สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พม่ายังคงตราตรึง "ย่างกุ้ง-หงสาวดี-ไจ้ทีโย(อินทร์แขวน)" นำท่านนมัสการ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระธาตุอินทร์แขวน-พระเจดีย์ชเวมอดอร์(พระธาตุมุเตา) ไหว้พระเพิ่มพูนกุศลบารมี ชมความงดงามทางด้านพุทธศิลป์ สัมผัสพลังศรัทธาของชาวพม่ากับพุทธศาสนา พร้อมเมนูพิเศษ กุ้งแม่น

พม่ายังคงตราตรึง "ย่างกุ้ง-หงสาวดี-ไจ้ทีโย(อินทร์แขวน)"  นำท่านนมัสการ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระธาตุอินทร์แขวน-พระเจดีย์ชเวมอดอร์(พระธาตุมุเตา)  ไหว้พระเพิ่มพูนกุศลบารมี ชมความงดงามทางด้านพุทธศิลป์  สัมผัสพลังศรัทธาของชาวพม่ากับพุทธศาสนา พร้อมเมนูพิเศษ กุ้งแม่น

พม่ายังคงตราตรึง "ย่างกุ้ง-หงสาวดี-ไจ้ทีโย(อินทร์แขวน)"

นำท่านนมัสการ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระธาตุอินทร์แขวน-พระเจดีย์ชเวมอดอร์(พระธาตุมุเตา)

ไหว้พระเพิ่มพูนกุศลบารมี ชมความงดงามทางด้านพุทธศิลป์

สัมผัสพลังศรัทธาของชาวพม่ากับพุทธศาสนา

....................................................................................

ย่างกุ้ง    นมัสการพระมหาเจดีย์ทองคำชเวดากองพุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า

พระพุทธไสยาสน์เชาตันจี ขอพรกับ“เทพทันใจ”ที่ เจดีย์โบตาทาวน์

วัดพระเขี้ยวแก้ว ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ขอพรกับ เทพทันใจ

ไจ้ทีโย    นมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน อันศักดิ์สิทธิ์แห้งเมืองไจ้ทีโย

หงสาวดี  สักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอร์ ชม พระราชวังกษัติริย์บุเรงนอง

พระพุทธรูปไสยาสน์ชเวทาเลียว พระพุทธรูปไจ้ปุ่น(พระสี่ทิศ) วัดพระไฝเลื่อน

............................................................................................................

พร้อมเมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำ เป็ดปักกิ่ง และ สลัดกุ้งมังกร

กำหนดการเดินทางวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2560

........................................................................................................


วันแรก    กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)–ย่างกุ้ง-หงสาวดี     วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560

05:00             พร้อมคณะที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูทางเข้าที่ 1-2                    เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเซีย นำท่านเช็คสัมภาระ ติดป้ายชื่อกระเป๋าโดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยอำนวยความสะดวก และแจกบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน

การเตรียมตัวก่อนขึ้นเครื่อง ตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำสัมภาระใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบิน อาทิ มีด สนับมือ วัตถุแหลมคมทุกชนิด วัตถุไวไฟ ไม้ขีดไฟ และสิ่งคล้ายอาวุธทุกชนิด รวมถึงของเหลวทุกชนิดในบรรจุภัณฑ์ ขนาดเกิน 100 มล. เจล สเปรย์ ยาสีฟัน น้ำหอม แชมพูสระผม รวมถึงอาหารเหลว หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถูกยึดไว้ที่สนามบิน โดยไม่มีข้อต่อรองและไม่อนุญาตให้นำที่ชาร์ตแบตสำรอง (POWER BANK) โหลดใส่ใต้ท้องเครื่องเด็ดขาด ยกเว้นนำติดตัวขึ้นเครื่องเท่านั้น

 

‡ ˆ ‰ Š ‹ Œ เวลาประเทศพม่าช้ากว่าเวลาประเทศไทย 30 นาที  Ž   ‘ ’

07:15         ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดย สายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD4230

               บริการอาหารร้อนพร้อมเครื่องดื่มบนเครื่อง

08:15          ถึงสนามบินมิงกะลาดง กรุงย่างกุ้ง (Yangon) ประเทศพม่า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วบริการจากบริษัทฯ จัดรถปรับอากาศรับท่าน

