สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

อิตาลี-ออสเตรีย-เยอรมัน-ฝรั่งเศส เดินทางวันที่ 22-30 มิถุนายน 2559 ราคาพิเศษ 89,900 บาท

อิตาลี-ออสเตรีย-เยอรมัน-ฝรั่งเศส เดินทางวันที่ 22-30 มิถุนายน 2559 ราคาพิเศษ 89,900 บาท

อิตาลี-ออสเตรีย-เยอรมัน-ฝรั่งเศส

 .........................................................

อิตาลี                   เที่ยว เมืองมิลาน หรือ มิลาโน เมืองที่มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ

                       เวอโรน่า เมืองต้นกำเนิดของนิยายรักอมตะโรมีโอและจูเลียต

ออสเตรีย          เมืองอินส์บรูค เป็นเมืองหลวงของแคว้นทีโรล

เยอรมัน           เที่ยว เมืองฟุสเช่น ปราสาทแห่งเทพนิยายนอยชวานสไตน์

ทิทิเซ่ เมืองเล็กริมทะเลสาบกลางเขตป่าดำ

ฝรั่งเศส            เที่ยวมหาหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชั่นชั้นนำของโลกช้อปปิ้งจุใจ

ชมหอไอเฟล และ พระราชวังแวร์ซายน์ ที่ยิ่งใหญ่…..

...........................................................

กำหนดเดินทางวันที่ 22-30 มิถุนายน 2559

...........................................................


วันแรก                 กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559

21:00               พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ Q1-6 สายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน แจกบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน

วันที่สอง           กรุงเทพฯ–โดฮา –มิลาน-เวอโรน่า (อิตาลี)   วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559

02:05               นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 837

                        (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)

04:35               เดินทางถึงท่าอากาศยานกรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า เพื่อรอเปลี่ยนเครื่องต่อสู่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี

07:00               นำท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 127

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชม.)

12:20               เดินทางถึง สนามบินเมืองมิลาน หรือ มิลาโน (Milan or Milano) เป็นเมืองหลวงของแคว้นลอมบาร์เดีย เป็นเมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี (Lombardy) หลังนำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว บริการจากทางบริษัทฯ จัดรถบริการรับท่านนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมิลาน เมืองที่มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และ โรม

                        นำเข้าสู่ศูนย์กลางอันศักดิ์สิทธิ์ของเมืองคือ ดูโอโม (DUOMO) มหาวิหารแบบกอธิคที่ใหญ่เป็นอันดับสามในยุโรป สร้างในปี 1386 ความโดดเด่นของวิหารดูโอโมแห่งนี้อยู่ที่ยอดแหลมบนหลังคาซึ่งมีประดับอยู่ถึง 135 ยอด จึงมีชื่อเล่นว่า "มหาวิหารเม่น" และมีรูปปั้นหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า 2,245 ชั้นบนสุดมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพเป็นที่ระลึก แล้วผ่านชมแกลลอเรียวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล อาคารกระจกที่เก่าแก่และมีความสวยงาม เพลิดเพลินไปกับสินค้านานาชนิดจากร้าน ค้าแบรนด์เนมชื่อดัง, โรงละครโอเปร่าลาสกาล่าและรูปปั้นของลีโอนาโด ดาวินชี

จากนั้น              เดินทางสู่ เวอโรน่า (171ก.ม.) เมืองต้นกำเนิดของนิยายรักอมตะโรมีโอและจูเลียตที่เล่าขานกันมากว่า 700 ปี โดยท่านเชคเปียร์ นำชมบ้านเลขที่ 23 ของจูเลียต คาปูเลต์ กับภาพของระเบียงแห่งเรื่องราวโรแมนติก ที่จูเลียต เฝ้ารอคอยพบโรมิโอ ทุกค่ำคืน ผ่านชม Arena หรือ Amphitheatre โรงละครกลางแจ้งที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก

                                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้น              นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Holiday Inn Verona หรือเทียบเท่า

