สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

INDIA 01(AI) อินเดีย....ดินแดนมหัศจรรย์ ดินแดนแห่งความหลากหลาย เที่ยวอินเดียแบบมหาราชา บนเส้นทางสามเหลี่ยมวัฒนธรรม เดลลี-ชัยปุระ-อัคระ กำหนดการเดินทาง วันที่ 9 - 13 ธันวาคม 2560 วันที่ 12 - 16 มกราคม 2561 วันที่ 17– 21 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 23 - 27 มีนาคม 2561 วันที่ 11– 15 เมษายน 2561

INDIA 01(AI) อินเดีย....ดินแดนมหัศจรรย์ ดินแดนแห่งความหลากหลาย เที่ยวอินเดียแบบมหาราชา บนเส้นทางสามเหลี่ยมวัฒนธรรม เดลลี-ชัยปุระ-อัคระ กำหนดการเดินทาง วันที่ 9 - 13 ธันวาคม 2560 วันที่ 12 - 16 มกราคม 2561 วันที่ 17– 21 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 23 - 27 มีนาคม 2561 วันที่ 11– 15 เมษายน 2561
อินเดีย....ดินแดนมหัศจรรย์ ดินแดนแห่งความหลากหลาย
เที่ยวอินเดียแบบมหาราชา บนเส้นทางสามเหลี่ยมวัฒนธรรม

เดลลี-ชัยปุระ-อัคระ

เดลลี      เมืองแห่งอมตะ เต็มไปด้วยป้อมปราการท่ามกลางบ้านเรือนและตึกสูงตระหว่านระฟ้า  เมืองแห่งศูนย์กลางการปกครองที่มีการวางผังเมืองอย่างดี

ชัยปุระ     เมืองหลวงแห่งรัฐราชสถาน เมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ชมป้อมปราการและพระราชวังทรายสีทอง แหล่งงานหัตถกรรม-สิ่งทอ และอัญมณีอันวิจิตร

อัคระ      เมืองแห่งจักรพรรดิ ชม ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักอันลือเลื่อง และความยิ่งใหญ่ของป้อมแดงแห่งอัคระ พร้อมชมฟาเตห์ปุระสิกรี ราชธานีของพระเจ้าอักบาร์

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 9 - 13 ธันวาคม 2560

วันที่ 12 - 16 มกราคม 2561

วันที่ 17– 21 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 23 - 27 มีนาคม 2561

วันที่ 11– 15 เมษายน 2561

 

วันแรก      กรุงเทพฯ – เดลลี-ชัยปุระ

06:00         พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ เคาน์เตอร์เช็คอินระหว่างประเทศ สายการบินแอร์ อินเดีย เคาน์เตอร์ W ประตูทางเข้าที่ 9 เช็คสัมภาระติดป้ายชื่อกระเป๋าและแจกบัตรโดยสารที่นั่งก่อนขึ้นเครื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก

08:50       ออกเดินทางสู่กรุงเดลลีโดย สายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 333

การเตรียมตัวก่อนขึ้นเครื่อง ตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำสัมภาระใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบิน อาทิ มีด สนับมือ วัตถุแหลมคมทุกชนิด วัตถุไวไฟ ไม้ขีดไฟ และสิ่งคล้ายอาวุธทุกชนิด รวมถึงของเหลวทุกชนิดในบรรจุภัณฑ์ ขนาดเกิน 100 มล. เจล สเปรย์ ยาสีฟัน น้ำหอม แชมพูสระผม รวมถึงอาหารเหลว หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถูกยึดไว้ที่สนามบิน โดยไม่มีข้อต่อรอง

หมายเหตุ       นโยบายของสายการบินแอร์อินเดีย สำหรับผู้ที่เดินทางโดยชั้นประหยัดสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องได้ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัมเท่านั้น และกระเป๋าลากถือติดตัวขึ้นเครื่องใบละไม่เกิน 7 กิโลกรัม สำหรับสัมภาระที่เกินจากนี้ทางสายการบินคิดกิโลกรัมละ 425 บาท  และไม่อนุญาต ให้นำที่ชาร์ตแบตสำรอง (POWER BANK) โหลดใส่ใต้ท้องเครื่องเด็ดขาด  ยกเว้นนำติดตัวขึ้นเครื่องเท่านั้น

