สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

“ท่ อ ง เ ที่ ย ว ต า ม ร อ ย เ ท้ า พ่ อ” ราตรีม่วงเหลือง ปีที่ 17 "รักพ่อ...ต้องสืบสานปณิธานที่บ้านพ่อ" นำ ที ม โ ด ย คุ ณ ช า ติ ช า ย โ พ ธิ ปั ด ช า เดินทาง วันที่ 23-24 ธันวาคม 2560

 “ท่ อ ง เ ที่ ย ว ต า ม ร อ ย เ ท้ า  พ่ อ” ราตรีม่วงเหลือง ปีที่ 17 "รักพ่อ...ต้องสืบสานปณิธานที่บ้านพ่อ" นำ ที ม โ ด ย คุ ณ ช า ติ ช า ย โ พ ธิ ปั ด ช า เดินทาง วันที่ 23-24 ธันวาคม 2560

 “ท่ อ ง เ ที่ ย ว ต า ม ร อ ย เ ท้ า  พ่ อ”

ราตรีม่วงเหลือง ปีที่ 17

"รักพ่อ...ต้องสืบสานปณิธานที่บ้านพ่อ"

นำ ที ม โ ด ย คุ ณ ช า ติ ช า ย โ พ ธิ ปั ด ช า

เดินทาง วันที่ 23-24 ธันวาคม 2560

วันที่ 1    กรุงเทพฯ – เขาหินซ้อน – พระธาตุวาโย - “น้อมรำลึก...ราตรีม่วงเหลือง ปีที่ 17”  วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560

07.00 น.   รถโค้ชปรับอากาศ ออกเดินทางจากสี่แยกเกียกกาย น้องๆจากธรรมจารีทัวร์ อำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระการเดินทาง บริการอาหารเช้า (ä 1) ผลไม้และเครื่องดื่ม มัคคุเทศก์แนะนำโปรแกรมการเดินทาง มุ่งหน้าสู่ เมืองแปดริ้ว.ฉะเชิงเทรา

10.30 น.   เดินทางถึง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.9 อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เป็นแหล่งศึกษา ทดลอง วิจัย และการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทางการเกษตรที่เสื่อมโทรม ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ ด้วยพระอัจฉริยภาพของ “พ่อหลวง..พระมหากษัตริย์นักพัฒนา” ทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพัฒนา (Development Tourism) คณะนั่งรถราง(คันละ 30 คน) ชมพื้นที่บริเวณศูนย์โดยรอบ วิทยากรนำชมแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ โรงเพาะเห็ด, งานหัตถกรรมพื้นบ้าน, สวนสมุนไพร, ศูนย์ประมง วิทยาลัยการเกษตร บนพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ เพื่อให้เกษตรกรเกิดความพออยู่พอกินและพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และไม่พลาดที่จะพาท่านชม พระตำหนักสามจั่ว ที่ประทับรับรองที่ล้นเกล้า ร.9 ทรงออกแบบด้วยพระองค์เอง เรียบง่าย ไม่หรูหรา ไม่ใหญ่โตโอฬาร ....พ่อสอนให้เราทุกคนใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง ทุกคำสอนของพ่อ

12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน (ä 2 ) ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

ภาคบ่าย    นำท่านเดินทางเข้าสักการะ พระธาตุวาโย วัดสวยงามที่มีความโดดเด่นอยู่ที่องค์พระมหาธาตุเจดีย์ ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงระฆังประดับด้วยกระจก สีเหลือง น้ำเงิน ขาว และมีความสูงถึง 50 เมตร ใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 60 ล้านบาท เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากนี้ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้โดยรอบรวมถึงอ่างเก็บน้ำลาดกระทิงในระยะไกลบนชั้นที่สองและสามภายในองค์พระเจดีย์ ซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายภาพไว้ที่ระลึกกันอยู่เสมอ

