สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

“หลงเสน่ห์ที่ชวา ต้องมนตราที่บาหลี” บาหลี-บุโรพุทโธ กำหนดการเดินทาง วันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2560 วันที่ 8-12 ธันวาคม 2560 วันที่ 26-30 มกราคม 2561 วันที่ 2-6 มีนาคม 2561 วันที่ 13-17 เมษายน 2561

“หลงเสน่ห์ที่ชวา ต้องมนตราที่บาหลี”  บาหลี-บุโรพุทโธ กำหนดการเดินทาง  วันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2560  วันที่ 8-12 ธันวาคม 2560  วันที่ 26-30 มกราคม 2561  วันที่ 2-6   มีนาคม 2561  วันที่ 13-17 เมษายน 2561

บาหลี...           เกาะในฝันของนักเดินทางที่สวยงามด้วยธรรมชาติ ดุจสวรรค์บนดิน ดินแดนที่ครอบคลุมด้วยมนต์เสน่ห์และพลังศรัทธาที่น้อมให้คนรับความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ ผสมผสานกันอย่างลงตัวกับวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใคร มากด้วยแหล่งท่องเที่ยวสืบทอดกันมานับพันปี

อูบุด                ย่านศิลปิน แหล่งสร้างสรรค์งานศิลปะ

คินตามนี        ชม วิวปล่องภูเขาไฟที่สวยงามปานภาพวาด ทะเลสาบบาตูร์

ยอร์คจาร์การ์ต้า เมืองหลวงเก่าของอาณาจักรชวา ที่ประทับแห่งองค์สุลต่าน            มหาเจดีย์บุโรพุทโธ สิ่งมหัศจรรย์ของโลก พระเจดีย์พุทธศาสนาที่ใหญ่โตสร้างจากหินภูเขาไฟ

วัดพรามบานัน  มรดกโลก เป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสามของศาสนาฮินดู

 

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2560

วันที่ 8-12 ธันวาคม 2560

วันที่ 26-30 มกราคม 2561

วันที่ 2-6   มีนาคม 2561

วันที่ 13-17 เมษายน 2561


วันที่แรก   ดอนเมือง–เดนปาร์ซาร์ “บาหลี

04:00          คณะพร้อมกัน ที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 3 ROW 1 พบเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ ต้อนรับทายเช็คสัมภาระและเช็คอินเพื่อรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน

การเตรียมตัวก่อนขึ้นเครื่อง ตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำสัมภาระใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบิน อาทิ มีด สนับมือ วัตถุแหลมคมทุกชนิด วัตถุไวไฟ ไม้ขีดไฟ และสิ่งคล้ายอาวุธทุกชนิด รวมถึงของเหลวทุกชนิดในบรรจุภัณฑ์ ขนาดเกิน 100 มล. เจล สเปรย์ ยาสีฟัน น้ำหอม แชมพูสระผม รวมถึงอาหารเหลว หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถูกยึดไว้ที่สนามบิน โดยไม่มีข้อต่อรอง และไม่อนุญาต ให้นำที่ชาร์ตแบตสำรอง (POWER BANK) โหลดใส่ใต้ท้องเครื่องเด็ดขาด

ยกเว้นนำติดตัวขึ้นเครื่องเท่านั้น

หมายเหตุ       นโยบายของสายการบิน แอร์เอเซีย สำหรับผู้ที่เดินทางโดยชั้นประหยัดสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องได้ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัมเท่านั้น และกระเป๋าลากถือติดตัวขึ้นเครื่องใบละไม่เกิน 7 กิโลกรัม สำหรับสัมภาระที่เกินจากนี้ทางสายการบินคิดกิโลกรัมละ 425 บาท

06:15           ออกเดินทางสู่ เมืองเดนปาร์ เกาะบาหลี โดยสาทร์ยการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 396

