สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

INDIA 01(FD) อินเดีย....ดินแดนมหัศจรรย์ ดินแดนแห่งความหลากหลาย เที่ยวอินเดียแบบมหาราชา บนเส้นทางวัฒนธรรมที่ ชัยปุระ-อัคระ

INDIA 01(FD) อินเดีย....ดินแดนมหัศจรรย์ ดินแดนแห่งความหลากหลาย เที่ยวอินเดียแบบมหาราชา บนเส้นทางวัฒนธรรมที่ ชัยปุระ-อัคระ
อินเดีย....ดินแดนมหัศจรรย์ ดินแดนแห่งความหลากหลาย
เที่ยวอินเดียแบบมหาราชา บนเส้นทางวัฒนธรรมที่ ชัยปุระ-อัคระ

 

ชัยปุระ     เมืองหลวงแห่งรัฐราชสถาน เมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ชมป้อมปราการและพระราชวังทรายสีทอง แหล่งงานหัตถกรรม-สิ่งทอ และอัญมณีอันวิจิตร

 

อัคระ      เมืองแห่งจักรพรรดิ ชม ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักอันลือเลื่อง และความยิ่งใหญ่ของป้อมแดงแห่งอัคระ พร้อมชมฟาเตห์ปุระสิกรี ราชธานีของพระเจ้าอักบาร์

กำหนดการเดินทาง     วันที่ 11-14 พฤษภาคม 2561      วันที่ 22–25 มิถุนายน 2561

                                  วันที่ 27-30 กรกฎาคม 2561       วันที่ 10–13 สิงหาคม 2561

 

วันแรก      กรุงเทพฯ-ชัยปุระ

15:00         พร้อมคณะที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูทางเข้าที่  1                   เคาน์เตอร์สายการบิน แอร์เอเชีย (FD) นำท่านเช็คสัมภาระ ติดป้ายชื่อกระเป๋าโดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยอำนวยความสะดวก และแจกบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน

18:00       ออกเดินทางสู่ สนามบินชัยปุระ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD130(บริการอาหารร้อนบนเครื่อง)

การเตรียมตัวก่อนขึ้นเครื่อง ตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำสัมภาระใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบิน อาทิ มีด สนับมือ วัตถุแหลมคมทุกชนิด วัตถุไวไฟ ไม้ขีดไฟ และสิ่งคล้ายอาวุธทุกชนิด รวมถึงของเหลวทุกชนิดในบรรจุภัณฑ์ ขนาดเกิน 100 มล. เจล สเปรย์ ยาสีฟัน น้ำหอม แชมพูสระผม รวมถึงอาหารเหลว หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถูกยึดไว้ที่สนามบิน

หมายเหตุ       นโยบายของสายการบินแอร์เอเชีย สำหรับผู้ที่เดินทางโดยชั้นประหยัดสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องได้ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัมเท่านั้น และกระเป๋าลากถือติดตัวขึ้นเครื่องใบละไม่เกิน 7 กิโลกรัม สำหรับสัมภาระที่เกินจากนี้ทางสายการบินคิดกิโลกรัมละ 425 บาท และไม่อนุญาต ให้นำที่ชาร์ตแบตสำรอง (POWER BANK) โหลดใส่ใต้ท้องเครื่องเด็ดขาด  ยกเว้นนำติดตัวขึ้นเครื่องเท่านั้น

20:55         เดินทางถึงสนามบินชัยปุระ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว บริการจากทางบริษัท จัดรถโค้ชปรับอากาศรับท่านเดินทางสู่เมืองอัคระคืนนี้พักผ่อนสบายบนรถ

 

วันที่สอง    อัคระ – ชัยปุระ

05:00            เดินทางถึงเมืองอัคระ นำท่านทำธุระส่วนตัว ณ โรงแรมรามาดา อัคระ (Hotel Ramada Agra) หรือเทียบเท่า

06:00         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07:00         นำท่านชม เมืองอัคร เมืองที่เป็นสถานที่ตั้งอนุสรณ์สถานแห่งความรัก ทัชมาฮาล และเคยเป็นศูนย์กลางปกครองของอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุล อัคระ อดีตเมืองหลวงของอินเดียในอดีต

