สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

"ซินจ่าว" เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา 22,900 บินการ์ต้าแอร์เวย์ “ซาปา” เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์” เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ 1 เดียวในโลก ช้อบปิ้งถนน 36 สาย เดินทาง 6 - 10 กรกฎาคม 2559

"ซินจ่าว" เวียดนาม   ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา  22,900 บินการ์ต้าแอร์เวย์  “ซาปา” เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์”  เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ 1 เดียวในโลก ช้อบปิ้งถนน 36 สาย เดินทาง  6 - 10 กรกฎาคม 2559

"ซินจ่าว" เวียดนาม

ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา

22,900 บินการ์ต้าแอร์เวย์

ซาปาเมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว ฮาลองเบย์

เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ 1 เดียวในโลก ช้อบปิ้งถนน 36 สาย

............................................

กำหนดการเดินทาง

6 - 10 กรกฎาคม 2559

...........................................


วันแรก        กรุงเทพฯ-ฮานอย-ฮาลอง   วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559

12:05        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q 1-7 บริการเช็คสัมภาระพร้อมติดป้ายชื่อกระเป๋า โดยมีเจ้าหน้าที่จากธรรมจารีคอยอำนวยความสะดวก พร้อมแจกบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน

14:45        ออกเดินทางสู่ “กรุงฮานอย” โดยสายการบิน การ์ต้าแอร์เวย์  เที่ยวบินที่ QR834

16:15        เดินทางถึงสนามบินนอยไบ “กรุงฮานอย” (อยู่ห่างจากตัวเมืองฮานอยประมาณ 45 กิโลเมตร) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว บริษัทจัดรถโค้ชฯปรับอากาศรับท่าน นำท่านเดินทางสู่เมืองฮาลอง สัมผัสความสดชื่นของบรรยากาศแบบชนบท (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ช.ม.) แวะพักรถระหว่างทาง ( บริการอาหารว่างบนรถ )

21:00        ถึงเมืองฮาลอง นำท่านสู่ภัตตาคาร บริการอาหารค่ำ

จากนั้น       นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Heritage Halong (4*) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง      ฮาลอง-ฮานอย-หล่าวกาย วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559

07:00       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08:00       นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือที่อ่าวฮาลอง นำท่าน “ล่องเรือโบราณ” พร้อมชื่นชมความงามดังแดนสวรรค์ของ “อ่าวฮาลอง” อันได้รับสมญาว่า “กุ้ยหลินแห่งเวียดนาม” ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การ UNESCO ให้เป็น “มรดกโลก” สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ในบรรยากาศธรรมชาติแท้ๆ ตื่นตาตื่นใจกับ ป่าเกาะหิน ที่มีบรรดาหินปูนน้อยใหญ่เรียงรายกันกว่า 3,000 เกาะ และล่องเรือผ่านถ้ำลอด  “ฮาวลวน” อันงดงาม หลังจากนั้น นำ ชมถ้ำนางฟ้า ถ้ำเสาไม้ และ ชมหมู่บ้านชาวเล

11:00       บริการอาหารกลางวันบนเรือ (ซีฟู้ด)

จากนั้น      เดินทางกลับเข้าสู่กรุงฮานอย

              ถึงฮานอยนำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ (Hoan Kiem Lake) ทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย โดยมีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่าครั้งอดีตพระเจ้าเลไทโต ได้นำดาบวิเศษซึ่งนำมาต่อสู้กับพวกหมิงจนสามารถปลดปล่อยประเทศให้อิสระแล้ว พระองค์ทรงเรือไปกลางทะเลสาบเพื่อคืนดาบวิเศษให้กับเต่าศักดิ์สิทธิ์,กลางทะเลสาบจะเห็นเจดีย์โบราณ สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 18 มีชื่อเรียกว่า ท้าพรั่ว (Thap Rua) ซึ่งหมายถึงหอคอยเต่า

ชม ศาลเจ้าหงอกเซิน (Ngoc Son Temple) หรือวัดเนินหยก วัดโบราณภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ และเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่าเต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ ชม เจดีย์พู่กัน