วันที่สาม          เวอโรน่า-อินส์บรูค-วัตต์เท่น – อินส์บูรค   วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559

07:00               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08:00               นำท่านเดินทางสู่เมือง อินส์บรูค (Innsbruck) (290 ก.ม.) เมืองอินส์บรูค เป็นเมืองหลวงของแคว้น    ทีโรล เป็นเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิน ซึ่งคำว่าอินส์บรูคนั้น แปลว่า สะพานแห่งแม่น้ำอิน มีลักษณะแคบๆแทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์ ถึง อินส์บรูค

12:00               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

                        นำท่านเดินทางสู่เมืองวัตต์เท่น ระยะทาง 17 ก.ม. นำท่านเข้าชม “สวารอฟสกี้ คริสตัล เวิลด์” สวาอฟสกี้ เป็นกลุ่มบริษัทครอบครัวผู้ผลิตคริสตัลชั้นนำของโลก ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นกว่า100ปีมากแล้ว ณ เมืองวัทเทนส์ แคว้นทีโรล ประเทศออสเตรีย โดยมีผู้ก่อตั้งคือ แดเนียล สวารอฟสกี้ ซึ่งเดินทางจากโบฮีเมียมาตั้งรกรากอยู่ที่แคว้นทีโรล ประเทศออสเตรีย ในปี คศ. 1995 ได้มีการเปิดสวารอฟสกี้คริสตัลเวิลด์ เป็นพิพิธภัณฑ์คริสตัลเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมงานคริสตัลเครื่องแก้วคริสตัล “สวารอฟสกี้” ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก และนำเสนอคริสตัลในแนวศิลปะด้วยแสง สี เสียง รวมทั้งยังสามารถออกแบบได้ทุกรูปแบบตามต้องการ อิสระให้ท่านชมหรือเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย

จากนั้น              เดินทางสู่อินส์บรูค ชม หลังคาทองคำ (Golden Roof) สัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรูค ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 สำหรับเป็นที่ประทับของผู้ปกครองแคว้นทิโรล

                                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

จากนั้น                นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Hotel Ramada Innsbruck หรือเทียบเท่า

วันที่สี่               อินส์บูรค – โอเบอราเมอเกา -เมืองฟุสเซ่น  วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559

07:00               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08:00                    นำท่านเดินทางสู่เมืองโอเบอราเมอเกา(ระยะทาง 81 ก.ม.)เมืองเล็กๆที่แสนจะน่ารัก อาคารบ้านเรือนล้วนประดับไปด้วยภาพเขียนสีเกี่ยวกับคริสต์ศาสนา ร้านรวงล้วนแต่จำหน่ายของที่ระลึกสำหรับศาสนิกชน

จากนั้น              เดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น (ระยะทาง 50 ก.ม.) เมืองปลายทางสุดท้ายของถนนสายโรแมนติค ตั้งอยู่ในแคว้นบาวาเรีย เส้นทางท่องเที่ยวอันดับ 1 ที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในยุโรป นำท่านชมเสน่ห์ของเมือง เมืองฟุสเซ่น คืออาคารหลายๆหลังจะทาสีหวานๆ หลากสีสัน เหมือนกับสีลูกกวาดสีสวยๆทั้งเมือง นำท่านเดินเล่น-ถ่ายรูป-ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกในเมือง

12:00                    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

ภาคบ่าย            เดินทางสู่ หมู่บ้านชวานสเกา อันเป็นที่ตั้งของ ปราสาทแห่งเทพนิยายนอยชวานสไตน์ ขึ้นสู่ปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทสวยที่แม้แต่ราชาการ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ยังหลงใหล นำไปเป็นปราสาทเจ้าหญิงนิทราในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ชมบรรยากาศของหมู่บ้านที่รายล้อมรอบด้วยทะเลสาบสีฟ้า ประทับใจกับวิวสวยที่มีปราสาทนอยชวานสไตน์และปราสาทโฮเฮนชวานสเกาเป็นฉากหลัง

