระติดป้ายชื่อกระเป๋าและแจกบัตรโดยสารที่นั่งก่อนขึ้นเครื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก

22:00       ออกเดินทางสู่ สนามบินชัยปุระ โดยสายการบินไทยสมายล์เที่ยวบินที่ WE337

การเตรียมตัวก่อนขึ้นเครื่อง ตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำสัมภาระใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบิน อาทิ มีด สนับมือ วัตถุแหลมคมทุกชนิด วัตถุไวไฟ ไม้ขีดไฟ และสิ่งคล้ายอาวุธทุกชนิด รวมถึงของเหลวทุกชนิดในบรรจุภัณฑ์ ขนาดเกิน 100 มล. เจล สเปรย์ ยาสีฟัน น้ำหอม แชมพูสระผม รวมถึงอาหารเหลว หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถูกยึดไว้ที่สนามบิน

หมายเหตุ       นโยบายของสายการบินไทยสมายล์ สำหรับผู้ที่เดินทางโดยชั้นประหยัดสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องได้ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัมเท่านั้น และกระเป๋าลากถือติดตัวขึ้นเครื่องใบละไม่เกิน 7 กิโลกรัม สำหรับสัมภาระที่เกินจากนี้ทางสายการบินคิดกิโลกรัมละ 425 บาท และไม่อนุญาต ให้นำที่ชาร์ตแบตสำรอง (POWER BANK) โหลดใส่ใต้ท้องเครื่องเด็ดขาด  ยกเว้นนำติดตัวขึ้นเครื่องเท่านั้น

00:20         เดินทางถึงสนามบินชัยปุระ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว บริการจากทางบริษัท จัดรถโค้ชปรับอากาศรับท่านเดินทางสู่ตัวเมืองชัยปุระ คืนนี้พักผ่อนสบาย

              พัก ณ โรงแรม Golden Tulip Jaipur หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง    ชัยปุระ–อัคระ

07:00         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08:00       นำท่านชมเมืองชัยปุระ เมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พระราชวังและป้อมปราการ เมืองที่ย้อนไปในศตวรรษที่ 18 ของพระเจ้า JAI Sigh2 เดิมชัยปุระไม่ได้เป็นเมืองสีชมพูแต่เป็นสีเทาทาขอบเค้าโครงด้วยสีขาว ครั้นปี พ.ศ.2426 เจ้าชายอัลเบิร์ตได้เสด็จเยือนอินเดีย ทางการจึงสั่งให้ทาสีชมพูทั้งเมืองเพื่อต้อนรับพระองค์ตามธรรมเนียมโบราณ

09:00       เดินทางเข้าสู่ พระราชวังอัมเบอร์พาเลช (Amber Palace) ที่ตั้งอยู่บนยอดเขา รอบด้านมีกำแพงเมืองที่สร้างขึ้นโดยมหาราชาไสว จัย ซิงห์ นำท่านนั่งช้างที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามขึ้นสู่พระราชวังบนยอดเขา ระหว่างที่ท่านนั่งอยู่บนหลังช้างชมวังจะมีนักดนตรีขับกล่อมต้อนรับปานประหนึ่งว่า ท่านเป็นแขกของมหาราชาซาไวใจซิงค์ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับ

นำท่านแวะชม Jai Mahal พระราชวังฤดูร้อนสำหรับพระราชวงศ์ ซึ่งล้อมรอบด้วยทะเลสาบ

จากนั้น      ชม “นครสีชมพู”โดยรอบชม พิพิธภัณฑ์พระราชวังเมืองชัยปุระ (City Palace) ยังคงเป็นที่ประทับของราชวงศ์แห่งชัยปุระอยู่ จัดแสดงข้าวของที่น่าสนใจหลายอย่างอาทิ แพรพรรณ ศาสตราวุธ พรม ภาพเขียน และจดหมายเอกสารต่างๆ

ชม ฮาวามาฮาล “พาเลซออฟวินด์” (Hawa Mahal) พระราชวังแห่งสายลม สร้างขึ้นด้วยหินทรายสีชมพูซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยปุระ จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองสีชมพู (Pink City)

