สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Myanmar 04 มิงกะลาบา ตำนานแผ่นดินมัณฑะเลย์.....ราชธานีสุดท้ายของพม่า

Myanmar 04 มิงกะลาบา ตำนานแผ่นดินมัณฑะเลย์.....ราชธานีสุดท้ายของพม่า

นำท่านเดินทางสู่......ประเทศพม่า

มิ ง ก ะ ล า บ า มัณฑะเลย์ 3 วัน

 

ตำนานแผ่นดินมัณฑะเลย์.....ราชธานีสุดท้ายของพม่า

 

ì พิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี อันศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน

ì นั่งรถม้า ชมเมืองเมืองอังวะ

ì สักการะ เจดีย์กองมูดอว์ หรือ วัดเจดีย์นมสาว เมืองสกายน์

ì ล่องแม่น้ำอิระวดี สู่ เมืองมิงกุน ชมความยิ่งใหญ่ของ เจดีย์มิงกุน ระฆังมินกุน

และ เจดีย์ชินพิวมิน

ì ชมสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ณ ทะเลสาบตองตะมาน

ì เมนูพิเศษ....อาหารไทยรสเลิศ + กุ้งแม่น้ำเผา

ตารางการเดินทาง

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอ

-/-/D

วันที่ 2

มัณฑะเลย์–เมืองอังวะ–หอคอยเมืองอังวะ–เมืองสกายน์–วัดเจดีย์นมสาว–ภูเขาสกายน์

B/L/D

วันที่ 3

พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี–มิงกุน–เจดีย์มิงกุน–ระฆังมิงกุน–เจดีย์ชินพิวมิน–มัณฑะเลย์–พระราชวังมัณฑะเลย์–วิหารไม้สักทอง–กรุงเทพฯ

B/L/-

 

 

กำหนดการเดินทางวันที่ Ø26-28 มิถุนายน 2562 Ø29-31 กรกฎาคม 2562

                        Ø10-12 สิงหาคม 2562 Ø25-27 กันยายน 2562

 

วันแรก     กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิมัณฑะเลย์                    วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

09:00        คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 4        สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เคาน์เตอร์ F พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระติดป้ายชื่อกระเป๋าและเอกสารการเดินทาง

12:15        ออกเดินทางโดย สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ โดยเที่ยวบินที่ PG 709 (บริการอาหารบนเครื่อง)

‡ ˆ ‰ Š ‹ Œ เวลาประเทศพม่าช้ากว่าเวลาประเทศไทย 30 นาที  Ž   ‘ ’

การเตรียมตัวก่อนขึ้นเครื่อง ตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำสัมภาระใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบิน อาทิ มีด สนับมือ วัตถุแหลมคมทุกชนิด วัตถุไวไฟ ไม้ขีดไฟ และสิ่งคล้ายอาวุธทุกชนิด รวมถึงของเหลวทุกชนิดในบรรจุภัณฑ์ ขนาดเกิน 100 มล. เจล สเปรย์ ยาสีฟัน น้ำหอม แชมพูสระผม รวมถึงอาหารเหลว หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถูกยึดไว้ที่สนามบิน โดยไม่มีข้อต่อรองและไม่อนุญาต ให้นำที่ชาร์ตแบตสำรอง (POWER BANK) โหลดใส่ใต้ท้องเครื่องเด็ดขาด ยกเว้นนำติดตัวขึ้นเครื่องเท่านั้น

12:20         ถึงสนามบินนานาชาติเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า

              เมืองมัณฑะเลย์ อดีตราชธานีของพม่า ซึ่งเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่เมืองที่ยังคงใช้ ชื่อเดิมเรื่อยมาไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตั้งอยู่บนที่ราบอันแห้งแล้งและเขตทำนาปลูกข้าวตามแนวลำน้ำเอยาวดีตอนบน มีประชากรมากกว่า 1 ล้านคน อากาศร้อน (ยกเว้น ช่วงฤดูหนาว ธันวา –กุมภา) ปัจจุบันมัณฑะเลย์ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีนาฎศิลป์และคีตศิลป์ดีที่สุดในพม่า

                  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว บริษัทฯ จัดรถโค้ชปรับอากาศรับท่าน

จากนั้น       เดินทางสู่เมืองอมรปุระ(AMRAPURA)เมืองแห่งผู้เป็นอมตะอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นราชธานีเพียง 76 ปี แห่งหน่งของพม่า ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ.2400