จากนั้น       นำท่านเดินทางสู่เมืองไจ้ทีโย ผ่าน เมืองหงสาวดี (Bago) ระยะทางประมาณ 194 กิโลเมตร

               บริการอาหารเช้าแบบปิคนิคบนรถ

กรุณาจัดเสื้อผ้าและเครื่องใช้ใส่กระเป๋าเล็ก สำหรับค้างคืนบนพระธาตุอินทร์แขวน

กระเป๋าใบใหญ่จะเก็บไว้ที่รถบัสไม่ได้นำขึ้นไปบนพระธาตุด้วย

10:30             ถึงหงสาวดี ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ และมีอายุมากกว่า 400 ปี นำท่านนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอร์ (Shwemawdaw Pagoda) หรือพระธาตุมุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองหงสาวดีอันเป็นสัญลักษณ์ที่ยืนยันความเจริญรุ่งเรืองของนครหงสาวดี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า นมัสการยอดเจดีย์หักซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์

11:30          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13:30          เดินทางต่อสู่ เมืองไจ้ทีโย ผ่านชมทัศนียภาพเมืองหงสาวดี ผ่านแม่น้ำสะโตง แม่น้ำที่พระนเรศวรทรงพระแสงปืน ถึงจุดจอดรถคิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้ทีโย)

               เปลี่ยนรถท้องถิ่นเพื่อขึ้นสู่ยอดเขาไจ้ทีโย ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร

17:00          ถึงที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม โย่ว โย่ว เล (Yoe Yoe Lay Hotel) หรือเทียบเท่า

18.30         นมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน (Golden Rock) ชมความงดงามงดงามขององค์พระธาตุโดยรอบ นมัสการพระพุทธรูปต่างๆบนองค์พระเจดีย์ตามตำนานของชาวพม่าเชื่อว่าต้องมานมัสการองค์ พระธาตุให้ครบสามครั้งแล้ว สิ่งที่ปรารถนาก็จะประสบผลสำเร็จ

19.30         ถวายน้ำปานะ / รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

**** พระธาตุอินทร์แขวนเปิดให้นมัสการได้ทั้งคืน

แนะนำท่านที่จะสวดมนต์หรือนั่งสมาธิ เตรียมเสื้อกันหนาวไปด้วย เนื่องจากอยู่บนยอดเขาเหนือหน้าผา ****


วันที่สอง   ไจ้ทีโย-ย่างกุ้ง                                      วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560

07:00          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08:00          เดินทางกลับสู่ เมืองหงสาวดี (Bago)

10:00        ถึงหงสาวดี นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเรือง (Shwethalyaung Buddha) ถือว่าเป็นพระนอนที่สวยงามที่สุดกล่าวกันว่าเป็นสมเด็จพระสุคตเจ้าในคืนก่อนวันที่พระองค์จะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานมีความยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร

11:00         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ในเมืองหงสาวดี

12:30       นำท่านแวะนมัสการ พระพุทธรูปไจ้ปุ่น หรือ พระพุทธรูปสี่ทิศ มีอายุกว่า 500 ปี เป็นวัดที่สร้างเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ 4 องค์ หันพระพักตร์ไปทุกทิศ แทนความหมายถึงพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ มีตำนานเล่าว่า พระราชธิดาทั้งสี่องค์ของกษัตริย์มอญที่อุทิศตนแด่พุทธศาสนา จึงสร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและได้สาบานไว้ว่าจะไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ ต่อมาน้องสาวคนสุดท้องกลับพบรักกับชายหนุ่มและแต่งงานกัน จึงเกิดอาเพศฟ้าผ่าพระพุทธรูปที่แทนตัวของน้องสาวคนสุดท้องพังทลายลงมา จนต้องมีการสร้างขึ้นมาใหม่ตามที่เห็นในปัจจุบัน โดยพระพุทธรูปองค์นี้จะมีลักษณะแตกต่างจากองค์อื่นๆ คือจะเป็นศิลปะแบบพม่า

