สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

นมัสเตเนปาล มนตราหิมาลัย

นมัสเตเนปาล มนตราหิมาลัย

“เนปาล” มนตราหิมาลัย ดินแดนแห่งทวยเทพและพิธีกรรม

ป่าหิมพานต์ในหุบเขาหิมาลัย เสน่ห์อัฟริกาตะวันออก

ย้อนรอยอารยธรรมแห่งอดีตของชนเผ่าเนาวาร์ บริเวณหุบเขากาฐมัณฑุ

ที่มีศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี แบบฮินดูผสมพุทธ

ล่องเรือกลางทะเลสาบ ชมธรรมชาติป่าหิมพานต์ ชมวังกุมารี สถาปัตยกรรมไม้ที่งดงาม

นมัสการองค์เจดีย์พุทธนาถ เจดีย์ทรงกลมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซื้อของฝากพื้นเมืองมากมาย

 

เส้นทาง

เที่ยวบิน

เวลาออก

เวลาถึง

BKK - KTM

TG319

10.30

12.45

KTM - BKK

TG320

13.50

18.15

 

กำหนดการเดินทาง    Ø 12-16 เมษายน 2562    Ø 17-21 พฤษภาคม 2562

วันแรก       กรุงเทพฯ กาฐมัณฑุ

08:00         พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ เคาน์เตอร์เช็คอินระหว่างประเทศ สายการบินไทย  เคาน์เตอร์ C ประตูทางเข้าที่ 4 เช็คสัมภาระติดป้ายชื่อกระเป๋าและบัตรโดยสารก่อนขึ้นเครื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยอำนวยความสะดวก

10:30       ออกเดินทางโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 319 สู่กรุงกาฐมัณฑุประเทศเนปาล

‡ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 20 นาที / เวลาที่เนปาลช้ากว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง 15 นาที Ž

12:45       เดินทางถึง สนามบินตรีภูวันกาฐมัณฑุ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว บริการจาก
ทางบริษัทฯ จัดรถโค้ชปรับอากาศรับท่าน นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง

จากนั้น      เดินทางสู่ เจดีย์พระสวยัมภูวนารถ (Swayambu Nath) หรือที่ชาวเนปาลเรียกว่า วัดลิง เป็นวัดที่มีความสำคัญวัดหนึ่งของเนปาลและเป็นเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ในจุดที่สูงที่สุดด้วยเนื่องจากองค์  เจดีย์อยู่บนภูเขาแดง ซึ่งมีลิงอาศัยอยู่มากมาย ชมทัศนียภาพเมืองและชีวิตชาวเนปาลพร้อมชมสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธและฮินดู

              นำท่านชม จัตุรัสกาฐมัณฑุ ดูร์บาร์ (Kathmandu Durbar Squre) หรือ พระราชวังหนุมานโดก้า อาคารแบบยุโรปสีขาว มีหอสูง 9 ชั้น เรียกว่า หอพสันตปุร์ พระราชวังนี้ใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีสำคัญของราชวงศ์ และพระมหากษัตริย์เนปาล ออกเสด็จมาชมการสวนสนาม ด้านหน้าพระราชวังมี หนุมานโธกา รูปปั้นหนุมานตั้งบนแท่นสูง ทำหน้าที่ทวารบาล รักษาประตูทางเข้า

ชม บ้านกุมารี ที่พำนักของเทพธิดามีชีวิตของชาวเนปาล ตัวแทนแห่งเทพบริสุทธิ์ที่ถือกำเนิดในโลกมนุษย์ ตัวบ้านกุมารีเป็นตึกไม้ 3 ชั้นแกะสลักไว้อย่างสวยงาม ชม กาฐมณฑป อาคารไม้ที่เก่าแก่ที่สุด เป็นต้นกำเนิดของชื่อเมืองกาฐมาณฑุ

จากนั้น      อิสระเชิญท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง

19:00         บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

20:00       เดินทางเข้าที่พัก ณ โรงแรมเรดิสัน กาฐมัณฑุ หรือเทียบเท่า (Hotel Radisson Kathmandu)

วันที่สอง    กาฐมัณฑุ – โภครา Ž (รถโค้ช)

07:00         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08:00         ออกเดินทางสู่เมืองโภครา (ระยะทางประมาณ 205 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)    โดยรถโค้ช ชมทัศนียภาพระหว่างทาง

12:00         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ระหว่างทาง

16:30         เดินทางถึง เมืองโภครา นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ ณ โรงแรม Shangrila Village หรือเทียบเท่า

