สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

นมัสเตเนปาล "มนตราหิมาลัย" “เนปาล”ป่าหิมพานต์ในหุบเขาหิมาลัย เสน่ห์อัฟริกาตะวันออก ย้อนรอยอารยธรรมแห่งอดีต บริเวณหุบเขากาฐมัณฑุ กำหนดการเดินทาง 24 – 28 มิถุนายน 2559 12 – 16 สิงหาคม 2559 23 - 27 ตุลาคม 2559

นมัสเตเนปาล "มนตราหิมาลัย"  “เนปาล”ป่าหิมพานต์ในหุบเขาหิมาลัย เสน่ห์อัฟริกาตะวันออก  ย้อนรอยอารยธรรมแห่งอดีต บริเวณหุบเขากาฐมัณฑุ กำหนดการเดินทาง  24 – 28 มิถุนายน 2559  12 – 16 สิงหาคม 2559  23 - 27 ตุลาคม 2559

นมัสเตเนปาล "มนตราหิมาลัย"

“เนปาล”ป่าหิมพานต์ในหุบเขาหิมาลัย เสน่ห์อัฟริกาตะวันออก

ย้อนรอยอารยธรรมแห่งอดีต บริเวณหุบเขากาฐมัณฑุ

ชนเผ่าเนาวาร์ ที่มีศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี แบบฮินดูผสมพุทธ

ล่องเรือกลางทะเลสาบ ชมธรรมชาติป่าหิมพานต์ ชมวังกุมารี สถาปัตยกรรมไม้ที่งดงาม

นมัสการองค์เจดีย์พุทธนาถ เจดีย์ทรงกลมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซื้อของฝากพื้นเมืองมากมาย

.................................................................

กำหนดการเดินทาง

24 – 28 มิถุนายน 2559

12 – 16 สิงหาคม 2559

23 - 27 ตุลาคม 2559

............................................................... 

วันแรก       กรุงเทพฯ กาฐมัณฑุ                                                                 

08:00         พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ เคาน์เตอร์เช็คอินระหว่างประเทศ สายการบินไทย  เคาน์เตอร์ C ประตูทางเข้าที่ 4 เช็คสัมภาระติดป้ายชื่อกระเป๋าและบัตรโดยสารก่อนขึ้นเครื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยอำนวยความสะดวก

10:30       ออกเดินทางโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 319 สู่กรุงกาฐมัณฑุประเทศเนปาล

‡ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 20 นาที / เวลาที่เนปาลช้ากว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง 15 นาที Ž

12:45       เดินทางถึง สนามบินตรีภูวันกาฐมัณฑุ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว บริการของธรรมจารี แอนด์ ซี.ซี. ทัวร์ จัดรถโค้ชปรับอากาศรับท่าน นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง 
จากนั้น      เดินทางสู่ เจดีย์พระสวยัมภูวนารถ (Swayambu Nath) หรือที่ชาวเนปาลเรียกว่า วัดลิง เป็นวัดที่มีความสำคัญวัดหนึ่งของเนปาลและเป็นเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ในจุดที่สูงที่สุดด้วยเนื่องจากองค์  เจดีย์อยู่บนภูเขาแดง ซึ่งมีลิงอาศัยอยู่มากมาย ชมทัศนียภาพเมืองและชีวิตชาวเนปาลพร้อมชมสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธและฮินดู

              นำท่านชม จตุรัสกาฐมาณฑุ ดูร์บาร์ (Kathmandu Durbar Squre) หรือ พระราชวังหนุมานโดก้า อาคารแบบยุโรปสีขาว มีหอสูง 9 ชั้น เรียกว่า หอพสันตปุร์ พระราชวังนี้ใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีสำคัญของราชวงศ์ และพระมหากษัตริย์เนปาล ออกเสด็จมาชมการสวนสนาม ด้านหน้าพระราชวังมี หนุมานโธกา รูปปั้นหนุมานตั้งบนแท่นสูง ทำหน้าที่ทวารบาล รักษาประตูทางเข้าพระราชวัง

ชม บ้านกุมารี ที่พำนักของเทพธิดามีชีวิตของชาวเนปาล ตัวแทนแห่งเทพบริสุทธิ์ที่ถือกำเนิดในโลกมนุษย์ ตัวบ้านกุมารีเป็นตึกไม้ 3 ชั้นแกะสลักไว้อย่างสวยงาม ชม กาฐมณฑป อาคารไม้ที่เก่าแก่ที่สุด เป็นต้นกำเนิดของชื่อเมืองกาฐมาณฑุ

จากนั้น      อิสระเชิญท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง

19:00         บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

20:00       เดินทางเข้าที่พัก ณ โรงแรมเรดิสัน กาญมัณฑุ หรือเทียบเท่า (Hotel Radisson Kathmandu)

