สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

INDIA 03A อินเดีย....ดินแดนแห่งความหลากหลาย ดินแดนแห่งความมหัศจรรย์งดงามไร้กาลเวลา เยือนหุบเขาสวรรค์ ใต้ขอบหลังคาโลก ดินแดนแห่งบุบผา หิมาลัย ....“แคชเมียร์” เดลลี-ศรีนาคา-โซนามาร์ค-กุลมาร์ค-พาฮาลแกม กำหนดการเดินทางวันที่ 25 - 31 พฤษภาคม 2561

INDIA 03A อินเดีย....ดินแดนแห่งความหลากหลาย ดินแดนแห่งความมหัศจรรย์งดงามไร้กาลเวลา เยือนหุบเขาสวรรค์ ใต้ขอบหลังคาโลก ดินแดนแห่งบุบผา หิมาลัย ....“แคชเมียร์” เดลลี-ศรีนาคา-โซนามาร์ค-กุลมาร์ค-พาฮาลแกม กำหนดการเดินทางวันที่  25 - 31 พฤษภาคม 2561
อินเดีย....ดินแดนแห่งความหลากหลาย
ดินแดนแห่งความมหัศจรรย์งดงามไร้กาลเวลา

เยือนหุบเขาสวรรค์ ใต้ขอบหลังคาโลก ดินแดนแห่งบุบผา หิมาลัย ....“แคชเมียร์

เดลลี-ศรีนาคา-โซนามาร์ค-กุลมาร์ค-พาฮาลแกม

แคชเมียร์  “ศรีนาคา” สวิสเซอร์แลนด์ แดนภารตะ สวรรค์บนดินของนักเดินทาง

เดลลี      เมืองแห่งอมตะ เต็มไปด้วยป้อมปราการ ท่ามกลางบ้านเรือนและตึกสูงตระหง่านระฟ้า เมืองแห่งศูนย์กลางการปกครองที่มีการวางผังเมืองอย่างดี

            สู่ พุทธสถาน ที่แสดงมหาสติปัฏฐานสูตร กุรุรัฐ ณ นครเดลี

กำหนดการเดินทางวันที่  25 - 31 พฤษภาคม 2561

วันแรก        กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)                                                วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561

23.50           พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ เคาน์เตอร์เช็คอินระหว่างประเทศ โดยสายการบิน  SPICEJET ประตูทางเข้าที่ 3 เช็คสัมภาระและรับบัตรที่นั่งโดยสารก่อนขึ้นเครื่อง

การเตรียมตัวก่อนขึ้นเครื่อง ตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำสัมภาระใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบิน อาทิ มีด สนับมือ วัตถุแหลมคมทุกชนิด วัตถุไวไฟ ไม้ขีดไฟ และสิ่งคล้ายอาวุธทุกชนิด รวมถึงของเหลวทุกชนิดในบรรจุภัณฑ์ ขนาดเกิน 100 มล. เจล สเปรย์ ยาสีฟัน น้ำหอม แชมพูสระผม รวมถึงอาหารเหลว หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถูกยึดไว้ที่สนามบิน โดยไม่มีข้อต่อรอง และไม่อนุญาต ให้นำที่ชาร์ตแบตสำรอง (POWER BANK) โหลดใส่ใต้ท้องเครื่องเด็ดขาด ยกเว้นนำติดตัวขึ้นเครื่องเท่านั้น

หมายเหตุ   สำหรับผู้ที่เดินทางโดยชั้นประหยัดสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องได้ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัมเท่านั้น และกระเป๋าลากถือติดตัวขึ้นเครื่องใบละไม่เกิน 7 กิโลกรัม สำหรับสัมภาระที่เกินจากนี้ทางสายการบินคิดกิโลกรัมละ 425 บาท

วันที่สอง      กรุงเทพฯ – เดลลี                                                                        วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561

03:50           ออกเดินทางสู่เดลลี โดยสายการบิน SPICEJET เที่ยวบินที่ SG88

þ þ þ þ þ เวลาที่อินเดียช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง þ þ þ þ þ

06:25       เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย หลังนำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านรับสัมภาระและเดินทางเข้าสู่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศเพื่อต่อรอเครื่องสู่เมืองศรีนาคา

08:30         ทำท่านเช็คอิน เพื่อเดินทางสู่เมืองศรีนาคา

เช้า          รับประทานอาหารเช้าแบบปิกนิกที่สนามบิน

10:10       ออกเดินทางสู่ “ศรีนาคา” เมืองหลวงของแคว้นจามมูและแคชเมียร์ โดยสายการบิน SPICEJET เที่ยวบินที่ SG 937 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.40 ชั่วโมง)