จากนั้น     เข้าสู่ที่พัก โรงแรม ที วินเทจ บางคล้า รีสอร์ทแห่งใหม่ เล็กๆ แต่น่ารักที่รอต้อนรับทุกท่าน ผ่อนคลายอิริยาบถสักหนึ่งเพลิน

เพื่อเตรียมตัวร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีสำหรับค่ำคืนนี้

18.00 น.   ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานเลี้ยงสังสรรค์ “น้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน ราตรีม่วงเหลือง ปีที่ 17”

ในปีนี้เราจัดเลี้ยงในบริเวณริมสระน้ำ ท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่น บรรยากาศแบบเป็นกันเอง

สนุกสนานกับการแสดงจากเหล่าน้องๆธรรมจารี สลับขับกล่อมกับดนตรีสบายๆ ในสไตล์เพลงพระราชนิพนธ์ 

เชิญทุกท่านแต่งกายสีขาวสะอาดบริสุทธ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้า รัชกาลที่ 9

อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารค่ำหลากหลาย (ä 3) ที่ทางทีมงานบรรจงเลือกสรรไว้เป็นพิเศษ

ลุ้นรับตำแหน่ง “ขวัญใจราตรีม่วงเหลือง ปี 17” ร่วมกิจกรรมสันทนาการบนเวที ลุ้นรับของรางวัลกลับบ้านมากมาย 22.00 น. โดยประมาณ แยกย้ายกันพักผ่อนตามอัธยาศัย......ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 2    ล่องเรือรอบเกาะลัด - ตลาดน้ำบางคล้า-อุทยานพระพิฆเนศ - มินิมูร่าห์ฟาร์ม     วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560

07.00 น.   บริการอาหารเช้าในโรงแรม (ä 4)

09.00 น.   นำท่าน ล่องเรือ(เรือใหญ่) รอบเกาะลัด ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวริมน้ำบางปะกงและความงามของรีสอร์ทต่างบนเกาะลัด (เกาะลัดเป็นเกาะกลางน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย)ท่านจะได้ชมความงามของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในอีกมุมมองหนึ่ง เรือจะผ่าน อนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดปากน้ำโจ้โล้ พระอุโบสถทองหนึ่งเดียวในประเทศ วัดคุ้งกร่าง วัดโพธิ์บางคล้า ณ ที่วัดแห่งนี้เรือจอดให้ท่านขึ้นเที่ยวชม-ถ่ายภาพ ค้างคาวแม่ไก่ จากนั้นล่องเรือผ่าน ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และ วัดแจ้ง

ปิดท้ายกลับมายัง ตลาดน้ำบางคล้า มีสินค้าพื้นบ้านนานาชนิดให้เลือกซื้อเป็นของที่ระลึกหรือของฝากอีกมากมาย

11.00 น.   นำท่านเข้าชม เทวสถานอุทยานพระพิฆเนศคลองเขื่อน มีชื่อเรียกว่า "พระพิฆเนศปางยืน องค์สำริด สำเร็จ สมปรารถนา" นับได้ว่าเป็น องค์พระพิฆเนศที่ใหญ่ที่สุดในโลก สูง 39 เมตร เนื้อองค์ทำจากสำริด พระหัตถ์ทั้ง 4 นั้นถือ ดอกบัว, มะม่วง, กล้วย,

12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านร่มไม้สายธาร อิ่มอร่อยกับเมนูกุ้งก้ามกรามแม่น้ำย่าง ธรรมชาติริมแม่น้ำบางปะกง(ä5)

ภาคบ่าย    นำท่านเดินทางเข้าสู่มิติการท่องเที่ยวแบบฟาร์มสไตล์ . Mini Murrah Farm (มินิมูร่าห์ฟาร์ม) ฟาร์มควายนมเชิงท่องเที่ยวแห่งเดียวในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นโดยคุณรัญจวน เฮงตระกูลสิน ผู้ริเริ่มบุกเบิกฟาร์มเลี้ยงควายนม พันธุ์มูร่าห์แห่งแรกในประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายทำให้ มูร่าห์ฟาร์มเป็นฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (Organic Farm) ต้นแบบ ที่สนับสนุนการเลี้ยงควายนมพันธุ์มูร่าห์ให้เป็นกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจของประเทศไทย และผลิตน้ำนมที่ได้คุณภาพสูงสุด ตามมาตรฐานคุณสมบัติของนมอินทรีย์สากล (Organic Milk)