                        กษัตริย์ลุควิคที่ 2 ทรงมีพระประสงค์ที่จะสร้างปราสาท 3 แห่ง อันได้แก่ นอยชวานสไตน์, ลินเดอฮอฟและแฮเรนคิมเซ่  ให้เป็นมรดกอันล้ำค่าแห่งรัฐบาวาเรีย ชมวิวสวยจากสะพานมาเรีย (การเปิดให้เข้าชมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน) ซึ่งพาดผ่านโตรกผาพอลเล็ท เป็นจุดชมวิวที่งดงามที่สุดของปราสาทที่สร้างบนหน้าผาสูง 200 เมตร ในปี ค.ศ.1869 โดย คริสเตียน จังค์ ซึ่งเป็นผู้ออกแบบตัวปราสาทภายนอกให้เหมือนฉากละครในอุปรากรของวากเนอร์ เข้าสู่ภายในตัวปราสาท เพื่อชมความสวยที่ได้รับการตกแต่งอย่างอลังการ ด้วยภาพเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวอุปรากรและห้องทรงงาน, ห้องท้องพระโรง, ห้องบรรทม ล้วนแต่งดงามจนยากที่จะพรรณนา

18:00                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร (จีน)

จากนั้น              นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Hotel Luitpold,Fussen หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า             ฟุสเซ่น-ทิทิเซ่-กอลมาร์-สตราสบูร์ก(ฝรั่งเศส)  วันอาทิตย์ 26 มิถุนายน 2559

07:00               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08:00               นำท่านเดินทางสู่ ทิทิเซ่ (lake titisee) (239ก.ม.) เมืองเล็กๆริมทะเลสาบทิทิ ใจกลางเขตป่าดำ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้สนที่ขึ้นกันแน่นจนหนาทึบเมื่อมองจากที่ไกลๆจะเห็นเป็นผืนป่าสีดำๆ จนเป็นชื่อที่มาของคำว่า ป่าดำ ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติป่าดำหรือที่ใครๆเรียกว่า Black Forest ซึ่งในเขตอุทยานมีหมู่บ้านทิทิเซ่ที่เงียบสงบตั้งอยู่ริมทะเลสาบและเป็นแหล่งพักผ่อนตากอากาศชื่อดังของเยอรมัน หมู่บ้านนี้เป็นต้นกำเนิดของการทำนาฬิกากุ๊กกูด้วย ให้ท่านเดินเล่นชมธรรมชาติที่สวยงาม พร้อมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพของป่าดำอาทิ นาฬิกากุ๊กกู-เครื่องไม้แกะสลัก กล่องดนตรี ขาหมูรมควัน ฯ

12:00               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13:00                           เดินทางสู่ เมืองกอลมาร์(COLMAR)  (83 ก.ม.) เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวอันดับสองของแคว้น    อัลซาซ (ALSACE) ที่ยังคงความงดงามของสถาปัตยกรรมไว้ได้อย่างมาก ชมเมืองเก่ากอลมาร์ (COLMAR OLD TOWN) เขตที่มีสถาปัตยกรรมในยุคศตวรรษที่ 16 – 17 ตั้งอยู่ ซึ่งบางหลังเป็นอาคารสไตล์เรอเนซองส์อันงดงาม เป็นย่านที่มีฉายาว่า “เวนิสน้อย” (LITTLE VENICE) ย่านที่ได้ชื่อมาจากลักษณะของบ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนสองฝั่งคลอง ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำโลช (LAUCH) มีคลองเล็ก ๆ และมีบ้านไม้แบบเก่าแก่สไตล์เยอรมันกอธิคและเรอเนซองส์

จากนั้น              เดินทางสู่ เมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg) (73 ก.ม.)