                   อาหารเช้าบนเครื่อง

Ž‘’ นำท่านเดินทางข้ามเส้นแบ่งเวลาโลก ‡ˆ‰Š‹Œ

11:25           ถึงสนามบินนานาชาติ งูราห์ลัย (Ngurah Rai) เมืองเดนปาซาร์ เกาะบาหลี บริษัทฯจัดรถปรับอากาศรับท่านนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง

                    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13:30        เดินทางสู่ สวนวัฒนธรรมวิษณุการูด้า หรือ การูด้าวิษณุเคนคานา (GWK Garuda Wisnu Kencana) ซึ่งมีความยิ่งใหญ่ ตระการตามาก ทั้งๆที่เกาะบาหลีไม่มีสำริดแต่ที่นี่หามาได้ เพื่อมาสร้างพระวิษณุที่มีทองเหลืองหนักถึง 4,000 ตัน ถือว่าเป็นประติมากรรมที่สวยทันสมัยและสำคัญที่สุดของประเทศอินโดนีเซีย สร้างมากว่า 20 ปี ยังไม่เสร็จ เพียงแค่30%ที่เสร็จแล้ว เพลิดเพลินกับการชมและถ่ายรูปคู่กับประติมากรรมรูปปั้นครุฑซึ่งเป็นพาหนะของพระวิศนุที่ยิ่งใหญ่ ด้วยความสูง กว่า 150 เมตร ทุกคนที่ถึงบาหลีแล้วต้องมากราบไหว้ พระวิษณุกับ พญาครุฑ ที่นี่เพือเป็นสิริมงคล สถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเกาะบาหลีเลยทีเดียว

 

 

 

 

จากนั้น       เดินทางสู่ วัดอูลูวาตู (ULUWATU TEMPLE) ซึ่งเป็นวัดหลักประจำท้องทะเล ที่ชาวบาลีทุกคนเคารพบูชา สูงตระหง่าน 70 เมตร (230 ฟุต) ตั้งอยู่บนไหล่เขา ริมหน้าผาทางใต้สุดของเกาะบาหลี ซึ่งวิหารแห่งนี้แกะสลักจากหินในสมัยราชวงศ์ ซเล็นดราส ราวคริสต์ศตวรรษที่ 10โดยเอิมปู กูรูตัน และดังห์ยัง นิราร์ตา นักบวชครั้งบรรพกาล ว่ากันว่า ดังห์ยัง นิราร์ตาเข้าถึงโมกษะหรือ         ความหลุดพ้น ณ วัดนี้ ประตูผ่าซีก หรือ จันดี เบินตาร์ ของวัดนี้ไม่ธรรมดาตรงที่ด้านข้างสลักเป็นลักษณะของปีก ส่วนทางเข้าสู่ลานวัดชั้นที่สอง (จาบา เตินกะห์) ประจำยามโดยรูปปั้นพระคเนศวร์ เศียรช้าง ที่ผู้คนนับถือว่าเป็นเทพผู้ปัดเป่าอุปสรรค สถานชั้นในสุดอันศักดิ์สิทธิ์ (เจโรอัน)นั้นจะอนุญาตให้เข้าได้เฉพาะชาวฮินดู ผู้ที่จะสวดบูชา เทพแห่งท้องทะเล และรอบๆบริเวณวัด ท่านจะได้พบกับฝูงลิงจำนวนมาก ที่อาศัยอยู่ในวัดแห่งนี้ ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามอีกมุมหนึ่งของเกาะบาหลี

19:00           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

20:00          เดินทางสู่ ที่พัก ณ The Rani Bali(4*) หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง   “บาหลี” บารอง ด๊านซ์- คินตามานี - ทะเลสาบบาตูร์ –เทมภัคสิริงค์

07:00          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08:00          นำท่านเดินทางไป ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวบาหลีดั้งเดิม “บาร็องด๊านส์” (Barong Dance) หรือ ระบำสิงโต นาฏศิลป์จากเทพนิยายพื้นเมืองของบาหลี ตำนานเทพเจ้า ซึ่งให้เห็นการต่อสู้ ระหว่าง “บารอง” สิงโตที่คอยช่วยเหลือมนุษย์โลก สัญลักษณ์ ของความดี กับ “รังตา” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้าย