17:30         ล่องเรือชมทัศนียภาพ ของ ทะเลสาบพีว่า เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ ตรงกลางทะเลสาบจะเป็นที่ตั้งของ วัดบาฮาลี หรือ วัดของพระนางปราวตี (Barahi Temple) วัดเจ้าแม่กาลีที่ชื่อเสียงมากที่หนึ่งของเมืองโภครา

19:00       นำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

วันที่สาม   โภคราQ กาฐมัณฑุ(เครื่อง)                                

05:00       ออกเดินทางไปชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณที่เหนือเทือกเขาหิมาลัยที่ ซารังคต และทิวทัศน์แห่งขุนเขา อรรณาปุรณะ มัจฉาปูชเร “ยอดเขาหางปลา”(Fish Tail) เธาละคีรี ที่มีหิมะปกคลุมทั้งปี โดยเฉพาะยอดเขาอรรณาปุรณะ 1 ที่สูงเป็นอันดับ 10 ของโลก ยอดเขาเธาละคีรี ยอดเขามนะสลู และวิวของเทือกเขาหิมาลัยที่งดงาม อิสระถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย

จากนั้น      เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก ระหว่างทางแวะ วัดเทพธิดาบินดาบาซินี เทพธิดาอีกหนึ่งองค์ที่ชาวเนปาลให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก

08:30       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09:30         นำท่านชม น้ำตกเดวี่ Davi’s Fall ที่สวยงามแห่งเมืองโภครา เป็นน้ำตกที่ทิ้งตัวจากลำธารสู่ช่องเขาเบื้องล่างลึกลงไปกว่า 100 เมตรนับได้ว่าเป็นน้ำตกที่ลึกที่สุด นำท่านชมวัด Bindebasini และ Seti George หรือ แม่น้ำเซติ และนำท่านชม ศูนย์อพยพชาวทิเบต สัมผัสความเป็นอยู่ของชาวทิเบต ซึ่งอพยพมาทางตอนเหนือของเนปาลในสมัยที่จีนบุกกรุงลาซา นำท่านช้อปปิ้งสินค้าของชาวทิเบต เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ เครื่องประดับชนิดต่างๆ อัญมณี หิน พรม กระเป๋า ฯลฯ

11:30       บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

12:30       เดินทางสู่สนามบินโภคราเพื่อออกเดินทางกลับสู่เมืองกาฐมัณฑุ

13:30         Q ออกเดินทางโดยสายการบิน Buddha Air เที่ยวบินที่ BHA 608

14:00           เดินทางถึงเมืองกาฐมัณฑุ ชม วัดปศุปฏินาถ หรือ วิหารพระศิวะ วัดฮินดูที่สำคัญที่สุดสำหรับชาวฮินดู ห่างออกจากกาฐมัณฑุ ประมาณ 5 กิโลเมตร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำภัคมตี วัดนี้เข้าได้เฉพาะชาวฮินดูเท่านั้น สำหรับชาวต่างชาติดูจากด้านหลังของวัด สามารถมองเห็นวัดปศุปฏินาถ วัดนี้มีหลังคาสองชั้นทำด้วยทองคำ และประตูวัดทำด้วยเงิน วัดนี้สร้างขึ้นประมาณ 1964 โดยราชวงศ์มัลละ แม่น้ำภัคมาตีเป็นต้นแม่น้ำคงคา เราได้เห็นพิธีการเผาศพริมแม่น้ำ ทางชาวพุทะ และฮินดู และบ้านรอความตาย ชมบริเวณเผาศพระมหากษัตริย์

16:00        เดินทางสู่ วัดโพธินาถ ชม “เจดีย์โพธินาถ” (Bouddha Nath) เป็นวัดทางพุทธศาสนาที่มีเจดีย์ใหญ่ที่สุดในเนปาล องค์เจดีย์เขียนเป็นรูปตา-คิ้ว ไว้ทั้ง 4 ด้าน โดยที่องค์การยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปีพ.ศ. 2522 อีกด้วย บริเวณวัดเป็นแหล่งชุมชนของชาวทิเบต ที่อพยพเข้ามาในปีพ.ศ. 2502 และมีสินค้าพื้นเมืองทิเบตวางขายมากมาย

19:00       บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร พร้อมชมโชว์พื้นเมือง

20:00       เดินทางเข้าที่พัก ณ โรงแรมเรดิสัน กาฐมัณฑุ หรือเทียบเท่า (Hotel Radisson Kathmandu)