17:00         ชมการแสดง “ระบำตุ๊กตาใต้น้ำ” หรือ “การเชิดหุ่นกระบอกแบบพื้นบ้าน” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมแท้ๆ ของเวียดนาม ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำมีเฉพาะในเวียดนามเท่านั้น แห่งเดียวในโลก

จากนั้น      นำท่านอาบน้ำชำระร่างกาย (หากมีเวลาเพียงพอ)

18:00       บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้น       นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟฮานอย ออกเดินทางสู่เมืองเมืองหล่าวกายโดยรถไฟ (คืนนี้พักบนรถไฟ)


วันที่สาม     หล่าวกาย-ซาปา    วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559

06:00             เดินทางถึงสถานีรถไฟเมืองหล่าวกาย (กรุณาทำภาระกิจส่วนตัวให้เรียบร้อยบนรถไฟ)

จากนั้น       นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา โดยรถโค้ชปรับอากาศ “ซาปา” เป็นอำเภอหนึ่งที่ตั้งอยู่ในจังหวัด  ลาวไก (ระยะทางห่างประมาณ 30 กิโลเมตร) ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,500 เมตร

08:00            บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

จากนั้น       นำท่านชม ชม ฮามลองปาร์ค เป็นสวนสาธารณะพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองซาปา นำท่านขึ้นสู่ ภูเขาฮามลอง (TRAM TON PASS) จุดชมวิวที่สูงที่สุดในซาปา ชม น้ำตกสีเงิน (SIVER WATER FALL) ที่ขึ้นชื่อในซาปา ชมวิวทิวทัศน์และสะพานข้ามแม่น้ำทำด้วยหวายที่หมู่บ้านตะวัน (Ta Van) ในระหว่างทางจากตัวเมืองซาปาไปที่หมู่บ้านตะวันก็จะเป็นนาดอน นาขั้นบันไดตลอดเส้นทาง นักท่องเที่ยวมักจะเปรียบเปรยการไปเที่ยวที่หมู่บ้านแห่งนี้ว่า “กินลม ชมวิว

11:30       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13:00        นำท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้าฟานซิปันนำท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ พิชิตหลังคาอินโดจีน กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานสิปาน ซึ่งเป็นเสมือน "หลังคาอินโดจีน" โดยมีสถานีที่หุบเขาเมืองหัว (Muong Hoa) ห่างจากเมืองซาปาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ราว 10 กิโลเมตร เป็นระบบรถกระเช้าสามสาย สายยาวที่สุดในเวียดนาม รวมระยะทาง 6.3 กม. สถานีสุดท้ายอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลราว 3,000 เมตร จากนั้นต้องปีนบันไดอีก 600 ขั้น เพื่อไปถึงยอด เขา  รถกระเช้าแต่ละคันนั่งได้ 35 คน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที เทียบกับการเดินเท้าขึ้นเขา ที่จะต้องใช้เวลาเกือบทั้งวัน สัมผัสความงาม ภูเขาห่ามโหร่ง (Hàm Rồng ภูคางมังกร) ซึ่งเป็นภูเขาอยู่กลางเมืองซาปา ทั้งนี้ เมืองซาปามีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล ประมาณ 1,600 เมตร ส่วนยอดภูห่ามโหร่งอยู่กลางเมือง มีความสูงเกือบ 2,000 เมตร นักท่องเที่ยวเดินเท้าขึ้นไปเพื่อชมหมอกและเมฆคลุมเมืองซาปาใน     ยามเช้า ชมเทือกเขาหว่างเลียนเซิน (Dẫy núi Hoàng Liên Sơn)

18:00       บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

              เดินชม เมืองซาปา ยามเย็น ชมโบสถ์เก่าแก่ กลางเมืองซาปา ชมตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชนเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจับจ่ายซื้อของกันอย่างมีสีสัน

19:00       เข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Chau Long ,Sapa  (4*)

วันที่สี่          ซาปา-หล่าวกาย- ฮานอย    วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559