12:00         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

13:00            นำท่านเดินทางสู่ วัดพระพิฆเนศ Ganesh Temple(Moti Dungri) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังอันดับ 1 ของเมืองชัยปุระ วัดนี้สร้างขึ้นโดย Seth Jai Ram Paliwal ในช่วงต้นศตวรรษที่ 18 ตั้งอยู่ใจกลางเมือง บริเวณ        

 

เนินเขาเล็กๆ พระวิหารแห่งนี้เปรียบเสมือนชีวิตแห่งการค้นหาความสุขนิรันดร์ ซึ่งพระพิฆเนศวรช้างหัวเทพในศาสนาฮินดูถือว่าเป็นพระเจ้าแห่งความมงคลปัญญา ความรู้ และความมั่งคั่ง วัดพระพิฆเนศแห่งนี้เป็นที่นิยมมาขอพรมากที่สุดของนักท่องเที่ยวทั้งชาวอินเดีย และชาวต่างชาติ

จากนั้น      นำท่านเดินทางสู่เมืองอัคระ (ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง)

19:00         ถึงอัคระ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร ในโรงแรมที่พัก

พัก ณ โรงแรม Four Point By Sheraton  Agra หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม   อัคระ–ชัยปุระ

06:00         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07:00           นำท่านชม เมืองอัคร เมืองที่เป็นสถานที่ตั้งอนุสรณ์สถานแห่งความรัก ทัชมาฮาล และเคยเป็นศูนย์กลางปกครองของอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุล อัคระ อดีตเมืองหลวงของอินเดียในอดีต

นำท่านเดินทางไปชม ทัชมาฮาล (Taj Mahal) สุสานรักชื่อก้องโลก เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นที่ฝังศพของพระนางมุมตัส มเหสีที่พระเจ้าซาห์จาฮาล ทรงโปรดปรานมากที่สุด เมื่อพระนางสิ้นพระชนม์ พระองค์ทรงสร้างที่ฝังศพด้วยทุนทรัพย์มากมายมหาศาล เป็นที่สนใจใคร่ได้ชมจากชาวโลกตลอดมาจนบัดนี้ ชม พระราชวังอัคระฟอร์ด (Agra Fort) ที่สวยงามเคยประดับด้วยเพชรนิลจินดา เป็นพระราชวังที่สวยงาม มีบริเวณกว้างใหญ่ใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 3 สมัย ภายในอัคราฟอร์ดมีห้องที่สวยงามที่สร้างด้วยหินอ่อน แกะสลักฝังอัญมณีโดยรอบ ชม ห้องมุมแปดเหลี่ยม ซึ่งเป็นห้องที่สำคัญที่สุดและสวยงามที่สุดในราชวังแห่งนี้ ภายในห้องนี้ท่านจะได้พบกับสถานที่ที่พระเจ้าชาร์จาฮัน ถูกลูกชายจับมาขังไว้จนสิ้นพระชนม์

12:00         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

13:00            เดินทางสู่ เมืองจัยปูร์(Jaipur) หรือ ชัยปุระ เป็นเมืองหลักของรัฐราชสถานประเทศอินเดียและยังเป็นเมืองที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับที่ 10 ของประเทศอินเดีย (3.1 ล้านคน) เมืองท่องเที่ยวสำคัญของ          รัฐราชสถานและความนิยมจากนักท่องเที่ยวอันดับ 7 ของประเทศอินเดีย แหล่งท่องเที่ยวในตัวเมืองชัยปุระมีประวัติศาตร์ยาวนานไม่ต่ำกว่า 300 ปี โดยมหาราชาไสว จัย ซิงห์ที่ 2 (Maharaja Sawai Jai Singh ll) ผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างมหานครสีชมพู (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6 ชม. ระหว่างทางให้ท่านได้ชมธรรมชาติและพักผ่อนตามอัธยาศัย จนกว่าจะเดินทางถึงเมืองจัยปูร์)

20:00         รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร หลังรับประทานอาหาร เดินทางสู่สนามบินชัยปุระ

วันที่สี่      ชัยปุระกรุงเทพฯ

02:15         ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE344

08:15       เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ค่าบริการผู้ร่วมเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน ท่านละ(บาท)

พ.ค. – ส.ค. 62

ผู้ใหญ่(ห้องละ 2 ท่าน)

28,900

เด็ก (2-11 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 คนไม่เสริมเตียง)

