สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

INDIA 05 (WE) อินเดีย...ดินแดนก่อกำเนิดพระพุทธศาสนา จึงมีสังเวชนียสถานและสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาอยู่เป็นจำนวนมากที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกเดินทางไปเยี่ยมชมและแสวงบุญ โดยเฉพาะชาวไทย จาริกธรรม บำเพ็ญบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ อินเดีย-เนปาล ดั่งพุทธดำรัสของพระพุทธเจ้าที่ตรัสกับพระอานนท์ว่า “ดูก่อนอานนท์ ช

INDIA 05 (WE) อินเดีย...ดินแดนก่อกำเนิดพระพุทธศาสนา จึงมีสังเวชนียสถานและสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาอยู่เป็นจำนวนมากที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกเดินทางไปเยี่ยมชมและแสวงบุญ โดยเฉพาะชาวไทย จาริกธรรม บำเพ็ญบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ อินเดีย-เนปาล ดั่งพุทธดำรัสของพระพุทธเจ้าที่ตรัสกับพระอานนท์ว่า “ดูก่อนอานนท์ ช

อินเดีย คือแดนดินถิ่นพระเจ้า                      อินเดีย มีหลายเผ่าหลายศาสนา

อินเดีย มีแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ชื่อคงคา                อินเดีย แดนภูผาหิมาลัย

อินเดีย เมืองที่สุดของที่สุด                          อินเดีย เป็นเมืองพุทธอันยิ่งใหญ่

อินเดีย มีสาวสวยกว่าประเทศใด                 อินเดีย แล้งน้ำใจมากขอทาน

อินเดีย เมืองที่สุดของปัญหา                       อินเดีย เป็นบ่อเกิดปัญญามหาศาล

อินเดีย เป็นบ่อเกิดศรัทธาทาน                    อินเดีย คือสุสานเป็นตำนานอู่อารยธรรม….


อินเดีย...ดินแดนก่อกำเนิดพระพุทธศาสนา จึงมีสังเวชนียสถานและสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาอยู่เป็นจำนวนมากที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกเดินทางไปเยี่ยมชมและแสวงบุญ โดยเฉพาะชาวไทย

จาริกธรรม บำเพ็ญบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ อินเดีย-เนปาล

ดั่งพุทธดำรัสของพระพุทธเจ้าที่ตรัสกับพระอานนท์ว่า

“ดูก่อนอานนท์ ชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปยังเจดีย์ 4 สถานที่เหล่านั้นแล้ว มีจิตเลื่อมใส

ชนเหล่านั้นทั้งหมดเบื้องหน้าแต่ตาย เพราะกายแตก จะเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ชำนาญการในดินแดนพุทธภูมิเป็นผู้บรรยายพุทธประวัติ

พร้อมการสวดมนต์และปฏิบัติจิตตภาวนา เพื่อบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดการเดินทาง

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

 

พุทธคยา                      สถานที่แห่งการตรัสรู้ สถานที่ชุมนุมของนักปราชญ์ทั่วทุกมุมโลก

ราชคฤห์                       เมืองหลักแห่งพระพุทธศาสนา

สารนาถ-พาราณสี         สถานที่แห่งการปฐมเทศนา

กุสินารา                       สถานที่แห่งการปรินิพพาน

ลุมพินีวัน                     สถานที่แห่งการประสูติ

สาวัตถี                      สถานที่ที่พระพุทธเจ้าจำพรรษานานที่สุด


ตารางการบิน

เส้นทาง

Flight No.

เวลาออก

เวลาถึง

กรุงเทพฯ-ลัคเนาว์

WE 333

22.00

00.20+1

ลัคเนาว์-กรุงเทพฯ

WE 334

01.20

06.30

กำหนดการเดินทาง              Ø 26 กรกฎาคม– 3 สิงหาคม            Ø 9-17 สิงหาคม

                                      Ø 11-19 ตุลาคม                          Ø 22-30 พฤศจิกายน

                                      Ø 6-14  ธันวาคม

 

 

วันแรก        กรุงเทพฯลัคเนาว์–สาวัตถี

19:00             พร้อมคณะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ เคาน์เตอร์เช็คอินระหว่างประเทศ สายการบินไทย เคาน์เตอร์ C  ประตูทางเข้าที่ 2 เช็คสัมภาระและบัตรโดยสารก่อนขึ้นเครื่อง เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องติดป้ายชื่อสัมภาระการเดินทาง และแจกบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน

22:00             ออกเดินทางสู่ เมืองลัคเนาว์ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบิน WE 333

การเตรียมตัวก่อนขึ้นเครื่อง ตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำสัมภาระใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบิน อาทิ มีด สนับมือ วัตถุแหลมคมทุกชนิด วัตถุไวไฟ ไม้ขีดไฟ และสิ่งคล้ายอาวุธทุกชนิด รวมถึงของเหลวทุกชนิดในบรรจุภัณฑ์ ขนาดเกิน 100 มล. เจล สเปรย์ ยาสีฟัน น้ำหอม แชมพูสระผม รวมถึงอาหารเหลว หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถูกยึดไว้ที่สนามบิน โดยไม่มีข้อต่อรอง และไม่อนุญาต ให้นำที่ชาร์ตแบตสำรอง (POWER BANK) โหลดใส่ใต้ท้องเครื่องเด็ดขาดยกเว้นนำติดตัวขึ้นเครื่องเท่านั้น

 

หมายเหตุ       นโยบายของสายการบินไทยสำหรับผู้ที่เดินทางโดยชั้นประหยัดสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องได้ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัมเท่านั้น และกระเป๋าลากถือติดตัวขึ้นเครื่องใบละไม่เกิน 7 กิโลกรัม สำหรับสัมภาระที่เกินจากนี้ทางสายการบินคิดกิโลกรัมละ 425 บาท

 

วันที่สอง      สาวัตถี

00:20             เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองลัคเนาว์ รัฐอุตรประเทศ ประเทศอินเดี

 เวลาที่อินเดียช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง  

หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ทางบริษัทจัดรถโค้ชปรับอากาศรับท่านที่สนามบิน นำท่านเดินทางสู่เมืองสาวัตถีคืนนี้พักผ่อนสลบายบนรถ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง)

08:00            เดินทางถึงเมืองสาวัตถี เมืองหลวงของแคว้นโกศล นำท่านเช็คอิน ณ โรงแรมที่พัก ทำธุระส่วนตัว

จากนั้น         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

09:30            ชมสถานที่พระพุทธองค์แสดง ยมกปาฏิหาริย์ เป็นเนินดินสูงประมาณ 50 เมตร ที่แห่งนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงยมกปาฎิหารย์เพื่อโปรดประชาชนชาวสาวัตถีและข่มเจ้าลัทธิอื่นๆ หลังจากนั้นทรงเสด็จไปประทับจำพรรษาที่ดาวดึงส์ เมื่อออกพรรษา ทรงเสด็จลงจากสวรรค์ในวันเทโวโรหนะที่สังกัสสะนคร

10:00            เข้าสู่ วัดเชตวันมหาวิหาร ที่ซึ่งพระพุทธองค์ประทับจำพรรษานานถึง 19 พรรษา ศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุด นมัสการพระคันธกุฎี ฤดูร้อน ฤดูหนาวและฤดูฝน นมัสการธรรมศาลา ที่ใหญ่ที่สุด ธรรมสภา กุฏิพระอรหันต์ เช่น  พระโมคคัลลา พระสารีบุตร พระสิวลี พระอานนท์ พระราหุล พระองคุลิมาล           พระมหากัสสปะ และอารามฝ่ายพระภิกษุที่เคย จำพรรษาในครั้งพุทธกาล

นมัสการ “อานันทะโพธิ” ต้นโพธิ์ ที่มีอายุยืนยาวมาจนถึงปัจจุบัน

11:30            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

13:00            ชมคฤหาสน์ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี บ้านบิดาของท่านองคุลิมาล ชมสถานที่ธรณีสูบพระเทวทัตและนางจิญจมาณวิกา อยู่ในบริเวณพระราชวังของพระเจ้าปเสนทิโกศล เลยพระวิหารเชตวันไปประมาณ 3 กิโลเมตร ปัจจุบันยังมีเขตเมืองสาวัตถีให้เห็นเป็นกำแพงล้อมรอบเมืองและภายในเมืองก็จะมีอาคารสิ่งปลูกสร้างในอดีตที่ถูกฝังไว้ใต้ตินเป็นจำนวนมาก

                  ปัจจุบันทางรัฐบาลอินเดียได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นสมบัติของทางการและกำลังขุดค้นเพื่อหาหลักฐาน

จากนั้น         นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Lotus Sutra Hotel  Sravasti  หรือเทียบเท่า