14:00         นำท่านแวะ วัดพระไฝเลื่อน (ไจ้ท์ปอลอ Kkyaikpawlaw) เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่โบราณที่มีอายุมากกว่า 2,000 ปี เรื่องเล่าของพระพุทธรูปองค์นี้มีการเล่ากันว่า องค์พระลอยน้ำมาติดอยู่ใกล้ๆวัด จากนั้นชาวบ้านจึงเอามาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้แล้วมีการปิดทองกันเรื่อยมา แต่สิ่งที่แปลกที่สุดก็คือ ไม่ว่าจะปิดก็ครั้ง ที่หางคิ้วขององค์พระจะมีจุดดำๆ เกิดขึ้นทุกครั้ง ชาวบ้านก็เลยเรียกกันว่า พระไฝเลื่อน ตัวองค์พระนั้นตั้งอยู่ภายในวิหารที่มีความงดงามด้วยการประดับประดาด้วยรูปเเกะสลักที่ลงรักปิดทองอย่างสวยงาม ภายในวัดยังประดิษฐาน พระนอนแห่งวัดพระไฝเลื่อน ซึ่งมีลักษณะที่งดงามไม่แพ้พระพุทธไสยาสน์เชาตาจีที่เมืองหงสาวดีเลยทีเดียว

จากนั้น      เดินทางต่อเข้าสู่เมืองย่างกุ้ง

18:00         ถึงย่างกุ้งนำท่านขึ้นกราบนมัสการ พระบรมธาตุชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองพม่าที่มีทั้งชาวพม่าและนักท่องเที่ยวต่างพากันมาสักการะไม่ขาดสายทั้งกลางวัน และกลางคืน หนึ่งในพุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของโลกตามตำนานเล่าว่าภายในมหาเจดีย์บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้า 8 เส้นซึ่งประทานแก่นายวาณิช 2 พี่น้องนำมาสร้างเป็นมหาเจดีย์เพื่อเป็นที่สักการะแก่ปวงชนมีอายุ 2,500 ปี สูง 326 ฟุต ยอดบนสุดของเจดีย์หุ้มด้วยทองคำแท้หนัก 2 ตัน ประดับด้วยเพชร 5,548 เม็ดและพลอย 2,317 เม็ดรวมถึงทับทิมขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดพระเจดีย์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

20:00       ถวายน้ำปานะ / รับประทานอาหารที่ห้องอาหาร

จาหนั้น      นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Hotel Grand United หรือเทียบเท่า

วันที่สาม   ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ       วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560

07:00          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08:00          นมัสการ พระพุทธไสยาสน์เชาตันจี (Chauk Htaik Gyi) แห่งเมืองย่างกุ้ง พระพุทธรูปองค์นี้มีลักษณะพิเศษคือที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันล้วนเป็นมิ่งมงคลสูงสุดเพราะประกอบด้วย ลายลักษณ์ธรรมจักรข้างละองค์ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาทและล้อมด้วยรูปอัฏฐุตรสตกตมงคล108 ประการ

จากนั้น       นำท่านผ่านชม พระเจดีย์สุเล (Sule Pagoda) ศาสนสถานหลักใจกลางกรุงย่างกุ้ง สูงถึง157ฟุต สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่สุเลนัตหนึ่งในสี่นัต ที่เกี่ยวข้องกับตำนานของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

               นมัสการ เจดีย์โบตาทาวน์ (Botataung Pagoda) เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์โบตาทาวน์ แห่งนี้ก่อน พระเจดีย์โบตาทาวน์นี้ได้ถูกทำลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ โดยมีความแตกต่างกับพระเจดีย์ทั่วไปคือออกแบบให้ใต้ฐาน

               พระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้ โดยได้อัญเชิญพระบรมธาตุไว้ในผอบทองคำให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชัดเจน ส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ได้นำทองคำและของมีค่าต่างๆ ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่านำมาถวายแก่องค์ พระเจดีย์ มาจัดแสดงไว้

