สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ไต้หวัน 5วัน 3คืน วัดจงไถฉันซื่อ วัดหลงซันซื่อ อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อาบน้ำแร่ VIP(ส่วนตัว) ชมวิวชั้น 89ตึกไทเป 101 ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง เมนูพิเศษ!!! สเต็กหินลาวา ขาปูยักษ์ เสี่ยวหลงเปา

ไต้หวัน 5วัน 3คืน  วัดจงไถฉันซื่อ วัดหลงซันซื่อ อุทยานเย๋หลิ่ว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อาบน้ำแร่ VIP(ส่วนตัว) ชมวิวชั้น 89ตึกไทเป 101  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง เมนูพิเศษ!!! สเต็กหินลาวา ขาปูยักษ์ เสี่ยวหลงเปา

 

ไต้หวัน 5วัน 3คืน

วัดจงไถฉันซื่อ วัดหลงซันซื่อ อุทยานเย๋หลิ่ว

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

อาบน้ำแร่ VIP(ส่วนตัว) ชมวิวชั้น 89ตึกไทเป 101

ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง

 .......................................................................................

เมนูพิเศษ!!! สเต็กหินลาวา ขาปูยักษ์ เสี่ยวหลงเปา

 ..................................................................

กำหนดการเดินทางวันที่ 18-22 มิถุนายน 2560


วันแรก     กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง  วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560

22:00         พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 เคาน์เตอร์หมายเลข 5 สายการบิน NOKSCOOT โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและติดป้ายชื่อสัมภาระให้กับท่าน

วันที่สอง  กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง–สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน–ผูหลี่           วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560

02:25         นำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน โดยเที่ยวบินที่ XW182

07:05       เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเถาหยวน ไต้หวัน หลังนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ทางบริษัทฯจัดรถโค้ชปรับอากาศรับท่าน นำท่านเดินทางสู่ เมืองผูหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) บริการอาหารเช้าแบบปิคนิคบนรถ

เมืองผูหลี่ เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีอากาศดีที่สุดของไต้หวัน เนื่องจากเมืองนี้อยู่ในหุบเขาและถูกล้อมรอบด้วยภูเขาสูงทั้งเมือง จึงทำให้เป็นเมืองที่มีอากาศบริสุทธิ์ที่สุดของไต้หวัน

11:30         บริการอาหารกลางวัน ä ณ ภัตตาคาร

              หลังรับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเยี่ยมชม วัดจงไถฉันซื่อ เป็นวัดใหญ่ 1 ใน 4 วัดประจำภาคกลางของไต้หวัน เป็นวัดที่ผสมผสานระหว่างหลายๆนิกายเข้าด้วยกัน ท่านสามารถนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระโพธิสัตว์หลายๆพระองค์ได้ที่นี่ และยังเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีห้องเรียนถึง 1,000 ห้อง ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งในไต้หวัน

จากนั้น        นำท่าน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา สถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร ล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก พาท่านกราบไหว้ขอพร พระถังซำจั๋ง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและคนในครอบครัว และที่วัดพระถังซำจั๋งแห่งนี้ยังเป็นจุดชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทราที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง

นำท่านไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ศาลเจ้ากวนอู เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และ เทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา

จากนั้น      นำท่านไป ชิมชาอู่หลง ซึ่งชาอูหลงมีต้นกำเนิดที่ไต้หวันโดยเฉพาะที่จังหวัด หนันโถว แห่งนี้เป็นแหล่งปลูกชาอูหลงที่ดีที่สุด ท่านจะได้ชิมชาอูหลงเกรดเอที่ต้องปลูกบนภูเขาสูงของจังหวัดหนันโถวที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,000 เมตรขึ้นไป

19:00         บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร

จากนั้น      นำท่านเข้าสู่ที่พัก  HAKOUNE ONSEN หรือเทียบเท่า http://hakoune.nantou.com.tw

เชิญท่าน อาบน้ำแร่ ตามอัธยาศัยเพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการทำงานและการเดินทาง

วันที่สาม  ผูหลี่–ไทเป–อุทยานเย๋หลิว–หมู่บ้านโปราณจิ่วเฟิ่น–ไทเป                  วันอังคารที่20 มิถุนายน 2560

07:00         บริการอาหารเช้า ä ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08:00       นำท่านเดินทางสู่ ไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

11:30         บริการอาหารกลางวัน ä ณ ภัตตาคาร

13:00         นำท่านเยี่ยมชม อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล เมื่อครั้งที่เกาะไต้หวันเริ่มดันตัวจากใต้ทะเลขึ้นสู่ผิวน้ำเมื่อครั้งหลายล้านปีที่แล้ว การเซาะกร่อนของน้ำทะเล และลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหิน รูปเศียรพระราชินีอลิซเบธ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปแล้วจะต้องไปถ่ายรูปคู่กับสิ่งนี้ ที่นี่ยังมีร้านค้าต่างๆมากมายที่ขายของแห้งที่มาจากทะเลให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชิมได้อย่างจุใจ จากนั้นนำทุกท่านท่านอิสระช้อปปิ้ง