07:00       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08:00          หมู่บ้านชาวเขา หมู่บ้านก๊าตก๊าต (CAT CAT VILLAGE) ชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในหมู่บ้าน และชมแปลงนาข้าวแบบบันได ที่สวยงามสุดลูกหูลูกตา การไปสัมผัสหมู่บ้านก๊าตก๊าตสามารถเดินเท้าหรือนั่งรถยนต์ก็ได้ ในกรณีนั่งรถไป รถนำเที่ยวจะพาคณะมาที่หน้าหมู่บ้านก๊าตก๊าตจากนั้นจึงเป็นการเดินเท้าลัดเลาะตามไหล่เขาเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อสัมผัสกับชีวิตความเป็นอยู่แบบมีความสุขของประชาคมชาวเขาพื้นเมือง ที่พึ่งพาธรรมชาติในการดำเนินชีวิตอันเรียบง่ายของตน ทั้งสองข้างทางในหมู่บ้านจะมีอาคารบ้านเรือนอันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกเขาแต่ไหนแต่ไรมาได้ถูกนำมาเปิดเป็นร้านวางจำหน่ายสินค้า พวกของระลึกให้นักท่องเที่ยวในราคาที่ถูก โดยพวกเขาถือเป็นการหารายได้เพิ่มขึ้นมาอีกทางหนึ่งในการพึ่งพาตัวเองของประชาคมชาวเขา ณ หมู่บ้านก๊าตก๊าตแห่งเมืองซาปา ทั้งนี้สินค้าทั้งหมดที่ได้วางขายนั้นต่างเป็นผลิตภัณฑ์จากงานหัตถกรรมครัวเรือนของพวกเขาเองง ชมสินค้าท้องถิ่นและชมบรรดาเหล่าชาวเขาได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ

11:30       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย          เดินทางกลับไปเมืองหล่าวกาย ชมตลาดเขตเศรษฐกิจชายแดนเวียดนาม-จีน

จากนั้น      นำท่านอาบน้ำชำระร่างกาย

18:00       ถวายน้ำปานะ และบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้น       นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองหล่าวกายออกเดินทางสู่เมืองฮานอยโดยรถไฟ (คืนนี้พักบนรถไฟ)


วันที่ห้า        ฮานอย-กรุงเทพฯ   วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559

06:00             เดินทางถึงสถานีรถไฟเมืองฮานอย (กรุณาทำภาระกิจส่วนตัวให้เรียบร้อยบนรถไฟ)

               นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร บริการอาหารเช้า

จากนั้น       ชม จัตุรัสบาดิ่นห์ (Quảng Trường Ba Đình) สถานที่ที่โฮจินมินห์อ่านคำประกาศอิสรภาพต่อชาวเวียดนามหลังสงครามเดียนเบียนฟูที่กินระยะเวลายาวนานถึง 8 ปี สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานธิบดี บ้านพักของลุงโฮ บ้านหลังเล็กเรียบง่าย และตั้งอยู่อย่างสันโดษริมบ่อน้ำใสหลังทำเนียบประธานาธิบดีคือบ้านพักของโฮ จิมินห์ ที่ท่านเคยพำนักอยู่ที่นี่ในช่วงปี 1958-1969 ตัวบ้านเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูง ซึ่งเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมและสัมผัสถึงชีวิตความเป็นอยู่ของโฮจิมินห์สมัยเมื่อท่านเป็นผู้นำประเทศโฮจิมินห์ เข้าชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1985 - 1990 เป็นรูปแบบของอาคารสมัยใหม่ขนาดใหญ่ ออกแบบ และสร้างโดยโซเวียต สัมผัสเรื่องราวตลอดชีวิตที่ผ่านมาของรัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ จนมาสิ้นสุดที่ชัยชนะในการรวบรวมเวียดนามให้เป็นหนึ่ง

ชมวัดเสาเดียว (One Pillar pagoda) วัดรูปทรงดอกบัว สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยม ภายในประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหาร วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่เจ้าแม่กวนอิม

จากนั้น       ชม วิหารวรรณกรรม และ มหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม ในอดีตเคยเป็นสถานที่สำหรับสอบจองหงวน สร้างขื้นในปี ศ.ส. 1070 ในสมัยของพระเจ้าหลี แถนห์ โตง เพื่ออุทิศให้กับขงจื้อ