นำท่านเดินทางไปชม ทัชมาฮาล (Taj Mahal) สุสานรักชื่อก้องโลก เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นที่ฝังศพของพระนางมุมตัส มเหสีที่พระเจ้าซาห์จาฮาล ทรงโปรดปรานมากที่สุด เมื่อพระนางสิ้นพระชนม์ พระองค์ทรงสร้างที่ฝังศพด้วยทุนทรัพย์มากมายมหาศาล เป็นที่สนใจใคร่ได้ชมจากชาวโลกตลอดมาจนบัดนี้ ชม พระราชวังอัคระฟอร์ด (Agra Fort) ที่สวยงามเคยประดับด้วยเพชรนิลจินดา เป็นพระราชวังที่สวยงาม มีบริเวณกว้างใหญ่ใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 3 สมัย ภายในอัคราฟอร์ดมีห้องที่สวยงามที่สร้างด้วยหินอ่อน แกะสลักฝังอัญมณีโดยรอบ ชม ห้องมุมแปดเหลี่ยม ซึ่งเป็นห้องที่สำคัญที่สุดและสวยงามที่สุดในราชวังแห่งนี้ ภายในห้องนี้ท่านจะได้พบกับสถานที่ที่พระเจ้าชาร์จาฮัน ถูกลูกชายจับมาขังไว้จนสิ้นพระชนม์

12:00         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

13:00            เดินทางสู่ เมืองจัยปูร์(Jaipur) หรือ ชัยปุระ เป็นเมืองหลักของรัฐราชสถาน ประเทศอินเดียและยังเป็นเมืองที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับที่ 10 ของประเทศอินเดีย (3.1 ล้านคน) เมืองท่องเที่ยวสำคัญของ          รัฐราชสถานและความนิยมจากนักท่องเที่ยวอันดับ 7 ของประเทศอินเดีย แหล่งท่องเที่ยวในตัวเมืองชัยปุระมีประวัติศาตร์ยาวนานไม่ต่ำกว่า 300 ปี โดยมหาราชาไสว จัย ซิงห์ที่ 2 (Maharaja Sawai Jai Singh ll) ผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างมหานครสีชมพู (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6 ชม. ระหว่างทางให้ท่านได้ชมธรรมชาติและพักผ่อนตามอัธยาศัย จนกว่าจะเดินทางถึงเมืองจัยปูร์)

20:00         รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร ในโรงแรมที่พัก / พัก ณ โรงแรม Golden Tulip Jaipur

 

วันที่สาม  ชัยปุระกรุงเทพฯ

07:00         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

08:00       นำท่านชมเมืองชัยปุระ เมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พระราชวังและป้อมปราการ เมืองที่ย้อนไปในศตวรรษที่ 18 ของพระเจ้า JAI Sigh2 เดิมชัยปุระไม่ได้เป็นเมืองสีชมพูแต่เป็นสีเทาทาขอบเค้าโครงด้วยสีขาว ครั้นปี พ.ศ.2426 เจ้าชายอัลเบิร์ตได้เสด็จเยือนอินเดีย ทางการจึงสั่งให้ทาสีชมพูทั้งเมืองเพื่อต้อนรับพระองค์ตามธรรมเนียมโบราณ

09:00       เดินทางสู่ พระราชวังอัมเบอร์พาเลช (Amber Palace) ที่ตั้งอยู่บนยอดเขา รอบด้านมีกำแพงเมืองที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าซาไวใจซิงค์ นำท่านนั่งช้างที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามขึ้นสู่พระราชวังบนยอดเขา ระหว่างที่ท่านนั่งอยู่บนหลังช้างชมวังจะมีนักดนตรีขับกล่อมต้อนรับปานประหนึ่งว่า ท่านเป็นแขกของมหาราชาซาไวใจซิงค์ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับ

นำท่านแวะชม Jai Mahal พระราชวังฤดูร้อนสำหรับพระราชวงศ์ ซึ่งล้อมรอบด้วยทะเลสาบ

 

12:00         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

ภาคบ่าย    ชม “นครสีชมพู”โดยรอบชม พิพิธภัณฑ์พระราชวังเมืองชัยปุระ (City Palace) ยังคงเป็นที่ประทับของราชวงศ์แห่งชัยปุระอยู่ จัดแสดงข้าวของที่น่าสนใจหลายอย่างอาทิ แพรพรรณ ศาสตราวุธ พรม ภาพเขียน และจดหมายเอกสารต่างๆ

ชม ฮาวามาฮาล “พาเลซออฟวินด์” (Hawa Mahal) พระราชวังแห่งสายลม สร้างขึ้นด้วยหินทรายสีชมพูซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยปุระ จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองสีชมพู (Pink City)

 

 

จากนั้น      เลือกซื้อของฝาก และ สินค้ามากมายจากรัฐราชสถาน

17:00            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตราคาร หลังรับประทานอาหาร เดินทางสู่สนามบินชัยปุระ

21:45         ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD131

 

วันที่สี่        กรุงเทพฯ

03:30       เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

ค่าบริการ(สำหรับผู้ร่วมเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน)

