สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สหราชอาณาจักร (United Kingdom)

สหราชอาณาจักร (United Kingdom)

 

สหราชอาณาจักร (United Kingdom) หรือที่รู้จักกันในนามของประเทศอังกฤษ

ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันสวยงามด้วยทิวเขา ทะเลสาบ ป่าไม้และชายฝั่งทะเลที่สวยงาม

มีความเจริญทั้งทางด้านวัฒนธรรม อุตสาหกรรม และการศึกษา

ศูนย์รวมแหล่งวัฒนธรรม เมืองแห่งประวัติศาสตร์ เมืองแห่งแฟชั่น

และเทคโนโลยีที่ทันสมัยแห่งหนึ่งในยุโรป

ท่องเที่ยว สโตนเฮ้นจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

เอดินเบิร์ก-ยอร์ค-ลิเวอร์พูล-แมนเชสเตอร์-คาร์ดิ๊ฟ-เมืองน้ำแร่ยุคโรมันที่“บาธ”

หมู่บ้านเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์-ไบบิวรี่ ปิดท้ายรายการที่มหานครลอนดอน

เดินทางวันที่ 26 มีนาคม - 4 เมษายน 2562

ตารางเที่ยวบิน

Date

Route

Airline

Flight No.

DEP.

ARR

26 MAR

Bangkok-London

British Airways

BA010

11.25

17.35

 

London-Edinburg

British Airways

BA1464

20.55

22.20

3 APR

London-Bangkok

British Airways

BA009

16.10

09.45+1

 

โรงแรมที่พัก (8 คืน)

วันที่

เส้นทาง

พักเมือง

โรงแรม

จำนวน(คืน)

อาหาร

26 มี.ค.

กทม.- ลอนดอน-เอดินเบิร์ก

เอดินเบิร์ก

 

Hotel Holiday Inn Edinburg

หรือเทียบเท่า

2

- / - / -

27 มี.ค.

เอดินเบิร์ก

B/ L/D

28 มี.ค.

เอดินเบิร์ก-ยอร์ค

ยอร์ค

Hotel Novotel หรือเทียบเท่า

1

B/ L/D

29 มี.ค.

ยอร์ค-ลิเวอร์พูล-แมนเชสเตอร์

แมนเชสเตอร์

Hotel Novotel หรือเทียบเท่า

1

B/ L/D

30 มี.ค.

แมนเชสเตอร์-สแตรทฟอร์ด

อ๊อกฟอร์ด-ไบบิวรี่-บริสตอล

บริสตอล

Hotel Novotel หรือเทียบเท่า

1

B/ L/D

31 มี.ค.

บริสตอล-คาร์ดิ๊ฟ-บาธ-ซาลส์บัวรี่-ลอนดอน

ลอนดอน

Hotel Novotel หรือเทียบเท่า

3

B/ L/D

1 เม.ย.

ลอนดอน-วินเซอร์-ลอนดอน

B/ L/D

2 เม.ย.

ลอนดอน

B/ L/D

3 เม.ย.

ลอนดอน-กรุงเทพฯ

X

X

X

B/ - /-

4 เม.ย.

กรุงเทพฯ

09.45 น.

X

X

X

 

กำหนดการเดินทาง

วันแรก               กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ลอนดอน-เอดินเบิร์ก                                 วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562

09:00            พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ N ประตูทางเข้าที่ 6     สายการบินบริติช แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัท คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอินรับบัตรที่นั่งโดยสารบนเครื่องบิน

 

การเตรียมตัวก่อนขึ้นเครื่อง ตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำสัมภาระใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบิน อาทิ มีด สนับมือ วัตถุแหลมคมทุกชนิด วัตถุไวไฟ ไม้ขีดไฟ และสิ่งคล้ายอาวุธทุกชนิด รวมถึงของเหลวทุกชนิดในบรรจุภัณฑ์ ขนาดเกิน 100 มล. เจล สเปรย์ ยาสีฟัน น้ำหอม แชมพูสระผม รวมถึงอาหารเหลว หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถูกยึดไว้ที่สนามบิน โดยไม่มีข้อต่อรอง

หมายเหตุ    นโยบายของสายการบิน สำหรับผู้ที่เดินทางโดยชั้นประหยัดสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องได้ ท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัมเท่านั้น(สำหรับชั้นประหยัด) และกระเป๋าลากถือติดตัวขึ้นเครื่องใบละไม่เกิน 7 กิโลกรัม สำหรับสัมภาระที่เกินจากนี้        ทางสายการบินคิดกิโลกรัมละ 425 บาท

11:25            นำท่านออกเดินทางสู่ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสายการบินบริติส แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ BA010

                     (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12.05 ชม.)