16:00               ชม เมืองสตราสบูร์ก เมืองมรดกโลกด้านมนุษยชาติขององค์การยูเนสโก เป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นอัลซาส (Alsace) แห่งฝรั่งเศส เป็นเมืองที่เรียกได้ว่ามี 2 วัฒนธรรมคือ ฝรั่งเศสและเยอรมัน เนื่องจากผลัดกันอยู่ภายใต้การปกครองของ 2 ประเทศนี้สลับกันไปมา สตราสบูร์กเป็นเมืองใหญ่มีสถาปัตยกรรมสมัยโบราณเป็นร่องรอยประวัติศาสตร์ให้ชาวเมืองปัจจุบันได้ชื่นชม

18:00                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร (พื้นเมือง)

จากนั้น  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Hotel Mercure , Strasbourg หรือเทียบเท่า

วันที่หก            สตราสบูร์ก-ปารีส  วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559

07:00              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08:00               เดินทางสู่ปารีส โดยรถไฟด่วน TGV (ชั้น2)

                       ถึง ปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแซน บริเวณตอนเหนือของประเทศ บนใจกลางแคว้นอีล-เดอ-ฟรองซ์ ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก และด้วยอิทธิพลของการเมือการศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทำให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก             เที่ยวชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชั่นชั้นนำของโลก โบสถ์แองวาลีดส์อันงามสง่า

12:00               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (จีน)

                        นำท่านชมเมืองปารีส จตุรัสทรอคาเดโร (Place Du Trocadero) เพื่อให้ท่านชม หอไอเฟล (Eiffel Tower) (ด้านนอก) ประติมากรรมเหล็กขนาดใหญ่นี้สร้างขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี หลังการปฏิวัติฝรั่งเศส ซึ่งประชาชนในสมัยนั้นคัดค้านและบอกว่า เป็นประติมากรรมที่มีรูปทรงน่าเกลียดที่สุดในโลก แต่ปัจจุบันกลับกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองและมีผู้คนอยากมาเห็นมากที่สุดในโลก ให้ท่านถ่ายภาพอันน่าประทับใจไว้เป็นที่ระลึก ผ่านชม พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ จากด้านนอก สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 12 เดิมเป็นที่ตั้งป้อมปราการ และเป็นพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์ฝรั่งเศสหลายพระองค์ ด้านหน้าเป็นปิระมิดแก้ว ภายในเป็นที่สะสมงานศิลปะ ตั้งแต่พระเจ้าฟรองซัวร์ที่ 1

                        *** อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง *** เลือกซื้อสินค้าแบรนด์ดัง อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องสำอาง ณ ร้าน Duty Free หรือ ห้างสรรพสินค้าชื่อดังอาทิ แพรงตองส์ หรือ แกลลารี-ลาฟาแยตต์ ***

จากนั้น              นำท่าน ล่องเรือบาโตมูช (Bateaux Mouches Cruise) ชมความสวยงามของสองฝากฝั่งแม่น้ำแซน ซึ่งระหว่างทางจะผ่านสถานที่สำคัญๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ โบสถ์นอร์ทเธอดาม สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3รวมทั้งโบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์อีกหลายแห่ง

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (ไทย)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Hotel Evergreen, PARIS หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด           ปารีส “ช้อปปิ้ง”   วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559

07:00               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08:00               เข้าสู่ ถนนชองป์เซลิเซ่ (Champ Elysees) ถนนแฟชั่นที่มีชื่อเสียง ชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัย (Arc De Triumph) สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จักรพรรดิ์นโปเลียน จตุรัสคองคอร์ท (Place De La Concord) ซึ่งเคยเป็นลานประหาร พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต

จากนั้น              *** อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ***

                        เลือกซื้อสินค้าแบรนด์ดัง อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องสำอาง ณ ร้าน Duty Free หรือ ห้างสรรพสินค้าชื่อดังอาทิ แพรงตองส์ หรือ แกลลารี-ลาฟาแยตต์ ***

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) ลิ้มลอง หอยเอสคาร์โก อาหารขึ้นชื่อของฝรั่งเศส สเต็กพื้นเมือง พร้อมลิ้มรสไวน์แดงชั้นเยี่ยมต้นตำรับฝรั่งเศสแท้ และขนมพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Hotel Evergreen, PARIS