วันที่สอง    กาฐมัณฑุ – โภครา Ž (รถโค้ช)                                           

07:00            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08:00            ออกเดินทางสู่เมืองโภครา (ระยะทางประมาณ 205 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)    โดยรถโค้ช ชมทัศนียภาพระหว่างทาง

12:00            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ระหว่างทาง

16:30            เดินทางถึง เมืองโภครา นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ ณ โรงแรม Shangrila Village หรือเทียบเท่า

17:30            ล่องเรือชมทัศนียภาพ ของ ทะเลสาบพีว่า เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ ตรงกลางทะเลสาบจะเป็นที่ตั้งของ วัดบาฮาลี หรือ วัดของพระนางปราวตี (Barahi Temple)วัดเจ้าแม่กาลีที่ชื่อเสียงมากที่หนึ่งของเมืองโภครา

19:00       นำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

วันที่สาม   โภคราาฐมัณฑุ(เครื่อง)                               

05:00       ออกเดินทางไปชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณที่เหนือเทือกเขาหิมาลัยที่ ซารังคต และทิวทัศน์แห่งขุนเขา อรรณาปุรณะ มัจฉาปูชเร ”ยอดเขาหางปลา(Fish Tail)” เธาละคีรี ที่มีหิมะปกคลุมทั้งปี โดยเฉพาะยอดเขาอรรณาปุรณะ 1 ที่สูงเป็นอันดับ 10 ของโลก ยอดเขาเธาละคีรี ยอดเขามนะสลู และวิวของเทือกเขาหิมาลัยที่งดงาม อิสระถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย

จากนั้น      เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก ระหว่างทางแวะ วัดเทพธิดาบินดาบาซินี เทพธิดาอีกหนึ่งองค์ที่ชาวเนปาลให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก

08:30       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09:30             นำท่านชม น้ำตกเดวี่ Davi’s Fall ที่สวยงามแห่งเมืองโภครา เป็นน้ำตกที่ทิ้งตัวจากลำธารสู่ช่องเขาเบื้องล่างลึกลงไปกว่า 100 เมตรนับได้ว่าเป็นน้ำตกที่ลึกที่สุด

นำท่านชมวัด Bindebasini และ Seti George หรือ แม่น้ำเซติ และนำท่านชม ศูนย์อพยพชาวทิเบต ท่านจะได้สัมผัสความเป็นอยู่ของชาวทิเบต ซึ่งอพยพมาทางตอนเหนือของเนปาลในสมัยที่จีนบุกกรุงลาซา นำท่านช้อปปิ้งสินค้าของชาวทิเบต เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ เครื่องประดับชนิดต่างๆ อัญมณี หิน พรม กระเป๋า ฯลฯ

11:30       บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

12:30       เดินทางสู่สนามบินโภคราเพื่อออกเดินทางกลับสู่เมืองกาฐมัณฑุ

13:30         Q ออกเดินทางโดยสายการบิน Buddha Air เที่ยวบินที่ BHA 608

14:00           เดินทางถึงเมืองกาฐมัณฑุ ชม วัดปศุปฏินาถ หรือ วิหารพระศิวะ วัดฮินดูที่สำคัญที่สุดสำหรับชาวฮินดู ห่างออกจากกาฐมัณฑุ ประมาณ 5 กิโลเมตร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำภัคมตี วัดนี้เข้าได้เฉพาะชาวฮินดูเท่านั้น สำหรับชาวต่างชาติดูจากด้านหลังของวัด สามารถมองเห็นวัดปศุปฏินาถ วัดนี้มีหลังคาสองชั้นทำด้วยทองคำ และประตูวัดทำด้วยเงิน วัดนี้สร้างขึ้นประมาณ 1964 โดยราชวงศ์มัลละ แม่น้ำภัคมาตีเป็นต้นแม่น้ำคงคา เราได้เห็นพิธีการเผาศพริมแม่น้ำ ทางชาวพุทะ และฮินดู และบ้านรอความตาย ชมบริเวณเผาศพระมหากษัตริย์

16:00        เดินทางสู่ วัดโพธินาถ ชม “เจดีย์โพธินาถ” (Bouddha Nath) เป็นวัดทางพุทธศาสนาที่มีเจดีย์ใหญ่ที่สุดในเนปาล องค์เจดีย์เขียนเป็นรูปตา-คิ้ว ไว้ทั้ง 4 ด้าน โดยที่องค์การยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปีพ.ศ. 2522 อีกด้วย บริเวณวัดเป็นแหล่งชุมชนของชาวทิเบต ที่อพยพเข้ามาในปีพ.ศ. 2502 และมีสินค้าพื้นเมืองทิเบตวางขายมากมาย