þ þ þ þ þ เวลาที่อังกฤษช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง þ þ þ þ þ

17:35          คณะถึงสนามบินฮีทโธรว์ นครลอนดอน รอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อสู่เอดินเบิร์ก

20:55          นำท่านออกเดินทางสู่เมืองเอดินเบิร์ก เมืองหลวงของประเทศสก๊อตแลนด์ โดยสายการบินบริติส แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ BA1464

22:20          ถึงเมืองเอดินเบิร์ก ประเทศสก๊อตแลนด์ หลังนำท่านผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ทางบริษัทฯจัดรถรอรับท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พัก ณ โรงแรม Holiday Inn Edinburgh หรือเทียบเท่า

วันที่สอง         เอดินเบิร์ก                                                                                           วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562

07:00            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08:00            ชม เมืองเอดินเบิร์ก Edinburgh เมืองหลวงและเมืองศูนย์กลำงวัฒนธรรมของประเทศสก๊อตแลนด์ ตั้งแต่ยุคศตวรรษที่15 เจ้าของสมญานามกรุงเอเธนส์แห่งยุโรปเหนือ เมืองเป็นเมืองที่เจริญมากที่สุดเมืองหนึ่งในสหราชอณาจักร มีศูนย์กลางเมืองตั้งอยู่รอบๆ ปราสาทเอดินเบิร์ก ติดอันดับเมองที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดเป็นอันดับสองของสหราชอาณาจักรรองจากลอนดอน ยังเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น "เมืองที่เป็นมิตรกกับเด็ก" (The Child Friendly City) เนื่องจากภายในเมืองมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับเด็กมากมาย เป็นเมืองศูนย์กลางทางการเงินที่ใหญ่เป็นอันดับสอง ของสหราชชอาณาจักรรองจจากลอนดอนและใหญ่เป็นอันดับห้าของยุโรป

                     นำท่านเข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาอันสวยงาม ชมเครื่องราชและอัญมณีอันล้ำค่าของ สก๊อตแลนด์

12:00            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                     นำท่านเที่ยวชมสภาพบ้านเรือนยุคเก่าบนถนนปริ้นเซส ถนนสายสำคัญของเอดินเบิร์ก อนุสาวรีย์        เซอร์วอลเตอร์สก๊อต และย่านตัวเมืองใหม่บนถนนจอร์เจี้ยน นำท่านเดินทำงสู่ คาล์ตัน ฮิลล์(Calton Hill) ที่เป็นที่ต้ังของเสาคอลั่มโรมันอันใหญ่ยักษ์ที่ถือเป็น The National Monument ของสก็อตแลนด์ พื้นที่ตรงนี้สมัยโบราณใช้เป็นที่ประหารนักโทษ ต่อมาก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆ เป็น โรงหนังบ้าง บ้านของข้าราชการบ้าง

 

จากนั้น           ผ่านชมรัฐสภาสก็อตแลนด์ ผ่านนชมร้าน The Elephant House เป็นร้านนั่งชิลๆเมนูเบาๆ ที่ J.K. Rowling มานั่งแต่งหนังสือแฮร์รี่ พอตเตอร์ภาคแรก อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

19:00            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พัก ณ โรงแรม Holiday Inn Edinburgh หรือเทียบเท่า        

 

วันที่สาม        เอดินเบิร์ก-ยอร์ก                                                                           วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562

07:00            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08:00            นำท่านออกเดินทางสู่ นำท่านออกเดินทางสู่เมืองยอร์ค ( ระยะทาง 324 ก.ม.)

ถึงเมืองยอร์ค เป็นเมืองที่อยู่ใน Yorkshir ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ

12:00            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมเมืองยอร์ก และถ่ายรูปกับมหาวิหารยอร์ก (York Cathedral) เป็นคริสต์ศาสนสถานที่สร้างด้วยด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่เป็นที่สองรอง จากมหาวิหารโคโลญในประเทศเยอรมนี สร้างขึ้นในราวคริสตศตวรรษที่ 13 และ ใช้เวลากว่า 200 ปีจึงเสร็จสมบูรณ์ อิสระช้อปปิ้ง

19:00            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พัก ณ โรงแรม Novotel York หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่            ยอร์ก-ลิเวอร์พูล-แมนเชสเตอร์                                                        วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562

07:00            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08:00            นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล (ระยะทาง 167 ก.ม.)

