สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ซินจ่าว เวียดนาม

ซินจ่าว เวียดนาม

 

 

ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าวฮาลองเบย์เยือนเมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีนซาปา

สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ1เดียวในโลก ช้อบปิ้งถนน 36 สาย

ตารางเที่ยวบิน

วันที่เดินทาง

เส้นทาง

เที่ยวบิน

เวลาออก

เวลาถึง

31 ธ.ค.

กรุงเทพฯ ”สนามบิน - ฮานอย เวียดนาม

VN610

12.20

14.15

4 ม.ค.

ฮานอย เวียดนาม - กรุงเทพฯ ”

VN613

15.30

17.35

โรงแรมที่พัก (4 คืน)

วันที่

พักเมือง

โรงแรม

จำนวน(คืน)

31 ธ.ค.

ฮาลอง

Kenny , Halong

1

1 ม.ค.

ฮานอย

Moon View , Hanoi

1

2 ม.ค.

ซาปา

Sunny Mountain , Sapa

2

3 ม.ค.

ซาปา

4 ม.ค.

กรุงเทพฯ

X

X

 

ค่าบริการขั้นต่ำ 16 ท่าน

ท่านละ(บาท)

ผู้ใหญ่ (ห้องละ2)

 

พักเดี่ยวเพิ่ม

 

 

กำหนดการเดินทาง 31 ธันวาคม 2561 -4 มกราคม 2562 (5 วัน)

วันแรก        กรุงเทพฯ-ฮานอย-ฮาลอง                                                              วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561

10:00           คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ L (L5-L12) ประตูทางเข้าที่ 6 สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ นำท่านเช็คสัมภาระพร้อมติดป้ายชื่อกระเป๋า โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก พร้อมแจกบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน

12:20           ออกเดินทางสู่ “กรุงฮานอย” โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN610

14:15           เดินทางถึงสนามบินนอยไบ “กรุงฮานอย” (อยู่ห่างจากตัวเมืองฮานอยประมาณ 45 กิโลเมตร) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว บริษัทจัดรถโค้ชฯปรับอากาศรับท่าน นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองฮานอย

จากนั้น             นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง สัมผัสความสดชื่นของบรรยากาศแบบชนบท (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ช.ม.) แวะพักรถระหว่างทาง

18:00               นำท่านสู่ภัตตาคาร บริการอาหารค่ำ

                   แล้วชมตลาดไนท์บาร์ซ่า ตลาดนัดกลางคืนริมชายทะเลเมืองฮาลอง จำหน่ายสินค้าที่ระลึก ของพื้นเมืองมากมาก

 

 

จากนั้น          นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Kenny Halong พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง      ฮาลอง-ฮานอย                                                                              วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562

07:00          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08:00          นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือที่อ่าวฮาลอง นำท่าน “ล่องเรือโบราณ” พร้อมชื่นชมความงามดังแดนสวรรค์ของ “อ่าวฮาลอง” อันได้รับสมญาว่า “กุ้ยหลินแห่งเวียดนาม” ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การ UNESCO ให้เป็น “มรดกโลก” สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ในบรรยากาศธรรมชาติแท้ๆ ตื่นตาตื่นใจกับ ป่าเกาะหิน ที่มีบรรดาหินปูนน้อยใหญ่เรียงรายกันกว่า 3,000 เกาะ และล่องเรือผ่านถ้ำลอด “ฮาวลวน” อันงดงาม หลังจากนั้น นำ ชมถ้ำนางฟ้า ถ้ำเสาไม้ และ ชมหมู่บ้านชาวเล

11:00          บริการอาหารกลางวันบนเรือ (ซีฟู้ด)

