สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

AYUBOWON 01 อายุบวร ศรีลังกา...แดนสุขาวดีบนพื้นพิภพ ไข่มุกงามแห่งเอเซียใต้ ประเทศที่ร่ำรวยด้วยมรดกโลก และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพุทธศาสนิกชน ชมสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมประเพณี และอารยธรรมอันเก่าแก่นานนับพันปี โคลัมโบ แคนดี้ ดัมบุลล่า สิกิริยา โปโลนารุวะ อนุราธปุระ

AYUBOWON 01 อายุบวร ศรีลังกา...แดนสุขาวดีบนพื้นพิภพ ไข่มุกงามแห่งเอเซียใต้ ประเทศที่ร่ำรวยด้วยมรดกโลก และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพุทธศาสนิกชน ชมสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมประเพณี และอารยธรรมอันเก่าแก่นานนับพันปี โคลัมโบ แคนดี้ ดัมบุลล่า สิกิริยา โปโลนารุวะ อนุราธปุระ

อายุบวร 
ศรีลังกา...แดนสุขาวดีบนพื้นพิภพ ไข่มุกงามแห่งเอเซียใต้ 
ประเทศที่ร่ำรวยด้วยมรดกโลก และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพุทธศาสนิกชน 
ชมสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมประเพณี และอารยธรรมอันเก่าแก่นานนับพันปี
โคลัมโบ แคนดี้ ดัมบุลล่า สิกิริยา โปโลนารุวะ อนุราธปุระ 
26-30 พฤษภาคม 2561
27–31 กรกฎาคม 2561
25-29 สิงหาคม 2561 

“เทศกาลพาราเฮร่า”
///////////////////////////////////////////////////

“อนุราธปุระ”เมืองศักดิ์สิทธิ์และปฐมราชธานี 

“โปโลนารุวะ” อดีตราชธานีแห่งที่สอง เมืองหลวงโบราณมนต์ขลังแห่งศรีลังกา

สักการะ“พระเขี้ยวแก้ว” ที่เมืองแคนดี้

อลังการ “ถ้ำดัมบุลล่า” และ“สิกิริยา”ปราการนครบนคีรี

ปิดท้ายรายการกับศิลปะลังกาที่งดงาม “วัดกัลยาณี โคลัมโบเมืองหลวงปัจจุบัน

วันแรก    กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – แคนดี้

06:00      คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ T 11-18 สายการบิน         ศรีลังกัน แอร์ไลน์ (Srilankan Airline) เช็คสัมภาระการเดินทางโดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ        คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระติดป้ายชื่อกระเป๋า และแจกบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน

การเตรียมตัวก่อนขึ้นเครื่อง ตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำสัมภาระใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบิน อาทิ มีด สนับมือ วัตถุแหลมคมทุกชนิด วัตถุไวไฟ ไม้ขีดไฟ และสิ่งคล้ายอาวุธทุกชนิด รวมถึงของเหลวทุกชนิดในบรรจุภัณฑ์ ขนาดเกิน 100 มล. เจล สเปรย์ ยาสีฟัน น้ำหอม แชมพูสระผม รวมถึงอาหารเหลว หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถูกยึดไว้ที่สนามบิน โดยไม่มีข้อต่อรอง และไม่อนุญาต ให้นำที่ชาร์ตแบตสำรอง (POWER BANK) โหลดใส่ใต้ท้องเครื่องเด็ดขาด ยกเว้นนำติดตัวขึ้นเครื่องเท่านั้น

09:10      ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ UL 403 สู่โคลัมโบ (บริการอาหารร้อนบนเครื่อง)

11:00      ถึงสนามบิน โคลัมโบ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจลงตราและพิธีการทางศุลกากรแล้ว บริการของบริษัทฯจัดรถโค้ชปรับอากาศนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น    นำท่านเดินทางต่อสู่ แคนดี้ “เมืองมรดกโลกของศรีลังกา”

15:00     ถึง แคนดี้ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Mahaweli Reach หรือเทียบเท่า