                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของ โรงแรมที่พัก

วันที่สาม     สาวัตถี-ลุมพินี

**(โปรดเตรียมหนังสือเดินทางไว้กับตัวเพื่อประทับตราออกจากประเทศอินเดีย เข้าสู่ประเทศเนปาล)**

07:00             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08:00            เดินทางสู่ เมืองลุมพินี ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7-8 ชั่วโมง)

11:00        รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิคระหว่างทาง

                   นำท่านแวะ ณ วัดไทยนวราชรัตนาราม 960 ด่านโสเนารี อินเดีย

จากนั้น          เดินทางต่อเข้าสู่ประเทศเนปาล

16:00        นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่ประสูติของพระพุทธองค์ ณ สวนลุมพินีวัน ในอดีตเป็นอุทยาน ชมหินสลักภาพประสูติ นมัสการสถานรอยพระพุทธบาทที่ประทับลงมายังพื้นปฐพีเป็นครั้งแรก ภายในวิหารมายาเทวี

ชม สระโบกขรณี เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช ที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้ปักเสาหินไว้ เมื่อคราวเสด็จจาริกแสวงบุญบูชาสังเวชนียสถานทั่วชมพูทวีป ตามคำยืนยันของพระโมคลีบุตรติสสเถระ ว่าเป็นที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติจากพระครรภ์ของพระพุทธมารดา ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก ณ วัดไทยลุมพินี

จากนั้น          นำท่านเยี่ยมชมและ วัดไทยลุมพินี

               นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Zamala Lumbini หรือเทียบเท่า

19:00        รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของ โรงแรม

วันที่สี่          ลุมพินีกุสินารา

07:00        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08:00          เดินทางสู่เมืองกุสินารา ระยะทางประมาณ 190 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง แล้วแต่สภาพการจราจร นำท่านแวะ ณ วัดไทยนวราชรัตนาราม 960 ด่านโสเนารี อินเดีย

11:00        รับประทานอาหารกลางวัน ณ วัดไทยนวราชรัตนาราม 960 ด่านโสเนารี อินเดีย

จากนั้น            เดินทางต่อสู่เมืองกุสินารา

16:00         ถึง กุสินารา เมืองที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ ตำบลกาเซีย เมืองโครักขปูร์

                   เดินทางสู่ สาลวโนทยาน สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน สักการะ พระพุทธรูปปางปรินิพพาน ซึ่งประดิษฐานอยู่ในมหาปรินิพพานวิหาร เจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตะภาวนาชม สถานที่พระอานนท์เกาะสลักเพชรร้องไห้            ซากปรักหักพังของกุฎิ เจดีย์ ชมต้นสาละอันเป็นต้นไม้ที่พระพุทธองค์ได้เสด็จดับขันธ์เสร็จ

จากนั้น          นำท่านเดินทางสู่ มกุฎพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิง พระสรีระของพระพุทธเจ้าปัจจุบันเป็นซากเจดีย์ทรงกลมขนาดใหญ่ สร้างขึ้นมาหลังการถวายพระเพลิง ชาวบ้านเรียกว่า รามภาร์

นำท่านเยี่ยมชม ร่วมทำบุญ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

เข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม โลตัส นิกโก้ หรือเทียบเท่า (Hotel Lotus Nikko Kushinagar)

19:00          รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของ โรงแรมที่พัก

วันที่ห้า        กุสินาราราชคฤห์

07:00         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08:00            เดินทางสู่ราชคฤห์  ระยะทางประมาณ(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง)

11:30            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารระหว่างทาง

17:00            ถึง เมืองราชคฤห์ เมืองหลวงของแคว้นมคธในอดีต ผ่านชม ซากกำแพงเมืองโบราณ และโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งคือ สถูปที่พบกันระหว่างพระเจ้าพิมพิสารกับมหาบรุษก่อนตรัสรู้

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Rajgir Residency หรือเทียบเท่า

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของ โรงแรมที่พัก

วันที่หก       ราชคฤห์-พุทธคยา

06:00             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07:00             นำท่านเดินขึ้น เขาคิชฌกูฎ

การเดินขึ้นเขาคิชฌกูฏ ระยะทางโดยรวมประมาณ 750 เมตร ใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที

ท่านที่เดินขึ้นไม่ไหว สามารถขึ้นได้โดยการนั่งเสลี่ยง โปรดแจ้งหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า (ค่าเสลี่ยงไม่รวมในค่าทัวร์)