12.45            เดินทางถึงสนามบินศรีนาคา ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาแคชเมียร์ เมืองศรีนาคาเป็นเมืองแห่งทะเลสาบ เป็นที่หมายของนักท่องเที่ยวผู้รักธรรมชาติที่มาเยือนจากทั่วโลกมาเป็นศตวรรษ ตั้งอยู่ ณ ใจกลางของหุบเขาแคชเมียร์ที่ระดับความสูง 1,730 เมตร มีทิวทัศน์สวยงามยิ่งสามารถเยี่ยมชมได้ทั้งปี และเป็นเมืองหลวงฤดูร้อนแห่งแคว้นจัมมู-แคชเมียร์ ได้เชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลสาบ สายน้ำ สวนดอกไม้และงานศิลปะ ด้วยความงดงามของหุบเขาแคชเมียร์นี้เอง ในศตวรรษที่ 17 จักรพรรดิซาฮังคีร์และ     พระนางนูรชาฮาน (พระบิดาและพระมารดาของพระเจ้าซาร์จาฮานผู้ทัชมาฮาล) ได้เสร็จมาจากเมืองอัครา เพื่อมาเยือนดินแดนในแถบนี้และทรงโปรดปรานทิวทัศน์แห่งหุบเขาแคชเมียร์มาก จนมีพระบัญชาให้สร้างสวนดอกไม้และบ่อน้ำพุร้อนขึ้นหลายแห่ง เพื่อเป็นที่ประทับพักผ่อนในฤดูร้อน

นำท่านเดินทางโดยรถจิ๊บ(คันละ4ท่าน)

เดินทางสู่ภัตตาคารรับประทานอาหารกลางวัน

จากนั้น        เดินทางต่อสู่ หุบเขาแกะ หรือ เมืองพาลฮาลแกม (Palhagam) ป็นสถานที่ ที่มีชื่อเสียงที่สุดของอุตสาหกรรมภาพยนต์ของอินเดีย ระหว่างสองข้างทางท่านจะผ่านพบวิถีชีวิตของชาวแคชเมียร์ที่หลากหลาย เช่น หมู่บ้านที่ทำครกหิน หมู่บ้านที่ทำไม้แบตสำหรับกีฬาคริกเก็ต ที่เราจะพบเห็นชาวแคชเมียร์เล่นกีฬาประเภทนี้ได้ตามสนามทั่วไปไม้แบตนี้ทำมาจากต้นหลิ (WillowTree) ซิ่งพบได้ทั่วไปทั้งในและนอกเมืองแต่จะพบเห็นได้มากระหว่างทางสู่เมืองพาฮาลแกม แวะถ่ายรูปกับทุ่งมัสตาร์ดที่อยู่สองข้างทาง ให้ท่านได้เดินชมหุบเขา มีสายน้ำที่ไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำริดเด้อ

              ถึง พาลฮาลแกม ชมความงามของธรรมชาติ ให้ท่านได้เดินชมหุบเขา มีสายน้ำที่ไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำริดเด้อ ที่พาลฮาแกม ท่านสามารถขี่ม้าแคระ(มีคนจูง) ป่าสนขนาดใหญ่และหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านของชาวแคชเมียร์ เส้นทางขี่ม้าอาจแตกต่างกันไปตามฤดูกาล บางช่วงอาจเป็นเส้นทางใต่เขาสูงชัน สำหรับท่านที่กลัวความสูงโปรดพิจารณาก่อนตัดสินใจ การขี่ม้าจะใช้เวลาไป-กลับประมาณ 1-2 ชั่วโมง(ค่าขี่ม้าที่พาฮาลแกมไม่รวมในค่าทัวร์)

จากนั้น      เข้าที่พัก พัก ณ โรงแรม Hill Top ,Pahalgam

ค่ำ           ถวายน้ำปานะ / รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

วันที่สาม     พาฮาลแกม – กุลมาร์คศรีนาคา                                        วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561

07:00         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

08.00            เดินทางสู่ กุลมาร์ค เป็นภูเขาที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในแคชเมียร์ เดิมเรียกเการิมาร์ค ตั้งโดยสุลต่าน ยูซุปชาร์ ในศตวรรษที่ 16 เนื่องจากที่นี่เป็นทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าตามฤดูกาล

              และในปัจจุบันยังเป็นสถานที่ตั้งของสนามกอล์ฟ 18 หลุมที่สูงที่สุดในโลก (3,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล) และมีสถานที่เล่นสกีในฤดูหนาวด้วย ตลอดเส้นทางสู่กุลมาร์คจะผ่านทุ่งนาข้าว หมู่บ้านชาวพื้นเมือง ฝูงแกะตามภูเขา และเทือกเขาสลับซับซ้อนสวยงาม

