สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

INDIA 01(FD) อินเดีย....ดินแดนมหัศจรรย์ ดินแดนแห่งความหลากหลาย เที่ยวอินเดียแบบมหาราชา บนเส้นทางวัฒนธรรมที่ ชัยปุระ-อัคระ

INDIA 01(FD) อินเดีย....ดินแดนมหัศจรรย์ ดินแดนแห่งความหลากหลาย เที่ยวอินเดียแบบมหาราชา บนเส้นทางวัฒนธรรมที่ ชัยปุระ-อัคระ
อินเดีย....ดินแดนมหัศจรรย์ ดินแดนแห่งความหลากหลาย
เที่ยวอินเดียแบบมหาราชา บนเส้นทางวัฒนธรรมที่ ชัยปุระ-อัคระ

 

ชัยปุระ     เมืองหลวงแห่งรัฐราชสถาน เมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ชมป้อมปราการและพระราชวังทรายสีทอง แหล่งงานหัตถกรรม-สิ่งทอ และอัญมณีอันวิจิตร

 

อัคระ      เมืองแห่งจักรพรรดิ ชม ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักอันลือเลื่อง และความยิ่งใหญ่ของป้อมแดงแห่งอัคระ พร้อมชมฟาเตห์ปุระสิกรี ราชธานีของพระเจ้าอักบาร์

กำหนดการเดินทาง 

 • วันที่ 27-30 กรกฎาคม 2561 
 • วันที่ 10–13 สิงหาคม 2561
 • วันที่ 21–24 ตุลาคม 2561
 • วันที่ 22–25 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่ 30 ธันวาคม 2561–2 มกราคม 2562


วันแรก      กรุงเทพฯ-ชัยปุระ

19:00         พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ เคาน์เตอร์เช็คอินระหว่างประเทศ สายการบินไทยสมายล์ เคาน์เตอร์ D ประตูทางเข้าที่ 2 เช็คสัมภาระติดป้ายชื่อกระเป๋าและแจกบัตรโดยสารที่นั่งก่อนขึ้นเครื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก

22:00       ออกเดินทางสู่ สนามบินชัยปุระ โดยสายการบินไทยสมายล์เที่ยวบินที่ WE337(บริการอาหารร้อนบนเครื่อง)

การเตรียมตัวก่อนขึ้นเครื่อง ตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำสัมภาระใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบิน อาทิ มีด สนับมือ วัตถุแหลมคมทุกชนิด วัตถุไวไฟ ไม้ขีดไฟ และสิ่งคล้ายอาวุธทุกชนิด รวมถึงของเหลวทุกชนิดในบรรจุภัณฑ์ ขนาดเกิน 100 มล. เจล สเปรย์ ยาสีฟัน น้ำหอม แชมพูสระผม รวมถึงอาหารเหลว หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถูกยึดไว้ที่สนามบิน

หมายเหตุ       นโยบายของสายการบินไทยสมายล์ สำหรับผู้ที่เดินทางโดยชั้นประหยัดสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องได้ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัมเท่านั้น และกระเป๋าลากถือติดตัวขึ้นเครื่องใบละไม่เกิน 7 กิโลกรัม สำหรับสัมภาระที่เกินจากนี้ทางสายการบินคิดกิโลกรัมละ 425 บาท และไม่อนุญาต ให้นำที่ชาร์ตแบตสำรอง (POWER BANK) โหลดใส่ใต้ท้องเครื่องเด็ดขาด  ยกเว้นนำติดตัวขึ้นเครื่องเท่านั้น

00:20         เดินทางถึงสนามบินชัยปุระ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว บริการจากทางบริษัท จัดรถโค้ชปรับอากาศรับท่านเดินทางสู่เมืองชัยปุระ คืนนี้พักผ่อนสบาย

              พัก ณ โรงแรม Golden Tulip Jaipur หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง    ชัยปุระ–อัคระ

06:00         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07:00       นำท่านชมเมืองชัยปุระ เมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พระราชวังและป้อมปราการ เมืองที่ย้อนไปในศตวรรษที่ 18 ของพระเจ้า JAI Sigh2 เดิมชัยปุระไม่ได้เป็นเมืองสีชมพูแต่เป็นสีเทาทาขอบเค้าโครงด้วยสีขาว ครั้นปี พ.ศ.2426 เจ้าชายอัลเบิร์ตได้เสด็จเยือนอินเดีย ทางการจึงสั่งให้ทาสีชมพูทั้งเมืองเพื่อต้อนรับพระองค์ตามธรรมเนียมโบราณ