               ชมการแสดง “เมกะลัน” มโหรีของบาหลี แล้วเชิญทุกท่านถ่ายรูปร่วมกับนักแสดงเป็นที่ระลึก จากนั้นชมอุตสาหกรรมการผลิตและเพ้นท์ผ้าบาติก อันเลื่องชื่อ

10:00          นำท่านเดินทางไปสู่ คินตามานี งดงามราวสรวงสวรรค์มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ปกคลุมด้วยหมอกอย่างสวยงาม ชมวิวความงดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ ภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท มีความสูง 5,000 ฟุต จากระดับน้ำทะเล และ หมู่บ้านพื้นเมืองหลายแห่ง

12:00           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13:00          เดินทางสู่ “เทมภัค สิริงค์” (Tampak Siring) น้ำพุศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู เชื่อกันว่าพระอินทร์ ทรงสร้างขึ้นตอนที่เจาะพื้นพิภพเพื่อสร้างบ่อน้ำอมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองค์ สถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 10 ว่ากันว่าน้ำในสระมีอำนาจในการรักษาโรคภัยต่างๆ ชาวบาหลีจึงนิยมมาชำระร่างกายให้บริสุทธิ์และปัดเป่าโรคภัยต่างๆ

                         แล้วอิสระให้เวลาท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูกมากมาย เช่น ผ้าพันคอ ผ้าโสร่งพื้นเมือง กระเป๋าหนัง ตุ๊กตาไม้แกะสลัก พวงกุญแจ ฯลฯ ที่ “ ตลาดปราบเซียน ”

จากนั้น         นำท่านเดินทางสู่ อูบุด (Ubud) เมืองแห่งศิลปะ ศูนย์กลางแห่งการประดิษฐ์ทอง และ เงินในแบบลายเส้นแสนประณีต เคยเป็นเมืองที่ประทับแห่งสุลต่านบาหลีมาก่อน ปัจจุบันยังคงมีบ้านของคนชั้นสูงเหลืออยู่ นำท่านชม Puri Saren บ้านเจ้านายชั้นสูงแห่งเมืองอูบุดปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ สถานที่รวบรวมวิจิตรศิลป์ของบาหลีที่งดงาม

               อิสระให้ท่านชมตลาดอูบุด ศูนย์กลางงานฝีมือพื้นบ้าน และการแกะสลักไม้ หน้ากาก เครื่องเงิน เครื่องทองและงานจักสานแบบพื้นเมือง ต่างๆ ให้ท่านเลือกซื้อของฝากที่ระลึกตามสมควรแก่เวลาเดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมืองบาหลี

19:00           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารริมหาดจิมบารัน (Seafood)

20:00          เดินทางสู่ ที่พัก ณ The Rani Bali(4*) หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม   เดนปาร์ซาร์“บาหลี”–ยอร์คจาร์การ์ตาร์-“บาหลี”

04:00           นำท่านเดินทางไปสนามบิน

07:10           เดินทางสู่ เมืองยอร์คจาการ์ต้าโดย สายการบินการูด้าเที่ยวบินที่GA251(อาหารเช้าแบบปิคนิค)

Ž‘’ นำท่านเดินทางข้ามเส้นแบ่งเวลาโลก ‡ˆ‰Š‹Œ

07:40           ถึงสนามบินยอร์คจาร์การ์ตาร์

                เมืองยอร์คจาร์การ์ตาร์เมืองเอกอันดับสองรองจากจาการ์ต้า เมืองแห่งประวัติศาสตร์และมรดกโลก (เวลาที่เมืองยอร์คจาร์การ์ตาร์จะช้ากว่าที่ บาหลี 1 ชม.) บริษัทฯจัดรถปรับอากาศรับท่านนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง

นำท่านชม วัดพราห์มบานัน (Prambanan) หมู่วิหารของฮินดู สร้างเสร็จราวปี 856 เพื่อ ฉลองชัยชนะของระไก ปีกาตัน (ทายาทผู้สืบทอดราชวงศ์สันชัย) ลานตรงกลางของโบราณสถานแห่งนี้มีสิ่งปลูกสร้างแปดหลัง หลังใหญ่ สุดสามหลัง เรียงจากเหนือจรดใต้คือ จันดี ศิวะ มหาเทวา สูง 47 เมตร องค์ใหญ่สุดเพื่อถวายแด่พระศิวะ ขนาบข้างด้วยวิหารขนาดเล็กกว่า คือ จันดี วิษณุ(ทางเหนือ) และ จันดี พรหมมา (ทางใต้) ฝั่งตรงข้ามตะวันออกคือวิหารเล็ก ๆ ที่ครั้งหนึ่งเคยบรรจุ “พาหนะทรง” ของเทพเจ้าแต่ละองค์ เช่นวัวนนทีของพระศิวะ หงส์ของพระพรหม(ฮัมสา) และครุฑของพระวิษณุ ปัจจุบันเหลือแต่ วัวนนที เท่านั้น

ใกล้ประตูทางเหนือและใต้ของพื้นที่ส่วนกลางซึ่งมีกำแพงล้อมรอบ คือวิหารราชสำนักสองหลัง มีลักษณะเหมือนกัน สูงราว 16 เมตร จันดี ศิวะ มหาเทวาองค์ใหญ่สุดเพื่อถวายแด่พระศิวะ มีอีกชื่อหนึ่งคือ รอรอ จองกรัง (หญิงสาวร่างอรชร) หมายถึงหมู่วิหารทั้งหมด ตำนานท้องถิ่นกล่าวว่ารอรอจองกรังเป็นเจ้าหญิงที่ถูกสาปโดยคู่หมายที่ไม่ได้รักกัน นางขอให้ฝ่ายชายสร้างวัดให้เสร็จในหนึ่งคืน และทำลายผลงานที่เกือบเสร็จสิ้นของเขาด้วยการตำข้าวกระเดื่องก่อนเวลาซึ่งเป็นสัญญาณของเช้าวันใหม่เมื่อรู้ว่าถูกหลอก ฝ่ายชายโกรธมากและสาปให้นางเป็นหิน ตามตำนานหญิงสาวยังคงอยู่ที่นี่ในหอเหนือของวิหารในรูปสลักของนางทุรคาชายาของพระศิวะ ในหออีกสามหลังมีรูปสลักของ อกัสตียะ “พระอาจารย์ของเทพเจ้า”หันหน้าไปทางใต้ รูปสลักพระคเณศ โอรสแห่งพระศิวะมีเศียรเป็นช้างหันไปทางตะวันตกและพระศิวะสูง 3 เมตร(หอกลางหันทางตะวันออก)

