สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

AYUBOWON 03 AUG-OCT AYUBOWON#03_AUG-OCT “อายุบวร”ศรีลังกา ... มัลดีฟด์ นมัสการ“พระเขี้ยวแก้ว” ณ เมืองแคนดี้ สักการะ “ต้นพระศรีมหาโพธิ์” ชมสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมประเพณี และอารยธรรมอันเก่าแก่นานนับพันปี ท่องเที่ยวแบบนักเดินทางที่มีสไตล์การใช้ชีวิตที่ทันสมัย หมู่เกาะมัลดีฟด์ แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลสุดย

AYUBOWON 03 AUG-OCT AYUBOWON#03_AUG-OCT “อายุบวร”ศรีลังกา ... มัลดีฟด์ นมัสการ“พระเขี้ยวแก้ว” ณ เมืองแคนดี้ สักการะ “ต้นพระศรีมหาโพธิ์”  ชมสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมประเพณี และอารยธรรมอันเก่าแก่นานนับพันปี ท่องเที่ยวแบบนักเดินทางที่มีสไตล์การใช้ชีวิตที่ทันสมัย  หมู่เกาะมัลดีฟด์  แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลสุดย

“อายุบวร”ศรีลังกา ... มัลดีฟด์

นมัสการ“พระเขี้ยวแก้ว” ณ เมืองแคนดี้ สักการะ “ต้นพระศรีมหาโพธิ์”

ชมสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมประเพณี และอารยธรรมอันเก่าแก่นานนับพันปี

ท่องเที่ยวแบบนักเดินทางที่มีสไตล์การใช้ชีวิตที่ทันสมัย

หมู่เกาะมัลดีฟด์  แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลสุดยอดของโลก

ดื่มด่ำ กับความงามของหาดทราย ขาวเนียนละเอียด น้ำทะเลใส กับ “อะตอล”ที่กระจายอยู่ในมหาสมุทรอินเดีย

พักรีสอร์ทที่เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 10-15 สิงหาคม 2560

วันที่ 26-31 ตุลาคม 2560

 

วันแรก    กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – แคนดี้                                                  

03:00      คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น เคาน์เตอร์ T 11-18 สายการบิน         ศรีลังกัน แอร์ไลน์ (Srilankan Airline) เช็คสัมภาระการเดินทางโดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ        คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระติดป้ายชื่อกระเป๋า และแจกบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน

05:25      ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ UL 1403 สู่โคลัมโบ (บริการอาหารเช้าบนเครื่อง)

07:15      ถึงสนามบิน โคลัมโบ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจลงตราและพิธีการทางศุลกากรแล้ว บริการของธรรมจารีจัดรถโค้ชปรับอากาศนำท่านเดินทางเมืองแคนดี้

12:00      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น    เดินทางต่อสู่แคนดี้

16:00     ถึง แคนดี้ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Queen Hotel หรือเทียบเท่า

18:30      นำท่านเข้าสู่ “วัดพระเขี้ยวแก้ว” (Temple of the Sacred Tooth Relic) ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ(พระทนต์)ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เข้านมัสการ พระเขี้ยวแก้ว (พระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า Sacred Tooth Relic) ซึ่งประดิษฐานอยู่ในผอบ และอยู่ในเจดีย์อีก 4 ชั้น ประดิษฐานอยู่ในห้องกระจกกันกระสุน มีประตูเงิน ประตูทอง ซึ่งหนาถึง 1 ศอก 3 ชั้น ยากที่สาธุชนทั่วไปจะได้เข้าชมอย่างใกล้ชิดแม้แต่ชาวศรีลังกาเอง (โปรดแต่งกายชุดขาว)

จากนั้น    ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัยชมภายในบริเวณวัด ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

20:00     บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

 

วันที่สอง  แคนดี้–โคลัมโบ

07:00     บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08:00     ออกเดินทางเข้าสู่โคลัมโบ (ระยะทางประมาณ 115 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.)

            แวะชมศูนย์กลางงานศิลปะและหัตถกรรม พิพิธภัณฑ์แสดงอัญมณีและแหล่งเจียระไนพลอยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศศรีลังกา แวะซื้อสินค้าพื้นเมืองระหว่างทาง

12:00     ถึงโคลัมโบ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13:00     นำท่านชม วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร เคยเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาด้วยพระองค์เองมาด้วยพระองค์เองเมื่อ 2,500 ปี มีพระเจดีย์ขนาดใหญ่สีขาวบริสุทธิ์ ภายในพระเจดีย์ บรรจุบัลลังค์ที่ประทับของพระพุทธเจ้า ภายในวิหารที่สร้างตามสถาปัตยกรรมลังกาปรากฏภาพจิตรกรรมที่งดงามว่าด้วยเรื่องพุทธประวัติ แต่ละภาพล้วนสวยงามจนน่าทึ่งในฝีมือช่างยิ่งนัก ได้เวลาอันสมควรเดินทางต่อเข้าสู่โคลัมโบ ถึงโคลัมโบ นำท่านเข้าสู่ภัตตาคาร