09:00       เดินทางสู่ พระราชวังอัมเบอร์พาเลช (Amber Palace) ที่ตั้งอยู่บนยอดเขา รอบด้านมีกำแพงเมืองที่สร้างขึ้นโดยมหาราชาไสว จัย ซิงห์ นำท่านนั่งช้างที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามขึ้นสู่พระราชวังบนยอดเขา ระหว่างที่ท่านนั่งอยู่บนหลังช้างชมวังจะมีนักดนตรีขับกล่อมต้อนรับปานประหนึ่งว่า ท่านเป็นแขกของมหาราชาซาไวใจซิงค์ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับ

นำท่านแวะชม Jai Mahal พระราชวังฤดูร้อนสำหรับพระราชวงศ์ ซึ่งล้อมรอบด้วยทะเลสาบ

จากนั้น      ชม “นครสีชมพู”โดยรอบชม พิพิธภัณฑ์พระราชวังเมืองชัยปุระ (City Palace) ยังคงเป็นที่ประทับของราชวงศ์แห่งชัยปุระอยู่ จัดแสดงข้าวของที่น่าสนใจหลายอย่างอาทิ แพรพรรณ ศาสตราวุธ พรม ภาพเขียน และจดหมายเอกสารต่างๆ

ชม ฮาวามาฮาล “พาเลซออฟวินด์” (Hawa Mahal) พระราชวังแห่งสายลม สร้างขึ้นด้วยหินทรายสีชมพูซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยปุระ จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองสีชมพู (Pink City)

12:00         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

13:00            นำท่านเดินทางสู่ วัดพระพิฆเนศ Ganesh Temple(Moti Dungri) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังอันดับ 1 ของเมืองชัยปุระ วัดนี้สร้างขึ้นโดย Seth Jai Ram Paliwal ในช่วงต้นศตวรรษที่ 18 ตั้งอยู่ใจกลางเมือง บริเวณเนินเขาเล็กๆ พระวิหารแห่งนี้เปรียบเสมือนชีวิตแห่งการค้นหาความสุขนิรันดร์ ซึ่งพระพิฆเนศวรช้างหัวเทพในศาสนาฮินดูถือว่าเป็นพระเจ้าแห่งความมงคลปัญญา ความรู้ และความมั่งคั่ง วัดพระพิฆเนศแห่งนี้เป็นที่นิยมมาขอพรมากที่สุดของนักท่องเที่ยวทั้งชาวอินเดีย และชาวต่างชาติ

จากนั้น      นำท่านเดินทางสู่เมืองอัคระ (ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง)

19:00         ถึงอัคระ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร ในโรงแรมที่พัก

พัก ณ โรงแรม Ramada Agra หรือเทียบเท่า

วันที่สาม   อัคระ–ชัยปุระ

06:00   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07:00         นำท่านชม เมืองอัคร เมืองที่เป็นสถานที่ตั้งอนุสรณ์สถานแห่งความรัก ทัชมาฮาล และเคยเป็นศูนย์กลางปกครองของอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุล อัคระ อดีตเมืองหลวงของอินเดียในอดีต

นำท่านเดินทางไปชม ทัชมาฮาล (Taj Mahal) สุสานรักชื่อก้องโลก เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นที่ฝังศพของพระนางมุมตัส มเหสีที่พระเจ้าซาห์จาฮาล ทรงโปรดปรานมากที่สุด เมื่อพระนางสิ้นพระชนม์ พระองค์ทรงสร้างที่ฝังศพด้วยทุนทรัพย์มากมายมหาศาล เป็นที่สนใจใคร่ได้ชมจากชาวโลกตลอดมาจนบัดนี้ ชม พระราชวังอัคระฟอร์ด (Agra Fort) ที่สวยงามเคยประดับด้วยเพชรนิลจินดา เป็นพระราชวังที่สวยงาม มีบริเวณกว้างใหญ่ใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 3 สมัย ภายในอัคราฟอร์ดมีห้องที่สวยงามที่สร้างด้วยหินอ่อน แกะสลักฝังอัญมณีโดยรอบ ชม ห้องมุมแปดเหลี่ยม ซึ่งเป็นห้องที่สำคัญที่สุดและสวยงามที่สุดในราชวังแห่งนี้ ภายในห้องนี้ท่านจะได้พบกับสถานที่ที่พระเจ้าชาร์จาฮัน ถูกลูกชายจับมาขังไว้จนสิ้นพระชนม์