จากนั้น      นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้    แห่งราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของไทเป ที่คึกคักไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมายที่เรียงรายไปตามทางในหมู่บ้าน จนทำให้ท่านเลือกซื้อเลือกชมร้านค้าต่างๆ

18:00         บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร

จากนั้น      นำทุกท่านไปอิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไนท์มาร์เก็ตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื้นเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวันคือ เต้าหู้เหม็น หากใครไปไต้หวันแล้วไม่ได้ลิ้มลองรสชาติของเต้าหู้เหม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไต้หวัน

และยังมีเครื่องดื่มอีกชนิดที่มีต้นกำเนิดที่ไต้หวันคือ ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดินก็มีสินค้าหลากหลายชนิดตั้งแต่ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีทั้งสินค้าเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ โดยที่รองเท้าผ้าใบ รองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆจะมีราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20-30% สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่ที่พัก

จากนั้น      เข้าสู่ที่พักที่  PLATINUM HOTEL หรือเทียบเท่า http://platinumhotel.com.tw

วันที่สี่       ไทเปตึกไทเป 101 ชั้น89หอที่ระลึกเจียงไคเช้ค-วัดหลงซันซื่อ  วันพุธที่21 มิถุนายน 2560

07:00         บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08:00            นำท่านไปอิสระช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษีที่ DUTY FREE พบกับสินค้าประเภทเครื่องสำอางค์และน้ำหอมที่มีราคาถูกกว่าเมืองไทย นอกจากนี้ยังสินค้าของฝากราคาไม่แพงอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อกลับไปเป็นของที่ระลึก

จากนั้น      นำทุกท่านเยี่ยมชม ตึกไทเป 101 และพาท่านขึ้นลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลกเพื่อ ชมวิวชั้น 89 และพบกับระบบป้องกันแผ่นดินไหวที่เรียกว่า Damper เป็นลูกตุ้มเหล็กขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 เมตร หนักถึง 660 ตัน แขวนอยู่บนชั้น 89 เพื่อคอยทำหน้าที่ถ่วงดุลตึกเมื่อเกิดแผ่นดินไหว บริเวณชั้น 1 ถึงชั้น 5 เป็นร้านค้าแบรนด์เนมบริเวณที่ตั้งของตึกนี้ยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ที่เป็นที่นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติมีห้างสรรพสินค้าและช้อปปิ้งมอลล์อยู่ถึงสิบแห่งบริเวณนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไต้หวัน

11:30         บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

จากนั้น      นำท่านชม หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค สร้างเป็นที่ระลึกแค่ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ตัวหอที่ละลึกสร้างจากหินออ่นทั้งหลัง หลังคารูปทรงแปดเหลี่ยมสีน้ำเงินสด อันเป็นสีประจำพรรคก๊กมินตั๋ง ภายในหอที่ระลึกเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ 2 ชั้น บริเวณชั้นล่างชมชีวประวัติ พิพิธภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนตัวและรูปภาพประวัติศาสตร์สำคัญที่หาดูได้ยาก บทกลอน บทกวี ตลอดจนภาพยนต์สมัยสงคราม ซ่งรวบรวมมาให้ผู้ชมได้ทราบเรื่องราวและประวัติความเป็นมาของประเทศใต้หวัน บริเวณชั้นบน ถ่ายรูปกับรูปปั้นทองเหลืองขนาดใหญ่ และไฮไลน์บริเวณชั้นบนคือ ทหารที่ยืนประจำการหน้ารูปปั้นทองเหลือง ซึ่งจะมีพิธีเปลี่ยนเวรทุกๆต้นชั่วโมง บริเวณจตุรัสด้านหน้าของตัวหอที่ระทึก ยังมีสิ่งที่ปลูกสร้างสำคัญอีกสองอย่างนั้นคือ โรงละครแห่งชาติและโรงดนตรีแห่งชาติ

จากนั้น      ขอพร พระโพธิสัตว์กวนอิม ที่ วัดหลงซันซื่อ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่โบราณอายุ 260 ปี สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง ในแต่ละวันจะมีผู้คนมากราบไหว้และสวดมนตร์กันเป็นจำนวนมาก วัดนี้ถูกบูรณะมาแล้วหลายครั้งจากความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหว และที่หนักที่สุดคือช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งวัดนี้เสียหายทั้งหมด แต่เกิดสิ่งอัศจรรย์คือ องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม กลับไม่เกิดความเสียหายแม้แต่นิดเดียว นอกจากนี้ยังมีเทพเจ้าของลัทธิเต๋าอีกหลายองค์ให้ได้กราบไหว้ขอพร