               ชม สะพานไม้อูเบ็ง(U-BEN) สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้นมีอายุกว่า 200 ปี ตัวสะพานทอดยาวถึง 2 กิโลเมตรข้ามทะเลสาบตองตะมานของเมืองอมรปุระ

ทะเลสาบตองตะมาน ระดับน้ำในทะเลสาบจะมีน้ำขึ้นเยอะหรือน้อยขึ้นอยู่กับฤดูกาล ช่วงฤดูหนาว น้ำจะแห้งกลายเป็นแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับทำการเพาะปลูก ในช่วงนั้น ชาวบ้านจึง มีการทำการเพาะปลูก หลายชนิด เช่น ข้าวโพด ข้าว แม้แต่ดอกทานตะวันก็ดูสวยงามในฤดูหนาว เหนือท้อง  น้ำมีสะพานไม้ ทอดข้ามทะเลสาบ 1.2 กิโลเมตร เรียกว่า สะพานไม้อูเป่ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก สร้างขึ้นหลังจากที่ย้ายราชธานีมาอยู่ที่อมรปุระ เป็นสะพานไม้สักที่นำมาจากเมืองอังวะ โดยเสนาบดีของพระเจ้าโบ่ต่อพญา ชื่อว่า เสาอู  จึงเรียกชื่อสะพานไม้นี้ ตามชื่อ คือ อู่เป่ง เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้น ซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี

จากนั้น           เดินทางต่อไปยัง วัดกุโสดอ พระเจ้ามินดงโปรดฯให้สร้างเป็นอนุสรณ์แห่งการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5 มหกรรมแห่งมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงทำสำเร็จ จึงโปรดฯให้จารึกพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ ลงบนหินอ่อน 729 แผ่นถือเป็นพระไตรปิฎกเล่มใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาที่มีการบันทึกพระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลี นำมาประดิษฐานในมณฑปสีขาวเรียงรายอยู่รอบพระเจดีย์มหาโลกมารชิน สูง 30 เมตร ซึ่งจำลองแบบมาจากพระมหาเจดีย์ชเวซิกองเมืองพุกาม

19:30        รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร

จากนั้น       นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักค้างคืนที่ โรงแรม Mandalay Phyu Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สอง        มัณฑะเลย์–เมืองอังวะ–หอคอยเมืองอังวะ–เมืองสกายน์–วัดเจดีย์นมสาว–ภูเขาสกายน์

            วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562

07:00               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้น           นำทุกท่านเดินทางไปยัง เมืองอังวะ ให้ทุกท่านได้ นั่งรถม้า เพื่อท่องเที่ยวชมความสวยงามของเมืองอังวะ ซึ่งในอดีตเป็นราชธานีโบราณของพม่า นำท่านชมประตูเมืองทางทิศเหนือ มีชื่อเรียกว่า คาวเซตั่นคา เป็นประตูที่ใช้สำหรับพิธีสระผมในเทศกาลสงกรานต์ ของชาวพม่า

ชม หอคอยเมืองอังวะ เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวัง เพื่อใช้สังเกตุการณ์ ข้าศึก สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1822 หอนี้เกิดการเอียงตัว หรือ ทรุดตัว หลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1838 หลังจากนั้น ได้รับการบูรณะใหม่

จากนั้น           เดินทางสู่ เมืองสกายน์ ศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาที่สำคัญ ชมทัศนียภาพของเมืองสกายน์ ลุ่มแม่น้ำอิระวดี เจดีย์จำนวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยู่บนภูเขา และริมฝั่งแม่น้ำ ประมาณพุทธศตวรรษที่ 19 มีเจ้าเชื้อสายไทยใหญ่เมือง สกายน์ นาม สอยุน รวบรวมผู้คนแล้วตั้งตนเป็นกษัตริย์อยู่เมืองสกายน์ ที่ตั้งปัจจุบันอยู่ไหล่เนินเขาบนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำอิรวะดี ห่างจาก มัณฑะเลย์ไปทางทิศใต้ประมาณ 10 กม. สกายน์เป็นราชธานี ได้ประมาณ 59 ปี ภายหลังเกิดการชิงอำนาจกัน สุดท้ายพระเจ้าโดะมินพญา ได้รับชัยชนะ จึงย้ายเมืองหลวงใหม่ มาตั้งที่ปากแม่น้ำ มิดแง ตรงที่บรรจบกับแม่น้ำ อิรวะดี จนเป็น  ที่ตั้งของเมืองอังวะในเวลาต่อมา