วันที่สี่         กาฐมัณฑุบัตตาปูร์-นากาโก๊ต

Mountain flight ชมเอเวอร์เรส แนะนำสำหรับชมเทือกเขาหิมาลัยและเอเวอร์เรส

ค่าเครื่องบินสำหรับการบินชมหิมาลัยอยู่ราว 220 $USD เครื่องบินที่ใช้บินชมเป็นเครื่องบินขนาดเล็ก

มีตั้งแต่ 18-22 ที่นั่ง การบินชมเทือกเขาหิมาลัยและเอเวอร์เรส จะเปิดปิดแค่ช่วงเช้าเท่านั้น

โดยเริ่มเวลาประมาณ 06.00-07.00 น.(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ไป-กลับ

ท่านที่ต้องการนั่งเครื่องชมตามโปรแกรมนี้ กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ : ไม่รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์

07:00       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08:00       นำท่านเดินทางสู่ ปาทัน เมืองโบราณ ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำบัคมาติ ปาทัน หรือ ลาลิตปูระ นครรัฐใหญ่ในยุคต้นของเนปาล ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งความงาม สิ่งก่อสร้างที่เห็นในปัจจุบันเป็นสถาปัตยกรรมสมัยกษัตริย์ราชวงศ์มัลละที่ 16-18 ถือว่าเป็นยอดศิลปะแห่งเนปาล

              ชม จตุรัสปาทันดูบาร์ สแควร์ (Patan  Durbar Square) ตั้งอยู่กลางใจเมืองที่เต็ม ไปด้วยโบราณสถานมากมาย เป็นสถาปัตยกรรมหินที่สำคัญ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง ชม กฤษณะ มัณฑีร์ เป็นวัดแห่งองค์พระกฤษณะ ถือว่าเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมแบบศิขะระของเนปาล

ชม กุมเภสวอร์ วัดของพระศิวะ มีหลังคา 5 ชั้น ลดหลั่นกันสร้างขึ้นสมัยของกษัตริย์ชัยฐิติ มัลละ

ชม  วัดทอง วัดในพุทธศาสนา หลังคาวัดทำด้วยแผ่นทองเป็นเส้นยาวลงมาจดพื้นดิน ซึ่งตามความเชื่อของชาวเนปาล เชื่อว่าจะเป็นเส้นทางที่เดินขึ้นสู่สรวงสวรรค์ ชม เจดีย์พุทธคยาจำลอง อิสระเลือกชมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง และของฝาก

11:30       บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

13:00       นำท่านเดินทางสู่ เทือกเขานากาโก๊ต (Nagarkot) อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 2,175 เมตร มีชื่อเสียงในการชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่สวยงาม รวมถึง ยอดเขาเอเวอร์เรสต์ ในวันฟ้าโปร่ง ที่ระดับความสูง 2,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล

13:30         นำท่านแวะ บัตตาปูร์ หรือ ภักตปุระ (Bhaktapur Durbar Square) เมืองที่มีความหมายว่า      เมืองแห่งผู้คนที่ภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้า เมืองที่เก่าแก่ที่สุดในหุบเขากาฐมาณฑุ นำท่านชม จัตุรัส     ภักตะปุร์ ดูร์บาร์, พระราชวัง 55 พระแกล (ประตูทองคำ) ที่ได้ชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามยิ่ง เดิมบักตาปูร์ เคยเป็นเมืองหลวง ที่เก่าแก่ และมีความรุ่งเรืองทางการค้ามาก่อน ทำให้มีพระราชวังที่มีความงดงามที่สุดของสถาปัตยกรรมเนปาล สมัยศตวรรษที่ 18

จากนั้น      นำท่านชม มณฑปญาฏะโปละ มณฑปที่สูงที่สุด ในเนปาล สร้างใน พ.ศ. 2245 โดยกษัตริย์ภูปตินทระ มัลละ หลังคามี 5 ชั้น ถือเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งของเนปาล

ถึงนาคาโก๊ตนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Club Himalayan หรือเทียบเท่า

19:00       บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารค่ำเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า       กาฐมัณฑุ กรุงเทพฯ                                                               

05:00         นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นจากโรงแรมที่พัก ถ้าทัศนวิสัย ดีจะมองเห็น ยอดเขาหิมาลัย ซึ่งมียอดเขาหิมาลัยที่สูงที่สุดทั้งหมด 18 ยอด และอยู่ในเนปาล 8 ยอด โดยสามารถมองเห็น จากนากาโก๊ต        (เมื่อพระอาทิตย์ขึ้น ยอดเขาหิมาลัย จะเปลี่ยนเป็นสีทองงดงามยิ่ง)

