สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

DMT001 ตะลุยสวนชวนเที่ยวชิมผลไม้ ระยอง จันทบุรี รอบที่ 1 วันที่ 30 มิ.ย.-1 ก.ค. 2561 / รอบที่ 2 วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561

DMT001 ตะลุยสวนชวนเที่ยวชิมผลไม้ ระยอง จันทบุรี รอบที่ 1 วันที่ 30 มิ.ย.-1 ก.ค. 2561 / รอบที่ 2 วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561

ต ะ ลุ  ย  ส  ว  น  ช  ว  น  เ  ที่  ย  ว  ชิ  ม  ผ  ล  ไ  ม้

ทุกปีในช่วง มิ.ย.-ก.ค.เป็นช่วงฤดูกาลผลไม้ที่ใครๆ ก็ต่างรอคอย

เราจึงไม่พลาดที่จะนำท่านไปเพลิดเพลินและอิ่มอร่อยกับผลไม้หลากหลายชนิด

อีกทั้งยังพาชมความงามของแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนริมทะเล หาดเจ้าหลาว จันทบุรี

รอบที่ 1 วันที่ 30 มิ.ย.-1 ก.ค. 2561 / รอบที่ 2 วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561


วันที่ 1    วังสวนบ้านแก้ว-เที่ยวชิมผลไม้ - วัดเล่งฮั่วยี่-เนินนางพญา -หาดเจ้าหลาว จันทบุรี  วันเสาร์ 

07.00 น.     รถโค้ช / รถตู้ ออกเดินทางจาก สี่แยกเกียกกาย บริการอาหารเช้า(กล่อง) ä1 ผลไม้สด พร้อมเครื่องดื่มร้อน-เย็น บนรถ

เคลื่อนขบวนเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.จันทบุรี แวะพักทำธุระส่วนตัวที่มอเตอร์เวย์

10.30 น.     เดินทางถึง วังสวนบ้านแก้ว ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนาถรัชกาลที่ 7 เป็นสถานที่ซึ่งทรงคุณค่าที่ทุกคนในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีและชาวจังหวัดจันทบุรี รำลึกถึงด้วยความรู้สึกอบอุ่นผูกพันอย่างลึกซึ้ง เข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่แสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระราชจริยวัตรของพระองค์ท่าน พร้อมชมพระตำหนักต่างๆ จากนั้นนั่งรถรางเข้าชมสวนผลไม้ อิ่มอร่อยกับ “เทศกาลผลไม้สวนสมเด็จฯ” ที่มีให้เลือกชิมมากมายในราคาย่อมเยา

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ä2                                 

13.00 น.     เดินทางสู่ วัดมังกรบุปผาราม(เล่งฮั่วยี่) เป็นวัดจีนที่ชาวไทยเชื้อสายจีนเคารพศรัทธามาก จึงมีผู้คนนิยมแวะมากราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ขอพรให้เกิดโชคลาภ เป็นวัดในนิกายมหายาน มีศาลาและพระอุโบสถที่ตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสกเป็นลวดลายต่างๆอย่างงดงาม ภายในวัดมีบรรยากาศที่เงียบสงบ และร่มรื่น เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในการปฏิบัติธรรม

15.30 น.     นำท่านขึ้นชม จุดชมวิวที่สวยที่สุดในภาคตะวันออก...เนินนางพญา บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Dream destinations จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ว่าต้องไปเยือนให้ได้สักครั้ง สามารถมองวิวแบบหน้าผาริมทะเล และชมความงามของถนนโค้งเลียบชายทะเลที่สวยงามอีกด้วย ที่นี่ยังเป็นจุดถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาจนกลายเป็นภาพติดตาของนักท่องเที่ยวกันไปแล้ว

16.30 น      เดินทางเข้าสู่ที่พักที่คัดสรรไว้พิเศษสำหรับทริปนี้ โรงแรมเจ้าหลาว ทอแสง บีช จันทบุรี พักผ่อนกับบรรยากาศริมทะเล หาดส่วนตัว หรือจะเล่นน้ำในสระว่ายน้ำของโรงแรม

18.30 น.     บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร ä3 อิ่มท้องแล้วนำท่านกลับที่พัก คืนนี้พักผ่อนให้เต็มที่ตามอัธยาศัย...ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่ 2   ชุมชนหนองบัว - โบสถ์คริสต์ – ชุมชนริมน้ำจันทบูร - ทุ่งโปรงทอง-กรุงเทพฯ               วันอาทิตย์

07.00 น      บริการอาหารเช้า ในห้องอาหารของโรงแรม ä4

08.00 น      นำท่านเดินทางไปเที่ยว ชุมชนขนมแปลก ริมคลองหนองบัว เที่ยวชมตลาดโบราณ ที่คงเอกลักษณ์ของชุมชนได้ยาวนานกว่า 100 ปี ชิมขนมโบราณ

ชมบ้านเรือนไม้เก่าแก่เรียงรายอยู่สองฟากถนน มีลวดลายฉลุประดับตกแต่งสวยงาม วิถีชีวิตของชาวชุมชนหนองบัว มีความเป็นอยู่ ที่ยังคงให้เห็นเหมือนเมื่อครั้งโบราณ แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไป...