จากนั้น           นำท่านชม เจดีย์กองมูดอว์ (KaungHmuDaw Pagoda) หรือ วัดเจดีย์นมสาว สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1636 โดยพระเจ้าตาหลู่น เพื่อใช้ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ทรงของเจดีย์คล้ายทรงครึ่งวงกลมคว่ำ เป็นศิลปะในแบบของชาวสิงหล หรือ เรียกอีกอย่างว่า เจดีย์ทรงลังกา องค์เจดีย์มีความสูง 46 เมตร เส้นรอบวงวัดได้ 274 เมตร เนื่องจากรูปทรงเจดีย์ค่อนข้างแปลกตา คล้ายกับนมของหญิงสาว จึงเป็นที่มาของชื่อ เจดีย์นมสาว ปัจจุบันตัวเจดีย์มีการบูรณะใหม่ ถูกทาให้เป็นสีทองทั้งหมดเพื่อความสวยงาม

ชม เจดีย์อูมินทงแส่ หรือวัด 30 ถ้ำ วัดนี้อยู่บริเวณช่วงกลางของเนินเขาสกายน์ ภายในจะมีพระพุทธรูปจำนวน 45 องค์ ประดิษฐานอยู่ด้านในเรียงกันเป็นครึ่งวงกลม มีทางเดินโค้งคู่ไปกับพระพุทธรูป

จากนั้น           นำท่านขึ้น เขาสกายน์ ซึ่งเป็นภูเขาขนาดกลาง มีความสวยงามด้านทัศนียภาพ สามารถมองเห็นเจดีย์ต่างๆ ที่กระจาย รายล้อมอยู่โดยรอบ สุดสายตาจะเป็นแม่น้ำ อิระวดี ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของเมืองนี้ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับเมือง มัณฑะเลย์

19:30            รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร

จากนั้น           นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักค้างคืนที่ โรงแรม Mandalay Phyu Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม    มัณฑะเลย์ - Q กรุงเทพฯ                                              วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562

04:00         นำท่าน นมัสการ พระมหามุนี ชม การล้างพระพักตร์พระมหามุนี พระพุทธรูปต้นแบบทองคำทรงเครื่องกษัตริย์ ที่เจดีย์มหามุนีซึ่งได้รับขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” รอบระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที่นำไปจาก กรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งเสียกรุงครั้งที่ 1

07:00         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านสู่ เมืองมิงกุน โดยการล่องเรือไปแม่น้ำอิระวดีสู่ มิงกุน จากท่าเรือใกล้เจดีย์ชเวไจยัต เขตเมืองอมรปุระไปหมู่บ้านมิงกุน ซึ้งเป็นส่วนหนึ่งของอมรปุระ แต่อยู่บนเกาะกลางลำน้ำอิรวดีและไปได้ด้วยเส้นทางเรือเท่านั้น มีอนุสรณ์สถานที่แสดงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าปดุง ระหว่างทางจะได้เห็นหมู่บ้านอิรวดีที่มีลักษณะเป็น “กึ่งบ้านกึ่งแพ” เนื่องจากระดับน้ำอิรวดีในแต่ละฤดูกาลจะมีความแตกต่างกันมาก โดยเฉพาะฤดูน้ำหลาก ระดับน้ำจะขึ้นสูงกว่าฤดูแล้วกว่า 10 เมตร ชาวพม่าจึงนิยมสร้างบ้านกึ่งแพ คือถ้าน้ำขึ้นสูงก็ร่วมแรงกันยกบ้านขึ้นที่ดอน ครั้นน้ำลงมากก็ยกบ้านมาตั้งใกล้น้ำ เพื่อความสะดวกสบายในการใช้แม่น้ำในชีวิตประจำวัน