จากนั้น         เดินทางกลับเข้าสู่กรุงฮานอย

                  ถึงฮานอยนำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ (Hoan Kiem Lake) ทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย โดยมีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่าครั้งอดีตพระเจ้าเลไทโต ได้นำดาบวิเศษซึ่งนำมาต่อสู้กับพวกหมิงจนสามารถปลดปล่อยประเทศให้อิสระแล้ว พระองค์ทรงเรือไปกลางทะเลสาบเพื่อคืนดาบวิเศษให้กับเต่าศักดิ์สิทธิ์,กลางทะเลสาบจะเห็นเจดีย์โบราณ สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 18 มีชื่อเรียกว่า ท้าพรั่ว (Thap Rua) ซึ่งหมายถึงหอคอยเต่า

ชม ศาลเจ้าหงอกเซิน (Ngoc Son Temple) หรือวัดเนินหยก วัดโบราณภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ และเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่าเต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ ชม เจดีย์พู่กัน

                  ช้อปปิ้งย่าน ถนน 36 สายเก่า

18:00          ชมการแสดง “ระบำตุ๊กตาใต้น้ำ” หรือ “การเชิดหุ่นกระบอกแบบพื้นบ้าน” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมแท้ๆ ของเวียดนาม ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำมีเฉพาะในเวียดนามเท่านั้น แห่งเดียวในโลก

19:00          บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้น          นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Moon View Hanoi พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม     ฮานอย-ลาวกาย-ซาปา                                                                          วันพุธที่ 2 มกราคม 2562

07:00             บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

จากนั้น          นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา โดยรถโค้ชปรับอากาศ “ซาปา” เป็นอำเภอหนึ่งที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลาวไก (ระยะทางห่างประมาณ 245 กิโลเมตร) ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,500 เมตรใช้เวลาเดินทางประมาณสามชั่วโมงครื่ง แวะ ชมและช็อปปิ้งเขตเศรษฐกิจชายแดนเวียดนาม-จีนในเมืองลาวกาย

12:00            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น          นำท่านสู่หมู่บ้านชาวเขา หมู่บ้านก๊าตก๊าต (CAT CAT VILLAGE) ชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในหมู่บ้าน และชมแปลงนาข้าวแบบบันได ที่สวยงามสุดลูกหูลูกตา การไปสัมผัสหมู่บ้านก๊าตก๊าตสามารถเดินเท้าหรือนั่งรถยนต์ก็ได้ ในกรณีนั่งรถไป รถนำเที่ยวจะพาคณะมาที่หน้าหมู่บ้านก๊าตก๊าตจากนั้นจึงเป็นการเดินเท้าลัดเลาะตามไหล่เขาเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อสัมผัสกับชีวิตความเป็นอยู่แบบมีความสุขของประชาคมชาวเขาพื้นเมือง ที่พึ่งพาธรรมชาติในการดำเนินชีวิตอันเรียบง่ายของตน ทั้งสองข้างทางในหมู่บ้านจะมีอาคารบ้านเรือนอันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกเขาแต่ไหนแต่ไรมาได้ถูกนำมาเปิดเป็นร้านวางจำหน่ายสินค้า พวกของระลึกให้นักท่องเที่ยวในราคาที่ถูก โดยพวกเขาถือเป็นการหารายได้เพิ่มขึ้นมาอีกทางหนึ่งในการพึ่งพาตัวเองของประชาคมชาวเขา ณ หมู่บ้านก๊าตก๊าตแห่งงซาปา ทั้งนี้สินค้าทั้งหมดที่ได้วางขายนั้นต่างเป็นผลิตภัณฑ์จากงานหัตถกรรมครัวเรือนของพวกเขาเองง ชมสินค้าท้องถิ่นและบรรดาเหล่าชาวเขาได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ

18:00          บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้น          นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Sunny Mountain  SAPA พักผ่อนตามอัธยาศัย (พักซาปา 2 คืน)

 

วันที่สี่          ซาปา                                                                                            วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562

07:00           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08:00               นำท่านเดินทางไปสู่ ฮามลองปาร์ค เป็นสวนสาธารณะพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองซาปา นำท่านขึ้นสู่ ภูเขาฮามลอง (TRAM TON PASS) จุดชมวิวที่สูงที่สุดในซาปา (Hàm Rồng ภูคางมังกร) ซึ่งเป็นภูเขาอยู่กลางเมืองซาปา ทั้งนี้เมืองซาปามีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,600 เมตร ส่วนยอดภูฮามลองอยู่กลางเมือง มีความสูงเกือบ 2,000 เมตร นักท่องเที่ยวเดินเท้าขึ้นไปเพื่อชมหมอกและเมฆคลุมเมืองซาปาในยามเช้า