12:00         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

13:00            เดินทางสู่ เมืองจัยปูร์(Jaipur) หรือ ชัยปุระ เป็นเมืองหลักของรัฐราชสถานประเทศอินเดียและยังเป็นเมืองที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับที่ 10 ของประเทศอินเดีย (3.1 ล้านคน) เมืองท่องเที่ยวสำคัญของ          รัฐราชสถานและความนิยมจากนักท่องเที่ยวอันดับ 7 ของประเทศอินเดีย แหล่งท่องเที่ยวในตัวเมืองชัยปุระมีประวัติศาตร์ยาวนานไม่ต่ำกว่า 300 ปี โดยมหาราชาไสว จัย ซิงห์ที่ 2 (Maharaja Sawai Jai Singh ll) ผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างมหานครสีชมพู (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6 ชม. ระหว่างทางให้ท่านได้ชมธรรมชาติและพักผ่อนตามอัธยาศัย จนกว่าจะเดินทางถึงเมืองจัยปูร์)

20:00         รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร หลังรับประทานอาหาร เดินทางสู่สนามบินชัยปุระ

วันที่สี่        ชัยปุระกรุงเทพฯ

02:15         ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE344

08:15       เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

ค่าบริการผู้ร่วมเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน ท่านละ(บาท)

มิ.ย.-ก.ย.
ต.ค.-ธ.ค.

ผู้ใหญ่(ห้องละ 2 ท่าน)

29,900

30,900

เด็ก (2-11 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 คนไม่เสริมเตียง)

25,900

26,900

พักเดี่ยว(เพิ่ม)

4,000

6,000


อัตรานี้รวม      

 • ตั๋วฯ Q ไป-กลับ กรุงเทพฯ–ชัยปุระ-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์ รับผิดชอบน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าที่พักตามรายการ
 • ค่าทิปขนกระเป๋า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอินเดีย (E-VISA)
 • รถปรับอากาศรับ–ส่งระหว่างสนามบินและโรงแรมและท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • หัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวกจากบริษัท
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท
 • (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด)

อัตรานี้ไม่รวม  

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%                   
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3-5%
 • ค่าหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น โทรศัพท์,โทรสาร,ซักรีด,มินิบาร์,อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
 • ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.

ค่าทิปสินน้ำใจให้คนขับรถ เด็กรถ ไกด์ท้องถิ่นอินเดีย และไกด์ไทยท่านละ 7 USD $/วัน


เงื่อนไขการชำระเงิน     มัดจำในวันจองท่านละ 10,000 บาท

                                ที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 30 วันทำการ

ติดต่อร่วมเดินทาง          ธรรมจารี ทัวร์             025911060

                                      เสาวลักษณ์ (ปุ๊)         0895401659


หมายเหตุ   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดตามความจำเป็นอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น จากสายการบิน การยืนยันที่พัก เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศเป็นต้น

 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/548


                                            อัจฉราพรรณ (เปิ้ล)    0819781022


เอกสารและเงื่อนไขในการทำวีซ่าอินเดีย

 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งาน 6 เดือนขึ้นไป (นับจากวันที่เดินทาง)
 2. หนังสือเดินทางมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม สำหรับประทับตราเข้า-ออก
 3. รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี (ที่ไม่ใช่รูปถ่ายเล่น/พื้นหลังสีขาวเท่านั้น) ขนาด 2 X 2 นิ้ว เท่านั้น  จำนวน 4 ใบ  **สำคัญมาก** (“ขนาดเดียวกันกับยื่นวีซ่าสถานฑูตอเมริกา) ต้องเห็นใบหน้าชัดเจน และห้ามยิ้มเห็นฟัน และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) หากท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าเนื่องจากรูปถ่ายไม่ได้ขนาดตามที่สถานทูตกำหนด ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากราคาทัวร์
 4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 1 ชุด (หากมี)
 7. สำเนาหน้าวีซ่าที่เคยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชุด (หากมี) และถ้าวีซ่าอินเดีย(เก่า)อยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าด้วย
 8. แจ้งที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ พร้อมระบุรหัสไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์บ้าน หรือมือถือ

 

หมายเหตุ       การให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง จะเป็นผลดีกับผู้สมัครขอวีซ่าเอง ทางบริษัทฯจำเป็นต้องขอข้อมูลมากมายและยุ่งยากข้างต้นเพื่อทำให้วีซ่าอนุมัติโดยง่ายและไม่เสียเวลา หรือเสี่ยงที่วีซ่าจะไม่อนุมัติ


view