                     ถึงลิเวอร์พูล ชมเมืองลิเวอร์พูล เมืองท่าแห่งการท่องเที่ยวที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ โดยเฉพาะในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 เป็นจุดศูนย์กลางของการติดต่อค้าขายกับแคริบเบียน, ไอร์แลนด์และแผน่ดินใหญ่ยุโรป จึงส่งผล ให้เมืองลิเวอร์พูลเป็นเมืองสำคัญที่สุดเมืองหนึ่งของอังกฤษ

                     ชม-ถ่ายรูป(ด้านนอก) ณ สนามแอนฟีลด์ Anfield Stadium สนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่ในเขตแอนฟิลด์ เมืองลิเวอร์พูล สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2427 เริ่มแรกเป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลเอฟเวอร์ตัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2435 เอฟเวอร์ตันย้ายสนามไปกูดิสัน พาร์ก หลังจากก่อตั้งสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล แอนด์ฟิลด์จึงกลายเป็นสนามเหย้าของลิเวอร์พูลนับแต่นั้นมา

12:00            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13:00                เดินทางสู่เมือง เมืองแมนเชสเตอร์ (ระยะทาง 55 ก.ม.)

นำท่านชม เมืองแมนเชสเตอร์ เมืองหลวงทางตอนเหนือของอังกฤษ อดีตเมืองท่าที่สําคัญที่ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศทางตอนเหนือ เป็นเมืองอุตสาหกรรมใหญ่ และมีชื่อเสียงมากเกี่ยวกับวิวัฒนาการทางดนตรี และการละครของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของทีมฟุตบอลที่ชาวไทยรู้จักดี คือ ทีมปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด

นำท่านเข้าชม สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด ที่สร้างนักเตะเก่ง ฝีเท้ายอดของปีศาจแดงมาหลายสมัย สนามฟุตบอลของสโมสรแมนยูฯ ที่จัดว่ารวยที่สุดในโลก อิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกของทีมที่ท่านชื่นชอบในร้าน MEGA STORE ที่มากมายไปด้วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดสำหรับแฟนบอล (หมายเหตุ การเข้าชมสนามฟุตบอลและมิวเซียมจะงดให้บริการในวันทำการแข่งขัน)

 

19:00            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                     แล้ว นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Hotel Novotel ,Manchester หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า          แมนเชสเตอร์-สแตรทฟอร์ด อัพพอนเอวอน-อ๊อกฟอร์ด-ไบบิวรี่-บริสตอล

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562

07:00            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08:00            นำท่านออกเดินทางสู่เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอนเอวอน (ระยะทาง 201 ก.ม.) เมืองสแตรทฟอร์ด       เป็นบ้านเกิดของวิลเลี่ยมเช็คสเปียร์ กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ ด้วยผลงานที่ท่ารู้จักอาทิ โรมิโอแอนด์จูเลียส เวนิสวานิช ฯลฯ เป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอน ถึงได้ถูกเรียกว่าเมือง Strattford upon Avon นำท่านสู่ถนนเฮนรี่ ถนนคนเดินมีบ้านสวยสไตล์ทิวดอร์น่ารักเรียงรายมากมาย เชิญท่านถ่ายรูปกับบ้านเกิดของเช็คสเปียร์ ที่เป็นบ้านไม้กึ่งซุง ที่อนุรักษ์ไว้อย่างดี อิสระเดินเล่นชมเมือง หาซื้อของที่ระลึกเกี่ยวกับวิลเลียม เชคสเปียร์กวีเอกที่โด่งดังของโลก เที่ยวชมเมืองที่ร่มรื่นไปด้วยสวนสาธารณะ โบสถ์เก่าแก่และสถานที่ในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกวีเอกผู้นี้

จากนั้น           เดินทางสู่เมืองอ๊อกฟอร์ด (ระยะทาง 86 ก.ม.)