11:00         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

จากนั้น        นำท่านขึ้น เคเบิลคาร์ กอนโดลา ชมวิวที่สวยงามดุจสวรรค์ จนถึงยอดเขากุลมาร์ก ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับทิวทัศน์ภูเขาที่มียอดปกคลุมด้วยหิมะที่สวยงามในทุกทิศทางของกุลมาร์ก เพลิดเพลินกับกิจกรรมฤดูหนาว เช่นเล่นสกี เล่นเลื่อน ราคาประมาณ 10 เหรียญดอลล่าสหรัฐ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับทิวทัศน์ภูเขาหิมะที่สวยงามในทุกทิศทางของกุลมาร์ก (เคเบิลคาร์เฟสที่ 1 รวมในค่าทัวร์ )

14:30   นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ศรีนาคาร์ นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือทะเลสาบดาล เพื่อนั่งเรือชิคาร่าเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมลอยน้ำ ริมทะเลสาบดาล ( Deluxe Houseboats )

นำท่านล่องเรือสิคารา(เรือพายแบบแคชเมียร์) ในทะเลสาบดาล ชมสวนผักลอยน้ำ วิถีชีวิตชาวบ้านที่น่ารักริมน้ำภูเขาที่สวยงามล้อมรอบทะเลสาบ นกนานาชนิด ดอกไม้น้ำทะเลสาบใสสวยงาม

รับประทานอาหารค่ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่          ศรีนาคา – โซนามาร์ค – ศรีนาคา                                            วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561

07:00         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

08:00       นำท่านเดินทางสู่ โซนามาร์ค เส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่มีทิวทัศน์สวยตลอดเส้นทางจึงเป็นเส้นทางที่ให้ขับรถไป ถ่ายรูปไป ตลอดทั้งเส้น ผ่านชมป่าวอลนัตใหญ่ที่ปลูกเรียงรายตลอดสองข้างทาง และภูเขาหิมะที่ใหญ่โตและมีรูปทรงแปลกตาตลอดสองข้างทาง

11:30       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท่ามกลางวิวภูเขาหิมะที่กว้างไกล

หลังอาหาร  นำท่าน ชมธรรมชาติของกลาเซีย อย่างใกล้ชิดมากขึ้น ท่านสามารถขี่ม้าชมความงามของหุบเขา  โซนามาร์ค (โปรดสอบถามรายละเอียดจากมัคคุเทศก์ ค่าขี่ม้าไม่รวมในค่าทัวร์ )

15:00       นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ศรีนาคาให้ท่านได้แวะถ่ายรูปที่สวยงามตลอดสองข้างทาง

จากนั้น       ชม สวนชาลิมาร์ ที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์โมกุลในเมืองศรีนาคา แคชเมียร์เป็นแคว้นที่มีชื่อเสียงในการจัดสวนตามแบบสมัยของราชวงศ์โมกุล เนื่องจากภูมิอากาศเย็นเหมาะสมในการเจริญเติบโตของต้นไม้ดอกไม้ จึงกลายเป็นที่ประทับพักผ่อนของกษัตริย์ราชวงศ์โมกุลในอดีต สวนชาลิมาร์แห่งนี้เป็นสวนแห่งความรักสร้างโดยจักรพรรดิ์ชาฮังคีร์ 

นำชม สวนนิชาน เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุด มีต้นเมเปิ้ลอายุกว่า 400 ปี ต้นป๊อปลาร์ ต้นทิวลิป และดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล ผ่านชมตัวเมืองศรีนาคา ในส่วนสำคัญอื่นๆ ชม จามามัสยิด ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีนและเนปาลผสมผสานกันอย่างกลมกลืน ชมเสาไม้จากต้นซีดาล กว่า 300 ต้น

                  ผ่านชม มัสยิด ชาห์ ฮัมเดน ในย่านเมืองเก่า เป็นศิลปะชิ้นเอกของเมืองศรีนาคา เนื่องจากรูปแบบสถาปัตยกรรมจะมีโครงสร้างเป็นไม้แกะสลัก,รูปทรงเรขาคณิต หลังคาเป็นทรงเจดีย์ แทนที่จะเป็นทรงโดมเหมือนกับมัสยิดอื่นๆ ของชาวมุสลิมทั่วไป มัสยิดแห่งนี้จึงจัดเป็นมัสยิดที่ได้รับอิทธิพลของหลายศาสนารวมกัน  คือศาสนาพุทธ ฮินดู และอิสลาม