19:00       บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร พร้อมชมโชว์พื้นเมือง

20:00       เดินทางเข้าที่พัก ณ โรงแรมเรดิสัน กาญมัณฑุ หรือเทียบเท่า (Hotel Radisson Kathmandu)

วันที่สี่         กาฐมัณฑุบัตตาปูร์-นากาโก๊ต                                          

07:00       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08:00       นำท่านเดินทางสู่ ปาทัน เมืองโบราณ ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำบัคมาติ ปาทัน หรือ ลาลิตปูระ นครรัฐใหญ่ในยุคต้นของเนปาล ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งความงาม สิ่งก่อสร้างที่เห็นในปัจจุบันเป็นสถาปัตยกรรมสมัยกษัตริย์ราชวงศ์มัลละที่ 16-18 ถือว่าเป็นยอดศิลปะแห่งเนปาล

              ชม จตุรัสปาทันดูบาร์ สแควร์ (Patan  Durbar Square) ตั้งอยู่กลางใจเมืองที่เต็ม ไปด้วยโบราณสถานมากมาย เป็นสถาปัตยกรรมหินที่สำคัญ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง ชม กฤษณะ มัณฑีร์ เป็นวัดแห่งองค์พระกฤษณะ ถือว่าเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมแบบศิขะระ

ของเนปาล ชม  กุมเภสวอร์ วัดของพระศิวะ มีหลังคา 5 ชั้น ลดหลั่นกันสร้างขึ้นสมัยของกษัตริย์ชัยฐิติ มัลละ ชม  วัดทอง วัดในพุทธศาสนา หลังคาวัดทำด้วยแผ่นทองเป็นเส้นยาวลงมาจดพื้นดิน ซึ่งตามความเชื่อของชาวเนปาล เชื่อว่าจะเป็นเส้นทางที่เดินขึ้นสู่สรวงสวรรค์ ชม เจดีย์พุทธคยาจำลอง อิสระเลือกชมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง และของฝาก

11:30       บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

13:00       นำท่านเดินทางสู่ เทือกเขานากาโก๊ต (Nagarkot) อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 2,175 เมตร มีชื่อเสียงในการชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่สวยงาม รวมถึง ยอดเขาเอเวอร์เรสต์ ในวันฟ้าโปร่ง ที่ระดับความสูง 2,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล

13:30            นำท่านแวะ บัตตาปูร์ หรือ ภักตปุระ (Bhaktapur Durbar Square) เมืองที่มีความหมายว่า      เมืองแห่งผู้คนที่ภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้า เมืองที่เก่าแก่ที่สุดในหุบเขากาฐมาณฑุ นำท่านชม จัตุรัส     ภักตะปุร์ ดูร์บาร์, พระราชวัง 55 พระแกล (ประตูทองคำ) ที่ได้ชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามยิ่ง เดิมบักตาปูร์ เคยเป็นเมืองหลวง ที่เก่าแก่ และมีความรุ่งเรืองทางการค้ามาก่อน ทำให้มีพระราชวังที่มีความงดงามที่สุดของสถาปัตยกรรมเนปาล สมัยศตวรรษที่ 18

จากนั้น      นำท่านชม มณฑปญาฏะโปละ มณฑปที่สูงที่สุด ในเนปาล สร้างใน พ.ศ. 2245 โดยกษัตริย์ภูปตินทระ มัลละ หลังคามี 5 ชั้น ถือเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งของเนปาล

ถึงนาคาโก๊ตนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Club Himalayan หรือเทียบเท่า

19:00       บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารค่ำเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า       กาฐมัณฑุ กรุงเทพฯ                                                               

05:00            นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นจากโรงแรมที่พัก ถ้าทัศนวิสัย ดีจะมองเห็น ยอดเขาหิมาลัย ซึ่งมียอดเขาหิมาลัยที่สูงที่สุดทั้งหมด 18 ยอด และอยู่ในเนปาล 8 ยอด โดยสามารถมองเห็น จากนากาโก๊ต        (เมื่อพระอาทิตย์ขึ้น ยอดเขาหิมาลัย จะเปลี่ยนเป็นสีทองงดงามยิ่ง)

07:00            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

09:00       นำม่านเดินทางกลับเข้าสู่กาฐมัณฑุ

10:30            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

11:30       เดินทางสู่ สนามบินตรีภูวัน

13:50       อำลากรุงกาฐมัณฑุ เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 320

18:15       ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ค่าบริการ (ผู้ร่วมเดินทางขั้นต่ำ16 ท่าน

ผู้ใหญ่(ห้องละ2)

ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เพิ่ม

เด็ก 2-12 ปี ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง

ท่านละ(บาท)