15:00     นำท่านเดินทางสู่ “วัดคงคาราม” ชมโบสถ์กลางน้ำ ตั้งอยู่กลางทะเลสาบและชมรูปปั้นสลักปูนอันสวยงามในวิหาร ภายในเขตบริเวณวัดประกอบด้วยโบสถ์ 3 หลังหลังแรก ประดิษฐานต้นโพธิ์ หลังที่สอง ประดิษฐานพระพุทธรูป หลังที่สาม เป็นที่เก็บคัมภีร์พระไตรปิฎก

จากนั้น    นำท่านชม กรุงโคลัมโบ เมืองหลวงของประเทศศรีลังกาที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วตึกระฟ้าตั้งตระหง่านขึ้นทัดเทียมกับสิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรมที่ผสมผสานด้วยความสวยงามตามธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ ผ่านถนน Sea Street ที่ทั้งสองฝั่งฝากถนนโอบล้อมด้วยทะเลที่สวยงาม ผ่านชมหอนาฬิกาเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ผ่านชมรัฐสภาเก่าแก่ในป้อมปราการ วัดฮินดูและวัดพุทธศาสนา ซึ่งสถาปัตยกรรมบางอย่างสร้างให้สอดคล้องและกลมกลืนกันเนื่องจากได้รับอิทธิพลของกันและกัน และเพลิดเพลินกับการซื้อสินค้าและของฝากหลากหลาย ณ ห้างโอเดล (Odel) แหล่งรวมของฝากจากศรีลังกา พร้อมเลือกซื้อชาชั้นดี

19:00     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้น      นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Cinnamon Grand หรือเทียบเท่า

วันที่สาม โคลัมโบ-มาเล่ สาธารณรัฐมัลดีฟส์

05:00     เดินทางสู่สนามบินนานาชาติ โคลัมโบ (บริการอาหารเช้าแบบปิกนิก)

08.00     เดินทางสู่หมู่เกาะมัลดีฟส์ โดยสายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL101

08.55     ถึงสนามบินมาเล่ สาธารณรัฐมัลดีฟส์

  • ·¸¹º»¼½¾ เวลาที่มัลดีฟด์ช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง ·¸¹º»¼½

จากนั้น    นำท่าน เดินทางต่อโดยเรือเร็ว สู่ที่พัก ณ Paradise Island Resort หรือเทียบเท่า ระดับ *****

ถึงที่พัก   นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก

12:30     บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

จากนั้น     พักผ่อนอิสระ ตามอัธยาศัย

มัลดีฟส์ อากาศร้อนทั้งปี ควรหาเสื้อผ้าที่สวมใส่สบาย เช่นเสื้อผ้าฝ้าย , ผ้าลินิน หรือผ้าเบาบาง

คุณสามารถถอดรองเท้าเดินด้วยเท้าเปล่าบนหาดทรายนุ่มๆ พื้นขาวเนียนละเอียดได้ทั่วรอบรีสอร์ท

19:00      บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย

             หรือจะเลือกนั่งฟังเพลง และร่วมกิจกรรมที่ทางรีสอร์ทจัดเตรียมให้สำหรับผู้เข้าพัก (ตารางกิจกรรมเปลี่ยนแปลงตามที่รีสอร์ท กำหนด)

วันที่สี่      มัลดีฟส์ “พักผ่อนอิสระ”                                                     

07:00          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (เปิดบริการ 06.00-10.00 น.)

จากนั้น        พักผ่อนสบาย เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามของรีสอร์ทที่พัก บนหมู่เกาะมัลดีฟส์          คุณสามารถถอดรองเท้าเดินด้วยเท้าเปล่าเที่ยวชมได้ทั่วเกาะ รอบรีสอร์ทที่พักบนหาดทรายนุ่มๆพื้นขาวเนียนละเอียด หรือจะเลือกกิจกรรมทางทะเลของรีสอร์ท ที่มีอย่างมากมายเช่น วินเซิร์ฟ, เจ๊ตสกี,ดำน้ำลึกและน้ำตื้น , พายเรือแคนนู , บานาน่าโบท , ตกปลากลางคืน อินเตอร์เน็ต คาระโอเกะ ฯลฯ ( ไม่รวมอยู่ในค่าบริการ สอบถามตารางเวลาและอัตราค่าบริการได้ที่ตารางกิจกรรมของรีสอร์ท ) หรือเลือกบริการกิจกรรมภายในรีสอร์ท อาทิเช่น วอลเลย์บอลชายหาด , แบดมินตัน , ปิงปอง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

--- พักผ่อนตามอัธยาศัย ---

19:00          บริการ  อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

วันที่ห้า    มัลดีฟส์ รีสอร์ที่พัก-เมืองหลวง มาเล” – โคลัมโบ                

07:00          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (เปิดบริการ 06.00-10.00 น.)