12:05         เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ อินทิรา คานธี เมืองเดลลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วบริการของ ธรรมจารี ทัวร์ จัดรถโค้ชปรับอากาศรับท่านเดินทางสู่ตัวเมืองเดลลี

                  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14:00         เดินทางสู่ เมืองชัยปุระ (ระยะทางประมาณ 300  กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)

20:00         เดินทางถึง เมืองชัยปุระ “นครสีชมพู” เมืองหลวงของรัฐราชสถาน

                 นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Hoilday Inn Jaipur หรือเทียบเท่า / รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร

วันที่สอง    ชัยปุระ

06:00         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

07:00       นำท่านชมเมืองชัยปุระ เมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พระราชวังและป้อมปราการ เมืองที่ย้อนไปในศตวรรษที่ 18 ของพระเจ้า JAI Sigh2 เดิมชัยปุระไม่ได้เป็นเมืองสีชมพูแต่เป็นสีเทาทาขอบเค้าโครงด้วยสีขาว ครั้นปี พ.ศ.2426 เจ้าชายอัลเบิร์ตได้เสด็จเยือนอินเดีย ทางการจึงสั่งให้ทาสีชมพูทั้งเมืองเพื่อต้อนรับพระองค์ตามธรรมเนียมโบราณ

08:00       เดินทางสู่ พระราชวังอัมเบอร์พาเลช (Amber Palace) ที่ตั้งอยู่บนยอดเขา รอบด้านมีกำแพงเมืองที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าซาไวใจซิงค์ นำท่านนั่งช้างที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามขึ้นสู่พระราชวังบนยอดเขา ระหว่างที่ท่านนั่งอยู่บนหลังช้างชมวังจะมีนักดนตรีขับกล่อมต้อนรับปานประหนึ่งว่า ท่านเป็นแขกของมหาราชาซาไวใจซิงค์ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับ

                นำท่านแวะชม Jai Mahal พระราชวังฤดูร้อนสำหรับพระราชวงศ์ ซึ่งล้อมรอบด้วยทะเลสาบ

12:00        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

ภาคบ่าย    ชม “นครสีชมพู”โดยรอบชม พิพิธภัณฑ์พระราชวังเมืองชัยปุระ (City Palace) ยังคงเป็นที่ประทับของราชวงศ์แห่งชัยปุระอยู่ จัดแสดงข้าวของที่น่าสนใจหลายอย่างอาทิ แพรพรรณ ศาสตราวุธ พรม ภาพเขียน และจดหมายเอกสารต่างๆ

ชม ฮาวามาฮาล “พาเลซออฟวินด์” (Hawa Mahal) พระราชวังแห่งสายลม สร้างขึ้นด้วยหินทรายสีชมพูซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยปุระ จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองสีชมพู (Pink City)

จากนั้น      เลือกซื้อของฝาก และ สินค้ามากมายจากรัฐราชสถาน

19:00         รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร ในโรงแรมที่พัก / พัก ณ โรงแรม Holiday Inn Jaipur

วันที่สาม   ชัยปุระ - อัคระ

06:00         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

07:00         เดินทางสู่ เมืองอัคระ (ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)

                  นำท่านแวะ ชม ฟาเตห์ปุระสิกรี (Fatepur Sikri) ราชธานีของพระเจ้าอักบาร์ ฟาเตห์ปุระ แปลว่าเมืองแห่งชัยชนะ ตั้งอยู่บนเนินเขาสร้างขึ้นจากหินทราย ตึกรามภายในเขตพระราชวังส่วนใหญ่เป็นศิลปะแบบอินเดียแท้ ภายในเขตพระราชวังยังมีมัสยิดจามา

