สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

DMT_002 ลพบุรี

DMT_002 ลพบุรี

 

อ่างทอง – สิงห์บุรี - ลพบุรี

 

 

              กำหนดการเดินทาง : วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 1          อ่างทอง สิงห์บุรี - บ้านดินมดแดง-“งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์” ลพบุรี                                            วันเสาร์

07.00 น.     ออกเดินทางจาก ¬จุดจอดรถ บริเวณหน้าปั้มคาลเท็กซ์ พงษ์เพชร ถ.งามวงศ์วาน¬บริการอาหารเช้าä1 (ปิกนิก) ผลไม้-เครื่องดื่ม

08.30 น.     เดินทางถึง จ.อ่างทอง นำท่านไปกราบสักการะ พระมงคลเทพมุนี(หลวงพ่อสด) องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดจันทรังษี(บ้านนา) อ.เมือง นอกจากนี้พาท่านชม องค์พระโพธิสั ตว์อวโลกิเตศวร เจ้าแม่กวนอิม แกะสลักจากไม้การบูรหอมปางพันมือ อัญเชิญจากจีน งดงามมาก

09.30 น.     นำท่านเดินทางไปเที่ยว ย้อนยุค ลัดเลาะในถิ่นวีรชน ณ ตลาดบ้านระจัน จ.สิงห์บุรี  จังหวัดเล็กๆ แต่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน กลุ่มชาวบ้านที่ได้สร้างวีรกรรมจารึกอยู่ในประวัติศาสตร์ชาติไทยตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ไหว้พระ วัดโพธิ์เก้าต้น ซึ่งเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้เป็นผู้สร้างแนวคิดตลาดไทยย้อนยุค ที่สะท้อนถึงความงดงาม สมค่าความเป็นมรดกไทย บนพื้นฐานความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น วิถีชีวิตชุมชน อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นบ้าน ในบรรยากาศริมน้ำ Jอาหารกลางวันมื้อนี้อิสระ เพื่อสะดวกในการเที่ยวชมสถานที่

จากนั้น       นำท่านไปชม อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน วีรกรรมที่เตือนสติให้คนไทยมีความสามัคคี และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน

ภาคบ่าย      เดินทางสู่ ศูนย์การเรียนรู้ “บ้านดินมดแดง” ต.โคกตูม จ.ลพบุรี ที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้ มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้มากมาย เช่น การทำบ้านดิน ของตกแต่งบ้านที่ทำจากเครื่องปั้นดินเผา มีการสอนการทำน้ำมันเขียว น้ำมันเหลืองแก้ปวดแก้เมื่อย และมีร้านกาแฟสดไว้ให้ชิม

16.00 น.     นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เดอะเทมโป / ปันนารา / วินเซอร์ ตัวเมืองลพบุรี ให้เวลาทุกท่านอาบน้ำเปลี่ยนเครื่องแต่งกายย้อนยุค

£โปรดให้ความร่วมมือร่วมใจกับชาวละโว้ด้วยการแต่งกายพื้นเมืองเที่ยวชมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช£

18.00 น.     เรานำท่านเข้าสู่ “งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๒” ภายในงานมีการแสดง แสง สี เสียงในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ การแสดงวิถีชีวิตไทย การละเล่นพื้นเมือง การแสดงมหรสพJอาหารค่ำวันมื้อนี้อิสระ เพื่อสะดวกในการเที่ยวชมงาน

วันที่ 2          ศาลพระกาฬ - พระปรางค์สามยอด  - พระนารายณ์ราชนิเวศน์ – วัดงามบ้านหมี่                                        วันอาทิตย์

08.00 น.     บริการอาหารเช้า ä2 จากนั้นนำท่านขึ้นสักการะ ศาลพระกาฬ เป็นที่ประดิษฐาน เจ้าพ่อพระกาฬ เทวรูปโบราณยุคขอมเรืองอำนาจ ภายในบริเวณรอบศาลพระกาฬจะมีฝูงลิง เป็นอีกสัญลักษณ์ของลพบุรี นอกจากนี้ยังมี พระปรางค์สามยอด สัญลักษณ์อีกแห่งของลพบุรี

10.00 น.     นำท่านเข้าชม พระนารายณ์ราชนิเวศน์ หรือที่ชาวเมืองลพบุรีเรียกกันติดปากว่า วังนารายณ์ เป็นพระราชวังโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองสูงสุดสมัยหนึ่งของเมืองละโว้ ปัจจุบันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใช้จัดแสดงโบราณวัตถุ และภาพประวัติศาสตร์ต่างๆ

12.00 น.     บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ä3

ภาคบ่าย      เข้าชม วัดเกริ่นกฐิน ถึงวัดแห่งพลังศรัทธาของพุทธศานิกชนที่ต่างก็มาด้วยความต้องการที่จะชื่นชมบารมีของ หลวงพ่อเพี้ยน บริจาคทรัพย์ บูชาวัตถุมงคลที่หลวงพ่อท่านได้ปลุกเสกแล้ว ชื่อเสียงของหลวงพ่อนั้นเลื่องลือไปไกลและมีศิษย์ยานุศิษย์มากขึ้น แม้ท่านจะละสังขาร มรณภาพไปเมื่อไม่นานนี้ ร่วมทำบุญไหว้พระปิดทองหลวงพ่อปาน ชมสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่โตโอ่อ่า และบริเวณวัดที่สวยงามและร่มรื่น

จากนั้น        นำท่านเข้าชม วัดห้วยแก้ว ต.มหาสอน อ.บ้านหมี่ ชมพระเจดีย์กลางสระน้ำ ศิลปะแบบขอม บรรยากาศร่มรื่น

18.00 น.     เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ ยิ่งเที่ยวYYY.ยิ่งหลงรักเมืองไทย

ค่าบริการ

ผู้ใหญ่

เด็ก (ต่ำกว่า10ปีพักกับผู้ใหญ่2ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

รวม ค่ารถ,รถท้องถิ่น ,ค่าเข้าชมสถานที่,ค่าอาหาร 3 มื้อ

       ค่าที่พัก 1 คืน(ห้องละ 2 ) ,มัคคุเทศก์& เจ้าหน้าที่ดูแล

       ประกันอุบัติเหตุการ 1 ล้านบาท/ 5 แสน (ไทยวิวัฒน์)

ท่านละ

2,900

2,400

500

 

 

ชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง บัญชี : เสาวลักษณ์  วงศ์วานิช สอบถามเพิ่มเติมที่ ตูน 02-5911060 ,081-9936841

กสิกรไทย สาขางามวงศ์วาน 058-2-11857-6

กรุงไทย สาขาวงศ์สว่าง 193-1-00883-3

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดตามความจำเป็นอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น จำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 25 ท่าน (ใช้รถตู้)

เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศ เป็นต้น โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 

 

view