สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เสียมราฐ-พระตะบอง-พนมเปญ ปลายทางที่เสียมราฐ พลังแห่งศรัทธา อ ลั ง ก า ร อ า ณ า จั ก ร เ ข ม ร ทำไมนครวัด นครธมจึงรุ่งเรืองได้เพียงนั้น นครวัด เป็นมากกว่าวัดจริงหรือ สัมผัสความงดงามของศิลปะและวัฒนธรรมของอารยธรรมขอม นครวัด-นครธม 1 ใน 10 สิ่งท่องเที่ยวมหัศจรรย์ที่มนุษย์สร้าง กำหนดเดินทาง 20-23

เสียมราฐ-พระตะบอง-พนมเปญ

ปลายทางที่เสียมราฐ พลังแห่งศรัทธา

อ ลั ง ก า ร  อ า ณ า จั ก ร เ ข ม ร

ทำไมนครวัด นครธมจึงรุ่งเรืองได้เพียงนั้น นครวัด เป็นมากกว่าวัดจริงหรือ

สัมผัสความงดงามของศิลปะและวัฒนธรรมของอารยธรรมขอม

นครวัด-นครธม 1 ใน 10 สิ่งท่องเที่ยวมหัศจรรย์ที่มนุษย์สร้าง

 ....................................................................................

กำหนดเดินทาง

20-23 พฤษภาคม 2559

16-19 กรกฎาคม 2559

12-15 สิงหาคม 2559

22-25 ตุลาคม 2559

...................................................................................


วันแรก      กรุงเทพฯ-พระตะบอง-พนมเปญ                                

05:00             พร้อมคณะ ณ .............................. นำท่านเช็คสัมภาระการเดินทาง

จากนั้น       บริการจากทางบริษัทฯ จัดรถตู้ปรับอากาศรับคณะเดินทางสู่อรัญประเทศ บริการอาหารเช้าแบบปิคนิค(กล่อง) พร้อมเครื่องดื่มร้อน-เย็นบนรถ

08:00        คณะเดินทางถึง อ.อรัญประเทศ จ.ปราจีนบุรี นำท่านเดินทางสู่ ด่านพรมแดนอรัญฯ-ปอยเปต นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองไทย-กัมพูชา และพิธีการทางศุลกากรที่ด่านฯ

จากนั้น       เปลี่ยนขึ้นรถปรับอากาศท้องถิ่น เดินทางสู่ พนมเปญ

(ระยะทาง 404 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7-8 ช.ม.)

12:00        บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย          นำท่านชม ศาลากลางจังหวัดพระตะบอง ซึ่งมีความเหมือนกับตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ ที่ จ.ปราจีนบุรี นำท่านชมรอบเมืองพระตะบอง ชม วัดดำไรซอ ซึ่งเป็นวัดที่ชาวพระตะบองนับถือและสักการะมากที่สุด          

17:00        ถึงกรุงพนมเปญ เมืองหลวงของประเทศกัมพูชา นำท่านชม หน้าพระราชวังบริเวณจตุรมุข ที่แม่น้ำ 4 สายมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำโขง แม่น้ำทะเลสาป และแม่น้ำบาสะ 1-2 ไหลมารวมกันบริเวณนี้

18.00 น.    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

19.00 น.    นำท่านเข้าสู่ที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง     พนมเปญ เสียมราฐ                                   

06:00        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07:00        พาท่านไปสัมผัสกับความอลังการของ พระราชวังเขมรินท์

นำท่านชม จตุรมุขทั้ง 4  ทิศ ที่บริเวณหน้าพระราชวังเขมรินทร์ ที่มีแม่น้ำ 4 สายมาบรรจบบริเวณ

หน้าพระราชวัง  เข้าชมวัดพระแก้ว ซึ่งเป็นวัดที่ชาวกัมพูชาเคารพนับถือมาก ภายในวัดจะมีพระพุทธรูปเก่าแก่หลายร้อยองค์และภายในพระพุทธรูปยังมีเพชรเม็ดใหญ่ที่ฝังอยู่ในพระพุทธรูปอีกด้วยซึ่งประเมิณค่าไม่ได้เลยที่เดียว ส่วนพื้นของวัดจะปูด้วยเงินแท้ทั้งหมดซึ่งสวยงามน่าชมมาก