อัตลักษณ์ยั่งยืนในเมืองต้องห้ามพลาด…..เที่ยวไทยเท่


09.30 น.     นำท่านชม อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวเมืองจันทบุรี สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดก็คือที่นี่ เป็นโบสถ์คริสต์คาทอลิกเก่าแก่ที่มีความสวยงามมาก ถือว่าเป็น Unseen แห่งหนึ่งของเมืองจันทบุรีเลย จากนั้นนำท่านเดินลัดเลาะข้ามสะพานไปชมวิถีชีวิต 3 ชนชาติ ไทย จีน ญวน ณ ชุมชนริมน้ำจันทบูร ย่านการค้าที่เก่าแก่ อาคารตึกรามโบราณอายุกว่า 300 ปี

 

11.30 น.     บริการอาหารกลางวัน ä5  ร้านท่ามาจัน

 

12.30 น.     นำท่านเดินทางสู่ ทุ่งโปรงทอง ริมปากแม่น้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง  

                 *เปลี่ยนนั่งรถสามล้อพ่วง(คันละ 4-5 ท่าน) ซิกเนเจอร์อย่างหนึ่งของที่นี่ เดินทางไปชม ทุ่งโปรงทอง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าชายเลนผืนที่ใหญ่ที่สุดของระยอง โดยสร้างเป็นสะพานเดินศึกษาธรรมชาติ สร้างความเข้าใจในระบบนิเวศน์ของป่าชายเลน ได้เห็นความสวยงามตามธรรมชาติของป่าโกงกาง จุดเด่นของบริเวณนี้คือ ต้นโปรง ที่ขึ้นหนาแน่นอยู่เต็มพื้นที่ มองไปได้ไกลสุดลูกหูลูกตา สะท้อนสีเขียวอ่อนตา

15.00 น.     ออกเดินทางกลับ.........

19.00 น.     ถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพ “…เที่ยว©ไทย©เท่...

 

เงื่อนไขการเดินทางและอัตราค่าบริการ

ท่านละ

 

ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน)

4,000

 

เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง)

3,000

 

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

1,000

 

อัตรานี้รวม        þ ค่าโรงแรมเจ้าหลาว ทอแสง บีช จันทบุรี จำนวน 1 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)

                        þ ค่ารถปรับอากาศ คัน จัดรับ-ส่งคณะตามโปรแกรม

                        þ ค่าอาหารตามรายการ 5 มื้อ พร้อมอาหารว่าง และเครื่องดื่ม(ไม่มีแอลกอฮอล์) ตลอดการเดินทาง

                        þ กิจกรรมนั่งรถรางชมสวนผลไม้

                        þ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการ           

                        þ มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเดินทาง

                        þ ประกันหมู่อุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของบริษัทไทยวิวัฒน์ประกันภัย)

อัตรานี้ไม่รวม    ý ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งมาเองนอกเหนือจากรายการ ý ค่าทิป เจ้าหน้าที่ที่อำนวยความสะดวกในการเดินทาง

                        ý ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีต้องการให้ออกใบเสร็จรับเงิน                 ý ค่าบริการ 3%-5% กรณีชำระค่าใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต

                        ý ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆเช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน  ค่ามินิบาร์ เป็นต้น

ติดต่อประสานงาน©ลักษณ์ชนก(ตูน)  โทร. 02 5911060  ,081-9936841©

 

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความจำเป็นอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น การยืนยันที่พัก จำนวนผู้เดินทาง (ไม่ถึงตามที่กำหนด ) เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศ เป็นต้น โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

เงื่อนไขการจอง-การยกเลิก-การชำระเงิน ผ่านธนาคาร

ชำระค่าทัวร์ 50%ของค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ภายใน 45 วันก่อนการเดินทาง

1.ยกเลิกการเดินทาง ก่อนเดินทาง 30 วัน ไม่คิดค่าธรรมเนียม

2.ยกเลิกการเดินทาง ก่อนเดินทาง 29 -15 วัน

   คิดค่าธรรมเนียม 50% จากราคาทั้งหมด

3.ยกเลิกการเดินทาง ก่อนเดินทาง 0-14 วัน หรือไม่เดินทาง

  คิดค่าธรรมเนียม 100% จากราคาทั้งหมด

 

ธ.กสิกรไทย / บัญชี คุณเสาวลักษณ์  วงศ์วานิช

ออมทรัพย์ / งามวงศ์วาน / เลขที่ 058-2-11857-6

 

 

ธ.ไทยพาณิชย์ /บัญชี คุณเสาวลักษณ์  วงศ์วานิช

ออมทรัพย์ / งามวงศ์วาน / เลขที่ 319-2-86480-5

view