สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันเดียวเที่ยวสนุกใกล้กรุง

เที่ยวเมืองลาวเวียง พิพิธภัณฑ์บ้านไร่กาแฟ ตลาดโรงคั่ว ต้นตำนาน “บ้านไร่กาแฟ” จ.สระบุรี

ตื่นตา พระมหาเจดีย์ ๕๐๐ ยอด วัดป่าสว่างบุญ อุทยานสวรรค์หนองเจ็ดเส้น จ.อ่างทอง

สักการะหลวงพ่อทวด ปิดท้ายช้อปปิ้งของฝาก ณ พุทธอุทยานมหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

รอบที่ Œ วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 / รอบที่  วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561

07.00 น.        คณะออกเดินทางจากสี่แยกเกียกกาย บริการอาหารเช้า(ปิกนิก) ä1 ผลไม้ พร้อมเครื่องดื่มร้อน-เย็นบนรถ

09.30 น.        เดินทางถึง วัดป่าสว่างบุญ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี สร้างขึ้นในเนื้อที่กว่า400 ไร่ สิ่งที่โดดเด่นของที่นี่คือ พระมหาเจดีย์ 500 ยอด มีชื่อเต็มว่า พระมหารัตนโลหะเจดีย์ศรีศาสนโพธิสัตว์สว่างบุญ มีทั้งหมด9 ชั้น องค์เจดีย์เคลือบสีทองทุกองค์ ผนังด้านในของเจดีย์องค์ประธานประดับกระจกทับทิม ภายในองค์เจดีย์ ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศเนปาล อินเดีย,ศรีลังกา นอกจากนี้ยังมีสิ่งน่าสนใจ อาทิ พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 84,000 องค์ พระอุโบสถ อาศรมรูปทรงสถูปดับขันธ์ปรินิพาน พระสัจจะเจดีย์ รวมถึงพระพุทธรูปที่มีความโดดเด่นทั้งพุทธลักษณะ

11.00 น.        นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์บ้านไร่กาแฟ แหล่งการเรียนรู้สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโบราณ ลาวเวียง บ้านหนองควายโซ เป็นสถานที่จัดเก็บเครื่องไม้เครื่องมือ ที่เกี่ยวกับบ้านไร่กาแฟ เอามานำเสนอเพื่อสะท้อนให้มองเห็นถึงพัฒนาการในแต่ละก้าวของธุรกิจบ้านไร่กาแฟ ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งตอนนี้ เป็นตึกทรงไทยโมเดิร์น แสดงนิทรรศการถาวร มีประวัติบุคคลผู้จัดตั้งรวมทั้งบุคคลสำคัญที่มีคุโณปการณ์ต่อการก่อกำเนิดตำนานบ้านไร่กาแฟ  ชม ตลาดโรงคั่ว ที่เมื่อเดือนเมษาที่ผ่านถูกไฟไหม้ แต่ทางเจ้าของยังเก็บไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติในความไม่ประมาท นอกจากนี้ยังมีสิ่งของเครื่องใช้ในอดีต เช่น เครื่องฉายหนังโบราณ โรงลิเก เครื่องบีบขนมจีน เตากระทะทองเหลือง ไว้อบสเต๊ก ที่ยังใช้ได้อยู่ เลือกซื้อของฝากต่างๆที่แสดงถึงความเป็นบ้านไร่กาแฟอย่างแท้จริง เป็นที่ระลึก

Jอิสระอาหารกลางวันที่นี่ เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน ซึ่งมีให้เลือกรับประทานมากมายJ

13.30 น.        เดินทางสู่ อุทยานสวรรค์หนองเจ็ดเส้น ซึ่งตั้งอยู่ภายใน โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยเนรมิตพื้นที่ภายในโครงการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดอ่างทอง มีความงดงาม ดุจสรวงสวรรค์ มีการตกแต่งสวนพฤกษศาสตร์ มีพันธุ์ไม้ ประดับพันธุ์ไม้หายาก ภายในพื้นที่อย่างสวยงาม

16.00 น.        เดินทางเข้าสู่ พุทธอุทยานมหาราช สักการะองค์ หลวงปู่ทวด น่าจะมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกขณะนี้ (หลวงปู่ทวดในอิริยาบถนั่ง) หุ้มสัมฤทธิ์เคลือบสีทองสว่างทั้งองค์ หลังจากไหว้พระกันแล้ว สามารถเดินเที่ยวชม ตลาดหลวงปู่ทวด มีของกินของฝากบรรยากาศร่มรื่นชื่นใจ ราคาไม่แพง

18.00 น.        ถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพ“อิ่มบุญ..อิ่มใจพบกันใหม่ทริปหน้า”

 

ค่าบริการ

1,000

รวม ค่ารถ(ไม่ถึง 25 ท่าน ใช้รถตู้ในการเดินทาง) ,ค่าอาหาร 1 มื้อ

      เครื่องดื่ม-อาหารว่าง , ค่าเข้าชมสถานที่

       มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก, ค่าประกันอุบัติเหตุ

ท่านละ

 

ชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง บัญชี : เสาวลักษณ์  วงศ์วานิช แจ้งความประสงค์ที่จะร่วมเดินทางได้ที่...ลักษณ์ชนก(ตูน) 02-5911060

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด สาขางามวงศ์วาน

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขาวงศ์สว่าง

ออมทรัพย์ เลขที่  058-2-11857-6

ออมทรัพย์ เลขที่  193-1-00883-3

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดตามความจำเป็นอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น จำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 25 ท่าน (ใช้รถตู้)

เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศ เป็นต้น โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 

 

 

view