               นำท่านสู่ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ(Borobudur Temple) วัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลกออกแบบและสร้างขึ้นในแบบของตัวเองไม่เหมือนที่ใด ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปีพ.ศ.2534 สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 13-14 โดยราชวงศ์ไศเลนทรา (Sailendras) ซึ่งปกครองตอนใต้ของชวากลางและนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน ใช้หินจำนวนกว่า 1 ล้านก้อนหรือ ประมาณ 55,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยจำนวนแรงงานมหาศาลเป็นระยะเวลากว่า30ปีถูกทิ้งให้จมอยู่ใต้เถ้าถ่านของภูเขาไฟ Merapi หลังจากการใช้งานไม่ถึง 200 ปี บุโรพุทโธ ถูกค้นพบอีกครั้งในพุทธศตวรรษที่ 18 และบูรณะเริ่มขึ้นเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 20 ช่วงที่ชาวดัทช์ปกครองชวา ในปี 2528 ได้ถูกวางระเบิดโดยกลุ่มผู้ต่อต้านซูฮาร์โต้ จนได้รับความเสียหายอย่างหนักและได้รับการบูรณะใหญ่อีกครั้ง หินแต่ละก้อนจะถูกเรียงซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นๆคล้ายกับปิรามิดตัน มีทั้งหมด 9 ชั้น ชั้น 1-6 เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ชั้น 7-9 เป็นรูปวงกลมที่เรียงรายไปด้วยสถูป โดยมียอดเป็นสถูปขนาดใหญ่ (ชั้นที่10) เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างปิรามิดของเอเชียกลาง(Ziggurat) กับสถูปของอินเดีย พุทธสถานแห่งนี้ ไม่มีทางเข้าไปภายใน ไม่มีพระบรมสารีริกธาตุหรือ พระพุทธรูปบรรจุอยู่ในสถูปใหญ่และไม่มีสถานที่สำหรับพระสงฆ์ใช้จำวัด กล่าวกันว่าเมื่อมองลงมาจากท้องฟ้าจะเห็นบุโรพุทโธเหมือนดอกบัวตูมขนาดใหญ่ที่กำลังจะบานลอยอยู่กลางทะเลสาบ จากการสำรวจทางธรณีวิทยาพบว่าบริเวณนี้เคยเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่มาก่อน

11:30           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

               ชมโรงงานผ้าบาติกซึ่งเป็นศูนย์ขายส่งผ้าบาติก

จากนั้น       เดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมือง ชม วังสุลต่าน ที่เคยเป็นที่ประทับขององค์สุลต่านแห่งชวา

*การเข้าชมพระราชวัง กรุณาแต่งการสุภาพ ใส่เสื้อปิดไหล่ ไม่นุ่งกางเกงขาสั้น และไม่ใส่รองเท้าแตะ*

วังสุลต่าน ปัจจุบันเป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ ที่เต็มไปด้วยสิ่งของล้ำค่าในวังและเครื่องใช้ต่างๆก่อนที่กษัตริย์องค์สุดท้ายจะลี้ภัยและเปลี่ยนการปกครอง นำชมบริเวณวัง อาคารที่ใช้ออกว่าราชการ และใช้ในพิธีอื่นๆ รวมทั้งห้องต่างๆ ที่เก็บเครื่องบรรณาการณ์ โบราณวัตถุและสิ่งล้ำค่ามากมาย ที่มีความเป็นมาอันน่าศึกษาของ อารยธรรมชวา ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ที่ประตูวัง

18:00        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้น         เดินทางสู่สนามบินเมืองยอร์คจาการ์ต้า

20:30           เดินทางกลับสู่บาหลี โดยสายการบินการูด้าเที่ยวบินที่ GA254

Ž‘’ นำท่านเดินทางข้ามเส้นแบ่งเวลาโลก ‡ˆ‰Š‹Œ

22:50           ถึงสนามบินเดนปาร์ซาร์

                   เดินทางสู่ ที่พัก ณ The Rani Bali(4*)  หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่        “บาหลี”วิหารหลวงตามัน อายุน-วัดอูลุน ดานู-วิหารทานาล็อท

07:00          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08:00           นำชม วิหารหลวงตามัน อายุน (The Royal Temple of Mengwi) วัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6 วัดของบาหลี ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเม็งวี เป็นวัดซึ่งใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวี สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ที่สวยงามด้วยสระน้ำล้อมรอบ มีสำคัญเป็นอันดับสองของบาหลี กำแพง ประตูวัด ก่อด้วยหินสูง แกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง หลังคาปูด้วยหญ้าอลัง มีศาลาเล็กๆ ซึ่งมีหลังคาแบบเมรุหลายๆ ชั้น ตั้งเรียงรายกันออกเป็น ความสวยงามดังภาพวาด สิ่งก่อสร้างด้านใน ตกแต่งลวดลายงดงามตามแบบบาหลี.