17:00      นำท่านเดินทางไปชมระบำพื้นเมืองของประเทศศรีลังกา “แคนเดี้ยน แดนซ์” (Kandy Dance) ที่สืบทอดกันมากว่า 2,000 ปี ซึ่งการแสดงที่เห็นทุกวันนี้เป็นการผสมผสานกันระหว่างระบำพื้นเมืองแบบดั้งเดิมกับระบำร่วมสมัย สะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณของความเป็นศรีลังกาและยังแสดงถึงศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวพื้นเมืองอีกด้วย

18:30      นำท่านเข้าสู่ “วัดพระเขี้ยวแก้ว” (Temple of the Sacred Tooth Relic) ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน   พระบรมสารีริกธาตุ(พระทนต์) ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เข้านมัสการพระเขี้ยวแก้ว อย่างใกล้ชิด พระเขี้ยวแก้ว (พระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า Sacred Tooth Relic) ซึ่งประดิษฐานอยู่ในผอบและอยู่ในเจดีย์อีก 4 ชั้น อยู่ในห้องกระจกกันกระสุน มีประตูเงิน ประตูทอง ซึ่งหนาถึง 1 ศอก 3 ชั้น ยากที่สาธุชนทั่วไปจะได้เข้าชมอย่างใกล้ชิดแม้แต่ชาวศรีลังกาเอง

            (กรุณาแต่งชุดขาว หรือเสื้อผ้าสีโทนอ่อน ) อิสระให้ท่านชมวัดตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับที่พัก

20:00     บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก


วันที่สอง  แคนดี้– ดัมบุลล่า – โปโลนนารุวะ

06:00     บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

07:00     ออกเดินทางสู่ เมืองดัมบุลล่า (ระยะทางประมาณ 72 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)

            ระหว่างทางผ่านเมืองมาตาเล เมืองที่ส่งออกสมุนไพรสู่ประเทศทางยุโรปและตะวันออกกลางที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ชมสวนสมุนไพรที่ได้รวบรวมปลูกไว้มากมายอาทิ ต้นอบเชย ต้นกระวาน ต้นกานพลู ต้นจันทน์ ต้นโกโก้ ต้นวานิลลา ต้นชา กาแฟ ตะไคร้ เป็นต้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญนำชมและอธิบายเป็นภาษาอังกฤษนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างๆจากธรรมชาติแท้

10:00     เดินทางถึง เมืองดัมบุลล่า นำท่านเดินทางสู่ วัดถ้ำแห่งลังกา “ถ้ำดัมบุลล่า” ถ้ำที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของศรีลังกา มีทั้งหมด 5 ถ้ำย่อย ภายในมีพระพุทธรูปมากกว่า 150 องค์ ภาพเขียนฝาผนังและเพดานที่งามวิจิตรที่นับว่ามีเนื้อที่มากที่สุดในโลก

12:00      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13:30      เดินทางต่อสู่ เมืองโปโลนนารุวะ (Polonaruwa) อดีตราชธานีแห่งที่สอง เมืองหลวงโบราณมนต์ขลังหนึ่งในมรดกโลกแห่งศรีลังกา (ระยะทางประมาณ 67 ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 2 ช.ม.)

15:30     ถึงโปโลนารุวะ นำท่าน ชมปราสาทวิชยันตี สูง 7 ชั้น จำนวน 1,000 ห้อง ของพระเจ้าปรักกรมพาหุ

               ชมมูนสโตน ที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุด ณ วัดวัฎทาเก ซึ่งเคยเป็น พระอารามหลวงและเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วในสมัยโปโลนนารุวะ, การ์ดสโตน ชม สัตตมหาปราสา เจดีย์ 7 ชั้น ศิลปะแบบพม่าทรงสี่เหลี่ยมแห่งเดียวของศรีลังกา,ชมสมุดศิลาจารึกที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ชม พระพุทธรูปที่ภูเขาซึ่งมีชื่อเสียงและสวยงามที่สุด ณ อุตตราราม หรือ  กัลวิหาร (Gal Vihara)

18:00     นำท่านเดินทางต่อเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม The DeerPark หรือเทียบเท่า

19:00     บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

วันที่สาม โปโลนนารุวะ– สิกิริยา – อนุราธปุระ

06:00      บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

07:00     เดินทางสู่ ยอดเขาสิกิริยา (Sigiriya) (ระยะทางประมาณ 67 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.)