--- พักผ่อนตามอัธยาศัย ---

12:00            นำท่านเช็คเอ้าท์ ออกจากที่พัก

12:30            บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

13:00          นัดหมายเวลาพร้อมกัน ณ บริเวณล้อบบี้ของที่พัก

14:30          นำท่านเช็คเอ้าท์ ออกจากที่พัก ลงเรือสปีดโบ้ท จากรีสอร์ท สู่มาเล่

15:00          ถึง “มาเล่” เมืองหลวงของสาธารณรัฐมัลดีฟด์

นำท่านเดินชมรอบตัวเมือง ผ่านชมสุเหร่าสำคัญประจำเมืองหลวง บ้านพักประธานาธิบดีซึ่งสร้างโดยสถาปนิกชาวสิงหลและมัลดีฟด์ สุสานประจำเมืองซึ่งมีการแบ่งแยกหญิงชายกันอย่างเด่นชัด พร้อมเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกจากมัลดีฟด์ ได้เวลาอันสมควรพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ

18:00          บริการ  อาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร

19:00          เดินทางสู่สนามบินมาเล่

20:40          ออกเดินทางจาก มาเล่ สู่โคลัมโบ โดยสายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL 104

22:30          เดินทางถึงสนามบินโคลัมโบ นำท่านเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ กลับสู่กรุงเทพฯ

23:30          เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Srilankan เที่ยวบิน UL 402

 

วันที่หก   โคลัมโบ – กรุงเทพฯ                                                           

04:25     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

 ค่าบริการ ผู้เดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน

ท่านละ(บาท)

ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน)

46,900

ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)

51,900

เด็ก(2-12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง)

40,900

J J I Š อย่าลืมชุดว่ายน้ำตัวโปรด ครีมและแว่นตากันแดด รองเท้าแตะน่ารักๆ J

อัตรานี้รวม

-  ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ (รับผิดชอบสัมภาระไม่เกิน 20 ก.ก.)

-  ค่าพาหนะ รถโค้ชปรับอากาศรับ – ส่งระหว่างสนามบินและโรงแรมที่พักและท่องเที่ยว

-  ค่าที่พักตามรายการ

- ค่าวีซ่า

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

- ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน         

-  ค่าธรรมเนียมผ่านประตูเข้าชมสถานที่  þ ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด)


อัตรานี้ไม่รวม

X ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งมาเองนอกเหนือจากรายการ

X ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

X ค่าบริการ3%-5% กรณีชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้วยบัตรเครดิต

X ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆเช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ เป็นต้น

X ค่าทิปสินน้ำใจให้คนขับรถ เด็กรถ และไกด์ท้องถิ่นศรีลังกา ท่านละ 5USD $ / วัน/คน

         ไกด์ไทยวันละ 50 บาทต่อวันต่อคน

หลักฐานการเดินทางและเอกสารวีซ่า

- หนังสือเดินทางอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป

- สำเนาทะเบียนบ้าน

รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

- มัดจำในวันจองท่านละ 20,000 บาท

- ที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 14 วัน


ติดต่อจองได้ที่             0 2591 1060

เสาวลักษณ์ (ปุ๊)          089 5401659

อัจฉราพรรณ (เปิ้ล)    081 978 1022

หมายเหตุ   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดตามความจำเป็น เนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยจะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/548

 

 

ท่านสามารถชำระเป็นเงินสด / เช็คธนาคาร หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

 

เสาวลักษณ์ วงศ์วานิช   ธนาคารกสิกรไทย     สาขาถนนงามวงศ์วาน   บ/ช ออมทรัพย์เลขที่ 058-2-11857-6

เสาวลักษณ์ วงศ์วานิช   ธนาคารไทยพานิชย์   สาขาถนนงามวงศ์วาน   บ/ช ออมทรัพย์เลขที่ 319-286480-5

เสาวลักษณ์ วงศ์วานิช   ธนาคารกรุงไทย       สาขาวงศ์สว่าง           บ/ช ออมทรัพย์เลขที่ 193-1-00883-3

 

กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงิน มาที่หมายเลข 02 9510300

เพื่อเป็นการยืนยันการสำรองที่นั่งและเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการสำรองที่นั่ง กรุณาเขียนชื่อผู้จอง, เบอร์โทรติดต่อ, ชื่อโปรแกรมและวันเดินทาง พร้อมรายชื่อผู้เดินทางทุกท่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)

4ยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯจะคืนเงินมัดจำให้ทั้งหมด

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 59-45 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 20,000 บาท

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 44-30 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 29-15 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 14-7 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 90 % ของราคาทัวร์

4ยกเลิกการเดินทางก่อน 1 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์

4หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND

4หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป

4ตั๋วเครื่องบิน(Air Ticket) ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางถ้าได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้นและหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯเพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำREFUNDได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

4สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)

-   ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ  1 ใบ ทุกโรงแรม

-   สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด (Economy Class Passenger ขึ้นอยู่กับสายการยิน) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

-   สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) X 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) X 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)

-   ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง

-   บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์

4ระหว่างการเดินทางหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะถือว่าสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดไปได้

4หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองถือเป็นเหตุผลทางการเมืองและดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด

4บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน / ภัยธรรมชาติ / การจลาจล / เหตุการณ์ทางการเมืองและของสูญหายตามสถานที่ต่างๆซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ

-       กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯ เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำแล้ว บริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

view