                  นมัสการ พระพุทธรูปทองคำ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีพุทธลักษณะงดงาม ตามประวัติว่าเคยประดิษฐานอย่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ ครั้นเมื่อพม่าตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์กัลกัตต้าในอินเดีย ทำให้รอดพ้นจากระเบิดจากฝ่ายสัมพันธมิตรที่ถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ ภายหลังพม่าได้รับเอกราชแล้วพระพุทธรูปทองคำจึงกลับคืนสู่พม่า และนำมาประดิษฐาน ณ วิหารนี้ ไหว้ เทพทันใจ ที่ชาวพม่าเห็นว่าทันใจสมชื่อ อธิษฐานขอสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ ไหว้ เทพกระซิบหรือเมี๊ยะนานหน่วย ตามตำนานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว

11:30        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13:00        นำท่านสู่ ตลาดโบโจ๊ก หรือ ตลาดสก๊อต (Scott Market) ซึ่งสร้างโดยชาวสก็อต สมัยเมื่อครั้งพม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไม้    และงาช้างแกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผ้าปักพื้นเมือง พลอย ทับทิม หยก เสื้อผ้า-ผ้าพื้นเมือง เครื่องเงิน เครื่องเขิน ฯลฯ

จากนั้น       นำท่านชม ช้างเผือก ช้างคู่บ้านคู่เมืองพม่า ซึ่งมีลักษณะพิเศษ คือลำตัวเป็นสีเผือก เล็บมีสีขาว และนัยต์ตามีมุก แล้วชม วัดพระหยกยาว พระหยกขาวนี้สร้างจากหยกขาวที่มีลักษณะมันวาว สีขาวสะอาดสูง37ฟุต กว้าง24ฟุต หนัก600ตัน เป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง พระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อันเชิญมาจากสิงคโปร์และศรีลังกา หันพระหัตถ์ออกจากองค์ หมายถึงการไล่ศัตรูและประทานความเจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ยังมีการนำส่วนที่เหลือมาสลักเป็นพระพุทธบาทซ้าย-ขวา ประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหลังของพระพุทธรูปด้วย

16.00        เดินทางสู่ วัดกะบาเอ สร้างโดยนายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่า “ฯพณฯอูนุ” เพื่อเป็นสถานที่สังคายนาพระไตรปิฎก ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงกลม ภายในบรรจุพระธาตุของพระอรหันต์สาวก คือพระสารีบุตร และ พระโมคลานะ และมีพระพุทธรูปหุ้มด้วยทองคำองค์เล็กๆอีก 28 องค์แทนอดีตพระพุทธเจ้าทั้ง 28 พระองค์ที่อุบัติขึ้นในโลกนี้

17:00        นำท่านเดินทางสู่ วัดพระเขี้ยวแก้ว ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว เมื่อครั้งอัญเชิญจากประเทศจีน เป็นวัดที่มีเจดีย์สวยแปลกตากว่าวัดอื่นใดในเขตเมืองย่างกุ้ง เป็นสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างศิลปะสมัยพุกาม และศิลปะในยุคต่างๆของพม่าไว้ด้วยกัน ลักษณะเด่นคือเป็นเจดีย์ทรงปราสาทแปดเหลี่ยม ปลายยอดเจดีย์ประดับด้วยทองคำ ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วองค์จำลอง

18:00       ถวายน้ำปานะ / รับประทานอาหารที่ภัตตาคาร

19:00        นำท่านเดินทางสู่สนามบินมิงกะลาดง เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

21:40          ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดย สายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 258

23:30          เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

ôการเข้าชมวัด และนมัสการพุทธสถานทุกที่ในพม่าต้องถอดรองเท้า รวมถึงถุงเท้าและถุงน่องô 


การสำรองที่นั่งแบบหมู่คณะ

การจองที่นั่งสำหรับหมู่คณะ คือ การจองที่นั่งสำหรับผู้โดยสารจำนวน 10 คน ขึ้นไปที่เดินทางไปพร้อมกัน โดยมีเงื่อนไขดังนี้

4จำนวนผู้โดยสารเดินทางตั้งแต่ 10 ที่นั่งขึ้นไป

4อัตราตั๋วโดยสารขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสารในแต่ละเที่ยวบิน

4จ่ายค่าบริการการสำรองที่นั่งทันทีที่มีการสำรองที่นั่ง

4ตั๋วโดยสารไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางการบินได้

ท่านจะต้องทำการชำระเงินทันทีที่ได้ทำการจอง

 