จากนั้น       เชิญท่านสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี บนยอดเขา ตอนกลางของเกาะที่หุบเขา เบดูกุล (Bedugul) พร้อมชมความงามของทะเลสาบ บราตัน ทะเลสาบกลางหุบเขา  ผ่านชมไร่ผัก, ผลไม้เมืองหนาวและหมู่บ้านที่สวยงามบนเทือกเขา

11:00           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ภาคบ่าย     นำชม สวนดอกไม้นานาชาติ และ วัดอูลุน ดานู (Ulun Danu) วัดที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบบราตัน มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคั่นด้วยปุยเมฆสีขาว

วัดนี้สร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทำพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่ เทวี ดานู เทพแห่งสายน้ำ มีลักษณะเด่นตรงศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูงที่เรียกว่าเมรุ มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชั้น ความสวยงามของวัดนี้ มักปรากฏอยู่ในภาพถ่ายโฆษณาการท่องเที่ยวของบาหลีเสมอ

จากนั้น       นำท่านเดินทางสู่ วิหารทานาล็อท (Pura Tanah Lot) จุดชมวิวที่งดงามที่สุดของเกาะบาหลี วิหารทานาล็อท หรือวิหารงูอันศักดิ์สิทธิ์ ของศาสนาฮินดู สร้างโดย ดังห์ยัง นิราร์ตา พระสมัยพุทธศตวรรษที่ 16 ซึ่งมองเห็นแสงสว่างวาบขึ้นที่จุดๆ หนึ่งบนฝั่งตะวันตก จึงเดินทางไปที่ดังกล่าวเพื่อทำสมาธิ สาวกของผู้นำทางจิตวิญญาณในท้องถิ่นรู้สึกประทับใจ จึงมาศึกษาศาสนากับท่าน สร้างความขุ่นเคืองแก่นักบวชในท้องถิ่นอย่างมาก จึงท้าทายนิราร์ตา

แต่ท่านยังคงถือขันติและย้ายที่บำเพ็ญเพียรไปยังมหาสมุทร  และสร้างวัดขึ้น สถานที่แห่งนี้จึงเป็นที่รู้จักในนาม ทานาล็อต หรือ “ดินแดนในทะเล” ด้านนอกของวัด ยังมีร้านขายของที่ระลึก และสินค้าหัตถกรรมมากมาย ให้ท่านได้เลือกชม และซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย

จากนั้น       กลับเข้าสู่ที่พัก

19:00          รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร

จากนั้น       เข้าสู่โรงแรมที่พักณ The Rani Bali(4*)  หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ห้า     ยอร์คจาร์การ์ตาร์ (บาหลี) – กรุงเทพฯ

07:00             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ของโรงแรมที่พัก

จากนั้น       นำท่านเลือกซื้อของฝาก

09:00        นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองเดนปาร์ซาร์

12:00          ออกเดินทางสู่กลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบิน ที่ FD 397

                   รับประทานอาหารอาหารกลางวันบนเครื่อง

15:15          ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

 

 

 

การสำรองที่นั่งแบบหมู่คณะ

การจองที่นั่งสำหรับหมู่คณะ คือ การจองที่นั่งสำหรับผู้โดยสารจำนวน 10 คน ขึ้นไปที่เดินทางไปพร้อมกัน โดยมีเงื่อนไขดังนี้

4จำนวนผู้โดยสารเดินทางตั้งแต่ 10 ที่นั่งขึ้นไป     4จ่ายค่าบริการการสำรองที่นั่งทันทีที่มีการสำรองที่นั่ง

4อัตราตั๋วโดยสารขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสารในแต่ละเที่ยวบิน

4ตั๋วโดยสารไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางการบินได้

ทางแผนกสำรองที่นั่งแบบหมู่คณะ ไม่รับสำรองที่นั่ง สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางภายใน 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ : ตั๋วโดยสารเมือทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถทำการคืนเงินได้ หากท่านไม่สามารถชำระเงินมัดจำ ชำระเงินเต็มจำนวน หรือ แจ้งชื่อผู้โดยสารในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิกที่นั่งของท่านในเที่ยวบินนั้น

