สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สิงหาพาแม่เที่ยว ไหว้พระขอพรที่ "พม่า" ไหว้พระเพิ่มพูนกุศล...บารมี สัมผัสพลังศรัทธาชาวพม่ากับพุทธศาสนา นำท่านนมัสการ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระธาตุอินทร์แขวน-พระเจดีย์ชเวมอดอร์(พระธาตุมุเตา) พร้อมเมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำ เป็ดปักกิ่ง และ สลัดกุ้งมังกร กำหนดการเดินทางว

สิงหาพาแม่เที่ยว ไหว้พระขอพรที่ "พม่า" ไหว้พระเพิ่มพูนกุศล...บารมี สัมผัสพลังศรัทธาชาวพม่ากับพุทธศาสนา นำท่านนมัสการ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระธาตุอินทร์แขวน-พระเจดีย์ชเวมอดอร์(พระธาตุมุเตา) พร้อมเมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำ เป็ดปักกิ่ง และ สลัดกุ้งมังกร กำหนดการเดินทางว

สิงหาพาแม่เที่ยว ไหว้พระขอพรที่ "พม่า"

ไหว้พระเพิ่มพูนกุศล...บารมี สัมผัสพลังศรัทธาชาวพม่ากับพุทธศาสนา

นำท่านนมัสการ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระธาตุอินทร์แขวน-พระเจดีย์ชเวมอดอร์(พระธาตุมุเตา)

พร้อมเมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำ เป็ดปักกิ่ง และ สลัดกุ้งมังกร

กำหนดการเดินทางวันที่ 15-18 สิงหาคม 2561

พิเศษสุดสำหรับคู่แม่ลูกที่เดินทางร่วมกันรับของขวัญพิเศษจากทางบริษัท

__________________________________

นำท่านนมัสการ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระธาตุอินทร์แขวน-พระเจดีย์ชเวมอดอร์(พระธาตุมุเตา)

ย่างกุ้ง     นมัสการพระมหาเจดีย์ทองคำชเวดากองพุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า

วัดพระเขี้ยวแก้ว ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ขอพรกับ เทพทันใจ

ไจ้ทีโย     นมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน อันศักดิ์สิทธิ์แห้งเมืองไจ้ทีโย

หงสาวดี   สักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอร์ พระพุทธรูปไสยาสน์ชเวทาเลียว

ชม พระราชวังกษัติริย์บุเรงนอง

พร้อมเมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำ เป็ดปักกิ่ง และ สลัดกุ้งมังกร

กำหนดการเดินทางวันที่ 15-18 สิงหาคม 2561


พิเศษสุดสำหรับคู่แม่ลูกที่เดินทางร่วมกันรับของขวัญพิเศษจากทางบริษัท


วันแรก    กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)ย่างกุ้ง-สิเรียม

08:00             คณะพร้อมที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ เคาน์เตอร์เช็คอินระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์  N

               ประตูทางเข้าที่ 6 สายการบินเมียนมาร์ แอร์เวย์ (MYANMAR AIRWAYS) นำท่านเช็คสัมภาระ ติดป้ายชื่อกระเป๋าโดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยอำนวยความสะดวก และแจกบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน

การเตรียมตัวก่อนขึ้นเครื่อง ตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำสัมภาระใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบิน อาทิ มีด สนับมือ วัตถุแหลมคมทุกชนิด วัตถุไวไฟ ไม้ขีดไฟ และสิ่งคล้ายอาวุธทุกชนิด รวมถึงของเหลวทุกชนิดในบรรจุภัณฑ์ ขนาดเกิน 100 มล. เจล สเปรย์ ยาสีฟัน น้ำหอม แชมพูสระผม รวมถึงอาหารเหลว หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถูกยึดไว้ที่สนามบิน โดยไม่มีข้อต่อรองและ ไม่อนุญาตให้นำที่ชาร์ตแบตสำรอง (POWER BANK) โหลดใส่ใต้ท้องเครื่องเด็ดขาด ยกเว้นนำติดตัวขึ้นเครื่องเท่านั้น

‡ ˆ ‰ Š ‹ Œ เวลาประเทศพม่าช้ากว่าเวลาประเทศไทย 30 นาที  Ž  

10:40         ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดย สายการบินเมียนมาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 8M336

11:25          ถึงสนามบินมิงกะลาดง กรุงย่างกุ้ง (Yangon) ประเทศพม่า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วบริการจากบริษัทฯ จัดรถปรับอากาศ รับท่านเดินทางสู่ตัวเมืองย่างกุ้ง เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน

12:30          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13:30          เดินทางสู่ เมืองสิเรียม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) ล่องเรือไปนมัสการ พระเจดีย์กลางน้ำ     ไจ้หม่อนเเยเลพญา

เป็นเจดีย์กลางน้ำ นมัสการพระพุทธรูปเก่าแก่ทรงเครื่องจักรพรรดิ ประดิษฐานบัลลังก์ไม้แกะสลักปิดทองคำเปลวที่มีความงดงาม ไหว้ขอพร พระอุปคุต ชมพระเจดีย์ศิลปะมอญแบบดั้งเดิม พระเจดีย์แยกคูล ที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน

จากนั้น       ได้เวลาสมควรลงเรือกลับและต่อรถยนต์ปรับอากาศกลับสู่เมืองย่างกุ้ง

19:00       ถวายน้ำปานะ / รัปประทานอาหารที่ห้องอาหาร

จาหนั้น      นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Hotel Grand United หรือเทียบเท่า

วันสอง    ย่างกุ้ง-หงสาวดี ไหว้พระธาตุอินทร์แขวน            

07:00          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้น       นำท่านเดินทางสู่เมืองไจ้ทีโย ผ่าน เมืองหงสาวดี (Bago) ระยะทางประมาณ 194 กิโลเมตร

กรุณาจัดเสื้อผ้าและเครื่องใช้ใส่กระเป๋าเล็ก สำหรับค้างคืนบนพระธาตุอินทร์แขวน
กระเป๋าใบใหญ่จะเก็บไว้ที่รถบัสไม่ได้นำขึ้นไปบนพระธาตุด้วย


10:00             ถึงหงสาวดี ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ และมีอายุมากกว่า 400 ปี นำท่านนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอร์ (Shwemawdaw Pagoda) หรือพระธาตุมุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองหงสาวดีอันเป็นสัญลักษณ์ที่ยืนยันความเจริญรุ่งเรืองของนครหงสาวดี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า นมัสการยอดเจดีย์หักซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์

11:30          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13:30          เดินทางต่อสู่ เมืองไจ้ทีโย ผ่านชมทัศนียภาพเมืองหงสาวดี ผ่านแม่น้ำสะโตง แม่น้ำที่พระนเรศวรทรงพระแสงปืน ถึงจุดจอดรถคิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้ทีโย)

               เปลี่ยนรถท้องถิ่นเพื่อขึ้นสู่ยอดเขาไจ้ทีโย ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร

17:00          ถึงที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม โย่ว โย่ว เล (Yoe Yoe Lay Hotel) หรือเทียบเท่า

18.30         นมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน (Golden Rock) ชมความงดงามงดงามขององค์พระธาตุโดยรอบ

              นมัสการพระพุทธรูปต่างๆบนองค์พระเจดีย์ตามตำนานของชาวพม่าเชื่อว่าต้องมานมัสการองค์พระธาตุให้ครบสามครั้งแล้ว สิ่งที่ปรารถนาก็จะประสบผลสำเร็จ

19.30         ถวายน้ำปานะ / รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

**** พระธาตุอินทร์แขวนเปิดให้นมัสการได้ทั้งคืน****

แนะนำท่านที่จะสวดมนต์หรือนั่งสมาธิควรเตรียมเสื้อกันหนาวไปด้วย เนื่องจากอยู่บนยอดเขาเหนือหน้าผา


วันที่สาม   ไจ้ทีโย-ย่างกุ้ง

07:00          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08:00          เดินทางกลับสู่ เมืองหงสาวดี (Bago)

10:00        ถึงหงสาวดี นำท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเรือง (Shwethalyaung Buddha) ถือว่าเป็นพระนอนที่สวยงามที่สุดกล่าวกันว่าเป็นสมเด็จพระสุคตเจ้าในคืนก่อนวันที่พระองค์จะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานมีความยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร

11:00          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ในเมืองหงสาวดี

จากนั้น       เดินทางต่อเข้าสู่เมืองย่างกุ้ง นำท่านแวะนมัสการ พระพุทธรูปไจ้ปุ่น หรือ พระพุทธรูปสี่ทิศ มีอายุกว่า 500 ปี เป็นวัดที่สร้างเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ 4 องค์ หันพระพักตร์ไปทุกทิศ แทนความหมายถึงพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ มีตำนานเล่าว่า พระราชธิดาทั้งสี่องค์ของกษัตริย์มอญที่อุทิศตนแด่พุทธศาสนา จึงสร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและได้สาบานไว้ว่าจะไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ ต่อมาน้องสาวคนสุดท้องกลับพบรักกับชายหนุ่มและแต่งงานกัน จึงเกิดอาเพศฟ้าผ่าพระพุทธรูปที่แทนตัวของน้องสาวคนสุดท้องพังทลายลงมา จนต้องมีการสร้างขึ้นมาใหม่ตามที่เห็นในปัจจุบัน โดยพระพุทธรูปองค์นี้จะมีลักษณะแตกต่างจากองค์อื่นๆ คือจะเป็นศิลปะแบบพม่า