              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร ระหว่างทาง

15:00         ถึงอัคระ นำท่านเดินทางไปชม ทัชมาฮาล (Taj Mahal) สุสานรักชื่อก้องโลก เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นที่ฝังศพของพระนางมุมตัส มเหสีที่พระเจ้าซาห์จาฮาล ทรงโปรดปรานมากที่สุด เมื่อพระนางสิ้นพระชนม์ พระองค์ทรงสร้างที่ฝังศพด้วยทุนทรัพย์มากมายมหาศาล เป็นที่สนใจใคร่ได้ชมจากชาวโลกตลอดมาจนบัดนี้ ชม พระราชวังอัคราฟอร์ด (Agra Fort) ที่สวยงามเคยประดับด้วยเพชรนิลจินดา เป็นพระราชวังที่สวยงาม มีบริเวณกว้างใหญ่ใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 3 สมัย ภายในอัคราฟอร์ดมีห้องที่สวยงามที่สร้างด้วยหินอ่อน แกะสลักฝังอัญมณีโดยรอบ ชม ห้องมุมแปดเหลี่ยม ซึ่งเป็นห้องที่สำคัญที่สุดและสวยงามที่สุดในราชวังแห่งนี้ ภายในห้องนี้ท่านจะได้พบกับสถานที่ที่พระเจ้าชาร์จาฮัน ถูกลูกชายจับมาขังไว้จนสิ้นพระชนม์

                        นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมเจพี อัคระ (Hotel Jaypee Agra) หรือเทียบเท่า

19:30            รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

วันที่สี่        อัคระ – เดลลี

07:00         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08:00         นำท่านเดินทางสู่กรุงเดลลี (ระยะทางประมาณ 203 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 4–5 ชั่วโมง)

12:00         ถึงเดลลี นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Ego Thai

13:00         เดินทางสู่ อาศรัธาม (Akshardham) หรือ อาศรัทธา วัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลกสถานที่ที่น่าเลื่อมใสของมหาชนทั่วประเทศอินเดีย บริษัทกินเนสมอบใบประกาศนียบัตร วัดฮินดูใหญ่ที่สุดในโลก ให้กับวัดนี้ด้วยเหตุผลคือเป็นวัดใหญ่ที่สุดสร้างโดยเอกชน และถือว่าเป็นวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพราะมีบริเวณกว้างมากถึง 86,342 ตารางฟุต สร้างด้วยหินทรายสีชมพู แกะสลักและปูพื้นด้วยหินอ่อน มียอดโดมเป็นหินทรายชมพูแกะสลักตัวโดมสูง 72 ฟุต มีเสาโดม ล้อม 1,160 ต้น รอบโดมแกะเป็นเศียรคชสารจำนวน 148 เศียร ด้านในบรรจุ เทพเจ้าฮินดูแกะสลักกว่า 20,000 องค์ ใช้เวลาสร้าง 5 ปีเท่านั้น โดยท่านประมุข สวามีมหาราช เป็นผู้ออกแบบเพียงคนเดียว เป็นสถาปัตยกรรมฮินดูที่เก่าแก่ที่สุด ก่อสร้างโดยช่างอาสาสมัคร มีทั้งนักบวช ช่างศิลปะ รวมถึงนักแสวงบุญทุกคน

17:00         นำท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้ง ตลาดจันปาต ศูนย์รวมสินค้าจากทั่วทุกมุมเมืองจากประเทศอินเดีย อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากจากอินเดีย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

19:30         รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้น      เดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม ITC Welcome(Dwarka) หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า      เดลลี – กรุงเทพฯ

07:00            รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

09:00       เดินทางสู่สนามบินอินทิรา คานธี

13:25         ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 332

19:20       เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

 

ค่าบริการ(สำหรับผู้ร่วมเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน)

ท่านละ(บาท)

ผู้ใหญ่(ห้องละ 2 ท่าน)

39,900

เด็ก (2-11 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 คนไม่เสริมเตียง)

34,900

พักเดี่ยว

8,000

อัตรานี้รวม       R ตั๋วฯ Q ไป-กลับ  กรุงเทพฯ–เดลลี-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์อินเดีย

                        þ  ค่าที่พักตามรายการ                                         þ ค่าทิปขนกระเป๋า

                        þ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ                             þ ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอินเดีย

                        þ ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอินเดีย (E-VISA)

   þ รถปรับอากาศรับ–ส่งระหว่างสนามบินและโรงแรมและท่องเที่ยวตามรายการ

                        þ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน

                        þ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ        þ หัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวกจากบริษัท          

                                þ ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท

                            (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด)

อัตรานี้ไม่รวม   ý ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%                         ý ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3-5%    ý ค่าหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)

                                ý ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น โทรศัพท์,โทรสาร,ซักรีด,มินิบาร์,อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ

  ý ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.