เข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมลอยน้ำ (Deluxe Boat House) รับประทานอาหารค่ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า        ศรีนาคา – เดลลี                                                                     วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561

06:00          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

               พักผ่อนตามอัธยาศัย / รับประทานอาหารกลางวัน

10:00          ออกเดินทางสู่สนามบินศรีนาคา

13:10          เหิรฟ้าสู่เมืองเดลี โดยสายการบิน SPICEJET เที่ยวบินที่ SG 144

16:50             ถึง สนามบินภายในประเทศ อินทิรา คานที กรุงเดลลี เมืองหลวงของอินเดีย

บริการจากทางบริษัทฯ จัดรถปรับอากาศรับท่าน นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง

19:00        ถวายน้ำปานะ / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้น       นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

วันที่หก       เดลลี-กรุงเทพฯ                                                                        วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561

07:00          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

08:00          นำท่านสู่ ย่านราชปติภาวัน ชมการวางผังเมืองที่ทันสมัยและสวยงามตามแบบวัฒนธรรมอังกฤษ ซึ่งรับวัฒนธรรมของอังกฤษเอาไว้มาก ผ่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี ที่ก่อสร้างด้วยหินทรายแดงรูปร่างทรงกลมสไตล์กรีกโบราณ ศิลปะผสมกลมกลืนระหว่าง ศิลปะอินเดีย ศิลปะโมกุล และศิลปะตะวันตกชม ประตูเมืองอินเดีย (Indian Gate) ประตูชัยที่สร้างขึ้นเลียนแบบประตูชัยของปารีส เพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 1

10.00        นำท่านสู่พุทธสถาน ที่แสดงมหาสติปัฏฐานสูตร กุรุรัฐ ณ นครเดลี ปัจจุบัน พุทธสถานกัมมาสธัมมะนิคมแห่งนี้ ตั้งอยู่ในเขตไกรลาศตะวันออก กรุงนิวเดลี (Greater Kailas) เป็นสถานที่ซึ่งปรากฏหลักฐานว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จฯมา เพื่อทรงแสดงธรรมมหาสติปัฏฐานสูตร ในนครอินทรปัตถ์ให้แก่ชาวกุรุ ณ เมืองที่เรียกว่า “กัมมาสธัมมะนิคม” ตรงจุดที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนา ปัจจุบันเป็นกองหินสีแดงขนาดย่อม และมีแผ่นหินก้อนหนึ่งบริเวณยอกกองหินซึ่งมีข้อความจารึกด้วยอักษรพรหมมี(พรม-มี) เชื่อกันว่าพระเจ้าอโศกเป็นผู้จารึกไว้เพื่อแสดงเป็นหลักฐานให้ทราบว่าเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดง พระสูตรดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็นพระสูตรที่สูงสุดในพระพุทธศาสนา ว่าด้วยการเจริญกายานุปัสสนา เวทนานุปัสสนา จิตตานุปัสสนา และธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานอันเป็นการเจริญภาวนาที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้อย่างถูกทาง

11:30        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13:00         เดินทางสู่ อักชาร์ดัม (Akshardham) คือหนึ่งในวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่นี่สะท้อนให้เห็นสถาปัตยกรรมและขนบธรรมเนียมของอินเดีย ทั้งยังให้ความรู้แก่ผู้มาเยือนเกี่ยวกับมรดกและความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณของชาวฮินดู “Akshardham” หมายถึงที่อยู่ของเทพเจ้าสูงสุด

และบริษัทกินเนสมอบใบประกาศนียบัตรให้เป็นวัดฮินดูใหญ่ที่สุดในโลก เพราะมีบริเวณกว้างมากถึง 86,342 ตารางฟุต สร้างด้วยหินทรายสีชมพู แกะสลักและปูพื้นด้วยหินอ่อน มียอดโดมเป็นหินทรายชมพูแกะสลักตัวโดมสูง 72 ฟุต มีเสาโดม ล้อม 1,160 ต้น รอบโดมแกะเป็นเศียรคชสารจำนวน 148 เศียร ด้านในบรรจุ เทพเจ้าฮินดูแกะสลักกว่า 20,000 องค์ ใช้เวลาสร้าง 5 ปีเท่านั้น โดยท่านประมุข สวามี มหาราช เป็นผู้ออกแบบเพียงคนเดียว เป็นสถาปัตยกรรมฮินดูที่เก่าแก่ที่สุด ก่อสร้างโดยช่างอาสาสมัคร มีทั้งนักบวช ช่างศิลปะ รวมถึงนักแสวงบุญทุกคน

