สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

AYUBOWON 02 JUL-DEC "อายุบวร" ศรีลังกา แดนสุขาวดีบนพื้นพิภพ ไข่มุกงามแห่งเอเซียใต้ ครบสูตร ศ รี ลั ง ก า ประเทศที่ร่ำรวยด้วยมรดกโลก โคลัมโบ อนุราธปุระ ดัมบุลล่า สิกิริยา แคนดี้ นูวาระ เอลิยะ “ลิตเติ้ล อิงแลนด์” ชมสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมประเพณี และอารยธรรมอันเก่าแก่นานนับพันปี กำหนดการเดิน

AYUBOWON 02 JUL-DEC "อายุบวร" ศรีลังกา  แดนสุขาวดีบนพื้นพิภพ ไข่มุกงามแห่งเอเซียใต้  ครบสูตร ศ รี ลั ง ก า ประเทศที่ร่ำรวยด้วยมรดกโลก  โคลัมโบ อนุราธปุระ ดัมบุลล่า สิกิริยา แคนดี้ นูวาระ เอลิยะ “ลิตเติ้ล อิงแลนด์”  ชมสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมประเพณี และอารยธรรมอันเก่าแก่นานนับพันปี กำหนดการเดิน

"อายุบวร" ศรีลังกา

แดนสุขาวดีบนพื้นพิภพ ไข่มุกงามแห่งเอเซียใต้

ครบสูตร ศ รี ลั ง ก า ประเทศที่ร่ำรวยด้วยมรดกโลก

โคลัมโบ อนุราธปุระ ดัมบุลล่า สิกิริยา แคนดี้ นูวาระ เอลิยะลิตเติ้ล อิงแลนด์”

ชมสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมประเพณี และอารยธรรมอันเก่าแก่นานนับพันปี

สักการะ“พระเขี้ยวแก้ว” ที่เมืองแคนดี้

อลังการ “ถ้ำดัมบุลล่า” และ“สิกิริยา”ปราการนครบนคีรี

ปิดท้ายรายการกับศิลปะลังกาที่งดงาม “วัดกัลยาณี โคลัมโบเมืองหลวงปัจจุบัน

 

กำหนดการเดินทาง

7-12 กรกฎาคม 2560

19-24 ตุลาคม 2560

7 -12 ธันวาคม 2560


วันแรก    กรุงเทพฯ โคลัมโบ-อนุราธปุระ

06:00      คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น เคาน์เตอร์ T 11-18 สายการบิน         ศรีลังกัน แอร์ไลน์ (Srilankan Airline) เช็คสัมภาระการเดินทางโดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ  คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระติดป้ายชื่อกระเป๋า และแจกบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน

09:15      ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ UL 403 สู่โคลัมโบ(บริการอาหารเช้าบนเครื่อง)

11:50      ถึงสนามบิน โคลัมโบ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจลงตราและพิธีการทางศุลกากรแล้วบริการของบริษัทจัดรถโค้ชปรับอากาศนำท่านเดินทางเข้าสู่ภัตตาคาร

12:30     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น    เดินทางสู่ เมืองอนุราธปุระ (ระยะทางประมาณ 208 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 6 ช.ม.)

18:00     นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม RAJARATA HOTEL หรือเทียบเท่า

19:00     บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

วันที่สอง  อนุราธปุระ สิกิริยา

07:00     บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08:00     เดินทางเข้าสู่เขตเมืองเก่าอนุราธปุระ ชมเมืองเก่าอนุราธปุระ (Anuradhapura)

            สักการะ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ (Pha Sri Mahabodhi Tree) หน่อที่นำมาจากพุทธคยา ประเทศอินเดียในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช , ชมซาก โลหะปราสาท 9 ชั้น ซึ่งมี 1,000 ห้อง

            ชม เจดีย์รุวันเวลิชายะ (Ruvanveliseya)  สถูปที่ยิ่งใหญ่ของอนุราธปุระสร้างโดยพระเจ้าทุฎฐคามณี เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่ทรงได้รับชัยชนะจากศึกยุทธหัตถีจากกษัตริย์ทมิฬ

นมัสการ ถูปาราม (Thuparama Dagoba) ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระรากขวัญ   เบื้องขวา (กระดูกไหปลาร้า) พระเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญที่สุด เป็นพระเจดีย์องค์แรกของศรีลังกา ณ สถานที่แห่งนี้พระพุทธองค์เคยเสด็จมาด้วยพระองค์เอง เสด็จเข้านิโรธสมาบัติ เป็นเวลา 7 วัน ซึ่งมีอยู่แห่งเดียวในโลก ชม วัดอิสุรุมุณิย(Isurumuniya) จุดที่น่าสนใจในวัดนี้คือภาพแกะสลักหินที่งดงามและมีชื่อเสียงที่สุดในอนุราธปุระ คือ ภาพที่มีชื่อว่า คนรัก (The Lovers)

12:00     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น    เดินทางสู่ ยอดเขาสิกิริยา (Sigiriya) ระยะทางประมาณ 80 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.