ý ค่าทิปสินน้ำใจให้คนขับรถ เด็กรถ ไกด์ท้องถิ่นอินเดีย และไกด์ไทย  ท่านละ 7 USD $/วัน

เงื่อนไขการชำระเงิน         มัดจำในวันจองท่านละ 20,000 บาท

                                     ที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 20 วันทำการ

ติดต่อร่วมเดินทาง       ธรรมจารี ทัวร์  02 5911060

                                            4เสาวลักษณ์ (ปุ๊)089 5401659

                                            4อัจฉราพรรณ (เปิ้ล)081 9781022

เอกสารและเงื่อนไขในการทำวีซ่าอินเดีย

  1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งาน 6 เดือนขึ้นไป (นับจากวันที่เดินทาง)
  2. หนังสือเดินทางมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม สำหรับประทับตราเข้า-ออก
  3. รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี (ที่ไม่ใช่รูปถ่ายเล่น/พื้นหลังสีขาวเท่านั้น) ขนาด 2 X 2 นิ้ว เท่านั้น  จำนวน 4 ใบ  **สำคัญมาก** (“ขนาดเดียวกันกับยื่นวีซ่าสถานฑูตอเมริกา) ต้องเห็นใบหน้าชัดเจน และห้ามยิ้มเห็นฟัน และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) หากท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าเนื่องจากรูปถ่ายไม่ได้ขนาดตามที่สถานทูตกำหนด ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากราคาทัวร์
  4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
  6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 1 ชุด (หากมี)
  7. สำเนาหน้าวีซ่าที่เคยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชุด (หากมี) และถ้าวีซ่าอินเดีย(เก่า)อยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าด้วย
  8. แจ้งที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ พร้อมระบุรหัสไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์บ้าน หรือมือถื

หมายเหตุ รูปถ่ายพื้นหลังเป็นสีอื่นๆหรือถ่ายเองแล้วปริ้นส์ ส่งมาทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากยื่นวีซ่าไม่ผ่านและเกิดค่าใช้จ่ายจริง ในกรณีใดๆทั้งสิ้น

หมายเหตุ   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดตามความจำเป็นอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น จากสายการบิน การยืนยันที่พัก เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศเป็นต้น

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/548

 

หมายเหตุ       การให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง จะเป็นผลดีกับผู้สมัครขอวีซ่าเอง ทางบริษัทฯจำเป็นต้องขอข้อมูลมากมายและยุ่งยากข้างต้นเพื่อทำให้วีซ่าอนุมัติโดยง่ายและไม่เสียเวลา หรือเสี่ยงที่วีซ่าจะไม่อนุมัติ

 

 

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)

4ยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯจะคืนเงินมัดจำให้ทั้งหมด

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 59-45 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 20,000 บาท

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 44-30 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 29-15 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 14-7 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 90 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 1 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์

4หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND

4หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป

4ตั๋วเครื่องบิน(Air Ticket) ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางถ้าได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้นและหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯเพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำREFUNDได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

4สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)

-   ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ  1 ใบ ทุกโรงแรม

-   สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด (Economy Class Passenger ขึ้นอยู่กับสายการยิน) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

-   สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) X 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) X 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)

-   ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง

-   บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์

4ระหว่างการเดินทางหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะถือว่าสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดไปได้

4หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองถือเป็นเหตุผลทางการเมืองและดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด

4บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน / ภัยธรรมชาติ / การจลาจล / เหตุการณ์ทางการเมืองและของสูญหายตามสถานที่ต่างๆซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ

-       กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯ เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำแล้ว บริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

view