ชม เจดีย์มิงกุน ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจ้าปดุง ด้วยภายหลังทรงเคลื่อนทัพไปตียะไข่ แล้วสามารถชะลอพระมหามัยมุนีมาประดิษฐานที่มัณฑะเลย์ เป็นผลสำเร็จ จึงทรงฮึกเหิมที่จะกระทำการใหญ่ขึ้นและยากขึ้น ด้วยการทำสงครามแผ่ขยายไปรอบด้าน พร้อมกับเกณฑ์แรงงานข้าทาสจำนวนมากก่อสร้างเจดีย์มิงกุนหรือเจดีย์จักรพรรดิ เพื่อประดิษฐานพระทันตธาตุที่ได้จากพระเจ้ากรุงจีนโดยทรงมุ่งหวังให้ยิ่งใหญ่เทียบเท่ามหาเจดีย์ในสมัยพุกาม และใหญ่โตโอฬารยิ่งกว่าพระปฐมเจดีย์ในสยาม ซึ่งในเวลานั้นถือเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในสุวรรณภูมิ ส่งผลให้ข้าทาสชาวยะไข่หรืออาระกันจำนวน 50,000 คนหลบหนีการขดขี่แรงงานไปอยู่ในเขตเบงกอลเป็นดินแดนในอาณัติของอังกฤษ แล้วทำการซ่องสุมกำลังเป็นกองโจร ลอบโจมตีกองทัพพม่าอยู่เนืองๆ โดยพม่ากล่าวหาว่าอังกฤษหนุนหลังกลายเป็นฉนวนให้เกิดสงครามอังกฤษ-พม่า อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พม่าเสียเมืองในที่สุด อย่างไรก็ตามงานก่อสร้างเจดีย์มิงกุนดำเนินไปได้เพียง 7 ปี พระเจ้าปดุงเสด็จสวรรคต ภายหลังทรงพ่ายแพ้ไทยในสงครามเก้าทัพ มหาเจดีย์อันยิ่งใหญ่ในพระราชหฤทัยของพระองค์จึงปรากฏเพียงแค่ฐาน ทว่าใหญ่โตมหึมาดั่งภูเขาอิฐที่มีความมั่นคงถึง 50เมตร ซึ่งหากสร้างเสร็จตามแผนจะเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดในโลก เพราะสูงถึง 152 เมตร ส่วนรอยแตกร้าวตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

จากนั้น      ชม ระฆังมิงกุน ที่พระเจ้าปดุงโปรดฯให้สร้างโดยสำเร็จ เพื่ออุทิศทวายแด่มหาเจดีย์มิงกุน จึงต้องมีขนาดใหญ่คู่ควรกัน คือเป็นระฆังยักษ์ที่มีเส้นรอบวงถึง 10 เมตร สูง 3.70 เมตร น้ำหนัก 87 ตัน เล่าขานกันว่า พระเจ้าปดุงทรงไม่ต้องการให้มีใครสร้างระฆังเลียนแบบ จึงรับสั่งให้ประหารชีวิตนายช่างทันทีที่สร้างเสร็จ ปัจจุบันถือเป็นระฆังยักษ์ที่มีขนาดเล็กกว่าระฆังแห่งหนึ่งแห่งพระราชวังเครมลินใน กรุงมอสโกเพียงใบเดียว ทว่าระฆังเครมลินแตกร้าวไปแล้ว ชาวพม่าจึงภาคภูมิใจว่าระฆังมิงกุนเป็นระฆังยักษ์ที่ยังคงส่งเสียงก้องกังวาน ทั้งนี้เคยมีการทดสอบความกว้างใหญ่ของระฆังใบนี้ โดยให้เด็กตัวเล็กๆ ไปยืนรวมกันอยู่ใต้ระฆังได้ถึง 100 คน

จากนั้น      เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยู่เหนือระฆังมิงกุนไม่ไกล ได้ชื่อว่าเป็นเจดีย์ที่สวยสง่ามากแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2359 โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ พระราชนัดดาในพระเจ้าปดุง เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่พระองค์มีต่อพระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ่งถึงแก่พิราลัยก่อนเวลาอันควร จึงได้รับสมญานามว่า ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี เจดีย์องค์นี้เป็นพุทธศิลป์ที่สร้างขึ้นด้วยหลักภูมิจักรวาลคือมีองค์เจดีย์สถิตอยู่ตรงกลาง ณ ยอดเขาพระสุเมรุ อันเชื่อกันว่าเป็นศูนย์กลางและโลกและจักรวาลล้อมรอบด้วยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลักไตรภูมิ หลังจากนั้นเดินทางกลับมายังมัณฑะเลย์

11:30         ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!! กุ้งเผา

นำทุกท่านเข้าชม พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังหลวงของพระเจ้ามิงดง สร้างขึ้นตามผังภูมิจักรวาลแบบพราหมณ์ปนพุทธ โดยสมมุติให้เป็นศูนย์กลางของโลก (เขาพระสุเมรุ) แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีกำแพงล้อมร้อบทั้งสี่ทิศ แต่ละทิศมีประตูทางเข้า 3 ประตู รวมทั้งสิ้น 12 ประตู ที่ประตู ทำสัญลักษณ์จักรราศีประดับเอาไว้ ใจกลางพระราชวังเป็นห้องพระมหาปราสาท (ห้องสีหาสนบัลลังก์) เป็น ปยัตตั้ด (ยอดปราสาท) หุ้มด้วยแผ่นทองซ้อนกัน เจ็ดชั้นสูง 78 เมตร เชื่อกันว่า ความเป็นไปในจักรวาลจะลอดผ่าน ยอดปราสาท ตรงลงมาสู่พระแท่นราชบัลลังก์ ช่วยให้กษัตริย์ตัดสินพระทัยในเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง แต่ปัจจุบันทางการพม่าได้จำลองขึ้นใหม่อีกครั้งบนฐานเดิมในโลก จากนั้นนำท่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเก่าของพม่าที่