            ถึง สิกิริยา นำท่านขึ้นสู่ยอดเขา ชม ป้อมปราการระฟ้าอยู่บนยอดเขา เป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งเดียวบนเกาะนี้รู้จักกันดีในชื่อ Lion Rock หรือ แท่นศิลาราชสีห์ บนยอดศิลาจะพบซากปรักหักพังของพระราชวังในอดีต ชมภาพเขียนสีน้ำของชาวสิงหลเป็นภาพ นางอัปสรสวรรค์ ที่มีอายุพันกว่าปี

            แต่ภาพยังสวยเด่นชัด

18:00     นำท่านเดินทางสู่ที่พัก ณ โรงแรม HABARANA VILLAGE By Cinnamon หรือเทียบเท่า

19:00     บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

วันที่สาม  สิกิริยา-ดัมบุลล่า-แคนดี้

07:00     บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08:00     ออกเดินทางสู่ เมืองดัมบุลล่า (ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)

08:30     เดินทางถึง เมืองดัมบุลล่า นำท่านชม ถ้ำดัมบูลล่า ซึ่งมีทั้งหมด 5 ถ้ำ ภายในประกอบด้วย พระพุทธรูปมากกว่า 150 องค์ ภาพวาดฝาพนังที่งามวิจิตรและเพดานที่นับว่ามีเนื้อที่มากที่สุดในโลก

11:30      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

12:30     เดินทางสู่เมืองแคนดี้

16:00     ถึง แคนดี้ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Suisse หรือเทียบเท่า

17:30     นำท่านเดินทางไปชมระบำพื้นเมืองของประเทศศรีลังกา “แคนเดี้ยน แดนซ์” (Kandy Dance) ที่สืบทอดกันมากว่า 2,000 ปี ซึ่งการแสดงที่เห็นทุกวันนี้เป็นการผสมผสานกันระหว่างระบำพื้นเมืองแบบดั้งเดิมกับระบำร่วมสมัย สะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณของความเป็นศรีลังกาและยังแสดงถึงศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวพื้นเมืองอีกด้วย

18:30      นำท่านเข้าสู่ “วัดพระเขี้ยวแก้ว” (Temple of the Sacred Tooth Relic)  ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ(พระทนต์) ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เข้านมัสการพระเขี้ยวแก้ว อย่างใกล้ชิด พระเขี้ยวแก้ว (พระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า Sacred Tooth Relic)  ซึ่งประดิษฐานอยู่ในผอบและอยู่ในเจดีย์อีก 4 ชั้น อยู่ในห้องกระจกกันกระสุน มีประตูเงิน ประตูทอง ซึ่งหนาถึง 1 ศอก 3 ชั้น ยากที่สาธุชนทั่วไปจะได้เข้าชมอย่างใกล้ชิดแม้แต่ชาวศรีลังกาเอง(กรุณาแต่งชุดขาว)บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม

20:00     บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

 

วันที่สี่      แคนดี้ - นูวาระเอลิยะ

07:00     บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08:00      นำท่านออกเดินทางเลาะขุนเขา ผ่านไร่ชา สู่ เมือง “นูวาระ เอลิยะ” อดีตเมืองตากอากาศของชาวอังกฤษ ที่ได้สมญานามว่า “ลิตเติ้ล อิงแลนด์” ตั้งอิงอยู่บนยอดเขา มีน้ำตกและสวนปลูกใบชา บ้านเรือนสร้างในสไตล์อังกฤษยุคสมัยพระราชินีแอนน์

            ระหว่างทางนำท่านแวะชมไร่ชา-โรงงานผลิตชา ที่ขึ้นชื่อของศรีลังกาสินค้าส่งออกอันสำคัญของศรีลังกา เข้าชม กระบวนการผลิตชาที่ขึ้นชื่อในโรงงาน พร้อมเลือกซื้อชา ที่มีให้ท่านเลือกมากมาย

11:30     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ถึง         นูวาระเอลิยะ นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม St.Andrew หรือเทียบเท่า

            ชมทัศนียภาพรอบเมือง “นูวาระ เอลิยะ” เมืองที่ชาวอังกฤษมาเนรมิตเป็นเมืองตากอากาศมีบ้านพักตากอากาสและโรงแรมที่พักตั้งแต่สไตล์จอร์เจียถึงสมัยควีนแอนน์ มีโบสถ์แองกลิคัน สนามกอล์ฟ และสวนที่สวยงาม ราวกับยกอังกฤษมาไว้ที่นี้

18:00     บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก คืนนี้พักผ่อนสบาย

 

วันที่ห้า    นูวาระเอลิยะ - โคลัมโบ

07:00        บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08:00     นำท่านเดินทางสู่เมืองโคลัมโบ แวะชมวิวระหว่างทาง