ทางแผนกสำรองที่นั่งแบบหมู่คณะ ไม่รับสำรองที่นั่ง สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางภายใน 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ : ตั๋วโดยสารเมือทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถทำการคืนเงินได้ หากท่านไม่สามารถชำระเงินมัดจำ ชำระเงินเต็มจำนวน หรือ แจ้งชื่อผู้โดยสารในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิกที่นั่งของท่านในเที่ยวบินนั้น

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำการจองและยืนยันที่นั่งกับสายการบิน

ต่อเมื่อได้รับชำระค่าบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

ผู้ร่วมเดินทางขั้นต่ำ16 ท่าน

ผู้ใหญ่ (ห้องละ2)

พระภิกษุ (ห้องละ2)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ท่านละ(บาท)

14,900

13,900

3,000

 

อัตรานี้รวม       þ ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไป-กลับ กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง (ชั้นประหยัด , สายการบินแอร์เอเซีย)

                       รับผิดชอบสัมภาระไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม

                              þ ที่พักตามที่ระบุในรายการ
                  þ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
                              þ รถปรับอากาศ รับ-ส่ง สนามบิน-โรงแรม และ นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
þ  ค่าธรรมเนียมผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
þ ค่ารถขึ้น-ลง นมัสการพระธาตุอินทร์แขวน
                              þ ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท
                  ( ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของ บ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด )

þ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดไทยนำเที่ยวตามรายการ และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจากบริษัท

þ  ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินทุกสนามบินตามรายการ þ ค่า Surcharge ช่วงเทศกาล

อัตรานี้ไม่รวม  ý ค่าหนังสือเดินทาง

                  ý ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งมาเองนอกเหนือรายการ

                       ý ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

                       ý ค่าบริการ 3%-5% กรณีชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้วยบัตรเครดิต

ý ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆเช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ เป็นต้น

ý ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.

ý ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นประมาณท่านละ300 บาท/ลูกค้า1ท่าน (ไม่รวมไกด์ไทย)

หลักฐานการเดินทางและเอกสารวีซ่า ส่งมอบเอกสารให้บริษัทอย่างช้า 20 วันทำการ(ก่อนเดินทาง)

j หนังสือเดินทางอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง

k สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด                    l  รูปถ่ายสี จำนวน 1 ใบ (ใช้สำหรับจัดทำคู่มือการเดินทาง)

เงื่อนไขการชำระเงิน

  • Ø มัดจำในวันจองท่านละ 10,000 บาท ในวันจอง
  • Ø ที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 20 วันทำการ

ติดต่อร่วมเดินทาง       4ธรรมจารี ทัวร์ ' 025911060

                                    4เสาวลักษณ์(ปุ๊)È08954016594อัจฉราพรรณ(เปิ้ล)È0819781022

ยืนยันการเดินทางโดยการมัดจำและชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ธนาคารกสิกรไทย       สาขางามวงศ์วาน      เสาวลักษณ์           วงศ์วานิช       ออมทรัพย์เลขที่ 058-2-11857-6

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดตามความจำเป็น  อันเนื่องมาจาก  เหตุสุดวิสัย เช่น จากสายการบิน การยืนยันที่พัก เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศเป็นต้น

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/548

 

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)

4ยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯจะคืนเงินมัดจำให้ทั้งหมด

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 59-45 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 20,000 บาท

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 44-30 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 29-15 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 14-7 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 90 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 1 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์

4หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND

4หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป

4ตั๋วเครื่องบิน(Air Ticket) ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางถ้าได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้นและหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯเพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำREFUNDได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

4สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)

-   ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ  1 ใบ ทุกโรงแรม

-   สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด (Economy Class Passenger ขึ้นอยู่กับสายการยิน) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

-   สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) X 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) X 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)

-   ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง

-   บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์

4ระหว่างการเดินทางหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะถือว่าสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดไปได้

4หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองถือเป็นเหตุผลทางการเมืองและดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด

4บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน / ภัยธรรมชาติ / การจลาจล / เหตุการณ์ทางการเมืองและของสูญหายตามสถานที่ต่างๆซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ

-       กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯ เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำแล้ว บริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

view