              ภายในฟาร์มจำลองบรรยากาศให้เหมือนฟาร์มเหมือนในชนบทต่างประเทศ ออกแบบอาคารและโรงเลี้ยงสัตว์ให้เหมือนในหนังสือนิทาน แถมภายในยังจัดเส้นทางการเรียนรู้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักฟาร์มมากขึ้น อาทิ ประวัติความเป็นมาของฟาร์ม, แปลงปลูกผักเลี้ยงสัตว์, แปลงเกษตรอินทรีย์, กิจกรรมรีดนมวัว,กิจกรรมเวิร์กช้อปทำอาหาร ขนม ปลูกผัก ทำนา, กิจกรรมป้อนอาหารสัตว์เลี้ยง รวมทั้งยังมีบริการร้านอาหารอร่อยสไตล์ Farmmede อีกด้วย (ค่ากิจกรรมไม่รวมในราคาทัวร์)  สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับ

18.00 น.   เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ “พบกันใหม่ปีหน้ากับปีที่ 18 ครับ”


ค่าบริการ

ผู้ใหญ่

เด็ก

(ต่ำกว่า10ปีพักกับผู้ใหญ่2ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

รวม รถโค้ช,ค่าล่องเรือ -รถราง ,ค่าที่พัก 1 คืน

(ห้องละ 2 )

    ค่าเข้าชมสถานที่และสันทนาการ, ค่าอาหาร 5 มื้อ

    มัคคุเทศก์&เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

    ประกันหมู่อุบัติเหตุ 1 ล้านบาท

(เงื่อนไข บ.ไทยวิวัฒน์)

ท่านละ

3,900

3,300

600


เฉพาะรายการนี้ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นส่วนลดใดๆ ทั้งสิ้น 

สำรองที่นั่งเพื่อร่วมเดินทางในทริปนี้และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานที่

ตูน È081 9936841  /  เปิ้ลÈ081 9781022 

Jสำรองที่นั่งพร้อมมัดจำท่านละ 2,000 บาทในวันจอง พิเศษสุดๆ 100 ท่านแรกรับเสื้อยืดสุด.เ.ก๋.ไ.ก๋.J

 

ชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง บัญชี : นางเสาวลักษณ์  วงศ์วานิช

 

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด สาขางามวงศ์วาน

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด สาขาวงศ์สว่าง

ออมทรัพย์ เลขที่  058-2-11857-6

ออมทรัพย์ เลขที่  194-0-26673-5

* ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำหากท่านไม่เดินทางตามข้อตกลงทุกกรณี *

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง หากจำนวนผู้เดินทางไม่ถึงจำนวนที่การันตี

หรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดตามความจำเป็น อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น สภาพอากาศ สถานการทางการเมือง ภัยธรรมชาติ การยืนยันที่พัก เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ทั้งนั้นคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 

ชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง บัญชี : นางเสาวลักษณ์  วงศ์วานิช

 

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด สาขางามวงศ์วาน

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด สาขาวงศ์สว่าง

ออมทรัพย์ เลขที่  058-2-11857-6

ออมทรัพย์ เลขที่  194-0-26673-5

* ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำหากท่านไม่เดินทางตามข้อตกลงทุกกรณี *

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง หากจำนวนผู้เดินทางไม่ถึงจำนวนที่การันตี

หรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดตามความจำเป็น อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น สภาพอากาศ สถานการทางการเมือง ภัยธรรมชาติ การยืนยันที่พัก เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ทั้งนั้นคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

view