               ชม วิหารชเวนันดอร์ วิหารไม้สักทองทั้งหลังและเคยเป็นที่ประทับนั่งสมาธิของพระเจ้ามินดง วิหารชเวนันดอร์ เป็นพระราชวังไม้สักที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง งดงามตามศิลปะพม่าแท้ๆ วิจิตรตระการตา ด้วยลวดลายแกะสลักประณีต อ้อนช้อย ทั้งหลังคา บานประตู และ หน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจ้า

               สร้างโดยพระเจ้าเมียงดงในปี พ.ศ. 2400 ซึ่งเป็นปีที่พระองค์ย้ายราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ที่เมือง มัณฑะเลย์เพื่อเป็นตำหนักยามแปรพระราชฐาน แต่หลังจากพระองค์ สิ้นพระชนม์ พระเจ้าสีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวังนี้ถวายเป็นวัดถือได้ว่า เป็นงานฝีมือที่ประณีตของช่างหลวงชาวมัณฑะเลย์อย่างแท้จริง  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย์ เพื่อเดินทางกลับ

19:15       ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 714

21:40        ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

***********************************************

ค่าบริการผู้เดินทางขั้นต่ำ 30  ท่าน / ท่านละ(บาท)

ไป-กลับ กรุงเทพฯ

ผู้ใหญ่ (ห้องละ2)

16,900

พระภิกษุ (ห้องละ2)

16,500

พักเดี่ยวเพิ่ม

4,000

อัตรานี้รวม       þ ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไป-กลับ กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์ // มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ
     (ชั้นประหยัดสายการบินบางกอกแอร์เวย์ รับผิดชอบสัมภาระไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
þที่พักโรงแรมตามที่ระบุในรายการ    þค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
þ รถปรับอากาศ รับ-ส่ง สนามบิน-โรงแรม และ นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

þ ค่าธรรมเนียมผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่างๆ          

þ ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด)

þ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดไทยนำเที่ยวตามรายการ และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจากบริษัท

þ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินทุกสนามบินตามรายการ

þ ทิปสินน้ำใจคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่นพม่า และไกด์ไทย ท่านละ 600 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน/ทริป

อัตรานี้ไม่รวม  ý ค่าหนังสือเดินทาง    ý ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

                  ý ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งมาเองนอกเหนือรายการ

                       ý ค่าบริการ 3%-5% กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต        ý ค่าธรรมเนียมกระเป๋าที่น้ำหนักเกิน 20 กก.

                       ý ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆเช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ เป็นต้น

หลักฐานการเดินทางและเอกสารวีซ่า ส่งมอบเอกสารให้บริษัทอย่างช้า 15 วันทำการ(ก่อนเดินทาง)

หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) อายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง

เงื่อนไขการชำระเงิน    Ø มัดจำท่านละ 10,000 บาทในวันที่จอง Ø ที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง  30 วันทำการ

ติดต่อร่วมเดินทางที่       Ø ธรรมจารี ทัวร์ ' 02 5911060   Ø อัจฉราพรรณ (เปิ้ล)È0819781022

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางหากจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่านหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดตามความจำเป็นอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น จากสายการบิน การยืนยันที่พัก เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศเป็นต้น

 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/548

 

.การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)

4ยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯจะคืนเงินมัดจำให้ทั้งหมด

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 59-45 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 20,000 บาท

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 44-30 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 29-15 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 14-7 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 90 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 1 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์

4หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND

4หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป

4ตั๋วเครื่องบิน(Air Ticket) ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางถ้าได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้นและหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯเพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำREFUNDได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

4สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)

-   ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ  1 ใบ ทุกโรงแรม

-   สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด (Economy Class Passenger ขึ้นอยู่กับสายการยิน) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

-   สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) X 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) X 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)

-   ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง

-   บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์

4ระหว่างการเดินทางหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะถือว่าสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดไปได้

4หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองถือเป็นเหตุผลทางการเมืองและดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด

4บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน / ภัยธรรมชาติ / การจลาจล / เหตุการณ์ทางการเมืองและของสูญหายตามสถานที่ต่างๆซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ

-       กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯ เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำแล้ว บริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

view