ท่านละ(บาท)

ผู้ใหญ่(ห้องละ 2 ท่าน)

26,900

เด็ก (2-11 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 คนไม่เสริมเตียง)

25,900

พักเดี่ยว(เพิ่ม)

2,500

อัตรานี้รวม       R ตั๋วฯ Q ไป-กลับ  กรุงเทพฯ–ชัยปุระ-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย รับผิดชอบน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม

                        þ ค่าที่พักตามรายการ                                          þ ค่าทิปขนกระเป๋า

                        þ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

                        þ ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอินเดีย (E-VISA)

   þ รถปรับอากาศรับ–ส่งระหว่างสนามบินและโรงแรมและท่องเที่ยวตามรายการ

                        þ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน

                        þ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

                        þ หัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวกจากบริษัท

                                þ ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท

(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด)

อัตรานี้ไม่รวม   ý ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%                        ý ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3-5%

                        ý ค่าหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)

                                ý ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น โทรศัพท์,โทรสาร,ซักรีด,มินิบาร์,อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ

  ý ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.

ý ค่าทิปสินน้ำใจให้คนขับรถ เด็กรถ ไกด์ท้องถิ่นอินเดีย และไกด์ไทยท่านละ 7 USD $/วัน

 

เงื่อนไขการชำระเงิน   มัดจำในวันจองท่านละ 10,000 บาท

                                ที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 30 วันทำการ

ติดต่อร่วมเดินทาง      ธรรมจารี ทัวร์                 '025911060

                                            เสาวลักษณ์ (ปุ๊)          0895401659

                                            อัจฉราพรรณ (เปิ้ล)    0819781022

 

หมายเหตุ   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดตามความจำเป็นอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น จากสายการบิน การยืนยันที่พัก เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศเป็นต้น

 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/548

 

 

เอกสารและเงื่อนไขในการทำวีซ่าอินเดีย

  1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งาน 6 เดือนขึ้นไป (นับจากวันที่เดินทาง)
  2. หนังสือเดินทางมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม สำหรับประทับตราเข้า-ออก
  3. รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี (ที่ไม่ใช่รูปถ่ายเล่น/พื้นหลังสีขาวเท่านั้น) ขนาด 2 X 2 นิ้ว เท่านั้น  จำนวน 4 ใบ  **สำคัญมาก** (“ขนาดเดียวกันกับยื่นวีซ่าสถานฑูตอเมริกา) ต้องเห็นใบหน้าชัดเจน และห้ามยิ้มเห็นฟัน และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) หากท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าเนื่องจากรูปถ่ายไม่ได้ขนาดตามที่สถานทูตกำหนด ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากราคาทัวร์
  4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
  6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 1 ชุด (หากมี)
  7. สำเนาหน้าวีซ่าที่เคยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชุด (หากมี) และถ้าวีซ่าอินเดีย(เก่า)อยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าด้วย
  8. แจ้งที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ พร้อมระบุรหัสไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์บ้าน หรือมือถือ

 

หมายเหตุ       การให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง จะเป็นผลดีกับผู้สมัครขอวีซ่าเอง ทางบริษัทฯจำเป็นต้องขอข้อมูลมากมายและยุ่งยากข้างต้นเพื่อทำให้วีซ่าอนุมัติโดยง่ายและไม่เสียเวลา หรือเสี่ยงที่วีซ่าจะไม่อนุมัติ

 

 

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)

ยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯจะคืนเงินมัดจำให้ทั้งหมด

ยกเลิกการเดินทางก่อน 59-45 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 20,000 บาท

ยกเลิกการเดินทางก่อน 44-30 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์

ยกเลิกการเดินทางก่อน 29-15 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์

ยกเลิกการเดินทางก่อน 14-7 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 90 % ของราคาทัวร์

ยกเลิกการเดินทางก่อน 1 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์

หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND

หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป

ตั๋วเครื่องบิน(Air Ticket) ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางถ้าได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้นและหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯเพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำREFUNDได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)

-   ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ  1 ใบ ทุกโรงแรม

-   สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด (Economy Class Passenger ขึ้นอยู่กับสายการยิน) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

-   สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) X 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) X 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)

-   ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง

-   บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์

4ระหว่างการเดินทางหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะถือว่าสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดไปได้

4หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองถือเป็นเหตุผลทางการเมืองและดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด

4บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน / ภัยธรรมชาติ / การจลาจล / เหตุการณ์ทางการเมืองและของสูญหายตามสถานที่ต่างๆซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ

-       กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯ เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำแล้ว บริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

view