 

 

** ทั้งนี้ทางสายการบินไม่มีนโยบายในการติดตาม ทวงถามการชำระเงิน

กรุณาติดต่อสายการบินเพื่อทำการชำระค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่สายการบินกำหนดเท่านั้น **

 

 

 

 

 

เงื่อนไขการเดินทาง (ผู้เดินทางขั้นต่ำ 16 ท่าน)

ท่านละ(บาท)

ผู้ใหญ่ (ห้องละ 2 ท่าน)

35,900

พระภิกษุ (ห้องละ 2 ท่าน)

34,900

พักเดี่ยว เพิ่ม

4,000

อัตรานี้รวม   þ ตั๋วฯไป-กลับ , กรุงเทพฯ–อินโดนีเซีย ชั้นทัศนาจร ตามรายการสายการบินแอร์เอเซีย

                   รับผิดชอบสัมภาระไม่เกิน 20กก.

                        þ ตั๋วฯ ภายในประเทศอินโดนีเซีย ตามรายการ

                                þ รถรับ-ส่ง มหาสารคาม-สนามบินดอนเมือง ไป-กลับตามรายการ

                                þ ค่าที่พักจำนวน 4 คืน ตามรายการ

                               þ ค่าพาหนะรับ-ส่งและท่องเที่ยวตามรายการ

                         þ ค่าอาหารตามรายการ

                                þ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการ

                         þ ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท

                          (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด)

                        þ หัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวกจากบริษัท

                   þ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ)

                                þ ค่าภาษีสนามบินทุกสนามบินตามรายการ

อัตรานี้ไม่รวม   ý ค่าหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)

                         ý ทิปพนักงานขับรถ ผู้ช่วย ไกด์ท้องถิ่น และไกด์ไทย วันละ 5 USD$

                     ý ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%                    ý ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

                     ý ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์,โทรสาร,ซักรีด,มินิบาร์,อาหาร-เครื่องดื่มนอกรายการที่จัดไว้เป็นต้น

หลักฐานการเดินทาง

  • Ø หนังสือเดินทางอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป ส่งให้บริษัทอย่างช้าภายใน 15 วันก่อนเดินทาง

เงื่อนไขการชำระเงิน Ø มัดจำในวันจองท่านละ 20,000 บาท                       ภายในวันจอง

                         Ø ที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง20 วัน

ติดต่อร่วมเดินทาง                                                                                           4ธรรมจารี ทัวร์  ' 02 5911060                                      4เสาวลักษณ์ (ปุ๊)È089 5401659

                                      4อัจฉราพรรณ (เปิ้ล)È081 9781022

 

หมายเหตุ  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางหากจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง หรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดตามความจำเป็นอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น จากสายการบิน การยืนยันที่พัก เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศเป็นต้น

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/548

 

 

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)

4ยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯจะคืนเงินมัดจำให้ทั้งหมด

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 59-45 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 20,000 บาท

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 44-30 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 29-15 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 14-7 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 90 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 1 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์

4หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND

4หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป

4ตั๋วเครื่องบิน(Air Ticket) ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางถ้าได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้นและหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯเพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำREFUNDได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

4สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)

-   ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ  1 ใบ ทุกโรงแรม

-   สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด (Economy Class Passenger ขึ้นอยู่กับสายการยิน) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

-   สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) X 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) X 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)

-   ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง

-   บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์

4ระหว่างการเดินทางหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะถือว่าสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดไปได้

4หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองถือเป็นเหตุผลทางการเมืองและดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด

4บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน / ภัยธรรมชาติ / การจลาจล / เหตุการณ์ทางการเมืองและของสูญหายตามสถานที่ต่างๆซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ

-       กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯ เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำแล้ว บริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

view