            ถึง สิกิริยา ปราการนครบนคีรีหนึ่งในมรดกโลกของศรีลังกา โบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก มีความเป็นเลิศในการออกแบบผังเมือง นำท่านขึ้นสู่ยอดเขา ชม ป้อมปราการระฟ้าอยู่บนยอดเขา เป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งเดียวบนเกาะนี้รู้จักกันดีในชื่อ Lion Rock หรือ แท่นศิลาราชสีห์ บนยอดศิลาจะพบซากปรักหักพังของพระราชวังในอดีต ชมภาพเขียนสีน้ำของชาวสิงหลเป็นภาพ นางอัปสรสวรรค์ ที่มีอายุพันกว่าปี แต่ภาพยังสวยเด่นชัด

จากนั้น    เดินทางสู่ เมืองอนุราธปุระ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าอันศักดิ์สิทธิ์ของประเทศ ปัจจุบันได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก

            (ระยะทางประมาณ 80 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 2 ช.ม.)

11:30     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น    เดินทางเข้าสู่เขตเมืองเก่าอนุราธปุระ ชมเมืองเก่าอนุราธปุระ (Anuradhapura) สักการะ         ต้นพระศรีมหาโพธิ์ (Pha Sri Mahabodhi Tree) หน่อที่นำมาจากพุทธคยา ประเทศอินเดียในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช , ชมซาก โลหะปราสาท 9 ชั้น ซึ่งมี 1,000 ห้อง

            ชม เจดีย์รุวันเวลิชายะ (Ruvanveliseya)  สถูปที่ยิ่งใหญ่ของอนุราธปุระสร้างโดยพระเจ้าทุฎฐคามณี เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่ทรงได้รับชัยชนะจากศึกยุทธหัตถีจากกษัตริย์ทมิฬ

นมัสการถูปาราม(Thuparama Dagoba) ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระรากขวัญเบื้องขวา (กระดูกไหปลาร้า) พระเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญที่สุด เป็นพระเจดีย์องค์แรกของศรีลังกา ณ สถานที่แห่งนี้พระพุทธองค์เคยเสด็จมาด้วยพระองค์เอง เสด็จเข้านิโรธสมาบัติเป็นเวลา 7 วันซึ่งมีอยู่แห่งเดียว     ในโลก ชม วัดอิสุรุมุณิยะ (Isurumuniya) จุดที่น่าสนใจในวัดนี้คือภาพแกะสลักหินที่งดงามและมีชื่อเสียงที่สุดในอนุราธปุระ คือ ภาพที่มีชื่อว่า คนรัก (The Lovers)

17:00     นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Plam Garden  หรือเทียบเท่า

18:30     บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

วันที่สี่      อนุราธปุระ - โคลัมโบ

06:00        บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

07:00     นำท่านเดินทางเข้าสู่โคลัมโบ (ระยะทางประมาณ 208 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช.ม.)

11:30     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น    นำท่านชม วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร เคยเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาด้วยพระองค์เองมาด้วยพระองค์เองเมื่อ 2,500 ปี มีพระเจดีย์ขนาดใหญ่สีขาวบริสุทธิ์ ภายในพระเจดีย์บรรจุบัลลังค์ที่ประทับของพระพุทธเจ้า ภายในวิหารที่สร้างตามสถาปัตยกรรมลังกาปรากฏภาพจิตรกรรมที่งดงามว่าด้วยเรื่องพุทธประวัติ แต่ละภาพล้วนสวยงามจนน่าทึ่งในฝีมือช่างยิ่งนัก ได้เวลาอันสมควรเดินทางเข้าสู่กรุงโคลัมโบ ชมอนุสรณ์สถาน ซึ่งสร้างเพื่อใช้ในการประชุมชาติไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ผ่านชม ย่านการค้า(Fort) ที่ทำการศูนย์บริหารราชการแผ่นดิน รัฐสภา ทำเนียบรัฐบาล บ้านพักเประธานาธิบดี