                         แวะชม ถ้ำพระมหาโมคลานะ ถ้ำสุกรขาตา ถึงยอดเขาคิชฌกูฎ ทำสมาธิภาวนา ณ พระคันธกุฎิ ได้เวลาสมควร  นำท่าน ลงจากยอดเขา แวะชม ซากชีวกัมพวัน ซากอาราม ของหมอชีวก

11:30              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

13:00             เดินทางสู่ วัดเวฬุวันมหาวิหาร อารามแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ที่พระเจ้าพิมพิสาร ได้มอบถวายแก่ พระพุทธองค์ในพรรษาแรกหลังจากที่พระพุทธองค์ได้เสด็จไปโปรดพระองค์ที่นครราชคฤห์ เจริญพระพุทธมนต์  เจริญสมาธิภาวนา ณ ลานอุโบสถ สถานที่ประชุมพระสาวกอรหันต์ 1,250 รูป ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งเรียกการประชุมนี้ว่า    จาตุรงคสันนิบาต มูลเหตุแห่งพิธีมาฆบูชาและพุทธองค์ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่ภิกษุเหล่านั้น

จากนั้น          นำท่านเดินทางต่อสู่นาลันทา เข้าชม นาลันทาเก่า (โอลนาลันทา) ซากมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาที่เคยรุ่งเรืองโด่งดังมากที่สุดในโลก เมื่อราว พ.ศ.1700 ได้ถูกชาวมุสลิมรุกรานสังหาร พระนักศึกษา-คณาจารย์ จำนวนหมื่นและเผาทำลายเสียสิ้น ปัจจุบันเหลือไว้แต่ซากปรักหักพังปรากฏเป็นรูปฐานและผนังของอาคารยาวเหยียด และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นบ้านเกิดของ พระโมคคัลลานะพระสารีบุตร สักการะ “สถูปพระสารีบุตร” เจดีย์ที่บรรจุอัฐิธาตุของ           พระสารีบุตร สักการะ “หลวงพ่อดำ” ข้างนาลันทา นับเป็นพระพุทธรูปที่มีความสำคัญองค์หนึ่งเพราะเป็นพระพุทธรูปที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่องค์ที่ไม่ถูกทำลาย ชาวบ้านเรียกว่าเตลิยบาบาหรือหลวงพ่อน้ำมัน

                   ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับพุทธคยา แวะชมบริเวณ คุกขังพระเจ้าพิมพิสาร และชม รอยเกวียนโบราณ  หลักฐานวัตถุที่เห็นเด่นชัดที่สุดของการสัญจรไปมาหรือการค้าขายในอดีตของเมืองราชคฤห์

15:00        เดินทางสู่ เมืองพุทธคยา (ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง)

19:00             ถึง พุทธคยา นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Bodhgaya Regency หรือเทียบเท่า

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของ โรงแรมที่พัก

 

 

วันที่เจ็ด      พุทธคยา

07:00          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ภาคเช้า       นำท่านเดินทางสู่บริเวณ พระมหาเจดีย์พุทธคยา และใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ของ พระผู้มีพระภาคเจ้า สักการะ พระพุทธเมตตา ภายในมหาเจดีย์พุทธคยา สักการะ พระแท่นวัชรอาสน์ นมัสการสัตตมหาสถาน ที่สำคัญอันอยู่ใกล้เคียง ได้แก่ อนิมิสเจดีย์ รัตนจงกรมเจดีย์ รันตนฆรเจดีย์ และสระมุจลินท์ เป็นต้น ทำสมาธิ ถวายเป็นปฏิบัติบูชา

11:30             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

13:00             เดินทางสู่ บ้านนางสุชาดา ผู้ถวายข้าวมธุปายาส อันประณีตแด่พระมหาบรุษก่อนการตรัสรู้ อยู่ห่างจากฝั่งแม่น้ำเนรัญชราประมาณ 200 เมตร ปัจจุบันเป็นโบราณสถานซากสถูปขนาดใหญ่ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ชม แม่น้ำเนรัญชรา สายน้ำที่พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานจิต ลอยถาดทองคำที่นางสุชาดาถวายพร้อมข้าวมธุปายาสก่อนวันที่จะตรัสรู้หนึ่งวัน

15:00             นำท่านชม วัดชาวพุทธนานาชาติ ภายในบริเวณมณฑลพุทธคยา มีชาวพุทธจากนานาประเทศมาสร้างวัด        ตามสถาปัตยกรรมแห่งชาติของตนมากมาย เช่น “วัดภูฐาน วัดญี่ปุ่น วัดทิเบต”

จากนั้น             นำท่านเยี่ยมชม วัดไทยพุทธคยา

19:00           รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

                    หรือเดินทางไปไหว้ พระมหาเจดีย์พุทธคยา ปฎิบัติสมาธิ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ (ปิด 21.00น.)