จากนั้น      พาท่านไปชิมขนมขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวันที่ ร้านขนมเค้กสับปะรด ซึ่งทำจากแป้งเค้กโดยที่ภายในสอดไส้สับปะรดกวน ที่มีเนื้อละเอียดนุ่มนวล มีรสชาติที่อร่อยมาก และมีแพ็คเกจที่ออกแบบมาอย่างสวยงามเหมาะที่จะเป็นของฝากอย่างดี

นำทุกท่านอิสระช็อปปิ้งกันต่อที่ แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมาย โดยเฉพาะรองเท้าแฟชั่นวัยรุ่นที่กำลังดังและฮิตที่สุดในกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานในไทยได้แก่รองเท้ายี่ห้อ ONITSUKA TIGER โดยที่ไต้หวันมีราคาที่ถูกที่สุดในโลก เชิญท่านอิสระเลือกซื้อตามอัธยาศัยได้อย่างเต็มที่

19:00       บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร หลังรับประทานอาหารค่ำนำท่านกลับที่พัก

                 พักที่  ORCHARD PARK HOTEL  หรือเทียบเท่า www.hotelorchardpark.com

วันที่ห้า    ไทเป–สนามบินเถาหยวน–กรุงเทพฯ  วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560

เช้า         นำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน อาหารเช้าแบบปิคนิคจากโรงแรม

09:40       อำลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW181

                 บริการอาหารร้อนบนเครื่องบิน

12:30      เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

 

ค่าบริการผู้ร่วมเดินทางขั้นต่ำ 30 ท่าน

ผู้ใหญ่

พระภิกษุ

พักเดี่ยวเพิ่ม

ท่านละ(บาท)

26,900

25,900

5,000

อัตรานี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ–ไทเป-กรุงเทพฯ ตามรายการ

- รถปรับอากาศรับ–ส่งระหว่างสนามบินและโรงแรมและท่องเที่ยวตามรายการ

- ค่าที่พักตามรายการ (โรงแรมห้องละ 2 ท่าน )

- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ

                              (รวมอาหารเช้าแบบปิคนิคมื้อแรกที่ไต้หวัน และอาหารกลางวันบนเครื่องวันเดินทางกลับ)

- ค่าทิปขนกระเป๋า

-ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

- หัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวกจากบริษัท

- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางท่านละ1,000,000 บาท(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของ บ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด)

- ค่าทิปสินน้ำใจให้คนขับรถ เด็กรถ ไกด์ท้องถิ่นและไกด์ไทย วันละ100 บาท(รวมตลอดทริป 500/ท่าน)


อัตรานี้ไม่รวม

x ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น โทรศัพท์,โทรสาร,ซักรีด,มินิบาร์,อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ

x ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

X ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3-5%

x ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.

X ค่าหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)

หลักฐานการเดินทาง  ส่งให้บริษัทอย่างช้า 30 วันทำการ (ก่อนเดินทาง)

  •  หนังสือเดินทาง พาสปอร์ต ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง
  •  รูปถ่ายสี 2นิ้ว จำนวน 1 รูป
  •  สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ชุด


เงื่อนไขการชำระเงิน

  •  มัดจำท่านละ 10,000 บาท ในวันจอง
  •  ที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง        ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560

ติดต่อร่วมเดินทาง

ธรรมจารี ทัวร์  025911060

อัจฉราพรรณ(เปิ้ล)  0819781022


หมายเหตุ   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดตามความจำเป็นอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น จากสายการบิน การยืนยันที่พัก เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศเป็นต้น

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/548

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)

-ยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯจะคืนเงินมัดจำให้ทั้งหมด

-ยกเลิกการเดินทางก่อน 59-45 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 20,000 บาท

-ยกเลิกการเดินทางก่อน 44-30 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์

-ยกเลิกการเดินทางก่อน 29-15 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์

-ยกเลิกการเดินทางก่อน 14-7 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 90 % ของราคาทัวร์

-ยกเลิกการเดินทางก่อน 1 วัน บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์

-หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND

-หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป

-ตั๋วเครื่องบิน(Air Ticket) ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางถ้าได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้นและหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯเพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำREFUNDได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

-สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)

-   ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ  1 ใบ ทุกโรงแรม

-   สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด (Economy Class Passenger ขึ้นอยู่กับสายการยิน) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

-   สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) X 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) X 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)

-   ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง

-   บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์

-ระหว่างการเดินทางหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะถือว่าสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดไปได้

-หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองถือเป็นเหตุผลทางการเมืองและดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด

-บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน / ภัยธรรมชาติ / การจลาจล / เหตุการณ์ทางการเมืองและของสูญหายตามสถานที่ต่างๆซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ

-       กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯ เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำแล้ว บริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

 

view