25,900

พักเดี่ยว(เพิ่ม)

6,000

อัตรานี้รวม       R ตั๋วฯ Q ไป-กลับ กรุงเทพฯ–ชัยปุระ-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์ รับผิดชอบน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม

                        þ ค่าที่พักตามรายการ                                          þ ค่าทิปขนกระเป๋า

                        þ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

                        þ ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอินเดีย (E-VISA)

   þ รถปรับอากาศรับ–ส่งระหว่างสนามบินและโรงแรมและท่องเที่ยวตามรายการ

                        þ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน

                        þ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

                        þ หัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวกจากบริษัท

                                þ ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท

(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด)

อัตรานี้ไม่รวม   ý ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%                        ý ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3-5%

                        ý ค่าหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)

                                ý ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น โทรศัพท์,โทรสาร,ซักรีด,มินิบาร์,อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ

  ý ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.

ý ค่าทิปสินน้ำใจให้คนขับรถ เด็กรถ ไกด์ท้องถิ่นอินเดีย และไกด์ไทยท่านละ 7 USD $/วัน

 

เงื่อนไขการชำระเงิน         Ø มัดจำในวันจองท่านละ 15,000 บาท

                                Ø ที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 30 วันทำการ

ติดต่อร่วมเดินทาง      4ธรรมจารี ทัวร์                 ' 025911060

                                            4เสาวลักษณ์ (ปุ๊)          È0895401659

                                            4อัจฉราพรรณ (เปิ้ล)    È0819781022

 

หมายเหตุ   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดตามความจำเป็นอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น จากสายการบิน การยืนยันที่พัก เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศเป็นต้น

 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/548

 เอกสารและเงื่อนไขในการทำวีซ่าอินเดีย

  1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งาน 6 เดือนขึ้นไป (นับจากวันที่เดินทาง)
  2. หนังสือเดินทางมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม สำหรับประทับตราเข้า-ออก
  3. รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี (ที่ไม่ใช่รูปถ่ายเล่น/พื้นหลังสีขาวเท่านั้น) ขนาด 2 X 2 นิ้ว เท่านั้น  จำนวน 2 ใบ  **สำคัญมาก** (“ขนาดเดียวกันกับยื่นวีซ่าสถานฑูตอเมริกา) ต้องเห็นใบหน้าชัดเจน และห้ามยิ้มเห็นฟัน และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) หากท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าเนื่องจากรูปถ่ายไม่ได้ขนาดตามที่สถานทูตกำหนด ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากราคาทัวร์
  4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
  6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 1 ชุด (หากมี)
  7. สำเนาหน้าวีซ่าที่เคยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชุด (หากมี) และถ้าวีซ่าอินเดีย(เก่า)อยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าด้วย
  8. แจ้งที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ พร้อมระบุรหัสไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์บ้าน หรือมือถือ

 

หมายเหตุ       การให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง จะเป็นผลดีกับผู้สมัครขอวีซ่าเอง ทางบริษัทฯจำเป็นต้องขอข้อมูลมากมายและยุ่งยากข้างต้นเพื่อทำให้วีซ่าอนุมัติโดยง่ายและไม่เสียเวลา หรือเสี่ยงที่วีซ่าจะไม่อนุมัติ

 

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)

4ยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯจะคืนเงินมัดจำให้ทั้งหมด

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 59-45 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 20,000 บาท

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 44-30 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 29-15 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 14-7 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 90 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 1 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์

4หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND

4หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป

4ตั๋วเครื่องบิน(Air Ticket) ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางถ้าได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้นและหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯเพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำREFUNDได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

4สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)

-   ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ  1 ใบ ทุกโรงแรม

-   สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด (Economy Class Passenger ขึ้นอยู่กับสายการยิน) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

-   สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) X 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) X 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)

-   ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง

-   บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์

4ระหว่างการเดินทางหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะถือว่าสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดไปได้

4หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองถือเป็นเหตุผลทางการเมืองและดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด

4บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน / ภัยธรรมชาติ / การจลาจล / เหตุการณ์ทางการเมืองและของสูญหายตามสถานที่ต่างๆซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ

-       กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯ เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำแล้ว บริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

view