จากนั้น       ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับสิ่งมรดกอันล้ำ นำสู่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ชมวัตถุโบราณจากทั่วประเทศ ที่นำมาเก็บไว้ที่นี่ ท่านจะได้ตื่นตากับนารายณ์บรรทมสินจน์ ที่สร้างด้วยสัมริด ขนาดใหญ่กว่ามนุษย์

10:00          นำท่านสู่พิพิธภัณฑ์หัวกะโหลก ณ คุกตวลแสลง ท่านจะได้เห็นเหตุการณ์ที่โหดร้ายน่าหดหู่ที่เหลือเชื่อซึ่งมีหลักฐานที่หลงเหลืออยู่เกี่ยวกับวิธีการทรมานคนก่อนที่จะถูกสังหาร

11:30        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ระหว่างทาง

12:30        เดินทางสู่ เมืองเสียมราฐ (ระยะทางประมาณ 314 ก.ม.)

18:00        ถึงเมืองเสียมราฐ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้น       นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม ........ หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

1. Smiling Hotel / www.smiling-hotel.com

2. City Angkor Hotel / www.thecityangkorhotel.com

3. Angkor Riviera Hotel / www.angkorriviera.com

วันที่สาม     เสียมราฐ นครวัด นครธม                            

06:00        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07:00        เดินทางสู่ “บันเตียเสรย” ชม “ปราสาทบันทายศรี” หรือ “ป้อมสตรี” เป็นปราสาทหินขนาดเล็ก สร้างด้วยหินทรายสีชมพูเนื้อละเอียด ในสมัย “พระเจ้าราเชนทรวรมัน” และ “พระเจ้าวรมันที่ 5” ซึ่งมีลวดลายสลักที่งดงามมาก

ขณะเดินทางกลับนำท่านแวะชม “ปราสาทตราพรหม” เป็นปราสาทที่ถูกปล่อยให้อยู่กับธรรมชาติ

หลังจากการค้นพบปราสาทต่างๆ โดยชาวฝรั่งเศส แต่เดิมปราสาทนครวัดเองก็อยู่ในลักษณะเช่นนี้

ก่อนที่จะมีการบูรณะในต้นพุทธศตวรรษที่ 25 ในขณะที่ปราสาทตาพรหม ถูกเก็บรักษาไว้เพื่อให้เห็นสภาพที่แท้จริงว่าปราสาทอยู่กับธรรมชาติมาได้เกือบ 500 ปี อันเป็นอีกมุมมองหนึ่ง เพื่อให้เห็นลักษณะของต้นไม้ที่มาปกคลุมปราสาท

11:00        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ภาคบ่าย     เดินทางสู่ “ปราสาทนครธม” ชม แหล่งอารยธรรมขอม “เมืองนครธม” และข้ามคูเมืองที่เรียกว่า     “ชัยสินธุ” ผ่านเข้าประตูเมืองทางด้านทิศใต้ นำท่านชม “ปราสาทบายน” หรือ “ปราสาทนครธม” ที่สร้างด้วยหินจาก “เขาพนมกุเลน” มียอดปราสาทเป็นรูปใบหน้าขนาดใหญ่ของพระโพธิสัตว์ทั้ง 4 ทิศ

มี 216 หน้า บนยอดปราสาทจำนวน 54 ยอด ชม ปราสาทบาปวน เป็นปราสาทที่ฉาบด้วยทองคำ(ปิดทอง) มีสะพานหินเดินเข้าสู่ตัวอาคารศูนย์กลาง

จากนั้น       ชม “ปราสาทนครวัด” ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์มรดกโลก เป็นเทวสถานศาสนาฮินดูขนาดใหญ่ สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ชมภาพแกะสลักรูป “นางอัปสร”

ซึ่งสลักบนผนังปราสาท หน้าระเบียง และซุ้มประตูทุกชั้นอย่างวิจิตรงดงาม

นำท่านเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกที่ ตลาดซ่าจ๊ะ เป็นศูนย์รวมผ้า, เครื่องเงิน, งานแกะสลักหินและไม้ และสินค้าพื้นเมืองอีกมากมาย

17:00        นำท่านขึ้น เขาพนมบาเค็งหรือวนัมกันตาล ที่ตั้งของปราสาทพนมบาเค็งซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์กลางแห่งอำนาจของเมืองยโศธรปุระ ในรัชสมัยของพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 เพื่อบันทึกภาพพระอาทิตย์อัสดงเหนือบารายตะวันตกที่สวยงามจากยอดประสาทพนมบาเค็ง ท่านจะสามารถมองเห็นเมืองพระนครในบรรยากาศยามเย็นอร่ามเป็นสีทองงดงามดั่งเมืองเนรมิตซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเสียราฐ

*** หมายเหตุ เนื่องจากพนมบาเค็งได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก

ตอนนี้จำกัดนักท่องเที่ยวให้ขึ้นชม 300 คน/วัน หากเกินกว่านี้ ห้ามขึ้น***

19:00        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมเขมร

จากนั้น       นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม ........ หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

1. Smiling Hotel / www.smiling-hotel.com

2. City Angkor Hotel / www.thecityangkorhotel.com

3. Angkor Riviera Hotel / www.angkorriviera.com

วันที่สี่        เสียมเรียบ – ปอยเปต – อรัญประเทศ                             

06:00        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07:00        นำท่าน ล่องเรือโตลเลสาป ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย มีความกว้าง 70 กม. ยาว 170 กม. ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด ชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของหมู่บ้านชาวประมง

               นำท่าน ไหว้พระองค์เจ็ก-พระองค์จอม ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดเสียมราฐ

นำท่านเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกที่ ตลาดซ่าจ๊ะ เป็นศูนย์รวมผ้า, เครื่องเงิน, งานแกะสลักหินและไม้ และสินค้าพื้นเมืองอีกมากมาย

11:00        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น       เดินทางต่อสู่ ปอยเปต

16:00        ถึง ปอยเปต ดำเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมืองปอยเปต-ไทย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองให้ท่านเลือกซื้อของที่ตลาดโรงเกลือ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

19:00        นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพ

 

อัตราค่าบริการ(ขั้นต่ำ 15 ท่าน)

ท่านละ(บาท)

ผู้ใหญ่ (พักห้องละ2)

12,900

พักเดี่ยว (เพิ่ม)

3,000


อัตรานี้รวม
- ค่าพาหนะบัสปรับอากาศ รับ – ส่งกรุงเทพฯ-อรัญประเทศ (15 ท่านจัดรถบัส 1 คัน )
- ค่าพาหนะ รถปรับอากาศ รับ – ส่ง และท่องเที่ยวในประเทศกัมพูชาตามรายการ

- ค่าที่พักตามรายการ (4*) จำนวน 3 คืน

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (เริ่มมื้อกลางวันวันแรก ถึงมื้อกลางวันวันที่สี่ของการเดินทาง)

- ค่าผู้อำนวยความสะดวกจากบริษัท (เริ่มต้นจากกรุงเทพฯตามเงื่อนไขของราคาค่าบริการ)

- มัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทาง

- ค่าธรรมเนียมผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

- ค่าธรรมเนียมผ่านด่านไทยและกัมพูชา

- ค่าทิปกระเป๋า

- ค่าประกันการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์บริษัท ไทยวิวัฒน์ประกันภัย จำกัด)

อัตรานี้ไม่รวม

X ค่าทิปสินน้ำใจให้คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (ชาวเขมร) ท่านละประมาณ 100 บาท / วัน เป็นเงินท่านละ 400 บาท (ไม่รวมไกด์ไทย)

X ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งมาเองนอกเหนือจากรายการ

X ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีออกใบเสร็จรับเงิน

X ค่าบริการ 3%-5% กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต

X ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆเช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ เป็นต้น

 

หลักฐานการเดินทาง         

ส่งมอบบริษัทก่อนวันเดินทางอย่างช้าก่อนการเดินทาง 7 วัน

- หนังสือเดินทางอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป


การจองและการชำระเงิน

มัดจำในวันจองท่านละ 5,000 บาท   ภายในวันจอง ***ที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง       15 วันทำการ

 

ติดต่อร่วมเดินทางได้ที่

ธรรมจารี ทัวร์  02 591 1060

เสาวลักษณ์ (ปุ๊)  089 5401659

อัจฉราพรรณ(เปิ้ล) 081 9781022

บำนาญ(ต่อง)       085 2255051

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลง รายการส่วนหนึ่งส่วนใดตามความจำเป็นอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น จากสายการบิน การยืนยันที่พัก เหตุการณ์         ทางการเมือง สภาพอากาศเป็นต้น

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/548

 

view