16:00         นำท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้ง ตลาดจันปาต ศูนย์รวมสินค้าจากทั่วทุกมุมเมืองจากประเทศอินเดีย อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากจากอินเดีย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

17:00        ถวายน้ำปานะ / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

18:00             นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ อินทิรา คานธี เดลลี

21:05          ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SPICEJET เที่ยวบินที่ SG87

วันที่เจ็ด      กรุงเทพฯ-ขอนแก่น                                                           วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561

03:00        เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

พร้อมความประทับใจ จาก ธรรมจารี ทัวร์


ค่าบริการ สำหรับผู้ร่วมเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน

ท่านละ(บาท)

ผู้ใหญ่ (ห้องละ 2 ท่าน)

36,000

พระภิกษุ (ห้องละ 2 ท่าน)

35,000

พักเดี่ยวเพิ่ม

6,000

อัตรานี้รวม      ตั๋วฯไป-กลับ กรุงเทพฯ–เดลลี//ศรีนาคาร์-เดลลี//เดลลี-กรุงเทพฯ สายการบิน SPICEJET

                        þ  ค่าที่พักตามรายการ                                         þ ค่าทิปขนกระเป๋า

                        þ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ                             þ ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอินเดีย (E-VISA)

                        þ ค่าทิปพนักงานโรงแรม ร้านอาหาร

                        þ ค่าขี่ม้า ค่าล่องเรือ

                        þ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ และค่าเคเบิ้ลคาร์ / กระเช้ากุลมาร์คเฟสหนึ่ง

                        þ รถปรับอากาศรับ–ส่งระหว่างสนามบินและโรงแรมและท่องเที่ยวตามรายการ

                        þ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน

                        þ หัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวกจากบริษัท

                        þ ค่าทิปให้คนขับรถ เด็กรถ และไกด์ท้องถิ่นอินเดียท่านละ 5 $ USD/วัน/คน

þ ไกด์ไทยเฉลี่ยวันละ 50 บาทต่อวันต่อคน

                        þ ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท

                            (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด)

อัตรานี้ไม่รวม                                                    ý ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

                                ý ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3-5%

                                ý ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น โทรศัพท์,โทรสาร,ซักรีด,มินิบาร์,อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ

                                ý ค่าหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)

  ý ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกินตามอัตราที่ทางสายการบินกำหนด 20 กก.

เงื่อนไขการชำระเงิน  Ø มัดจำในวันจองท่านละ 20,000 บาท

                        Ø ที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง  30 วันทำการ

ติดต่อร่วมเดินทางที่  4ธรรมจารี ทัวร์  ' 0 2591 1060     4เสาวลักษณ์ (ปุ๊)È089 5401659

                                    4อัจฉราพรรณ (เปิ้ล)È081 9781022


หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางหากจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่านหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดตามความจำเป็นอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น จากสายการบิน การยืนยันที่พัก เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศเป็นต้น

 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/548

 

เอกสารและข้อมูลในการยื่นประกอบขอวีซ่าอินเดีย

 

  1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งาน 6 เดือนขึ้นไป (นับจากวันที่เดินทาง)
  2. หนังสือเดินทางมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม สำหรับประทับตราเข้า-ออก
  3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี (ไม่สวมแว่นสายตา และที่ไม่ใช่รูปถ่ายเล่น พื้นหลังสีขาวเท่านั้น)

ขนาด 2 X 2 นิ้ว เท่านั้น จำนวน 4 ใบ **สำคัญมาก** (“ขนาดเดียวกันกับยื่นวีซ่าสถานฑูตอเมริกา) ต้องเห็นใบหน้าชัดเจน และห้ามยิ้มเห็นฟัน และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

หากท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าเนื่องจากรูปถ่ายไม่ได้ขนาดตามที่สถานทูตกำหนด ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากราคาทัวร์

  1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
  3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 1 ชุด (หากมี)
  4. สำเนาหน้าวีซ่าที่เคยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชุด (หากมี) และถ้าวีซ่าอินเดีย(เก่า)อยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าด้วย
  5. แจ้งที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ พร้อมระบุรหัสไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์บ้าน หรือมือถือ

 

หมายเหตุ    การให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง จะเป็นผลดีกับผู้สมัครขอวีซ่าเอง ทางบริษัทฯจำเป็นต้องขอข้อมูลมากมายและยุ่งยากข้างต้นเพื่อทำให้วีซ่าอนุมัติโดยง่ายและไม่เสียเวลา หรือเสี่ยงที่วีซ่าจะไม่อนุมัติ

view