44,900

9,000

38,900


อัตรานี้รวม

- ตั๋วเครื่องบินเดินทางไปกลับสายการบินไทย กรุงเทพฯ-กาฐมัณฑุ

                   (ชั้นทัศนาจร,สัมภาระไม่เกิน 20 ก.ก)

- ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ชั้นประหยัดเส้นทางโภครา-กาฐมัณฑุ

- ค่าที่พักตามรายการ

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเนปาล

- ค่าพาหนะ รถโค้ชปรับอากาศรับ – ส่งระหว่างสนามบินและโรงแรมและท่องเที่ยว

- ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินตามรายการ

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

- ค่าธรรมเนียมผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

- ค่าประกันการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด)

- ค่าทิปกระเป๋า

- ผู้อำนวยความสะดวกจากบริษัท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งมาเองนอกเหนือจากรายการ

X ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

X ค่าทิปสินน้ำใจให้คนขับรถ เด็กรถ และไกด์ท้องถิ่นอินเดีย ท่านละ 5USD $ / วัน/คน ไกด์ไทยวันละ 50 บาทต่อวันต่อคน

X ค่าบริการ 3% - 5% กรณีชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้วยบัตรเครดิต

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆเช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์  ทีวีช่องพิเศษ เป็นต้น

X ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.

หลักฐานการเดินทางและเอกสารวีซ่า  ส่งมอบเอกสารให้บริษัทอย่างช้า 20 วันทำการ(ก่อนเดินทาง)

- หนังสือเดินทางอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง (กรุณาถอดปกพาสปอร์ตของท่านก่อนจัดส่งเล่มพาสปอร์ตให้กับทางบริษัท)

- สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

- รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ สำหรับชาวต่างชาติ 3 ใบ พื้นหลังสีขาวหน้าตรงเท่านั้น (รับเฉพาะรูปถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น ห้ามแม็กซ์รูปใส่พาสปอร์ต)

…แบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่า ของทางบริษัทฯ

หมายเหตุ รูปถ่ายพื้นหลังเป็นสีอื่นๆหรือถ่ายเองแล้วปริ้นส่งมาทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากยื่นวีซ่าไม่ผ่านและเกิดค่าใช้จ่ายจริง ในกรณีใดๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการชำระเงิน

- มัดจำในวันจองท่านละ 20,000 บาท ในวันจอง  ***ที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 15 วันทำการ

ติดต่อร่วมเดินทางที่    

ธรรมจารี ทัวร์            0 2591 1060

เสาวลักษณ์ (ปุ๊)         081 8622666

อัจฉราพรรณ (เปิ้ล)   081 9781022


หมายเหตุ    บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางหากจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่านหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดตามความจำเป็นอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น จากสายการบิน การยืนยันที่พัก เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศเป็นต้น

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/548

 

 

กรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง

- กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบไม่น้อยกว่า 30 วันทำการ  ก่อนเดินทาง บริษัทฯจะคืนเงินให้ทั้งหมด

-   ยกเลิกก่อนการเดินทาง 13 – 7 วันทำการ บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 20,000 บาท

-   ยกเลิกก่อนการเดินทาง 6 – 3 วันทำการ บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 %  ของราคาทัวร์

-   ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 3 วันทำการ บริษัทฯเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

-      ระหว่างการเดินทางหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะถือว่าสละสิทธิ์

ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดไปได้

-      หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองถือเป็นเหตุผลทางการเมืองและดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด

-      บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน /  ภัยธรรมชาติ / การจลาจล / เหตุการณ์ทางการเมืองและของสูญหายตามสถานที่ต่างๆซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ

-      กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯ

เรื่อง วีซ่าของท่าน เพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯ เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ

จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

-      บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และหรือ

ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือ จัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ

 

ท่านสามารถชำระเป็นเงินสด / เช็คธนาคาร หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

 

ธนาคารกสิกรไทย     สาขางามวงศ์วาน          เสาวลักษณ์    วงศ์วานิช         ออมทรัพย์เลขที่ 058-2-11857-6

ธนาคารไทยพานิชย์   สาขางามวงศ์วาน          เสาวลักษณ์    วงศ์วานิช         ออมทรัพย์เลขที่ 319-286480-5

ธนาคารกรุงไทย       สาขาวงศ์สว่าง             เสาวลักษณ์    วงศ์วานิช         ออมทรัพย์เลขที่ 193-1-00883-3

 

กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงิน มาที่หมายเลข 02 9510300

เพื่อเป็นการยืนยันการสำรองที่นั่งและเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการสำรองที่นั่ง กรุณาเขียนชื่อผู้จอง,

เบอร์โทรติดต่อ, ชื่อโปรแกรมและวันเดินทาง พร้อมรายชื่อผู้เดินทางทุกท่าน

view