 

วันที่แปด     พุทธคยา – พาราณสี

07:00             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08:00             เดินทางสู่ เมืองพาราณสี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมง แล้วแต่สภาพ การจราจร)

11:30              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารระหว่างทาง

18:00             ถึงพาราณสี เมืองเก่าแก่กว่า 6,000 ปี นำท่านเดินทางเข้าสู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคา ซึ่งชาวฮินดูเชื่อว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ เพราะไหลมาจากภูเขาไกรลาสบนสรวงสวรรค์ ตามหลักภูมิศาสตร์แม่น้ำนี้ไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัย ประเทศเนปาล

                   นำท่านล่องเรือแม่น้ำคงคา ชมการบูชาไฟ หรือการทำพิธีอารตี การอารตีหรือการบูชาไฟนั้นตามตำรากล่าวว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการบูชาเทพ ด้วยชาวฮินดูถือว่าพิธีกรรมทั้งหลายนั้นจะไม่สมบูรณ์หากขาดการบูชาไฟถือเป็นการแสดงความเคารพและบูชาองค์เทพอย่างสูงสุด

                   นำคณะเข้าที่พัก ณ โรงแรม The Amayaa Varanasi หรือเทียบเท่า รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

วันที่แปด     พาราณสี – ลัคเนาว์

07:00             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08:00          เข้าสู่ ธัมเมกขสถูป บูชาสักการะ พระมูลคันธกุฏิ กุฏิที่พระพุทธองค์จำพรรษาครั้งแรกหลังจากตรัสรู้ ชมหลักศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราชอันเป็นหลักฐานสำคัญสื่อให้รู้ว่าเป็นสถานที่พระพุทธองค์ได้แสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรก ชม “ยะสะเจดีย์” สถานที่ยะสะกุลบุตรพบพระพุทธองค์ และชม สังฆาราม กว่า 1,000 หลัง

11:30          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

13:00        เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองลัคเนาว์

18:00             รับประทานอาหารค่ำ (ปิคนิค)

21:00             ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองลัคเนาว์

 

วันที่เก้า       ลัคเนาว์ – กรุงเทพ

01:20        ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 334

06:30        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

  

ค่าบริการ(ผู้เดินทางขั้นต่ำ15ท่าน)ท่านละ(บาท)

พ.ค.-ก.ย.
ต.ค.-ธ.ค.

ผู้ใหญ่(ห้องละ 2 ท่าน)

35,900

39,900

พระภิกษุ (ห้องละ 2 ท่าน)

34,900

38,900

พักเดี่ยวเพิ่ม

7,000

9,000

อัตรานี้รวม  R ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ–ลัคเนาว์ สายการบินไทยสไมล์ (ชั้นทัศนาจรสัมภาระไม่เกิน 20 ก.ก.)

                   þ ค่าที่พักตามรายการ                                          þ ค่าทิปขนกระเป๋า

                   þ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ พร้อมอาหารเสริมและของว่างระหว่างการเดินทาง

                   þ รถปรับอากาศรับ–ส่งระหว่างสนามบินและโรงแรมและท่องเที่ยวตามรายการ

                   þ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน                        þ  วิทยากรพิเศษบรรยายระหว่างการเดินทาง

                   þ ค่าธรรมเนียมเข้าพุทธสถาน และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

                   þ หัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวกจากบริษัท             þ ค่าธรรมเนียมวีซ่า อินเดีย(E-Visa)-เนปาล

                   þ ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท

                          (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด)

อัตรานี้ไม่รวม  ý ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น โทรศัพท์,โทรสาร,ซักรีด,มินิบาร์,อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ

                                ý ค่าหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)          ý ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ý ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3-5%

ý ค่าทิปสินน้ำใจให้คนขับรถ เด็กรถ และไกด์ท้องถิ่นอินเดีย ท่านละ 5USD $ / วัน/คน

     ไกด์ไทยวันละ 50 บาทต่อวันต่อคน

  ý ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.