 

17:00         ถึงย่างกุ้งนำท่านขึ้นกราบนมัสการ พระบรมธาตุชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองพม่าที่มีทั้งชาวพม่าและนักท่องเที่ยวต่างพากันมาสักการะไม่ขาดสายทั้งกลางวัน และกลางคืน หนึ่งในพุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของโลกตามตำนานเล่าว่าภายในมหาเจดีย์บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้า 8 เส้นซึ่งประทานแก่นายวาณิช 2 พี่น้องนำมาสร้างเป็นมหาเจดีย์เพื่อเป็นที่สักการะแก่ปวงชนมีอายุ 2,500 ปี สูง 326 ฟุต ยอดบนสุดของเจดีย์หุ้มด้วยทองคำแท้หนัก 2 ตัน ประดับด้วยเพชร 5,548 เม็ดและพลอย 2,317 เม็ดรวมถึงทับทิมขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดพระเจดีย์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

19:00       ถวายน้ำปานะ / รับประทานอาหารที่ห้องอาหาร

จากนั้น      นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Hotel Grand United หรือเทียบเท่า

วันที่สี่      ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ                                    

07:00          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00        นมัสการ พระพุทธไสยาสน์เชาตันจี (Chauk Htaik Gyi) แห่งเมืองย่างกุ้ง พระพุทธรูปองค์นี้มีลักษณะพิเศษคือที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันล้วนเป็นมิ่งมงคลสูงสุดเพราะประกอบด้วย ลายลักษณ์ธรรมจักรข้างละองค์ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาทและล้อมด้วยรูปอัฏฐุตรสตกตมงคล108 ประการ

จากนั้น       นำท่านผ่านชม พระเจดีย์สุเล (Sule Pagoda) ศาสนสถานหลักใจกลางกรุงย่างกุ้ง สูงถึง 157 ฟุต สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่สุเลนัตหนึ่งในสี่นัต ที่เกี่ยวข้องกับตำนานของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

               นมัสการ เจดีย์โบตาทาวน์ (Botataung Pagoda) เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์โบตาทาวน์ แห่งนี้ก่อน พระเจดีย์โบตาทาวน์นี้ได้ถูกทำลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ โดยมีความแตกต่างกับพระเจดีย์ทั่วไปคือออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้ โดยได้อัญเชิญพระบรมธาตุไว้ในผอบทองคำให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชัดเจน ส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ได้นำทองคำและของมีค่าต่างๆ ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่านำมาถวายแก่องค์ พระเจดีย์ มาจัดแสดงไว้

                  นมัสการ พระพุทธรูปทองคำ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีพุทธลักษณะงดงาม ตามประวัติว่าเคยประดิษฐานอย่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ ครั้นเมื่อพม่าตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์กัลกัตต้าในอินเดีย ทำให้รอดพ้นจากระเบิดจากฝ่ายสัมพันธมิตรที่ถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ ภายหลังพม่าได้รับเอกราชแล้วพระพุทธรูปทองคำจึงกลับคืนสู่พม่า และนำมาประดิษฐาน ณ วิหารนี้ ไหว้ เทพทันใจ ที่ชาวพม่าเห็นว่าทันใจสมชื่อ อธิษฐานขอสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ ไหว้ เทพกระซิบหรือเมี๊ยะนานหน่วย ตามตำนานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว

11:30        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

12:30        นำท่านสู่ ตลาดโบโจ๊ก หรือ ตลาดสก๊อต (Scott Market) ซึ่งสร้างโดยชาวสก็อต สมัยเมื่อครั้งพม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไม้    และงาช้างแกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผ้าปักพื้นเมือง พลอย ทับทิม หยก เสื้อผ้า-ผ้าพื้นเมือง เครื่องเงิน เครื่องเขิน ฯลฯ

จากนั้น       นำท่านชม ช้างเผือก ช้างคู่บ้านคู่เมืองพม่า ซึ่งมีลักษณะพิเศษ คือลำตัวเป็นสีเผือก เล็บมีสีขาว และนัยต์ตามีมุก แล้วชม วัดพระหยกยาว พระหยกขาวนี้สร้างจากหยกขาวที่มีลักษณะมันวาว สีขาวสะอาดสูง37ฟุต กว้าง24ฟุต หนัก600ตัน เป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง พระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อันเชิญมาจากสิงคโปร์และศรีลังกา หันพระหัตถ์ออกจากองค์ หมายถึงการไล่ศัตรูและประทานความเจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ยังมีการนำส่วนที่เหลือมาสลักเป็นพระพุทธบาทซ้าย-ขวา ประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหลังของพระพุทธรูปด้วย

จากนั้น       นำท่านเดินทางสู่สนามบินมิงกะลาดง เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

16:30          ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดย สายการบินเมียนม่าร์แอรเวย์ เที่ยวบินที่ 8M 331

18:15          เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

ôการเข้าชมวัด และนมัสการพุทธสถานทุกที่ในพม่าต้องถอดรองเท้า รวมถึงถุงเท้าและถุงน่องô

ค่าบริการสำหรับผู้ร่วมเดินทางขั้นต่ำ 16 ท่าน

ท่านละ(บาท)

ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 )

16,900

เด็ก 2-12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง)

13,900

พักเดี่ยวเพิ่ม

4,500

หมายเหตุ : ตั๋วโดยสารเมื่อทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถทำการคืนเงินได้ หากท่านไม่สามารถชำระเงินมัดจำ ชำระเงินเต็มจำนวน หรือ แจ้งชื่อผู้โดยสารในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิกที่นั่งของท่านในเที่ยวบินนั้น

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำการจองและยืนยันที่นั่งกับสายการบินต่อเมื่อได้รับชำระค่าบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อัตรานี้รวม              þ ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไป-กลับ กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง (ชั้นประหยัด , สายการบินเมียนมาร์ แอร์เวย์)

                       รับผิดชอบสัมภาระไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม

                                             þ ที่พักตามที่ระบุในรายการ
                       þ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
                                             þ รถปรับอากาศ รับ-ส่ง สนามบิน-โรงแรม และ นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
þ  ค่าธรรมเนียมผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
þ ค่ารถขึ้น-ลง นมัสการพระธาตุอินทร์แขวน
                                             þ ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท ( ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของ บ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด )

þ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดไทยนำเที่ยวตามรายการ และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจากบริษัท

þ  ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินทุกสนามบินตามรายการ þ ค่า Surcharge ช่วงเทศกาล

อัตรานี้ไม่รวม     ý ค่าหนังสือเดินทาง

                  ý ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งมาเองนอกเหนือรายการ

                              ý ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

                              ý ค่าบริการ 3%-5% กรณีชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้วยบัตรเครดิต

ý ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆเช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ เป็นต้น

ý ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.

ý ค่าทิปคนขับรถไกด์ท้องถิ่นและไกด์ไทยท่านละ 600 บาท/ลูกค้า1ท่าน

 

หลักฐานการเดินทาง ส่งมอบเอกสารให้บริษัทอย่างช้า 20 วันทำการ(ก่อนเดินทาง)

เงื่อนไขการชำระเงิน

Ø มัดจำในวันจองท่านละ 8,000  บาท ในวันจอง              Ø ที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง  30 วันทำการ

ติดต่อร่วมเดินทาง    4ธรรมจารี ทัวร์          ' 025911060

                                    4อัจฉราพรรณ(เปิ้ลÈ0819781022

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/548

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดตามความจำเป็น  อันเนื่องมาจาก  เหตุสุดวิสัย เช่น จากสายการบิน การยืนยันที่พัก เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศเป็นต้น

 การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)

4ยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯจะคืนเงินมัดจำให้ทั้งหมด

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 59-45 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 20,000 บาท

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 44-30 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 29-15 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 14-7 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 90 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 1 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์

4หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND

4หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป

4ตั๋วเครื่องบิน(Air Ticket) ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางถ้าได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้นและหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯเพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำREFUNDได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

4สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)

-   ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ  1 ใบ ทุกโรงแรม

-   สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด (Economy Class Passenger ขึ้นอยู่กับสายการยิน) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

-   สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) X 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) X 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)

-   ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง

-   บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์

4ระหว่างการเดินทางหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะถือว่าสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดไปได้

4หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองถือเป็นเหตุผลทางการเมืองและดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด

4บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน / ภัยธรรมชาติ / การจลาจล / เหตุการณ์ทางการเมืองและของสูญหายตามสถานที่ต่างๆซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ

-       กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯ เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำแล้ว บริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

พิเศษสุดสำหรับคู่แม่ลูกที่เดินทางร่วมกันรับของขวัญพิเศษจากทางบริษัท
view