                     นำท่าน ชมเมืองอ็อกซ์ฟอร์ด ที่โด่งดังและมีชื่อเสียงมากของอังกฤษ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเชอร์เวล และแม่น้ำเทมส์ เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากเพราะเป็นที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด มหาวิทยาลัยเก่าแก่และมีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของอังกฤษ ที่นี่ก่อตั้งมานานกว่า 700 ปี นำท่านชมบริเวณโบสถ์ไครเชิร์ต (ด้านนอก) ที่เป็นต้นแบบของโถงต้อนรับของฮ๊อกวอตต์ ในภาพยนต์เรื่อง แฮร์รี่ พ็อตเตอร์ ชื่นชมกับบรรยากาศอันร่มรื่นโดยรอบ นำท่านชม สถาปัตยกรรมสำคัญๆ ภายในตัวมหาวิทยาลัย พร้อมสัมผัสชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนแบบอังกฤษ

12:00            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                            นำท่านเดินทางสู่ เมืองบิสเตอร์ (ระยะทาง 24 ก.ม.) ถึงเมืองบิสเตอร์ BICESTER VILLAGE

                     เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งสินค้าภายในเอ๊าท์เล็ทกว่า 120 ร้านค้าแบรนด์เนม เลือกซื้ออย่างจุใจ

จากนั้น           เดินทางสู่ เมืองไบบิวรี่ (ระยะทาง 18 ก.ม.) หมู่บ้านยุคกลางหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยงามมาก เรารู้จัก Bibury ในฐานะ “หมู่บ้านขนมปังขิง” ในย่านชนบทของอังกฤษ อาคารบ้านเรือนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ถูกรักษาไว้มากมาย แลนด์มาร์กสำคัญของ Bibury คือ Arlington Row กลุ่มกระท่อมหินที่เรียงตัวกันเป็นแถวซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นกลุ่มบ้านที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดในอังกฤษ สร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1380 และใช้เป็นโรงเก็บขนสัตว์ ก่อนจะกลายเป็นที่พักสำหรับกลุ่มผู้ทอผ้าในศตวรรษที่ 17

                     ที่นี่เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมแถบชนบทในช่วงยุคกลางของอังกฤษ ปัจจุบันได้รับการคุ้มครองในฐานะมรดกของชาติที่มีความสำคัญทางสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ และเป็นสถานที่ที่ได้รับเลือกให้อยู่ในปกด้านในของพาสปอร์ตสหราชอาณาจักรทุกเล่มด้วย

                     นอกจากนี้ก็ยังปรากฏในภาพยนตร์ดังๆ หลายเรื่อง เช่น Bridget Jones's Diary และ Stardust ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังทั้งสำหรับคนอังกฤษเองและชาวต่างชาติอย่างเราเลยทีเดียว

จากนั้น           เดินทางสู่เมืองบริสตอล (ระยะทาง 78 ก.ม.)

19:00            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                     แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Hotel Novotel , Brilstol หรือเทียบเท่า

 

วันที่หก          บริสตอล-คาร์ดิ๊ฟ-บาธ-ซาลส์บัวรี่-ลอนดอน                                      วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562

07:00            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08:00            นำท่านเดินทางสู่เมืองคาร์ดิ๊ฟ (Cardiff) นำท่านชมเมืองหลวงประเทศเวลส์ (Wales) หนึ่งในเครือจักรภพ กลางใจเมืองเป็นที่ตั้งของปราสาทคาร์ดิ๊ฟ เดิมเป็นที่พำนักของขุนนางผู้ปกครองเมือง ถูกล้อมรอบไว้ด้วยกำแพงโบราณ จากนั้นผ่านชมศาลาว่าการเมืองและกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคาร์ดิ๊ฟ,   สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารที่ทำการของรัฐ

 

จากนั้น           ออกเดินทางต่อสู่ เมืองบาธ (ระยะทาง 21 ก.ม.) เมืองในหุบเขาเอวอน เมืองเก่าแก่ที่มีอายุตั้งแต่เมื่อครั้งโรมันเรืองอำนาจ จากหลักฐานบ่อน้ำพุร้อน และซากอาคารเก่าแก่ที่หลงเหลืออยู่ทำให้เมืองบาธได้รับการแต่งตั้งเป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987

                     เที่ยวชมเมือง อาคารบ้านเรือนถูกสร้างขึ้นในยุคจอร์เจียน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทั้งอาคารรอยัล เครสเซ่น กลุ่มอาคารรูปครึ่งวงกลมที่มีสถาปัตยกรรมแปลกตา ทำให้เมืองบาธมีเสน่ห์ไม่น้อย

จากนั้น           นำท่านชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติการค้นพบที่น่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารสำคัญของเมือง คือบริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ่อน้ำแร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring)  ส่วนที่สองคือ บริเวณวัด และส่วนที่สามคือ บริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการน้ำแร่ ซึ่งมีทั้งสระว่ายน้ำ, บ่อน้ำแร่เย็น-ร้อน, ห้องอบไอน้ำ และส่วนที่เป็น Turkish Bath

และให้ท่านได้ชิมน้ำแร่ที่จัดให้กับนักท่องเที่ยวเท่านั้น

12:00            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                     นำท่านออกเดินทางสู่ นำท่านออกเดินทางสู่เมืองซาลส์บัวรี่ ( ระยะทาง 65 ก.ม.)