จากนั้น    เดินทางสู่ วัดคงคาราม ชมวิหารกลางน้ำ และโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งแรกของ ศรีลังกา ชมรูปปั้นสลักปูนอันสวยงามในวิหาร และเลือกซื้อของฝากจากศรีลังกา

19:00     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้น     เดินทางสู่สนามบินนานาชาติโคลัมโบ

 

วันที่ห้า    โคลัมโบ – กรุงเทพฯ

01:40      ออกเดินทางโดยสายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL 402 สู่กรุงเทพ

06:35     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 


ค่าบริการสำหรับผู้เดินทางขั้นต่ำ16ท่าน ท่านละ(บาท)

พ.ค.-ก.ค.

ส.ค.

ผู้ใหญ่(ห้องละ ท่าน)

33,900

34,900

พระภิกษุ(ห้องละ ท่าน)

32,900

33,900

เด็ก(2-11 ปีพักกับผู้ใหญ่ ท่านไม่เสริมเตียง)

27,900

28,900

พักเดี่ยว

38,900

39,900

อัตรานี้รวม            ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ (รับผิดชอบสัมภาระไม่เกิน 20 ก.ก.)

                           ค่าพาหนะ รถโค้ชปรับอากาศรับ – ส่งระหว่างสนามบินและโรงแรมที่พักและท่องเที่ยว

                          ค่าที่พักตามรายการ           ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

                           ค่าวีซ่า                       ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินทุกสนามบินตามรายการ

                           ค่าธรรมเนียมผ่านประตูเข้าชมสถานที่ตามรายการ

                            ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท

                        (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด)

                           ค่าผู้อำนวยความสะดวกจากบริษัทตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม       ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งมาเองนอกเหนือจากรายการ

                                         ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

                                         ค่าบริการ3%-5% กรณีชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้วยบัตรเครดิต

                                        ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆเช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ เป็นต้น

       ค่าทิปสินน้ำใจ คนขับรถ เด็กรถ ไกด์ท้องถิ่นศรีลังกาและไกด์ไทย ท่านละ7USD$/วัน

      ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.

หลักฐานการเดินทางและเอกสารวีซ่า

 หนังสือเดินทางอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปนับจากวันเดินทางจริง

 สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับ           รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

การจองและการชำระเงิน

 มัดจำท่านละ 20,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง

 ที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง

ติดต่อจองได้ที่      ธรรมจารี แอนด์ ซี.ซี. ทัวร์       0 2591 1060

                          เสาวลักษณ์(ปุ๊)                      089 5401659

                          อัจฉราพรรณ(เปิ้ล)           081 9781022

หมายเหตุ     บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดตามความจำเป็น เนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยจะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/548

 

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)

ยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯจะคืนเงินมัดจำให้ทั้งหมด

ยกเลิกการเดินทางก่อน 59-45 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 20,000 บาท

ยกเลิกการเดินทางก่อน 44-30 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์

ยกเลิกการเดินทางก่อน 29-15 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์

ยกเลิกการเดินทางก่อน 14-7 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 90 % ของราคาทัวร์

ยกเลิกการเดินทางก่อน 1 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์

หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND

4หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป

ตั๋วเครื่องบิน(Air Ticket) ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางถ้าได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้นและหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯเพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำREFUNDได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)

-  ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ  1 ใบ ทุกโรงแรม

-   สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด (Economy Class Passenger ขึ้นอยู่กับสายการยิน) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

-   สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) X 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) X 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)

-   ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง

-   บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์

ระหว่างการเดินทางหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะถือว่าสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดไปได้

หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองถือเป็นเหตุผลทางการเมืองและดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน / ภัยธรรมชาติ / การจลาจล / เหตุการณ์ทางการเมืองและของสูญหายตามสถานที่ต่างๆซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ

-       กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯ เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำแล้ว บริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ


view