07:00         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

09:00       นำม่านเดินทางกลับเข้าสู่กาฐมัณฑุ

10:30         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

11:30       เดินทางสู่ สนามบินตรีภูวัน

13:50       อำลากรุงกาฐมัณฑุ เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 320

18:15       ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

ค่าบริการ (ขั้นต่ำ 16 ท่าน)

ผู้ใหญ่(ห้องละ2)

พักเดี่ยว (เพิ่ม)

เด็ก 2-12 ปี (ไม่เสริมเตียง)

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ท่านละ(บาท)

41,900

8,000

33,900

อัตรานี้รวม         þ ตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ  สายการบินไทย กรุงเทพฯ-กาฐมัณฑุ

                       (ชั้นทัศนาจร,สัมภาระไม่เกิน 20 ก.ก)

                                þ ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ชั้นประหยัดเส้นทางโภครา-กาฐมัณฑุ

                       (ชั้นทัศนาจรสัมภาระไม่เกิน 15 ก.ก.)

                                þ ค่าที่พักตามรายการ                                              þ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเนปาล

      þ ค่าพาหนะ รถโค้ชปรับอากาศรับ – ส่งระหว่างสนามบินและโรงแรมและท่องเที่ยว

                                þ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินตามรายการ     þ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

                                þ ค่าธรรมเนียมผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

                                þ ค่าประกันการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด)

                                þ ค่าทิปกระเป๋า                                   þ ผู้อำนวยความสะดวกจากบริษัท

อัตรานี้ไม่รวม   ý ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งมาเองนอกเหนือจากรายการ         ý ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ý ค่าทิปสินน้ำใจให้คนขับรถและไกด์ท้องถิ่น(ชาวเนปาล ตลอดการเดินทาง 5 วัน

       ท่านละ 7USD $/วัน รวมเป็นท่านละ 35 $USD เป็นเงินท่านละ 1,100 บาท

ý ค่าบริการ 3% - 5% กรณีชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้วยบัตรเครดิต

                        ý ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆเช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์  ทีวีช่องพิเศษ เป็นต้น

                                ý ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.

หลักฐานการเดินทางและเอกสารวีซ่า  ส่งมอบเอกสารให้บริษัทอย่างช้า 20 วันทำการ(ก่อนเดินทาง)

j หนังสือเดินทางอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง (กรุณาถอดปกพาสปอร์ตของท่านก่อนจัดส่งเล่มพาสปอร์ตให้กับทางบริษัท)

k สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด               l สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

„ รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ สำหรับชาวต่างชาติ 3 ใบ พื้นหลังสีขาวหน้าตรงเท่านั้น

(รับเฉพาะรูปถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น ห้ามแม็กซ์รูปใส่พาสปอร์ต)

เงื่อนไขการชำระเงิน

  • Ø  มัดจำในวันจองท่านละ 20,000 บาท ในวันจอง                Ø  ที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 20 วันทำการ

ติดต่อร่วมเดินทางที่       4ธรรมจารี ทัวร์            ' 02 5911060     4เสาวลักษณ์ (ปุ๊)   È089 5401659

                                               4อัจฉราพรรณ (เปิ้ล)È081 9781022 

หมายเหตุ    บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางหากจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่านหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใด

ตามความจำเป็นอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น จากสายการบิน การยืนยันที่พัก เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศเป็นต้น

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/548

 

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)

4ยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯจะคืนเงินมัดจำให้ทั้งหมด

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 59-45 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 20,000 บาท

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 44-30 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 29-15 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 14-7 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 90 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 1 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์

4หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND

4หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป

4ตั๋วเครื่องบิน(Air Ticket) ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางถ้าได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้นและหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯเพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำREFUNDได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

4สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)

-   ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ  1 ใบ ทุกโรงแรม

-   สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด (Economy Class Passenger ขึ้นอยู่กับสายการยิน) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

-   สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) X 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) X 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)

-   ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง

-   บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์

4ระหว่างการเดินทางหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะถือว่าสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดไปได้

4หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองถือเป็นเหตุผลทางการเมืองและดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด

4บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน / ภัยธรรมชาติ / การจลาจล / เหตุการณ์ทางการเมืองและของสูญหายตามสถานที่ต่างๆซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ

-       กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯ เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำแล้ว บริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

view