วันที่แปด          ปารีส–โดฮา (การ์ต้า)  วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559

07:00               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08:00               เดินทางโดยรถโค้ชสู่ แวร์ซายส์ (Versailles)

11.30               ถึง แวร์ซายส์

12:00               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

13:30               นำท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) (มีไกด์บรรยายภาษาไทยด้านใน) พระราชวังที่ได้ชื่อว่างดงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอีกทั้งยังมีสไตล์การตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์หรืออย่างที่เราเรียกว่า หลุยส์ นั้นเอง นำท่านชมความงามของห้องต่าง ๆ อาทิ  ห้องอพอลโล ห้องฮอลล์ออฟมิลเลอร์ ห้องนโปเลียน แต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือเอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นพระราชวังที่งดงามล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากนั้น ไปชมสวนแบบฝรั่งเศส ที่หลายประเทศนิยมในการนำรูปแบบการจัดสวนไปใช้กันอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก

หมายเหตุ พระราชวังแวร์ซายส์ ปิดทำการทุกวันจันทร์ 

บ่าย                  นำท่านเดินทางช้อปปิ้งที่ La Vallee Outlet

                        ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน ชาร์ลส์ เดอ โกล กรุงปารีส เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

22:35               ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 038

วันที่เก้า            โดฮา (การ์ต้า) – กรุงเทพฯ  วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559

06.10               เดินทางถึงท่าอากาศยานกรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า เพื่อรอเปลี่ยนเครื่องต่อสู่กรุงเทพฯ

08:05               ออกเดินทางจากกรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า สู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 832

19:00               เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค่าบริการ ท่านละ(บาท)

ขั้นต่ำ 16 ท่าน

ขั้นต่ำ 20 ท่าน

ผู้ใหญ่ (ห้องละ2)

89,900

89,900

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

13,000

13,000

*** ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการปรับตัวของภาษีน้ำมันโลก ***

อัตรานี้รวม   

- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ (รวมค่าภาษีชั้นประหยัด รับผิดชอบน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก.)

- ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการ

- โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ

- ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง (ท่านละ 2 ยูโรต่อวันต่อท่านรวมไม่รวมไกด์ไทย

- ค่าธรรมเนียมวีซ่า (เชงเก้น)

- ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน

- ค่าประกันการเดินทางของ บ. Allianz จก. PLAN “Fast Lane Leisure” คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 4,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,500,000 บาท หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์

- บริการยกกระเป๋าเข้าห้องพักของโรงแรม (Porter Service) ที่โรงแรมในยุโรป ใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม

 

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งมาเองนอกเหนือจากรายการ

X ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

X ค่าบริการ 3%-5% กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต

X ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆเช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์  ทีวีช่องพิเศษ เป็นต้น

 

การจองและการชำระเงิน 

มัดจำท่านละ 20,000 บาท ในวันจอง

- ที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทางภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559


ติดต่อร่วมเดินทาง

ธรรมจารี ทัวร์   0 2591 1060

เสาวลักษณ์ (ปุ๊)  089 5401659

อัจฉราพรรณ (เปิ้ล)  081 9781022

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดตามความจำเป็นอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น จากสายการบิน การยืนยันที่พัก เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศ     เป็นต้น

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 11/548

 

 

 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น  **

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือ กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง บริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด

-  ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

- ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

      เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข

เอกสารในการยื่นวีซ่าส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

ใช้เวลายื่นประมาณ 14 วันทำการ

þ พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า

þ รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบพื้นหลังเป็นสีขาว(ไม่ใช่รูปขาวดำและห้ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทั้ง 2รูป

þ สำเนาทะเบียนบ้าน /สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ /สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สำเนาทะเบียนสมรส , หย่า

þ สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์

þ หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท / สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา

þ กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6  เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน

þ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***

þ กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 –6แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย

þ กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง

þ กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง

þ การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

þ หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

þ กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

þ ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้

หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

 

view