11:00     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น    เดินทางต่อเข้าสู่ โคลัมโบ นำท่านชม วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร เคยเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาด้วยพระองค์เองมาด้วยพระองค์เองเมื่อ 2,500 ปี มีพระเจดีย์ขนาดใหญ่สีขาวบริสุทธิ์ ภายในพระเจดีย์ บรรจุบัลลังค์ที่ประทับของพระพุทธเจ้า ภายในวิหารที่สร้างตามสถาปัตยกรรมลังกาปรากฏภาพจิตรกรรมที่งดงามว่าด้วยเรื่องพุทธประวัติ แต่ละภาพล้วนสวยงามจนน่าทึ่งในฝีมือช่างยิ่งนัก

ได้เวลาอันสมควรเดินทางเข้าชม ย่านการค้า (Fort) ผ่านชมที่ทำการ ศูนย์บริหารราชการแผ่นดิน รัฐสภา ทำเนียบรัฐบาล บ้านพักประธานาธิบดี

            และเลือกซื้อของฝาก ณ ห้างโอเดล (Odel) แหล่งรวมของฝากจากศรีลังกา พร้อมเลือกซื้อชาชั้นดี

19:00     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้น      เดินทางสู่สนามบินนานาชาติโคลัมโบ

 

วันที่หก   โคลัมโบ กรุงเทพฯ

01:40      ออกเดินทางโดยสายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL 402 สู่กรุงเทพ

06:35     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 

 

 

êêê ทุกท่านรับกระเป๋าเดินทางสุดสวยจากธรรมจารี êêêê

 


ค่าบริการ

ท่านละ (บาท)

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน

40,900

พระภิกษุ

39,900

พักเดี่ยว

49,900

 

ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง จากการเพิ่มของภาษีสนามบิน ประกันการเดินทาง และค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง

  ที่ทางสายการบินมีการปรับเปลี่ยนและเรียกเก็บเพิ่ม

อัตรานี้รวม

-  ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ (รับผิดชอบสัมภาระไม่เกิน 20 ก.ก.)

-  ค่าพาหนะ รถโค้ชปรับอากาศรับ – ส่งระหว่างสนามบินและโรงแรมที่พักและท่องเที่ยว

-  ค่าที่พักตามรายการ

- ค่าวีซ่า

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

-  ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินทุกสนามบินตามรายการ

-  ค่าธรรมเนียมผ่านประตูเข้าชมสถานที่ตามรายการ  

- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท

                        (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด)

- ค่าผู้อำนวยความสะดวกจากบริษัทตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม 

X ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งมาเองนอกเหนือจากรายการ

ค่าทิปสินน้ำใจให้คนขับรถ เด็กรถ ไกด์ท้องถิ่นและไกด์ไทย ท่านละ 7 USD $ / วัน

X ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

X ค่าบริการ3%-5% กรณีชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้วยบัตรเครดิต

X ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆเช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ เป็นต้น   

หลักฐานการเดินทางและเอกสารวีซ่า

- หนังสือเดินทางอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป

- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด

- รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป


การจองและการชำระเงิน

- มัดจำในวันจองท่านละ 20,000 บาท                  พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง

- ที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 14 วัน


ติดต่อจองได้ที่     0 2 591 1060

เสาวลักษณ์ (ปุ๊)   089 5401659

บำนาญ (ต่อง)   085 22550514

อัจฉราพรรณ (เปิ้ล) 081 9781022


หมายเหตุ   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดตามความจำเป็น เนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยจะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/548

 

 

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)

-ยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯจะคืนเงินมัดจำให้ทั้งหมด

-ยกเลิกการเดินทางก่อน 59-45 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 20,000 บาท

-ยกเลิกการเดินทางก่อน 44-30 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์

-ยกเลิกการเดินทางก่อน 29-15 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์

-ยกเลิกการเดินทางก่อน 14-7 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 90 % ของราคาทัวร์

-ยกเลิกการเดินทางก่อน 1 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์

-หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND

-หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป

-ตั๋วเครื่องบิน(Air Ticket) ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางถ้าได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้นและหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯเพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำREFUNDได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

-สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)

-   ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ  1 ใบ ทุกโรงแรม

-   สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด (Economy Class Passenger ขึ้นอยู่กับสายการยิน) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

-   สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) X 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) X 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)

-   ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง

-   บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์

-ระหว่างการเดินทางหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะถือว่าสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดไปได้

-หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองถือเป็นเหตุผลทางการเมืองและดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด

-บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน / ภัยธรรมชาติ / การจลาจล / เหตุการณ์ทางการเมืองและของสูญหายตามสถานที่ต่างๆซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ

-       กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯ เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำแล้ว บริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

view