 

หลักฐานการเดินทางและเอกสารวีซ่า(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเงื่อนไขการยื่นวีซ่าอินเดีย ตามระเบียบใหม่)

ส่งมอบเอกสารให้บริษัทอย่างช้า 20 วันทำการ (ก่อนเดินทาง)

j หนังสือเดินทางอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง

(กรุณาถอดปกพาสปอร์ตของท่านก่อนจัดส่งเล่มพาสปอร์ตให้กับทางบริษัท)

k สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด                    l สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

„ รูปถ่ายสี ขนาด 2 x 2 นิ้ว  จำนวน 4 ใบ สำหรับชาวต่างชาติ 3 ใบ พื้นหลังสีขาวหน้าตรงเท่านั้น

(รับเฉพาะรูปถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น แล้วแนบมา ห้ามแม็กซ์รูปใส่พาสปอร์ต)

… แบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่า ของทางบริษัทฯ

หมายเหตุ รูปถ่ายพื้นหลังเป็นสีอื่นๆหรือถ่ายเองแล้วปริ้นส์ ส่งมาทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากยื่นวีซ่าไม่ผ่านและเกิดค่าใช้จ่ายจริง ในกรณีใดๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการชำระเงิน

  • Ø  มัดจำในวันจองท่านละ 20,000 บาท ในวันจอง                    Ø ที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 30 วันทำการ

ติดต่อร่วมเดินทาง         4ธรรมจารี ทัวร์  ' 0 2591 1060               4เสาวลักษณ์ (ปุ๊)È089 5401659

                               4อัจฉราพรรณ (เปิ้ล)È081 9781022

หมายเหตุ   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดตามความจำเป็นอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น จากสายการบิน การยืนยันที่พัก เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศเป็นต้น

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/548

 

เอกสารและเงื่อนไขในการทำวีซ่าอินเดีย

  1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งาน 6 เดือนขึ้นไป (นับจากวันที่เดินทาง)
  2. หนังสือเดินทางมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม สำหรับประทับตราเข้า-ออก
  3. รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี (ที่ไม่ใช่รูปถ่ายเล่น/พื้นหลังสีขาวเท่านั้น) ขนาด 2 X 2 นิ้ว เท่านั้น  จำนวน 3 ใบ  **สำคัญมาก** (“ขนาดเดียวกันกับยื่นวีซ่าสถานฑูตอเมริกา) ต้องเห็นใบหน้าชัดเจน และห้ามยิ้มเห็นฟัน และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) หากท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าเนื่องจากรูปถ่ายไม่ได้ขนาดตามที่สถานทูตกำหนด ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากราคาทัวร์
  4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
  6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 1 ชุด (หากมี)
  7. สำเนาหน้าวีซ่าที่เคยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชุด (หากมี) และถ้าวีซ่าอินเดีย(เก่า)อยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าด้วย
  8. แจ้งที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ พร้อมระบุรหัสไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์บ้าน หรือมือถือ

หมายเหตุ       การให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง จะเป็นผลดีกับผู้สมัครขอวีซ่าเอง ทางบริษัทฯจำเป็นต้องขอข้อมูลมากมายและยุ่งยากข้างต้นเพื่อทำให้วีซ่าอนุมัติโดยง่ายและไม่เสียเวลา หรือเสี่ยงที่วีซ่าจะไม่อนุมัติ

 

 

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)

4ยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯจะคืนเงินมัดจำให้ทั้งหมด

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 59-45 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 20,000 บาท

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 44-30 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 29-15 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 14-7 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 90 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 1 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์

4หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND

4หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป

4ตั๋วเครื่องบิน(Air Ticket) ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางถ้าได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้นและหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯเพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำREFUNDได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลื

4สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)

-   ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ  1 ใบ ทุกโรงแรม

-   สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด (Economy Class Passenger ขึ้นอยู่กับสายการยิน) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

-   สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) X 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) X 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)

-   ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง

-   บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์

4ระหว่างการเดินทางหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะถือว่าสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดไปได้

4หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองถือเป็นเหตุผลทางการเมืองและดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด

4บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน / ภัยธรรมชาติ / การจลาจล / เหตุการณ์ทางการเมืองและของสูญหายตามสถานที่ต่างๆซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ

-       กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯ เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำแล้ว บริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

view