ชมวิวเทือกเขาหว่างเลียนเซิน (Dẫy núi Hoàng Liên Sơn) รวมถึงยอดเขาฟานซีฟัง(Phan Xi Phăng)ที่มีความสูงถึง 3,143 เมตร ถือเป็นยอดภูเขาสูงที่สุดในอินโดจีน จนได้รับฉายาว่าเป็น “หลังคาแห่งอินโดจีน” ในระหว่างที่เดินขึ้นสู่ภูเขาฮามลอง แวะชมสวนไม้ดอก กล้วยไม้และสวนหินที่สวยงาม ฯลฯ ตามอัธยาศัย

12:00           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น          นำท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้าฟานซิปัน นำท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ พิชิตหลังคาอินโดจีน กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานสิปาน ซึ่งเป็นเสมือน "หลังคาอินโดจีน" โดยมีสถานีที่หุบเขาเมืองหัว (Muong Hoa) ห่างจากเมืองซาปาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ราว 10 กิโลเมตร เป็นระบบรถกระเช้าสามสาย สายยาวที่สุดในเวียดนาม รวมระยะทาง 6.3 กม. สถานีสุดท้ายอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลราว 3,000 เมตร จากนั้นต้องปีนบันไดอีก 600 ขั้น เพื่อไปถึงยอดเขา รถกระเช้าแต่ละคันนั่งได้ 35 คน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที เทียบกับการเดินเท้าขึ้นเขา ที่จะต้องใช้เวลาเกือบทั้งวัน ชม น้ำตกสีเงิน (SIVER WATER FALL) ที่ขึ้นชื่อในซาปา ชมวิวทิวทัศน์และสะพานข้ามแม่น้ำทำด้วยหวายที่หมู่บ้านตะวัน (Ta Van) ในระหว่างทางจากตัวเมืองซาปาไปที่หมู่บ้านตะวันก็จะเป็นนาดอน นาขั้นบันไดตลอดเส้นทาง นักท่องเที่ยวมักจะเปรียบเปรยการไปเที่ยวที่หมู่บ้านแห่งนี้ว่า “กินลม ชมวิว

18:00           บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                  เดินชม เมืองซาปา ยามเย็น ชมโบสถ์เก่าแก่ กลางเมืองซาปา ชมตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชนเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจับจ่ายซื้อของกันอย่างมีสีสัน

จากนั้น          นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Sunny Mountain  SAPA พักผ่อนตามอัธยาศัย (ซาปาคืนที่ 2)

วันที่ห้า        ซาปา-หล่าวกาย-ฮานอย-กรุงเทพฯ                                               วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562

07:00          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08:00             เดินทางกลับสู่เมืองฮานอย

11:30           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น          นำท่านชมและถ่ายรูปที่ จัตุรัสบาดิ่นห์ (Quảng Trường Ba Đình) สถานที่ที่โฮจินมินห์อ่านคำประกาศอิสรภาพต่อชาวเวียดนามหลังสงครามเดียนเบียนฟูที่กินระยะเวลายาวนานถึง 8 ปี