                     นำชม เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็นความลับดำมืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์มากกว่า 4,000 ปีมาแล้ว และยังได้รับการเสนอชื่อให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจจรรย์ใน New 7 Wonders อีกด้วย ที่ปัจจุบันก็ยังไม่สามารถสรุปข้อเท็จจริงได้ว่าใครสร้าง? เพื่ออะไร? มีแต่การวิเคราะห์และคาดเดา

                     สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่ มหานครลอนดอน (ระยะทาง 101 ก.ม.)

 

                     มหานครลอนดอน เมืองหลวงของ สหราชอาณาจักรและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรป มีประชากรกว่า 7.5 ล้านคน ลอนดอนเป็นหนึ่งในศูนย์กลางสำคัญทางธุรกิจการเมือง และวัฒนธรรมของโลก การสื่อสารการบันเทิง แฟชั่น และศิลปะและเป็นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทั่วโลก

19:00            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                     นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Hotel Novotel LONDON หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด         ลอนดอน-วินด์เซอร์-ลอนดอน                                                             วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562

07:00            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08:00                นำท่านเดินทางสู่ เมืองวินด์เซอร์ (ระยะทาง 40ก.ม.)

นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังวินด์เซอร์ กษัตริย์วิลเลียมผู้พิชิต เป็นผู้เลือกทำเลก่อสร้างพระราชวังแห่งนี้ ซึ่งอยู่บนเนินสูงมองเห็นแม่น้ำเทมส์อยู่เบื้องล่าง พระราชวังวินด์เซอร์ เป็นที่ประทับประมุขสูงสุดแห่งประเทศอังกฤษมาตลอด 900 ปี จึงถือได้ว่าพระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังที่มีผู้พำนักอาศัยต่อเนื่องยาวนานกว่าพระราชวังแห่งใดในโลก

เข้าชมภายใน โดยผ่าน Jubilee Garden ก่อนเข้าสู่อาคารจัดแสดงประวัติความเป็นมาของพระราชวัง สิ่งที่น่าสนใจควรค่าแก่การชมคือเขตพระราชฐานชั้นใน State Apartment  ถือเป็นหัวใจของพระราชวัง ห้องทุกห้องจึงถูกประดับประดาด้วยทรัพย์สมบัติของราชวงศ์อันประมาณค่ามิได้ ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนฝีมือ, ม่านปักประดับ ผนัง, เครื่องลายคราม, รูปปั้น, อาวุธ ชุดเกราะ รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ในยุคต่างๆ The King's Chamber อันมีภาพเขียนเป็นจุดเด่นนอกเหนือจากเตียงไม้สลักปิดทองสไตล์ฝรั่งเศสสมัยศตวรรษที่ 18 ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางห้อง และห้องที่โดดเด่นที่สุด St.George's Hall ท้องพระโรงแห่งนี้มีความยาวกว่า 50 เมตร จึงมักใช้ในงานพระราชพิธี เช่นงานเลี้ยงรับรองพระราชอาคันตุกะในพระนางเจ้าอลิซาเบซ ภายในตกแต่งตามศิลปะแบบโกธิก ประดับประดาด้วยอาวุธชุดเกราะและตราประจำราชวงศ์ และไม่พลาดกับการเข้าชม St. George's Chapel ถือเป็นอาคารสไตล์โกธิกที่งดงามที่สุดในประเทศอังกฤษ อาคารแห่งนี้เริ่มก่อสร้างในปีค.ศ. 1475 โดยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 4 และใช้เวลากว่า 50 ปีจนสำเร็จลุล่วง

12:00            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                     นำท่านเข้าสู่ ทาวเวอร์ออฟลอนดอน ที่มีประวัติศาสตร์อันเกรียงไกรยิ่งใหญ่นองเลือดหรือแม้แต่ซับซ้อนซ่อนเงื่อน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ, ปราสาทราชวัง, คุก และแดนประหาร ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลัง

                     ชมมหามงกุฎอิมพีเรียล ซึ่งประดับด้วยเพชรที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกชื่อ “ดาราแห่งอาฟริกา 2” หรือ “คัลลินัน 2” และ “มงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ” ประดับด้วยเพชร “โคอินูร์” ที่เคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก และชิ้นสุดท้ายคือ “คฑา” ประดับด้วยเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก “ดาราแห่งอาฟริกา 1” หรือ        “คัลลินัน 1”

19:00            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโฟร์ซีซั่น ต้นตำหรับเป็ดอันโด่งดัง เพิ่ม หอยเชลล์ + กุ้งมังกรและหลากหลายเมนูความอร่อย

                     นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Hotel Novotel LONDON หรือเทียบเท่า

 

วันที่แปด       ลอนดอน ชมเมือง และช้อปปิ้ง                                                      วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562

07:00            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08:00            นำท่านชม กรุงลอนดอนนำท่านถ่ายรูปกับ พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ที่ตั้งรัฐสภา และหอระฆังบิ๊กเบน ก่อนนำท่านนั่งรถผ่านชมสถานที่สำคัญๆต่างๆ อาทิ บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวน์นิ่งของ

วิหารเวสต์มินส์เตอร์ สถานที่ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกกษัตริย์แห่งอังกฤษมากกว่า 900 ปี, และเดินทางไปชม พระราชวังบั้คกิ้งแฮมที่ประทับของพระเจ้าอลิซาเบธที่ 2 และพระสวามี

นำท่านล่องเรือแม่น้ำเธมส์ ผ่านชมวิวชม ลอนดอนอาย ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมากในสหราชอาณาจักร มีผู้มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี

นำท่านผ่านชม ชมจตุรัสทราฟัลก้าร์ ที่รายลอบไปด้วยอาคารที่น่าสนใจ อาทิ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ เนชั่นแนล แกลเลอรี่ โบสถ์เซนต์มาร์ติน อินเดอะฟิลด์

12:00            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                     จากนั้น อิสระช้อปปิ้ง ที่ห้างแฮรอด

19:00            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (Burger & Lobster)

                     นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Hotel Novotel LONDON หรือเทียบเท่า

 

วันที่เก้า         ลอนดอน-ช้อปปิ้ง-ส่งสนามบิน                                                             วันพุธที่ 3 เมษายน 2562

07:00            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09:00                อิสระให้ท่านช้อปปิ้งต่อตามอัธยาศัยในย่านถนน อ๊อกฟอร์ด จนได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์

11:00                         ได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับมีเวลาให้ท่านได้ทำ Tax Refund พร้อมช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน

16:10            ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินบริติส แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ BA009

 

วันที่สิบ          กรุงเทพฯ                                                                                        วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562

09:45                เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค่าบริการ สำหรับผู้เดินทาง 10-14 ท่าน  

ผู้ใหญ่ (พักห้องละ2)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ท่านละ

109,000

15,000

อัตรานี้รวม    þ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ (ชั้นประหยัด)

รับผิดชอบสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม

þ ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุในรายการ

þ โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)

                     þ ค่าอาหารตามรายการ

                     þ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ

þ ค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ

þ ค่าประกันการเดินทางของ บ. Allianz จก. PLAN “Fast Lane Leisure” คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 4,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,500,000 บาท หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบิน

þ หัวหน้าทัวร์ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม    ý ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งมาเองนอกเหนือจากรายการ

ý ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง

(สำหรับคณะผู้ร่วมเดินทางขั้นต่ำ 10 ท่านจ่ายค่าทิปท่านละ 2 ปอนด์ต่อวันต่อท่าน)

ไม่รวมทิปผู้ดูแลอำนวยความสะดวกคนไทย

ý บริการยกกระเป๋าเข้าห้องพักของโรงแรม (Porter Service)

                   ý ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%                  ý ค่าบริการ 3%-5% กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต

                   ý ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆเช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์  ทีวีช่องพิเศษ เป็นต้น

หมายเหตุ   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดตามความจำเป็นอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น จากสายการบิน การยืนยันที่พัก เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศเป็นต้น

การจองและยืนยันการเดินทาง

4 มัดจำในวันจองท่านละ 40,000 บาท    4 ที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 25 วัน

ติดต่อจองได้ที่ Å 0 2591 1060 4เสาวลักษณ์ (ปุ๊)    È08954016594อัจฉราพรรณ (เปิ้ล)È081978 1022

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น  **

þ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือ กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

þ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง บริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด

þ  ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

þ ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

      เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 11/548

view