11:30        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย          ให้ท่านเลือกซื้อของฝากที่ ถนน 36 สาย

จากนั้น       เดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

16:45            เดินทางกลับสู่ “กรุงเทพฯ” โดยสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ (Qatar Airways) เที่ยวบินที่ QR835

18:45             เดินทางถึง “ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ” โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

อัตราค่าบริการ (ผู้ร่วมเดินทางขั้นต่ำ 16 ท่าน)

ท่านละ (บาท)

ผู้ใหญ่ (ห้องละ 2 ท่าน)

22,900

พักเดี่ยวเพิ่ม

2,000

ราคาทัวร์เปลี่ยนแปลง จากการเพิ่มขึ้นของภาษีสนามบิน ประกันการเดินทาง และค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง

ที่ทางสายการบินมีการปรับเปลี่ยนและเรียกเก็บเพิ่ม

อัตรานี้รวม

 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ–ฮานอย โดยสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ (รับผิดชอบน้ำหนักสัมภาระไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม)

-  ค่าที่พักตามรายการ

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

- รถปรับอากาศรับ–ส่งระหว่างสนามบินและโรงแรมและท่องเที่ยวตามรายการ

- รถไฟตู้นอนปรับอากาศฮานอย-เมืองหล่าวกาย

- ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

- หัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวกจากบริษัท

- ไกด์ท้องถิ่นชาวเวียดนาม

- ค่าทิปขนกระเป๋า

- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด)

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น โทรศัพท์,โทรสาร,ซักรีด,มินิบาร์,อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ

- ค่าหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

- ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3-5%

- ทิปไกด์ท้องถิ่น ทิปคนขับรถ และเด็กรถชาวเวียดนาม ท่านละ 5 USD$/วัน(ไม่รวมไกด์ไทย)


หลักฐานการเดินทางและเอกสารวีซ่า    หนังสือเดินทางอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป

การจองและการชำระเงิน

มัดจำในวันจองท่านละ 10,000 บาท ***ที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 14 วัน


ติดต่อร่วมเดินทางได้ที่

ธรรมจารี ทัวร์   0 2591 1060

เสาวลักษณ์ (ปุ๊)    089 5401659

อัจฉราพรรณ (เปิ้ล)  081 9781022

บำนาญ (ต่อง)  085 2255051

หมายเหตุ   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดตามความจำเป็น

               อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น จากสายการบิน การยืนยันที่พัก เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศเป็นต้น

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/548

กรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง

- กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯจะคืนเงินให้ทั้งหมด

- แจ้งภายใน 29 วันแต่ไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท

- แจ้งภายใน 20 วันแต่ไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่าใช้จ่าย 50 %  ของราคาทัวร์

- แจ้งน้อยกว่า 10 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด

- ระหว่างการเดินทางหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะถือว่าสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดไปได้

- หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองถือเป็นเหตุผลทางการเมืองและดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน / ภัยธรรมชาติ / การจลาจล / เหตุการณ์ทางการเมืองและของสูญหายตามสถานที่ต่างๆซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ

- กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯเรื่องวีซ่าของท่าน เพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯ เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และหรือผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือ จัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ

 

ท่านสามารถชำระเป็นเงินสด / เช็คธนาคาร หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

 

เสาวลักษณ์  วงศ์วานิช         ธนาคารกสิกรไทย       สาขาถนนงามวงศ์วาน          ออมทรัพย์ 058-2-118576

เสาวลักษณ์ วงศ์วานิช         ธนาคารกรุงไทย         สาขาวงศ์สว่าง                   ออมทรัพย์ 193-1-00883-3

 

กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงิน มาที่หมายเลข 02 9510300

เพื่อเป็นการยืนยันการสำรองที่นั่งและเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการสำรองที่นั่ง กรุณาเขียนชื่อผู้จอง,

เบอร์โทรติดต่อ, ชื่อโปรแกรมและวันเดินทาง พร้อมรายชื่อผู้เดินทางทุกท่าน

 

view