นำท่านเดินทางสู่ วัดเฉินก๊วก (Tran Quoc) วัดนี้สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 จึงเป็นวัดที่เก่าแก่มากที่สุดในฮานอย สิ่งที่โดดเด่นของวัดได้แก่ เจดีย์หกเหลี่ยม 11 ชั้น ความสูง 15 เมตร ทุกด้านของเจดีย์ในแต่ละชั้นเจาะเป็นซุ้มโค้ง ประดิษฐานพระพุทธรูปสีขาวไว้ด้านใน และองค์เจดีย์ใช้บรรจุอัฐิเจ้าอาวาสรูปก่อน ๆ ของวัด นอกจากนี้ ภายในวัดยังมีต้นศรีมหาโพธิ์จากพุทธคยา ที่นายกรัฐมนตรีอินเดียเคยนำมาให้ปลูกเมื่อคราวมาเยือนฮานอย ในวิหารหลังหนึ่งของวัดมีพระโพธิสัตว์หญิง 3 องค์ประดิษฐานอยู่ องค์สีเขียวคือ พระโพธิสัตว์แห่งป่าและขุนเขา องค์สีขาวคือ พระโพธิสัตว์แห่งน้ำ และองค์สีแดงคือ พระโพธิสัตว์แห่งท้องฟ้า

จากนั้น          เดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

15:30             เดินทางกลับสู่ “กรุงเทพฯ” โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN613

17:35               เดินทางถึง “ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ” โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ (ผู้ร่วมเดินทางขั้นต่ำ 16 ท่าน)

ท่านละ (บาท)

ผู้ใหญ่ (ห้องละ 2 ท่าน)

19,900

พักเดี่ยวเพิ่ม

3,000

 

ราคาทัวร์เปลี่ยนแปลง จากการเพิ่มขึ้นของภาษีสนามบิน ประกันการเดินทาง และค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง

ที่ทางสายการบินมีการปรับเปลี่ยนและเรียกเก็บเพิ่ม

อัตรานี้รวม     R  ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ–ฮานอย โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์

                        (รับผิดชอบน้ำหนักสัมภาระไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม)

                        þ  ค่าที่พักตามรายการ

                        þ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

   þ รถปรับอากาศรับ–ส่งระหว่างสนามบินและโรงแรมและท่องเที่ยวตามรายการ

                        þ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน   þ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

                        þ หัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวกจากบริษัท

                        þ ไกด์ท้องถิ่นชาวเวียดนาม         þ ค่าทิปขนกระเป๋า

                        þ ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท

                               (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด)

อัตรานี้ไม่รวม ý ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น โทรศัพท์,โทรสาร,ซักรีด,มินิบาร์,อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ

                                ý ทิปไกด์ท้องถิ่น ทิปคนขับรถและเด็กรถชาวเวียดนาม ท่านละ 100 บาท/วัน (ไม่รวมไกด์ไทย)

                                ý ค่าหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)

                                ý ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

                                ý ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3-5%

 

หลักฐานการเดินทางและเอกสารวีซ่า    หนังสือเดินทางอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป

การจองและการชำระเงิน         Ø มัดจำในวันจองท่านละ 10,000 บาท

                                                          Ø ที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 15 วัน

ติดต่อร่วมเดินทาง     4ธรรมจารี ทัวร์  ' 025911060          4เสาวลักษณ์(ปุ๊)È0895401659

                            4อัจฉราพรรณ(เปิ้ล)È0819781022 4บำนาญ(ต่อง)È0624568693

 

 

หมายเหตุ   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดตามความจำเป็น

               อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น จากสายการบิน การยืนยันที่พัก เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศเป็นต้น

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/548

 

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)

4ยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯจะคืนเงินมัดจำให้ทั้งหมด

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 59-45 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 20,000 บาท

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 44-30 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 29-15 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 14-7 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 90 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 1 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์

4หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND

4หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป

4ตั๋วเครื่องบิน(Air Ticket) ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางถ้าได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้นและหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯเพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำREFUNDได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

4สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)

-   ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ  1 ใบ ทุกโรงแรม

-   สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด (Economy Class Passenger ขึ้นอยู่กับสายการยิน) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

-   สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) X 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) X 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)

-   ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง

-   บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์

4ระหว่างการเดินทางหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะถือว่าสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดไปได้

4หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองถือเป็นเหตุผลทางการเมืองและดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด

4บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน / ภัยธรรมชาติ / การจลาจล / เหตุการณ์ทางการเมืองและของสูญหายตามสถานที่ต่างๆซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ

-       กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯ เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำแล้ว บริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

 

view